Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013

Report
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
στην αξιολόγηση
των Ελληνικών ΑΕΙ
Κωνσταντίνος Μέμος
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
1
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΤΑ ΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
 Περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης αγοράς
 Καλούνται να ανταποκριθούν σε προκλήσεις, όπως:
o
o
o
o
κοινωνική προσφορά
τροφοδότηση κοινωνίας με ικανά στελέχη
κόστος λειτουργίας
ποιότητα παραγόμενης γνώσης, που επηρεάζει
άμεσα επαγγέλματα, οικονομίες, κοινωνία
 Καινοτομία και Ποιότητα: βασικές δυνάμεις για
αντιμετώπιση των προκλήσεων => Ανάγκη για ΔΠ
2
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ



1/4
ΗΠΑ: Μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο ζητήθηκαν από ΑΕΙ αποδείξεις
για την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στην κοινωνία.
Ευρώπη: Εφαρμογή μορφών αξιολόγησης από το 1984 (Γαλλία)
και κατόπιν Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Δανία.
ΕΕ: Αναγνώριση ποιότητας και σχέδιο για αποτίμησή της (1994),
ενιαίο σύστημα αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση αναδεικνύεται ως εργαλείο
για τη ΔΠ στα ΑΕΙ
3
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ
2/4
Μείζονα ζητήματα • έλλειμμα ταυτότητας
των ΑΕΙ:
• υπευθυνότητα στην κοινωνία
• αξιοπιστία ως προς τα επαγγελόμενα
EUA (1996):
Η εξασφάλιση της ποιότητας κύριο
καθήκον των ΑΕΙ. Η αξιολόγησή τους
εξασφαλίζει ποιότητα στην έρευνα και
την εκπαίδευση.
4
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ
3/4
Η Αξιολόγηση αποτελεί πρόκληση για:
•
•
•
•
Αφύπνιση της αυτοσυνειδησίας
Αναγνώριση και ενίσχυση των καλών πρακτικών
Αναγνώριση αδυναμιών
Υιοθέτηση προτεινομένων βελτιώσεων από τα ίδια τα
Τμήματα ή/και με την υποστήριξη του ΑΕΙ ή/και της
Πολιτείας.
5
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ
4/4
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Μία κυρίαρχη ιδεολογία
Περιορισμός αυτονομίας Ιδρύματος μέσω κανόνων αξιολόγησης
Μονοδιάστατη προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς
“Εύκολη” γνώση / τυποποίηση προγραμμάτων
Εκφυλισμός της σε τυπική διαδικασία
6
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Η ΑΔΙΠ ΩΣ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΠ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ:
2006
ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ:
άπό 15μελές ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καθηγητών και
εκπροσώπων των φοιτητών και των
παραγωγικών τάξεων
___________________________________________________________________________________
Η ΑΔΙΠ λειτουργεί βάσει των προτύπων και οδηγιών της ENQA (European Network for Quality Assurance)
7
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΑΠΟΣΤΟΛΗ της ΑΔΙΠ
1. Καταγραφή, αξιολόγηση & πιστοποίηση
της προσφοράς των ΑΕΙ
2. Υποστήριξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας
στην Ανωτάτη Εκπαίδευση
Ν. 4009/2011
8
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
•
•
•
•
•
•
Εγγυάται την διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης
Αναλύει, εξειδικεύει και αναθεωρεί τις αρχές και τις κατευθυντήριες
οδηγίες της αξιολόγησης, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ
ΑΥΤΗΝ
Σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει της διαδικασίες αξιολόγησης
Συγκροτεί και αναθεωρεί το Μητρώο ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων
Διεξάγει έρευνες και μελέτες σε θέματα μεθοδολογίας, τεχνικών και
εφαρμογής της ΔΠ στην ανώτατη εκπαίδευση
Υποβάλλει εκθέσεις στην Πολιτεία
Ν. 4009/2011
9
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Η ΑΔΙΠ έχει υιοθετήσει το γενικό πλαίσιο των
ευρωπαϊκών αρχών, κανονισμών και διαδικασιών, που
διαμορφώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης
της Ποιότητας (ENQA) και επισημοποιήθηκε στο
κείμενο των “Ευρωπαϊκών Αρχών και Κατευθυντηρίων
Οδηγιών για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση” (ESG)
Ν. 4009/2011
10
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η
αξιολόγηση
επικεντρώνεται σε
Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
IV
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΙΙΙ
ΕΡΕΥΝΑ
τέσσερις βασικούς τομείς
προσφερομένων υπηρεσιών
11
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – Ερωτήματα ...
