1 - ombke

Report
A BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁS
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI



DR. TAMAGA FERENC
Elnökhelyettes, főosztályvezető
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók, 2013. november 7-8.
AMIRŐL SZÓ LESZ……
A közelmúltban hatályba lépett jogszabályváltozások.
Célok és eredmények.
Hatósági közhiteles nyilvántartás a bányafelügyeletnél.
Az MBFH feladatai koncessziós pályázatok
lebonyolításában.
A bányafelügyelet hatósági tevékenysége számokban.
Tervezett bányászati jogszabály módosítások, és azok
céljai.
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
Jogszabály módosítások 2013. évben: Bt., Vhr. és további 6 db.
Kormány ill. Miniszteri rendelet.
Jogszabályváltozás →→ Célok és érdekek egyensúlya.
1. A hazai szénhidrogén előfordulások kutatásának, kitermelésének a
fokozása.
Újrakutatási kötelezettség előírása.
Kutatási területek maximalizálása.
Kutatási idő meghosszabbítására vonatkozó szabály.
Kutatás befejezése után a jogvesztő határidők csökkentése.
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
2. Bányajáradékkal kapcsolatos szabályok
Az ásványi nyersanyagok pontos fogalmi meghatározása, és az
értékének aktualizálása.



54/2008. (III. 20.) Korm. Rendelet az ásványi nyersanyagok és a
geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az
értékszámítás módjának meghatározásáról
az ásványi nyersanyagok fogalmának, meghatározásának
pontosítása, azok körének bővítése, a fajlagos értékek
aktualizálása.
Kitermelt mennyiségek ellenőrizhetősége.
12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről.
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek
méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági
Szabályzatról.
További célok pontos térképi adatbázis létrehozása.
Megnevezés
1.
Földgáz
Kőolaj
Szén
Lignit
Szilárd energiahordozók
összesen
Geotermikus energia
Széndioxid
Ércek
Tőzeg, lápföld, lápimész
Agyag
Homok, kavics
Kövek
Egyéb nyersanyagok
Mindösszesen
2012. évi kitermelés után bevallott bányajáradék
I. n.év
2.
27 256 956
4 880 479
2 281
144 553
II. n.év
3.
19 724 308
4 171 765
2 156
127 242
III. n.év
4.
16 563 545
4 355 797
3 807
157 340
IV. n.év
Összesen
5.
6.=2+3+4+5
15 670 194
79 215 003
4 351 937
17 759 978
5 015
13 259
170 315
599 450
32 284 269
24 025 471
21 053 489
20 197 461
97 587 690
18 780
12 263
13 970
1 760
6 713
59 071
45 761
2 124
4 530
14 963
13 268
4 674
10 505
185 990
91 501
4 336
1 302
15 146
15 684
5 638
19 523
159 239
113 911
3 247
16 022
12 479
12 361
3 069
9 083
139 743
114 915
2 053
40 634
54 851
55 283
15 141
45 824
544 043
366 088
11 760
32 444 711
24 355 238
21 414 179
20 507 186
98 721 314
8
2012. évi kötelezettség megoszlása
nyersanyagonként (szénhidrogén nélkül)
Kövek 21,5%
2012. évi kötelezettség megoszlása
nyersanyagonként
Kőolaj
18%
Egyéb
ásványi
nyersanyag
1,7%
Homok,
kavics
31,9%
Egyéb
nyersanyago
k 0,7%
Szén 0,8%
Lignit 35,1%
Geotermikus
Agyag
2,7%
Tőzeg,
energia 2,4%
Ércek 0,9%
lápföld,
Széndioxid
lápimész
0,9%
3,2%
Földgáz
80,3%
9
Bevallott bányajáradék (EFt)
2007
2008
2009
2006
Szénhidrogén
bányászat
(beleértve CO2)
Szilárdásvány
bányászat
Geotermikus
energia
Összesen
2010
2011
2012
121 476 380
94 907 229
111 491 920
80 757 977
107 708 986
111 104 903
97 029 832
2 263 625
1 851 700
2 378 430
2 202 218
1 859 786
1 780 345
1 650 848
31 994
30 691
31 107
33 084
33 257
33 755
40 634
123 771 999
96 789 620
113 901 457
82 993 279
109 602 029
112 919 003
98 721 314
2010
2011
2012
2006
Szénhidrogén bányászat
(beleértve CO2)
Kitermelőhelyek száma (db)
2007
2008
2009
273
268
294
279
299
238
236
63
30
64
26
63
25
62
29
57
28
62
27
61
30
1 191
1 149
1 129
1 120
1 022
1 013
968
187
132
1 876
169
144
1 820
136
147
1 794
132
154
1 776
116
157
1 679
111
185
1 636
114
193
1 602
Szilárdásvány bányászat
szenek, lignit
ércek
építőipari és
ásványbányászati
nyersanyagok
egyéb nyersanyagok
Geotermikus energia
Összesen
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
BÁNYAJÁRADÉK ÉS AZ „EGYENSÚLY” KÉRDÉSE.
