formand for Arbejdsretten Poul Søgaard

Report
Den 9. oktober 2013
Arbejdsret og menneskerettigheder
- set fra Højesteret
Poul Søgaard, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten
Arbejdsret og menneskerettigheder
1.
Grundloven
2.
Den europæiske menneskerettighedskonvention
(EMRK)
3.
Forskelsbehandlingsloven
1. Grundloven
1.
HT-sagen - U 1986.898 H, kommenteret i U 1987B.50
A.
Bestemmelser i grundloven påberåbt til støtte for afskedigelsernes ugyldighed:
•
•
•
•
•
B.
Højesteret gav ikke medhold i disse anbringender, idet:
•
•
•
C.
§ 68 (personlige bidrag til anden gudsdyrkelse),
§ 70 (diskrimination på grund af trosbekendelse),
§ 74 (indskrænkninger i den frie og lige adgang til erhverv),
§ 75 (arbejdsduelige borgeres mulighed for at arbejde), og
§ 78 (foreningsfrihed)
§§ 68 og 70 finder anvendelse på forhold vedrørende gudsdyrkelse (≠ fagforeninger),
§§ 74 og 75 er politiske programudtalelser, og
§ 78 vedrører formel foreningsfrihed (retten til at danne en forening uden forudgående
tilladelse).
De afskedigede chauffører blev tilkendt godtgørelse og erstatning efter lov nr.
285 af 9. juni 1982 om beskyttelse mod afskedigelse på grund af
foreningsforhold.
2. EMRK
1.
Forbud mod tvangsarbejde, EMRK art. 4
•
2.
U 2006.770 H om aktivering som betingelse for kontanthjælp
Retfærdig rettergang, EMRK art. 6
•
•
U 1994.953 H,
1997- og 2008-ændringer til arbejdsretsloven havde til formål at sikre,
at kravene til en uafhængig og upartisk domstol er opfyldt.
2. EMRK (fortsat)
3.
Foreningsfrihed (EMRK art. 11)
•
•
Der gælder både positiv og negativ foreningsfrihed, jf. om sidstnævnte
EMDs dom af 11.1.2006 i Sørensen og Rasmussen.
Den negative foreningsfrihed har givet anledning til sager om (mindre)
faglige sammenslutningers ret til at blive hørt og deres forhandlingsret:
•
•
•
•
•
•
•
U 1993.3 H (ledere ved erhvervsskoler/COII)
U 1997.1508 H (lokalløn – KTO/SSF)
U 2000.321 H (diætister/økonomaer)
U 2002.796 H (Søværnets kostabelforening/CS)
EMDs afgørelse af 12.11.2008 i Demir og Baykara mod Tyrkiet,(se særligt
præmis 153 og 154)
U 2009.2134 H om forskningsteknikere på Risø
Højesterets dom af 9. september 2013 i sag 249/2011 om FLP – Foreningen
af Ledere ved Danskuddannelser
3. Forskelsbehandlingsloven
1.
Forskelsbehandlingsloven implementerede delvist ILO
konvention nr. 111 om ligebehandling og FNs konvention om
racediskrimination. EU-direktivet om etnisk ligestilling (Rdir
2000/43) og beskæftigelsesdirektivet (Rdir 2000/78) er
efterfølgende implementeret i loven.
2.
Praksis fra Højesteret:
•
•
•
•
•
•
•
Dom af 27. august 2013 i sag 183/2011
U 2012.890 H
U 2011.417 H
U 2010.2125 H (vedrører præjudiciel forelæggelse)
U 2010.1415 H
U 2005.1265 H
U 1999.1809 H

similar documents