Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN

Report
Ανασχεδιασμός των διαδικασιών
αγορανομικών και τελωνειακών
ελέγχων
εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος
«Πληροφοριακά Συστήματα και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»
ΔΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γενικές πληροφορίες για το ΓΧΚ
Υφιστάμενη διαδικασία
Περιγραφή Υφιστάμενης Διαδικασίας
Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας
Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαδικασίας με το Πρότυπο BPMN
Εκτίμηση Κόστους Υφιστάμενης Διαδικασίας σε Ετήσια Βάση (μέθοδος ABC)
Προβλήματα Υφιστάμενης Διαδικασίας
Προτεινόμενη Διαδικασία
Περιγραφή Προτεινόμενης Διαδικασίας
Αποτύπωση Προτεινόμενης Διαδικασίας με το Πρότυπο BPMN
Εκτίμηση Κόστους Προτεινόμενης Διαδικασίας σε Ετήσια Βάση (μέθοδος ABC)
Οφέλη Προτεινόμενης Διαδικασίας
Προϋποθέσεις – Θεσμικές παρεμβάσεις
Ενδιάμεσο Σενάριο
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
το Γ.Χ.Κ. ιδρύεται το 1929 με το Ν.4328, με τον οποίο συνενώνονται όλα τα
εργαστήρια που λειτουργούσαν στο δημόσιο τομέα εκείνη την εποχή
στα 82 χρόνια λειτουργίας του, το Γ.Χ.Κ. αναπτύσσεται κι επεκτείνεται σχεδόν σε
όλη την επικράτεια
Αποστολή
η επιστημονική υποστήριξη των τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών, του
ΣΔΟΕ και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
η διασφάλιση των εσόδων του Κράτους
η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
η προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών
η επιστημονική υποστήριξη δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών
η στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
3
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΕΝΤΥΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
• Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων
• ΟΤΑ Β΄ βαθμού
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΕΝΤΥΠΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
• Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή
• Ειδική Επιθεώρηση
Περιβάλλοντος
• Τελωνεία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΧΚ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΕΝΤΥΠΑ
• Σώμα Δίωξης Οικον.
Εγκλήματος
• Κ.Ε.Δ.Α.Κ.
• Ιδιώτες Επιχειρήσεις
• ΓΧΚ
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
4
Παραγόμενα έντυπα
Φορέας
Λειτουργία
Παραγόμενο έντυπο
Φορέας Δειγματοληψίας
δειγματοληψία
πρωτόκολλο δειγματοληψίας
Φορέας Δειγματοληψίας
αποστολή δείγματος
διαβιβαστικό δείγματος
ΓΧΚ
καταχώριση εγγράφου & δείγματος
έντυπο αναλύσεων
ΓΧΚ
ανάλυση δείγματος
έκθεση εξέτασης
ΓΧΚ
αρχειοθέτηση δείγματος
έντυπο αρχειοθέτησης
ΓΧΚ
διαβίβαση αποτελεσμάτων
διαβιβαστικό έκθεσης
Φορέας Δειγματοληψίας
αρχειοθέτηση υπόθεσης
έντυπο αρχειοθέτησης
Φορέας Δειγματοληψίας
ενημέρωση αρμόδιας αρχής
διαβιβαστικό έγγραφο
Παραγόμενα έντυπα κατά την αποστολή σε άλλη υπηρεσία του ΓΧΚ
Φορέας
Λειτουργία
Παραγόμενο έντυπο
ΓΧΚ (αρχική)
αίτηση για εργαστηριακή υποστήριξη
διαβιβαστικό δείγματος
ΓΧΚ
καταχώριση εγγράφου & δείγματος
έντυπο αναλύσεων
ΓΧΚ
ανάλυση δείγματος
έκθεση εξέτασης
ΓΧΚ
αρχειοθέτηση δείγματος
έντυπο αρχειοθέτησης
ΓΧΚ (αρχική)
καταχώρηση αποτελεσμάτων
έκθεση έκθεσης
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
5
Παραγόμενα έντυπα στην περίπτωση δειγμάτων που δεν συμμορφώνονται με τη
νομοθεσία
Φορέας
Λειτουργία
Παραγόμενο έντυπο
Φορέας Δειγματοληψίας
δειγματοληψία
πρωτόκολλο δειγματοληψίας
Φορέας Δειγματοληψίας
αποστολή δείγματος
διαβιβαστικό δείγματος
ΓΧΚ
καταχώριση εγγράφου & δείγματος
έντυπο αναλύσεων
ΓΧΚ
ανάλυση δείγματος