Fizetési kötelezettség csökkenése [54/2008. (III.28.) Korm. rendelet]:
Az
1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében
a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkező érték
aa)a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 141/B. §-a szerint
módosított szerződés alapján, a GET. 133. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján
kiadott rendeletben meghatározott hazai termelésű földgáz-mennyiség biztosításához kitermelt (a
kitermelt mennyiség alatt értve a kitermeléssel járó önfogyasztást és hálózati veszteséget is)
földgáz hőmennyiségének (GJ) és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ), de
legfeljebb 2337 Ft/GJ fajlagos értéknek ezer forintra kerekített szorzata.
Bányajáradék mértékének növekedése [bányatörvény]:
a) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított
szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében - a b), d) és e) pontban foglalt
kivétellel - 16%-a

Megállapította: 2013. évi CXXIII. törvény 1. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től.
100
700
90
600
80
Ásványi nyersanyag kitermelés
2004-2012 között
500
ÖSSZESEN
70
-14,2 mdFt
-16 %
Klkj
50
lkkk
60
-9,3%
400
-12,6 %
-2,8 %
millió
milliárd
HAZAI CH KITERMELÉS ÉS A BÁNYAJÁRADÉK VISZONYA 2012-BEN
300
40
-6,9 %
30
-8,5%
6,6%
16,8%
20
10
3,1%
200
-27,8 %
-19,7 %
100
21,3%
-27,8%
0
0
Bányajáradék
változásai
2011
2012
2011
2012
Bevallott bányajáradék (CH):
2011: 111 104 903 eFt
2012: 97 029 832 eFt
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
3. Az „egyenlő feltétek” elvének az érvényesítése az
ásványi nyersanyagot (homok, kavics) kitermelők
között.
A nem bányászati engedély alapján folytatott ásványi
nyersanyag kitermelés terheinek az arányosítása.
Az építési vagy talajvédelmi vagy vízjogi engedély
alapján, valamint a kihirdetett veszélyhelyzetben
ásványi nyersanyagot kitermelő személyek (egyéb
engedélyesek) ásványi nyersanyagra vonatkozó
tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos
részletszabályok megalkotása.
Bányavállalkozók száma (db)
2006 2007 2008 2009
Bányafelügyeleti
engedéllyel ásványi
nyersanyagot kitermelő
Egyéb engedéllyel
ásványi nyersanyagot
kitermelő
Geotermikus energiát
energetikai célból
hasznosító
Összesen
2010
2011
2012
728
725
719
711
715
694
686
66
60
76
79
65
49
55
81
83
84
90
93
119
127
875
868
879
880
873
862
868
Felszámolás, végelszámolás alá került illetve törölt bányavállalkozók (db)
2009
2010
2011
2012
Felszámolás, végelszámolás
alá került bányavállalkozók
18
14
8
13
Törölt bányavállalkozók
-
5
4
3
Összesen
18
19
12
16
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
4. A bányászati tevékenység során keletkezett bányavállalkozót
terhelő kötelezettségek teljesítésének a kikényszerítése.
A használaton kívüli mélyfurások „elhanyagolt” helyzetének
rendezése.
A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások
tulajdonjogi helyzetének rendezése, illetve a más célú
hasznosítás vagy a tájrendezési kötelezettség szigorítása.
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
5. Bányászati tevékenység végzése során a felelősség kérdések
pontosítása.
A felelős műszaki vezetők felelősségének a megteremtése,
központi nyilvántartási rendszer kialakítása.
A felelős műszaki vezetőre és helyettesére vonatkozó szabályok
szigorítása, 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet a bányaüzem felelős
műszaki vezetőjének kijelöléséről.
Felelős műszaki vezetőről szóló új miniszteri rendelet
megalkotásának célja a bányaüzemi felelős műszaki vezető és
helyettes tevékenységének a külszíni, a sújtólégveszélyes,
gázkitörés-veszélyes és egyéb mélyművelésű, valamint a
szénhidrogén bányászat területén való különválasztása, a kijelölési
feltételek meghatározása, és az időközben bekövetkezett
jogszabály-módosításoknak megfelelő követelményrendszer
megállapítása.
Felelős műszaki vezetők száma 2013-ban
39
Külszíni
2
Föld alatti
4
Sújtólégveszélyes föld
alatti
Gázkitörés veszélyes
föld alatti
Szénhidrogén termelő
18
102
A MUNKABALESETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
A BÁNYAFELÜGYELET MUNKAVÉDELMI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TERÜLETEN
400
375
350
312
300
250
232
241
217
200
175
153
150
139
100
50
0
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Szakágazat
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Szénbányászat
126
91
63
67
69 – 1*
Fémtartalmú ércek bány.
