Derényi András előadásának prezentációja

Report
A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER
BEVEZETÉSÉNEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA ÉS AZ
ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS ELISMERÉSI
ELJÁRÁSÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN. A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT
EREDMÉNYEI.
- DERÉNYI ANDRÁS –
[ [email protected] ]
A PROJEKT CÉLJAI ÉS
TEVÉKENYSÉGEI
1. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
bevezetésének szakmai támogatása;
2. az MKKR bevezetéséhez szükséges előkészítő
lépések, fejlesztések megvalósítása a felsőoktatás
területén;
3. az előzetesen megszerzett tudás elismerési
eljárásának továbbfejlesztése, az eljárás
bevezetéséhez szükséges intézmény- és szakmaspecifikus szempontok kidolgozása;
4. a korszerű tanulás-orientált és kimenet alapú
tervezés és pedagógiai gyakorlat terjesztése a
felsőoktatásban, oktatók felkészítése.
Fordított sorrendben mutatom be ezeket.
4.A FEJLESZTÉSBE ÁGYAZOTT
TANULÁS
- 5 munkacsoportban több mint 60 oktató (+ munka világa és a
hallgatók képviselője)
- 5 referencia intézményben közel 100 oktató (+ munka világa és a
hallgatók képviselője
tanulás
- 20 fejlesztés-támogató és egyéb
szakértő közreműködésével
- deliberatív módszertan mentén
konzultálás
fejlesztés
- több mint egy év időtartamban
- rendszeres műhelymunkákkal
értékelés /
- a (rész)eredményeket egymással
értékelőktől
visszajelzés
megosztva, külső érintettekkel egyeztetve,
intézményi kollégáikkal konzultálva
hozta létre a projekt eredményeit.
A folyamat monitorozása
4.B
TÁJÉKOZTATÁS, ÉRZÉKENYÍTÉS
A projektben résztvevők által elért, „érzékenyített” oktatók:
105 fő (3-4 alkalommal részt vettek tájékoztatókon)
A projekt által megszólított és elért köztes testületi, illetve munka
világát képviselők:
14 konzultációs alkalom során összesen 130 fő
A következő hónapokban, további kb. 8 alkalommal, mintegy
300 főt szeretnénk elérni és műhelybeszélgetésekre hívni.
A PROJEKT CÉLJAI ÉS
TEVÉKENYSÉGEI
1. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
bevezetésének szakmai támogatása;
2. az MKKR bevezetéséhez szükséges előkészítő
lépések, fejlesztések megvalósítása a felsőoktatás
területén;
?
3. az előzetesen megszerzett tudás elismerési
eljárásának továbbfejlesztése, az eljárás
bevezetéséhez szükséges intézmény- és szakmaspecifikus szempontok kidolgozása;
4. a korszerű tanulás-orientált és kimenet alapú
tervezés és pedagógiai gyakorlat terjesztése a
felsőoktatásban, oktatók felkészítése.
3 A VALIDÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI
Célkitűzés: azonosítani a validáció alkalmazásának képzési területek
(diszciplinák), illetve intézménytípusok szerinti specifikumait.
Eredmény: nem kerültek elő lényeges eltérések, sajátosságok sem diszciplináris,
sem intézményi összefüggésben;
Kiderült azonban, hogy a validáció megértése, elveinek és gyakorlatának
elfogadása és integrálása nem könnyű;
Bár informális (oktató-hallgató közötti) megállapodások formájában jelen van a
validáció, nyilvános és formális bevezetését szemléleti korlátok lassítják (pl.
ismeret, tantárgy és tanár-centrikus megközelítés dominanciája)
A képesítések közvetlen, validáció útján történő megszerzését a hazai
jogszabályok kizárják. Ugyanakkor tág és szabályozatlan teret adnak a formális
képzésen kívül megszerzett tanulási eredményeknek a képzési folyamatba
történő befogadására (vö.: 2/3-os szabály)
Továbblépés: fokozatos haladás, az intézményi szintű műhelyviták folytatása,
illetve kiterjesztése, a meggyőzés folytatása, kísérletek indítása.
A PROJEKT CÉLJAI ÉS
TEVÉKENYSÉGEI
1. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
bevezetésének szakmai támogatása;
2. az MKKR bevezetéséhez szükséges előkészítő
lépések, fejlesztések megvalósítása a felsőoktatás
területén;
?