έκθεση εξέτασης
ΓΧΚ
αρχειοθέτηση δείγματος
έντυπο αρχειοθέτησης
ΓΧΚ
διαβίβαση αποτελεσμάτων
διαβιβαστικό έκθεσης
Φορέας Δειγματοληψίας
ειδοποίηση κατόχου ΜΚ δείγματος
έντυπο ειδοποίησης
Φορέας Δειγματοληψίας
γνωστοποίηση για έφεση
έντυπο ειδοποίησης
ΓΧΚ
καταχώριση έφεσης
έντυπο αναλύσεων
ΓΧΚ
ανάλυση δείγματος
έκθεση εξέτασης
ΓΧΚ
διαβίβαση τελικών αποτελεσμάτων
διαβιβαστικό έκθεσης
Φορέας Δειγματοληψίας
γνωστοποίηση τελικών αποτελεσμάτων
έντυπο ειδοποίησης
Φορέας Δειγματοληψίας
ειδοποίηση αρμόδιας αρχής
έντυπο ειδοποίησης
Αρμόδια Αρχή
επιβολή προστίμου
πρωτόκολλο παράβασης
Αρμόδια Αρχή
εκκίνηση ποινικής διαδικασίας
διαβιβ. στις δικαστικές αρχές
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
6
Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας
Στάδιο 1 : Δειγματοληψία
Στάδιο 2 : Αποστολή δείγματος
Στάδιο 3 : Παραλαβή δείγματος
Στάδιο 4 : Ανάλυση δείγματος – Έκθεση Εξέτασης
Στάδιο 5 : Αποστολή Έκθεσης Εξέτασης
(Στάδιο 6 – Δείγματα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία : Έφεση )
Στάδιο 7 : Ενέργεια Φορέα Δειγματοληψίας
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
7
Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN
(Business Process Model and Notation)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΧΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
8
Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
9
Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
10
Κοστολόγηση υφιστάμενης κατάστασης με τη μεθοδολογία ABC
(Activity Based Costing)
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
11
Εκτίμηση Κόστους Υφιστάμενης Διαδικασίας σε Ετήσια Βάση
Μέσος όρος δειγμάτων που διαχειρίζονται οι
χημικές υπηρεσίες του ΓΧΚ σε ετήσια βάση
(πηγή: Πεπραγμένα 2010 ΓΧΚ)
Κόστη που χρησιμοποιήθηκαν στην
μεθοδολογία κοστολόγησης ABC
Προέλευση Δείγματος
Πλήθος
Εργατοώρα
Κόστος (Ευρώ)
Δείγματα από Δημόσιους Φορείς
108.000
ΓΧΚ
13,25
Δείγματα από ιδιώτες/επιχειρήσεις
3.500
ΓΧΚ - Διοικητικό Προσωπικό
9,00
Σύνολο δειγμάτων
111.500
Δημόσιοι Φορείς
11,00
Σύνολο δειγμάτων στάδιο 3
5.000
Δ.Φ. - Διοικητικό Προσωπικό
9,00
Σύνολο αναλύσεων
116.500
Σύνολο δειγμάτων στάδιο 4
200
Ιδιώτες/Επιχειρήσεις
10,00
Δείγματα μη σύμφωνα
14.040
Λειτουργικά
Κόστος (Ευρώ)
Δείγματα μη ασφαλή
281
Κόστος σελίδας
0,01
Κόστος αποστολήςανά έγγραφο
0,5
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
12
Εφαρμογή ABC – Ενδεικτική απεικόνιση
Εργατοώρες
Φορέας
ΓΧΚ-ΔΠ
ΓΧΚ-ΔΠ
ΓΧΚ
Στάδιο 3
Διαδικασία
απόδοση στο δείγμα Αριθμό Δείγματος
παραλαβή συνοδευτικών εγγράφων/ Απόδοση Α.Π.
σύνταξη εντύπου αναλύσεως
ΓΧΚ-ΔΠ
ΓΧΚ/Ταχυδρομείο
ΓΧΚ-ΔΠ
ΓΧΚ
σύνταξη διαβιβαστικού εντύπου/Απόδοση Α.Π.
αποστολή δείγματος και συνοδευτικών εγγράφων
παραλαβή συνοδευτικών εγγράφων/ Απόδοση Α.Π.
σύνταξη εντύπου αναλύσεως
Φορέας
ΓΧΚ
ΓΧΚ
ΓΧΚ
Διαδικασία
ανάλυση δείγματος
σύνταξη εκθέσεως
σύνταξη εντύπου αρχειοθέτησης
ΓΧΚ-ΔΠ
ΓΧΚ/Ταχυδρομείο
ΓΧΚ-ΔΠ
ΓΧΚ
ΓΧΚ
ΓΧΚ
ΓΧΚ
σύνταξη διαβιβαστικού εντύπου/Απόδοση Α.Π.
αποστολή δείγματος και συνοδευτικών εγγράφων
παραλαβή συνοδευτικών εγγράφων/ Απόδοση Α.Π.
σύνταξη εντύπου αναλύσεως
ανάλυση δείγματος
σύνταξη εκθέσεως
σύνταξη εντύπου αρχειοθέτησης
περίπτωση αποστολής σε άλλη υπηρεσία του ΓΧΚ
Κόστος/
εργατοώρα
0,2
0,2
0,2
9,00
9,00
13,25
0,2
24-72
0,2
0,2
9,00
9,00
13,25
1-48
1,0
0,2
13,25
13,25
13,25
0,2
24-72
0,2
0,2
1-48
1,0
0,2
9,00
Ποσότητα
Κόστος
Κόστος
αποστολής
111.500 200.700
111.500 200.700
111.500 295.475
5.000
5.000
5.000
5.000
9.000
9.000
13.250
Στάδιο 4
περίπτωση αποστολής και σε άλλη υπηρεσία του ΓΧΚ
Στάδιο 5
Διαδικασία
παραλαβή έκθεση εξέτασης από χημικές υπηρεσίες/ Απόδοση
ΓΧΚ-ΔΠ