34
30
39
36
30 – 1*
Egyéb szilárd ásv. bány.
26
28
30
15
15 – 1*
Szénhidrogén bányászat
15
5
3
15
6 – 1*
13
4
13
4
11
8
8
6
8
6
1
5
0
0
0
12
35
2
2
0
1
0
0
0
3
10
0
14
2
4
0
2
241
217
175
153
139
Szállítóvezeték építés,
üzemeltetés
Gázelosztó-vezeték ép.,
üzemeltetés és PB gázell.
Föld alatti gáztároló
üzemeltetés
Bányászati módszert
alkalmazó tevékenység
Geotermikus energia
Polgári robbantás
Egyéb
Összesen:
1* = halálos
2013 ÉVBEN BEKÖVETKEZETT HALÁLOS ÉS
SÚLYOS BALESETEK
Halálos bányászati munkabaleset Meszes I. mészkőbánya, +182 mBf. szint 2013.01.03.
08:25:00.
Súlyos bányászati munkabaleset Jánosmajor
2013.07.10.14:50:00.
Súlyos, csonkolásos bányászati munkabaleset
A táró bejáratától kb. 600 méterre 2013.09.27.
07:00:00.
TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK……
6. Közhiteles nyilvántartások - hatósági felelősség
A Ket. „hatósági nyilvántartás” kategóriája túl tág volt, és kérdéses
volt, hogy a hatóság által vezetett nyilvántartás ténylegesen a Ket.
szerinti hatósági nyilvántartásnak tekinthető-e.
Közhiteles nyilvántartás:
- az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak
jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő
adatokban bízva szerez jogot.
- ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett
adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági
nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.
- senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba
bejegyzett adatot nem ismeri, kivéve ha az személyes adatnak
vagy törvény által védett titoknak minősül.
VÁLTOZÁSOK
A Ket-tel összhangban közhiteles nyilvántartásaink:
a kutatási területről és a bányatelekről,
a felelős műszaki vezetőkről és helyetteseikről,
a polgári robbantási tevékenység végzését
felügyelő, irányító személyekről,
a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői
vagy felügyeleti tevékenységet végzőkről.
VÁLTOZÁSOK A CÉLOK TELJESÍTÉSÉNEK
AZ ÉRDEKÉBEN
7. A stratégiai ásványi nyersanyagok koncesszió szerződésen
alapuló kutatása és kitermelése.
Bt., Vhr., koncesszióra vonatkozó szabályainak a kiegészítése
és hatályba lépett 81/2012(XII.28.)NFM rendelet, az eljárás
lefolytatásához szükséges dokumentumok létrehozása.
Bányászati és állami célok összhangja:
 A kutatási jog átlátható pályázat útján szerezhető meg.
 A koncessziós szerződés garanciákat biztosít minkét fél
számára.
 Nincs indokolatlan területfoglalás.
 Több vállalkozásnak fennállhat egy bányatelekben a
bányászati joga.
A BÁNYÁSZATI KONCESSZIÓ
Pályázati felhívások megjelentek 7 területre.
Szénhidrogén: Battonya-Pusztaföldvár Dél,
Battonya-Pusztaföldvár Észak, Szegedi-medence
Nyugat, Szegedi-medence Délkelet.
CH: 20 évre, GT: 35 évre.
Geotermikus energia: Ferencszállás, Kecskemét,
Jászberény.
A pályázati eljárás nyelve magyar.
A BÁNYÁSZATI KONCESSZIÓ
A pályázati kiírás megvásárolható az MBFH-nál
(25.000 Ft+ ÁFA).
A pályázatok beadási határideje: 2013. november
15. 10-12 óra között.
A pályázatok beadásának helye: MBFH Központi
épülete.
Pályázatot csak a pályázati kiírást igazoltan
megvásárló nyújthat be.
A BÁNYÁSZATI KONCESSZIÓ
A pályázatok értékelésére a miniszter Minősítő
Bizottságot hoz létre.
A Minősítő Bizottság legkésőbb a beadási
határidő lejárta előtt 15 nappal megkezdi
működését.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási
határidőt követő 90 napon belül: legkésőbb 2014.
február 15-ig.
