MRR

Report
Masterstudiet i Regnskap og Revisjon
(MRR)
Masterdagen 28. april 2014
Programdirektør MRR
Professor Aasmund Eilifsen
To masterprogram NHH
Master i regnskap
og revisjon
(MRR)
Master i økonomi
og administrasjon
(MØA)
MRR gir ettertraktet kompetanse og
fleksible karrieremuligheter
UNIK OG ETTERTRAKTET KOMPETANSE
Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) gir deg en solid
bedriftsøkonomisk kompetanse.
Samtidig får du landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon,
verdsettelse og relevante deler av forretningsjuss og skatt.
MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor.
FLEKSIBLE KARRIEREMULIGHETER
Kandidater fra MRR er svært attraktive i arbeidsmarkedet og mange
karrierer står åpne.
Ønsker du å jobbe innenfor revisjon, som rådgiver og konsulent,
finansanalytiker eller som leder i økonomi- og finansfunksjonen, er
MRR noe for deg.
Muligheter med MRR
«Gjennomføring av MRR er en langsiktig investering og en viktig karrieremessig
satsning. Størst mulig varig verdi skapes gjennom økt innsikt og evne til
refleksjon. På NHH oppnås dette i særdeleshet gjennom stor vektlegging av
grunnleggende faglig forståelse og god integrasjon mellom fagområdene.»
ERIK MAMELUND, leder EY Norden
«MRR er et meget spennende studium. Spesialisering i regnskap og revisjon
gjør deg unik i arbeidsmarkedet. Den faglige ballasten gir deg mange
karrieremuligheter, både som fagspesialist, leder og styremedlem. Et ambisiøst
og faglig sterkt miljø gjør det ekstra spennende.»
HILDE MERETE AASHEIM, konserndirektør Hydro
«Som fersk MRR-student ble jeg overrasket over hvor bredt fagfeltet er. MRR
handler ikke bare om tall, men om å analysere og forstå ulike problemstillinger i
en organisasjon. Et godt studiemiljø og mange sosiale aktiviteter bidrar til stor
trivsel.»
VIVIAN JIA MIN CHEN, student MRR
Profil MRR
Fagmiljø
- Basis i NHHs fagstab og kompetanse
• Et aktivt forsknings- og fagmiljø
• Sterke profesjonsrelasjoner
- Unikt supplement av ekstern
spisskompetanse
• Andre universiteter
• Profesjonen
Læringsmiljø
• Egenutviklede læremidler
• Aktivt studentmiljø
Hva kjennetegner MRR?
Dybde og
bredde i
bedriftsøkonomi
•
•
•
•
Revisjon
Regnskap
Verdsettelse
Juss
(foretaksrett og
skatt)
Faglig integrasjon
og progresjon
Teori og
konseptuell
tilnærming
Juss
Profesjonsutøvelse
Kurs, selvstendig arbeid og utveksling
1. Semester
MRR 417
Skatt og avgift
(H)
MRR 416
Foretaksrett (H)
MRR 412 (BUS)
Finansregnskap
(H)
MRR 411 (BUS)
Revisjon (H)
2. Semester og
3. Semester
4. Semester
MRR 445
Topics in
Auditing (H)
MRR 446
Juss (V)
Valgbare
MRR kurs fra MØA
Selvstendig arbeid
Utveksling
MRR 443
Verdsettelse (V)
MRR 452
Finansregnskap
(V)
MRR 451
Revisjon (V)
Fagområder
REVISJONSFAGET
Revisors hovedoppgave å revidere regnskapet. Derfor må revisor ha omfattende kunnskap om den virksomheten som
revideres, om de økonomiske forhold det rapporteres om, om finansiell rapportering og om hvordan en revisjon
gjennomføres effektivt. Undervisningen gir deg den relevante teorien og praktiske innsikten du trenger for å gjennomføre
en revisjon av høy kvalitet.
REGNSKAPSFAGET
Regnskapsfaget griper inn i de andre fagområdene på MRR. Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid.
Revisor skal ta stilling til om finansregnskapet er i samsvar med regelverket for finansiell rapportering. Undervisningen
legger vekt på å integrere teori og praksis. Du lærer å bruke profesjonelt skjønn innenfor rammen av lovverket for å kunne
utlede løsninger på praktiske problemstillinger.
VERDSETTELSE
På MRR trenes du i å forstå og løse sentrale bedriftsøkonomiske problemstillinger. Verdsettelse av virksomheter og
enkelteiendeler, inkludert avkastningskrav og lønnsomhetsanalyser er sentralt i undervisningen. Du blir fortrolig med
hvordan verdsettelsesoppgaver løses i praksis.
JUSS
Kombinasjonen av bedriftsøkonomiske og juridiske fag er unik for MRR. Du øves i å identifisere juridiske spørsmål som
oppstår som følge av bedriftsøkonomiske beslutninger og transaksjoner, slik at du kan gi bedriften råd om disse. MRR gir
deg særlig kompetanse i å integrere skatterettslige, selskapsrettslige og insolvensrettslige spørsmål i bedriftsøkonomiske
analyser og beslutninger.
Selvstendig arbeid og utveksling
Det selvstendige arbeidet (30 studiepoeng) må være innenfor
fagområdene til MRR.
Det gis et tilbud om selvstendig arbeid i «Regnskapsanalyse og
verdivurdering» og et begrenset tilbud i revisjon («judgment and
decision making»).
Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra
de valgbare kursene eller andre MRR-relevante temaer.
Som masterstudent på MRR kan du velge å dra på utveksling i 2.
eller 3. semester av studiet. Under utvekslingsoppholdet skal du ta
kurs tilsvarende 30 stp. og kursene skal godkjennes på forhånd
som relevante for MRR.
9
Valgbare kurs MRR
(listen vil suppleres med flere kurs som går høst 2014)
-
MRR415/BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising
MRR413A/BUS440 Regnskapsanalyse og verdivurdering
MRR413B/BUS425 Regnskapsanalyse og verdivurdering
BUS 400N Styring av større foretak
BUS420 Strategisk økonomistyring – I teori og praksis
BUS422 Investeringsanalyse
BUS 425 Financial Statement Analysis
BUS427 Advanced Management Accounting
BUS430 Avansert regnskapsanalyse og verdivurdering
BUS435 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner
BUS 4xx Responsible Business Models
FIE400N Finansmarkeder/FIE400E Investments
FIE402N Foretakets finansiering/FIE402E Corporate Finance
FIE437 M&A and Valuation
FIE441 Taxes and Business Strategy
FIE423 Renteinstrumenter
ECO403 Time Series Analysis and Prediction
ECO421 Introductory Asset Pricing
ECO423 Principles of Derivatives and Risk Management
ECO433 Econometric Analysis and Applications
ECO440 Forsikringsøkonomi
ETI450 Corporate Social Responsibility
STR404 Strategic Analysis
STR421 Competitive Strategy
ENE422 Financial Aspects of Energy and Commodity Markets
ENE423 Environmental Economics – home based exam
ENE430 Commodity Trading and Transport
MBM420 Brand Strategy
MBM429 Service Innovation
10
Takk for meg!
Lykke til med det videre
studievalget!

similar documents