Α.Π./αρχειοθέτηση
σύνταξη ολοκληρωμένης έκθεσης εξέτασης/δελτίο χημικής
ΓΧΚ
ανάλυσης
ΓΧΚ-ΔΠ
σύνταξη διαβιβαστικού εντύπου για έκθεση εξέτασης
ΓΧΚ/Ταχυδρομείο αποστολή έκθεσης εξέτασης
116.500
116.500 1.543.625
116.500 308.725
9,00
13,25
13,25
13,25
13,25
200
200
200
200
200
200
200
360
2.650
530
0,2
9,00
5.200
9.360
0,2
0,2
24-72
13,25
9,00
9,00
360
530
Φορέας
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
5.200
13.780
116.500 209.700
116.500
58.250
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
13
Εκτίμηση κόστους της υφιστάμενης διαδικασίας με τη μεθοδολογία ABC
Στάδια
Κόστος (€)
Στάδιο 1
685.800
Στάδιο 2
41.300
Στάδιο 3
730.023
Στάδιο 4
1.862.041
Στάδιο 5
294.741
Στάδιο 6
381.064
Στάδιο 7
587.430
Σύνολο
4.582.398
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
14
Προβλήματα Υφιστάμενης Διαδικασίας
Οικονομικό κόστος
Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των δειγμάτων
Περιβαλλοντικό κόστος
Απουσία ενημέρωσης σχετικά με την έκβαση των υποθέσεων των
δειγμάτων
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
15
Προτεινόμενη Διαδικασία
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
16
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Περιγραφή
Χρήση φορητών συσκευών κατά τη δειγματοληψία και απόδοση αριθμού/barcode στα
δείγματα
το ήδη υπάρχον barcode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του δείγματος
Μεταφορά στοιχείων on-line σε μια «σελίδα» του δείγματος/barcode
Συμπλήρωση των στοιχείων από ιδιώτες/επιχειρήσεις απευθείας στη «σελίδα» του
δείγματος/barcode στην κεντρική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου
Ενημέρωση της «σελίδας» του δείγματος για το σημείο και το status με σκανάρισμα
του barcode
Κατάργηση της πρωτοκόλλησης ανάμεσα στις υπηρεσίες και η χρήση του αριθμού
barcode του δείγματος ως μέσο ταυτοποίησης
Έκδοση ηλεκτρονικών εκθέσεων
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
17
Αποτύπωση προτεινόμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN
Ιστοσελίδα Δείγματος
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
18
Αποτύπωση προτεινόμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN
Επισήμανση δείγματος με Barcode
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
19
Αποτύπωση προτεινόμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN
Ιχνηλασιμότητα Δείγματος
Παρακολούθηση Διαδικασίας
μέσω Ιστοσελίδας
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
20
Κοστολόγηση προτεινόμενης κατάστασης με τη μεθοδολογία ABC
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
21
Εκτίμηση κόστους της προτεινόμενης διαδικασίας με τη μεθοδολογία
ABC
Στάδια
Κόστος (€)
Στάδιο 1
475.200
Στάδιο 2
7.000
Στάδιο 3
109.350
Στάδιο 4
309.435
Στάδιο 5
6.890
Στάδιο 6
127.806
Στάδιο 7
143.589
Σύνολο
1.179.275
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
22
Ποσοστιαία μείωση κόστους ανά στάδιο με την προτεινόμενη διαδικασία
Στάδιο 1 : Δειγματοληψία
Στάδιο 5 : Αποστολή Έκθεσης Εξέτασης
Στάδιο 2 : Αποστολή δείγματος
(Στάδιο 6 – Δείγματα που δεν συμμορφώνονται με
Στάδιο 3 : Παραλαβή δείγματος
τη νομοθεσία : Έφεση )
Στάδιο 4 : Ανάλυση δείγματος – Έκθεση Εξέτασης
Στάδιο 7 : Ενέργεια Φορέα Δειγματοληψίας
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
23
Συγκριτική απεικόνιση του χρόνου διεκπεραίωσης εγγράφων
Υφιστάμενη Διαδικασία
Προτεινόμενη Διαδικασία
Συνολικός χρόνος ανά δείγμα
3,5
0,8
Συνολικός χρόνος ανά μη σύμφωνο δείγμα
5,7
1,6
Εργατοώρες σε ετήσια βάση
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
24
Οφέλη εφαρμογής προτεινόμενης διαδικασίας
Άμεσα Οφέλη
Δημοσίου