Szénhidrogén - koncessziós pályázatra
kiírható területek
Koncessziós pályázatra kiírható
területek
Andrásfa
Ságod
Rádóckölked
Újléta
Okány K
Okány NY
Dráva
Becsehely
Nádudvar
Ebes
Püspökladány
Berettyóújfalu
Mezőtúr
A vizsgálati tanulmány területe
Nagylengyel
Újléta
Okány
Dráva
Becsehely
Debrecen
Derecske
A területek
nagysága
286,4
253,1
368
885,64
400,5
485
184,63
215,1
821,25
840,86
912,95
921,92
426,82
Szénhidrogén - folyamatban lévő területek
vizsgálata
Folyamatban lévő területek
Tiszafüred
Bucsa
Lakócsa
Sellye
Dány
Nagykáta
Mogyoród
Ócsa
Zala-Nyugat
Zala-Kelet
A vizsgálati tanulmány területe
Karcag
Mecsek-Nyugat
Monor
Zala
A területek
nagysága
650,48
797,78
354,5
371,5
594
554,98
521,42
600
570,8
692,1
Szénhidrogén – tervezett területek
vizsgálata 2014-ben
A vizsgálati tanulmány területe
A területek
nagysága
A vizsgálati jelentés
elkészülte
Tisza
Békéscsaba
Jászberény
Igal II
Ercsi
Bátorterenye
Mezőcsokonya
Bázakerettye
917,3
1775
1803
2300
1620
2716,2
424,8
898
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
Geotermikus energia – koncessziós
pályázatra kiírható területek
Koncessziós pályázatra kiírható
területek
Körmend
Szilvágy
Zalalövő
Nagykanizsa
Gödöllő
Gádoros
Battonya
Sarkad
A vizsgálati tanulmány területe
Körmend
Szilvágy
Zalalövő
Nagykanizsa
Gödöllő
Gádoros
Battonya
Sarkad
A területek
nagysága
317,7
257,8
215,6
260,2
405,9
419,4
358,5
333
Geotermikus energia –
folyamatban lévő területek
Folyamatban lévő területek
A vizsgálati tanulmány
területe
A területek
nagysága
Szolnok
Ráckeve
Nagykanizsa NY
Szolnok
Ráckeve
Nagykanizsa NY
197,9
449,8
325,4
Geotermikus energia – 2014-ben
vizsgálatra tervezett területek
A vizsgálati tanulmány
területe
A területek
nagysága
A vizsgálati
jelentés elkészülte
Igal
Tét
Fertőd
121,3
131,3
2014
2015
2015
A BÁNYAFELÜGYELET HATÓSÁGI
TEVÉKENYSÉGE SZÁMOKBAN
2012. évben bányafelügyeleti szinten ügyszám szerint 22177 db ügy
keletkezett, amelyből 14351 db kérelem volt (1838 db kérelem került
elutasításra).
JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK
Eljárás – döntés típusa
Ügyszám
Jogorvoslati eljárás
185
Helybehagyó –Megváltoztató
115
Megszüntető
44
Új eljárásra kötelező
26
Bírósági –Törvényszéki ügyek
(a jogorvoslati eljárások 24 %-a)
45
Új eljárásra kötelezés
(a jogorvoslati eljárások 2 %-a)
4
A perek tárgy (ügycsoportok) szerinti megoszlása
Tárgy
Ügyszám
Jogosulatlan bányászati tevékenység
15
Szabálytalan bányászati tevékenység
2
Bányajáradék önbevallás
11
Bányászati jog törlés
5
Bányászati jog átruházás
5
Bányatelek megállapítás
1
Kutatási jogadomány
3
Kutatási MÜT
22
Kitermelési MÜT
2
Engedély nélküli gázforgalmazás
6
Gázvezeték szolgalom
11
Ingatlan-igénybevételi ütemterv
2
Ügyféli jogállás
2
Egyéb
19
VÁRHATÓ JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK
Jogszabályok, amelyek módosítását kezdeményezte
az MBFH és egyeztetett a bányavállalkozókkal:
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény.
A bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet.
További 12 kormányrendelet módosítása.
A BÁNYATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
Javasolt főbb témák:
A föld alatti szénelgázosítás (UCG technológia)
részletszabályainak megalkotása.
A földtani kutatásra vonatkozó részletszabályok
megalkotása. Speciális szabály.
A vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját
szolgáló közcélú vízilétesítmények megépítéséhez
szükséges ásványi nyersanyag kitermelésére
vonatkozó szabályok Bt-be emelése.
A BÁNYATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
A bányászat közérdekűségének a kimondása.
A rétegrepesztés engedélyezése –
bányafelügyeleti hatáskörbe történő delegálása
A polgári felhasználású robbanóanyagok határon
átnyúló szolgáltatási tevékenységként végzett
forgalmazására vonatkozó szabály szigorítása.
Vhr.
Kutatás meghosszabbításának feltételeire
vonatkozó pontosítás.
KAPCSOLÓDÓ KORM. RENDELETEK
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet módosítása.
A módosítás a gyakorlatban felmerült tapasztalatok
jogszabályi szinten történő szintetizálása, és a
módosult építésügyi jogszabályokkal való összhang
megteremtése érdekében szükséges.
E-építési napló bevezetése.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Jó szerencsét!

similar documents