Είναι σαφείς οι στόχοι και σύμφωνοι με τις ανάγκες της
Κοινωνίας;
Είναι αποτελεσματική η οργάνωση των σπουδών;
Είναι ορθολογικό το σύστημα εξετάσεων των φοιτητών;
Υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι;
Υπάρχει συνάφεια με διεθνώς αποδεκτές νόρμες και μαθησιακές
απαιτήσεις;
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ENQA
12
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
IΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – Ερωτήματα ...
Ικανοποιητική Οργάνωση και
Εκτέλεση του διδακτικού
έργου
Ποιο είναι το Επίπεδο
και η Ποιότητα του
αποτελέσματος
Αποτελεσματικότητα
διδακτικού προσωπικού
(Πολιτική διαρκούς
βελτίωσης)
Κινητικότητα
διδασκόντων και
διδασκομένων
Ορθή Αναλογία
διδασκομένων/διδασκόντων
και ποιότητα επαφής
Χρήση νέων μεθόδων
και τεχνολογιών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ENQA
13
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
III. ΕΡΕΥΝΑ – Ερωτήματα ...
Συνεισφορά στην
επιστήμη
Πρωτοτυπία
και
αποδοτικότητα της
Έρευνας
Ερευνητικά
Προγράμματα & συνεργασίες
Αριθμός
δημοσιεύσεων, ετεροαναφορών, ....
Διακρίσεις,
Διπλώματα
ευρεσιτεχνίας και
Βραβεία
Ποιότητα
υποδομών
έρευνας
Συμμετοχή
των
φοιτητών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ENQA
14
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
IV. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – Ερωτήματα ...
Είναι ικανοποιητική Ποιότητα Υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή
κοινότητα ?
Είναι επαρκής ο Κτηριακός και Μηχανολογικός εξοπλισμός ?
Είναι αποτελεσματικές οι διοικητικές & οικονομικές υπηρεσίες ?
Είναι αποδοτική η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά
ιδρύματα ?
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ENQA
15
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
16
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Έχουν αξιολογηθεί 180 Τμήματα
Μηνιαία πρόοδος αξιολογήσεων και αντίστοιχα διοικητικά και θεσμικά προβλήματα
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
17
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
o
Ασαφείς στόχοι προγραμμάτων σπουδών δημιουργούν σύγχυση ως
προς το πλαίσιο προσόντων και τα επαγγελματικά δικαιώματα
o
Μεγάλος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Μεγάλος
αριθμός προπτυχιακών κατευθύνσεων
o
Απουσία τυπικών διαδικασιών αναθεώρησης και αξιολόγησης των
προγραμμάτων σπουδών
o
Προγράμματα που δεν εναρμονίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΠ
18
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
o
Οι φοιτητές απουσιάζουν από τα μαθήματα
o
Μεγάλος αριθμός εξετάσεων
o
Μακρός χρόνος αποφοίτησης. “Λιμνάζοντες” φοιτητές
περίπου ίσοι με τους κανονικούς
o
Σχετικά μικρή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΠ
19
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για την ΕΡΕΥΝΑ
+
Το ερευνητικό έργο είναι αξιόλογο σε σχέση με τα μέσα και τη
χρηματοδότηση
o
Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε ασήμαντα περιοδικά
+
Ικανοποιητικός αριθμός διεθνών συνεργασιών
o
Δεν υπάρχει “κουλτούρα” κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΠ
20
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ
o
Έλλειψη υποδομών, αλλά και υποχρησιμοποίησή τους
o
Ανεπάρκεια βοηθητικού προσωπικού, αλλά και
υποχρησιμοποίησή του
o
Μικρή χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
o
Γεωγραφική διασπορά
o
Μη ικανοποιητική διασύνδεση με αγορά και αποφοίτους
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΠ
21
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση (4009/2011)
1. Εισάγει και τυπικά την υποχρέωση για ΔΠ στα ΑΕΙ
μέσω της εφαρμογής Εσωτερικού Συστήματος ΔΠ.
