Μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου

Report
Μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύνταξη του
στρατηγικού σχεδίου της ΕΚΧΑ Α.Ε. αναφορικά με τον
Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Δρ. Παναγιώτης Λολώνης
Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός - Γεωγράφος
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
Μεσογείων 288
155 62 Χολαργός - Αθήνα
Τηλ. (210) 6505-636
e-mail: [email protected]
Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Στόχος:
Η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου της ΕΚΧΑ
Α.Ε.
για
τον
Τομέα
Γεωχωρικών
Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων. Στην
κατάρτιση αυτή θα περιλαμβάνεται, μεταξύ
άλλων:
• Η ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας
προκειμένου
να
καθοριστούν
οι
στρατηγικοί στόχοι του τομέα
• Η καταγραφή των αρμοδιοτήτων της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. βάσει του που ανατέθηκαν
με το Ν. 4164/13
• Η ιεράρχηση και ταξινόμηση των
αρμοδιοτήτων αυτών εντός της εταιρείας
• Η κατάρτιση σχεδίου προτεινόμενης
δομής του νέου τομέα
• Η σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων
της εταιρείας όσον αφορά στον Τομέα
Χαρτογραφήσεων
και
Γεωχωρικών
Πληροφοριών.
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Υλοποίηση:
Συγκρότηση
ομάδας
έργου
αποτελούμενης από 12 εξειδικευμένα
στελέχη της ΕΚΧΑ Α.Ε.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Παναγιώτης Λολώνης, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου,
ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ευαγγελία Μπαλλά, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου,
ΕΚΧΑ Α.Ε.
Αργύριος Αργυρίου, Προϊστάμενος Τμήμ. Διοικητικών Πράξεων,
Δ.νση Λειτ. Κτημ. ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ευάγγελος Καράμπελας, Προϊστάμενος Τμήμ. Σχεδ.&Προώθ.
Προϊόντων, ΔΨΣΥ&ΠΠ, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Χριστόδουλος
Δανέζης,
Στέλεχος
Τμημ.
Γεωδαιτικών
Δεδομένων, ΔΨΣΥ&ΠΠ, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Δημήτριος Χρυσαφίνος, Στέλεχος Τμημ. Ελέγχων και Διαχ.
Ποιότητας, Δ/νση Εργων, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Εμμανουήλ Παπουτσάκης, Στέλεχος Τμημ. Τεκμ.&Περιβ. Πληρ.,
Δ/νση Δασών&ΠΠ, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Λιάνα Βαρελά, Στέλεχος Τμημ. Τεχν. Υποστ.&Ελεγχ. Δασ.
Χαρτών, Δ/νση Δασών&ΠΠ, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ειρήνη Νικολάου, Στέλεχος Τμημ. Διοικ. Πράξεων, Δ.νση Λειτ.
Κτημ. ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ευαγγελία Νικολογιάννη, Στέλεχος Δ/νσης Προγρ/σμού&Επενδ.
Προγραμμάτων, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ανδριανή Κατσίνα, Στέλεχος Δ/νσης Προγρ/σμού&Επενδ.
Προγραμμάτων, ΕΚΧΑ Α.Ε.
Παναγιώτης Ματθαίου, Δικηγόρος, Νομική Διεύθυνση, ΕΚΧΑ
Α.Ε.