3. az előzetesen megszerzett tudás elismerési
eljárásának továbbfejlesztése, az eljárás
bevezetéséhez szükséges intézmény- és szakmaspecifikus szempontok kidolgozása;
4. a korszerű tanulás-orientált és kimenet alapú
tervezés és pedagógiai gyakorlat terjesztése a
felsőoktatásban, oktatók felkészítése.
2.A
AZ MKKR BEVEZETÉS
ELŐKÉSZÍTÉSE
• Az országos keret felső szintjeit jellemző kimeneti leírások
értelmezése, specifikáló kifejtése a Érintett
képzési területek
szintjére ágak:
képzési területek,
(10 képzési területre).
• Agrártudományi
• A felsőoktatási képesítések besorolása.
• Bölcsészettudományi
• Kitekintés a közoktatási és szakképzési
kapcsolódásokra.
• Javaslat a képesítések fejlesztésére,• aEgészségtudományi
Képzési és Kimeneti
• Gazdaságtudományi
Követelmények (KKK) szerkezetére és
eljárására.
• Informatikai
• A kimenet felőli megközelítés következményei
az
• Jogi, közszolgálati, közigazgatási
akkreditációra és minőség-biztosításra
(konklúziók).
• Műszaki
• Sporttudományi
• Társadalomtudományi
• Természettudományi
2.B KÉPZÉSI TERÜLETEK KIMENETI
LEÍRÁSAI
• az MKKR 5., 6., 7. és 8. szintjein
• az MKKR 4 deskriptor kategóriája (tudás, képesség, attitűd;
önállóság és felelősségvállalás) mentén
• az EFT-KKR ciklus-deskriptoraira is tekintettel
• az egyes képesítések standardajait (KKK) is vizsgálva
• nemzetközi mintákat (pl. Tuning, más KKR-ek) is vizsgálva
• szakmaspecifikus kompetenciák (ld. következő utáni dia)
• és általános kompetenciák (ld. későbbi diák)
kifejtő megfogalmazása
• tanulási eredmények segítségével.
MIK AZOK A TANULÁSI EREDMÉNYEK?
A tanulási eredmények állítások arról, hogy a hallgató mit
tud, mit képes elvégezni, milyen attitűdökkel rendelkezik a
képzés / tanulási folyamat végén, tanulási tevékenysége
eredményeképpen.
2.C
MINTA A MŰSZAKI TERÜLETRŐL (MSC)
2.D
ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK I.
I. Szakmai kompetenciák
működését alapozó és kísérő
általános kompetenciák:
Komplex kompetenciák,
jellemzőjük a multifunkcionalitás és transz-diszciplináris
jelleg;
jól szervezettségük révén a
téma-/ tartalomspecifikus
szakértelem alapjai
I./1. Folytonos
önfejlődés és
szakmai
szocializáció
tanulása
I/5. Társas
kompetenciák,
együttműködési
készség
I/2. Nyelvi
kommunikáció
(anya- és
idegen-)
I/4. Problémaérzékenység és
kritikus
gondolkodás
I/3. Infokommunikációs
eszközök,
funkciók,
hálózatok
ismerete és
alkalmazása
2.D
ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK II.
I. Szakmai kompetenciák
működését alapozó és kísérő
általános kompetenciák:
II. Személyiségjellemzők,
értékek, attitűdök, nézetek,
motiváció:
Komplex kompetenciák,
jellemzőjük a multifunkcionalitás és transz-diszciplináris
jelleg;
Kognitív képességek és
stílusok, valamint az érzelmek
generátorai;
jól szervezettségük révén a
téma-/ tartalomspecifikus
szakértelem alapjai
személyes kompetenciák,
melyek részt vesznek a
szakmai/szakmaspecifikus
kompetenciák működtetésében
II/1. Környezetés egészségtudatos magatartás
II/2. A nemzeti
kultúra és
európaiság
értékeihez való
viszony
II/4. A
szakmai etika
normáinak
elfogadása,
vállalása,
képviselete és
közvetítése
II/3. Az aktív
állampolgári
léthez szükséges
műveltség
2.E
AZ MKKR BEVEZETÉS
ELŐKÉSZÍTÉSE
• Az országos keret felső szintjeit jellemző kimeneti leírások
értelmezése, specifikáló kifejtése a képzési területek szintjére
(10 képzési területre).
• A felsőoktatási képesítések besorolása.
• Kitekintés a közoktatási és szakképzési kapcsolódásokra.
• Javaslat a képesítések fejlesztésére, a Képzési és Kimeneti
Követelmények (KKK) szerkezetére és eljárására.
• A kimenet felőli megközelítés következményei az
akkreditációra és minőség-biztosításra
(konklúziók).