2. Αναθέτει στην ΑΔΙΠ το έργο:
•
•
της Πιστοποίησης των ΑΕΙ και των
Προγραμμάτων Σπουδών-Τμημάτων
την επιλογή Κέντρων Αριστείας, μέσω ειδικών
διαδικασιών αξιολόγησης και ειδικών
ερευνητικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων
Ν. 4009/2011
22
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
EVALUATION
Αξιολόγηση
Ιδρυμάτων,
Τμημάτων ή
Προγραμμάτων
Σπουδών
QUALITY
ASSURANCE
Πιστοποίηση
εσωτερικού
μηχανισμού ΔΠ
ιδρυμάτων
ACCREDITATION
Πιστοποίηση της
κατάκτησης
προκαθορισμένων
επιπέδων
ποιότητας στα
προγράμματα
σπουδών
EXCELLENCE
Απονομή τίτλων
Αριστείας
23
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
•
Ύπαρξη εσωτερικής πολιτικής & διαδικασιών για ΔΠ
•
Εδραίωση πολιτισμού ποιότητας στο Ίδρυμα
•
Στρατηγική συνεχούς αναβάθμισης ποιότητας
•
Μηχανισμός με σαφείς διαδικασίες & δημόσια διαφάνεια
•
Ρόλος στους φοιτητές και λοιπούς εμπλεκομένους
24
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ &
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ENQA
25
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
•
Διαφύλαξη της aυτονομίας του Ιδρύματος
•
Προτεραιότητα: το συμφέρον των φοιτητών & λοιπών
ενδιαφερομένων
•
Έλεγχος αποτελεσματικότητας εσωτερικού μηχανισμού ΔΠ
•
Διαδικασίες παρακολούθησης διορθωτικών παρεμβάσεων
26
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ
ΟΛΟΥΣ
27
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ύπαρξη
Διαδικασιών
Σχεδιασμού και
Λήψης
Αποφάσεων για
τη Βελτίωση της
Ποιότητας
Ύπαρξη
Διαδικασιών
Εφαρμογής των
Πολιτικών
Βελτίωσης της
Ποιότητας
Τεκμηρίωση
της Βελτίωσης
της Ποιότητας
Ν. 4009/2011
28
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Είναι ...
Επίπεδο
Προσφερομένων
Προσόντων
Ζήτηση στην Αγορά
Εργασίας
Αρτιότητα Δομής
και Οργάνωσης
Διασύνδεση
Διδασκαλίας με Έρευνα
Υψηλή Ποιότητα
Προσωπικού & Έργου
Ύπαρξη αναγκαίων
Υποδομών
Ν. 4009/2011
29
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•
Η ΑΔΙΠ έχει στη διάθεσή της ένα πλέγμα πολιτικών και
μέσων για τη διασφάλιση της ποιότητας στα ΑΕΙ.
•
Η Ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται πρωτίστως από τα
ίδια τα ΑΕΙ, που οφείλουν να δεσμευτούν για τη συνεχή
αναβάθμισή της.
•
Η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής- γιατί δεν υπάρχει
άλλος δρόμος προς την υγιή ανάπτυξη.
30
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY - HQA
Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!
31
Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12/2/2013

similar documents