Εποπτεία: κα Α. Φατούρου, Αντιπρόεδρος
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Προσέγγιση:
• Υιοθέτηση της προσέγγισης των
«Χαρτών
Στρατηγικής»
και
“Balanced Scorecards”
• Αποτελεί την πλέον διαδεδομένη και
αποδεκτή προσέγγιση σύνταξης
στρατηγικών σχεδίων
• Επιτρέπει τη συσχέτιση, με μεθοδικό
τρόπο, των γενικού επιπέδου εννοιών
ενός φορέα (π.χ. αποστολή, αξίες,
οράματα και στρατηγικές) με
συγκεκριμένες
επιχειρησιακές
δράσεις
και
συγκεκριμένα
μετρήσιμα
μεγέθη
(«Κρίσιμους
Δείκτες Επίδοσης»)
• Παρέχει τη δυνατότητα για την
απεικόνιση,
αποσαφήνιση
και
επικοινωνία της στρατηγικής σε όλο
το εύρος αυτής και σε όλα τα επίπεδα
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Πλάνο ενεργειών:
• Καθορισμός σκοπού, αποστολής, αξιών
και οράματος του Τομέα
• Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
– Ανάλυση
εσωτερικού
περιβάλλοντος
(εταιρεία, θεσμικό πλαίσιο, οργανωτική δομή,
ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, οικονομική
κατάσταση, ισχυρά σημεία)
– Ανάλυση
(οικονομία,
ζήτηση)
•
•
•
•
•
•
εξωτερικού
περιβάλλοντος
δημόσιος-ιδιωτικός
τομέας,
Ανάλυση SWOT
Δημιουργία του «Χάρτη Στρατηγικής»
και του «Balanced scorecard»
Κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου
υλοποίησης της στρατηγικής
Χρηματο-οικονομική ανάλυση σχεδίου
Ανάλυση επικινδυνότητας
Ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Κατάσταση υλοποίησης:
• Έχει γίνει προεργασία αναφορικά με τον
καθορισμό του σκοπού, της αποστολής,
των αξιών και του οράματος του Τομέα,
και έχει γίνει μέρος της ανάλυσης της
υφιστάμενης κατάστασης
– Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντοςθεσμικό πλαίσιο
– Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος –
εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο
•
Πρόκληση
για
ανάπτυξη
ενός
οραματικού και παράλληλα ρεαλιστικού
σχεδίου αποτελούν οι ασφυκτικοί
διοικητικοί περιορισμοί, το διαρκώς
μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, η
εξαιρετικά
αρνητική
οικονομική
συγκυρία, η έλλειψη πόρων και το
διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό
περιβάλλον
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου
για τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων
Προτεραιότητες :
Πέραν του σχεδιασμού και της υλοποίησης
του στρατηγικού σχεδίου του Τομέα
Γεωχωρικών
Πληροφοριών
και
Χαρτογραφήσεων, βασικές προτεραιότητες
της ΕΚΧΑ Α.Ε. αποτελούν:
• Η διασφάλιση, έστω και κατ’ ελάχιστον,
της παροχής υπηρεσιών χορήγησης
χαρτογραφικού
υλικού
και
αεροφωτογραφιών
• Ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων,
ιδίως αυτών που προέκυψαν από την
κατάργηση του ΟΚΧΕ
– Ακριβής χαρτογραφικός προσδιορισμός
των περιοχών NATURA 2000
– Σύνταξη του CORINE LANDCOVER
2006&2012
– Σύμβαση Large-scale Demonstrators in
Athens (https://www.grnet.gr/en/node/393)
Δορυφορική εικόνα από τον Sentinel-1, Copernicus
Program
•
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Σύμβαση LDA: Large-scale Demonstrators in Athens
Διενέργεια Διαγωνισμού για την «Ελληνική Πρόκληση» στο Copernicus Masters 2015
Η «πρόκληση»:
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών Η/Υ για
την απεικόνιση και διαχείριση χωρικών
δεδομένων πολλαπλών πηγών, πολλαπλών
κλιμάκων, διαφορετικών χρονικών περιόδων
και διαφορετικών τύπων, ιδιαίτερα σε
περιβάλλον
κινητών
συσκευών.
(https://www.youtube.com/watch?v=H1P7b6YCX_E)
Τελετή απονομής βραβείων, Copernicus Masters 2013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αποδέκτες:
Άτομα και φορείς που δραστηριοποιούνται
στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών
διαχείρισης χωρικών δεδομένων
Χρονοδιάγραμμα:
Προκήρυξη: Απρίλιος 2015
Υποβολή προτάσεων: Ιούλιος 2015
Αξιολόγηση προτάσεων: Σεπτέμβριος 2015
Απονομή επάθλων: Οκτώβριος 2015
Έπαθλο: €5.000 + υποστήριξη
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014
Ανακεφαλαίωση
•
Η ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου
της ΕΚΧΑ Α.Ε. για τον Τομέα
Γεωχωρικών
Πληροφοριών
και
Χαρτογραφήσεων
γίνεται
με
συστηματικό τρόπο, βασιζόμενη σε
σύγχρονες και ευρέως αποδεκτές
μεθοδολογίες.
•
Η «Ελληνική πρόκληση» στο διεθνή
διαγωνισμό Copernicus Masters 2015,
ως μία κύρια χαρτογραφικής φύσεως
δραστηριότητα του Τομέα για το
επόμενο έτος, αποσκοπεί στο να δώσει
την
δυνατότητα
στους
δραστηριοποιούμενους στο χώρο της
γεωπληροφορικής
να
αναπτύξουν
καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές για τη
διαχείριση
δορυφορικών
χωρικών
δεδομένων.
Λολώνης, 2014, «Μεθοδολογική προσέγγιση…, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, HellasGI, Αθήνα, 11.12.2014

similar documents