2.F BESOROLÁS
A felsőoktatás képesítései a MKKR szintjeihez
A képesítések 10 %-ának részletes vizsgálata, elemzése alapján:
FSZ  5., BA/BSc  6., MA/MSc  7., doktori fokozat  8.
Ugyanakkor a vizsgálatok a következő tanulságokat hozták:
• A ‘tudás’ tekintetében a képesítések a szintjüknél magasabb elvárásokat
támasztanak
• A képességek kevésbé kidolgozottak
• Az attitűd, önállóság és felelősségvállalás hiányzik
• A szabályozó dokumentumok sok esetben tartalmilag inkonzisztensek
• A doktori fokozat kimeneti elvárásai nincsenek rögzítve
Szakirányú továbbképzések? Szakmérnöki, szakorvosi, szakjogász képzések?
[Ezeket most nem vizsgáltuk, az egy következő ütem feladata lesz.]
2.G
AZ MKKR BEVEZETÉS
ELŐKÉSZÍTÉSE
• Az országos keret felső szintjeit jellemző kimeneti leírások
értelmezése, specifikáló kifejtése a képzési
területek
szintjére
-képesítések
rendszeres
(10 képzési területre).
megfelelési felülvizsgálata [?]
• A felsőoktatási képesítések besorolása.
ld. következő dia
• Kitekintés a közoktatási és szakképzési kapcsolódásokra.
- 8. szint (doktori fokozat)
• Javaslat a képesítések fejlesztésére, a Képzési és Kimeneti
standardjai
Követelmények (KKK) szerkezetére éskimeneti
eljárására.
- képesítések
• A kimenet felőli megközelítés következményei
az és képzési
programok
követelményakkreditációra és minőségbiztosításra
(konklúziók).
standardjainak koherenciája
- képzési programok és tantervi
egységek, tematikák kimeneti
összefüggései
?
A PROJEKT CÉLJAI ÉS
TEVÉKENYSÉGEI
1. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
bevezetésének szakmai támogatása;
2. az MKKR bevezetéséhez szükséges előkészítő
lépések, fejlesztések megvalósítása a felsőoktatás
területén;
?
3. az előzetesen megszerzett tudás elismerési
eljárásának továbbfejlesztése, az eljárás
bevezetéséhez szükséges intézmény- és szakmaspecifikus szempontok kidolgozása;
4. a korszerű tanulás-orientált és kimenet alapú
tervezés és pedagógiai gyakorlat terjesztése a
felsőoktatásban, oktatók felkészítése.
1. ILLESZKEDÉSEK
Az MKKR szintjei az EKKR szintjeihez
Strukturális és technikai-szemantikai összevető elemzés eredményei
MKKR EKKR
alapján:
• A 3. és 6. szint illeszkedése gyenge.
• A legtöbb MKKR szint kicsit felette van az EKKR szintnek, különösen a
‘tudás’ deskriptorok esetében, de időnként más elemekben is:
- már alacsonyabb szinten elvárja az önállóságot, a kreativitást, az innovatív
készségeket, a megtanult tudássémák újrarendezésének és új körülmények
közötti alkalmazásának készségét, az ehhez szükséges tudást, önállóságot,
felelősséget és attitűdöket; az absztrakt fogalmak ismeretét, az
elvonatkoztatás képességét;
- hangsúlyosabban várja el az egyenrangú kooperációt és az önálló
feladatvégzést a magasabb szinteken is;
- ugyanakkor kevésbé expliciten írja le a vezetői, döntéshozói készségeket, a
stratégiai-irányítási feladatokra való felkészültséget, a felelősségvállalást.
• A ‘tudás’ és a ‘képességek’ deskriptorok között nincs szoros kapcsolat
A PROJEKT NYILVÁNOSSÁGA
A projekt tevékenységeinek bemutatására és az eredmények
részletes közzétételére 2014 ősz folyamán kerül sor
 felsőoktatási intézményekben szervezett műhelymunkák
keretében (kb. 8 alkalom, ezek egy része az MTA Pedagógiai
Szakbizottságával és a Magyar Pedagógiai Társasággal
közösen);
?
 nyomtatott kiadványokban;
 az oktatas.hu portálon, a projekt webfelületén kialakítandó
Tudástárban.
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/projektek/tamop413_szolgfejl
Az MKKR EKKR-hez illesztésének (Referencing Report)
bemutatása és megvitatása az EKKR tanácsadó testülete előtt
2015. februárjában
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
[ [email protected] ]

similar documents