Ιδιώτη/Επιχείρηση



Έμμεσα Οφέλη
χρόνος καταγραφής

χρόνος πρωτοκόλλησης
χρόνος αρχειοθέτησης
χρόνος καταστροφής αρχείων

κόστος ταχυδρόμησης εγγράφων
κόστος χαρτιού, μελανιού,
εκτυπωτών, ντοσιέ,
βιβλιοθηκών
αποδοτικότερη εργασία

αναλυτική κοστολόγηση


αποτελεσματικότερη
εκμετάλλευση διαθέσιμων
πόρων
συμβολή στην προστασία
του περιβάλλοντος λόγω
μείωσης χρήσης πρώτων
υλών, αντιδραστηρίων,
μεταφορών
αμεσότητα πληροφόρησης
και αναζήτησης
ολοκληρωμένη ενημέρωση
διαπίστωση τάσεων στην
αγορά
εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου
γρηγορότερη πληροφόρηση
κόστος λόγω ελέγχου
βελτίωση
ανταγωνιστικότητας

Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
25
Προϋποθέσεις – Θεσμικές παρεμβάσεις
Hardware – Software
Κοινό δίκτυο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ? )
Security system (user name, password)
Κόστος εξοπλισμού (έκδοση barcode, σκανάρισμα barcode)
Προσαρμογή νομοθετικών διατάξεων για τη διασφάλιση της θεσμικής
λειτουργικότητας (ΚΕΔΥ, Ν2343/1995, Ν2672/1998 και Ν2690/1999)
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
26
Ενδιάμεσο Σενάριο
Απόδοση barcode και δημιουργία «σελίδας» του δείγματος στο ΓΧΚ
Επικοινωνία με συναλλασσόμενους φορείς μέσω εγγράφων
Μείωση κόστους 47%
Συγκριτική εκτίμηση κόστους
Υφιστάμενη διαδικασία
Προτεινόμενη διαδικασία
Στάδιο 1
685.800
475.200
685.800
Στάδιο 2
41.300
7.000
41.300
Στάδιο 3
730.023
109.350
410.400
Στάδιο 4
1.862.041
309.435
309.435
Στάδιο 5
294.741
6.890
220.085
Στάδιο 6
381.064
127.806
179.403
Στάδιο 7
587.430
143.594
587.430
4.582.398
1.179.275
2.433.853
Σύνολο
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
Ενδιάμεσο Σενάριο
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
27
Συγκριτική απεικόνιση του κόστους
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
28
Συγκριτική απεικόνιση του χρόνου
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
29
Συμπεράσματα
μείωση του κόστους κατά 75% ή σε απόλυτους αριθμούς 3,4 εκ. Ευρώ/έτος
σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και κοινοποίησης των
αποτελεσμάτων
δυνατότητα άμεσου ελέγχου της πορείας της εκτέλεσης των προγραμμάτων ελέγχου
εξοικονόμηση των πόρων που απαιτούνται για την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων
(βιβλιοθήκες, ντοσιέ, διαφάνειες κλπ)
ανατροφοδότηση που θα αποτελέσει τη βάση για τον εντοπισμό τυχόν προβληματικών
περιοχών ελέγχου
ανασχεδιασμός για την αναβάθμιση της
αποτελεσματικότητας του σχετικού προγράμματος
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
30
Βιβλιογραφία
ΓΧΚ: Δ/νση Προσωπικού & Τ.Υ.
Πεπραγμένα ΓΧΚ 2010
Συμβόλαια Συνεργασίας με Φορείς Ελέγχου
www.bpmn.org
White, S.A.: Introduction to BPMN
Λεκάκος, Γ. (2011) :Ηλεκτρονικό Παράβολο - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, σημειώσεις
στο μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης»
Χανιωτάκη, Ε. (2011): Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών, σημειώσεις στο
μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης»
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
31
Ευχαριστούμε
Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5
ου
κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012
32

similar documents