Powerpointpræsentation af projekt aldersint. u.v.

Report
på Øster Starup skole
Program
 Velkomst
 Introduktion af projektet via power-point:
 Visioner
 Baggrund
 Proces
 Evaluering af afprøvningsugerne
 Hvad sker der efterfølgende
 Drøftelser i grupper – opdelt på afdelinger
 Visionerne/Mål, faglige og sociale overvejelser,
organisationsform, mv.
Visioner
 Værdier:

 Skabe gode relationer og værne om fællesskabet
 Udnytte hinandens kompetencer
 Skabe en forøget respekt for skolen
 klare retningslinjer
 tydelige forventninger fra skolen
 Høj faglighed
Aldersintegrerede grupper

 Anden pædagogik
 (læring frem for undervisning)
 Brug af elev til elev læring – f.eks. modeller fra
Cooperative Learning
 Nye organisationsformer (holdopdeling, faglig
opdeling mv.)
 Sikre elevernes tryghed via tilknytning til en fast
gruppe og kontaktlærer
 Tæt samarbejde med børnehaven
Pædagogik
 I stedet for at være målrettet mod det enkelte fag skal man





have mere fokus på elevernes brede udvikling indenfor det
humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske områder
Fælles pædagogisk grundlag baseret på tankerne bagved
LP-modellen
Mere oplevelsesorienteret (få besøg på skolen og besøg
udenfor skolen) - mere fysisk aktivitet og brug af naturen flere kreative aktiviteter
Sikre at alle elever får tilegnet sig de basale
læringskompetencer
Lokal kanon /målbeskrivelser
Mål opsætning og evaluering sammen med eleverne
Baggrund
 Økonomiske besparelser fra kommunen
 2009/10 8 %
 2010/11 6 %
 2011/12 8 % (varslet)
Disse besparelser rammer meget hårdt.
Det eneste sted, hvor en sådan beskæring kan findes, er
ved at reducere i lærertimetallet pr. klasse
Skema sidste år
Skema for næste år
Skema for i år
Modelforslag
til aldersintegrerede grupper
Klass Eleva
er
ntal
M1
Gr M 2
Gr M 3 Gr M 3 C Gr
Model 4 Gr
0
29
2
1
29
2
57
3
57
2
2
26
1
84
3
84
3
27
1
110
4
53
2
53
2
4
29
2
56
2
5
25
1
54
2
81
6
25
1
79
3
50
2
79
3
7
29
2
54
2
8
31
2
60
2
85
60
3
9
19
1
80
3
51
2
19
1
19
20
1
I alt
269
15
269 10
11
10
269 11
Genn
emsni
t
17,9
26,9
24,4
24,4
26,9
3
3
3
1
10
26,9
Proces
 Fælles pædagogiske fundament via arbejdet med LP




modellen
Overvejelser ang. organisering på baggrund af de kraftige
besparelser, vi har været udsat for – og dem, vi forventer, at
blive udsat for.
Udarbejdet visioner for ”Den gode skole, hvor barnets
læring er i fokus”.
Drøftelse af forskellige modeller med aldersintegrerede
grupper.
Oplæg fra skoler, der har arbejdet med aldersintegreret
undervisning (Asgård, Uvelse, Buskelundskolen)
Besøg på skoler med A.U. (Asgård og Buskelundskolen)
Proces
 Valg af model med fordeling af elever i de aldersintegreret







grupper og fordeling af lærere og pædagoger på grupperne
Afdelingerne udarbejder en grundmodel for dagforløb og
ugeplaner
Afdelingerne sætter mål op for det to første forsøgsperioder. Der
skal være mål for både samværet i de nye grupper og faglige mål
Afdelingerne fordeler eleverne i de aldersintegrerede grupper
Storgrupperne planlægger forløbet for de to forsøgsuger
Forældrene informeres via en fælles information og om mål og
forløb af ugerne via afdelingerne.
Forløbsugerne afvikles
Ugerne evalueres af eleverne, forældrene, lærerne og
pædagogerne
Evaluering fra elevrådet
 Mange forskellige tilbagemeldinger fra eleverne
 Lidt overordnet var udmeldinger dog:
 Det var sjovt at være sammen med elever fra andre
årgange - og hjælpe eller få hjælp fra andre elever
 Spændende at prøve andre organisationsformer – blandt
andet bevægelsesbånd og samarbejdsøvelserne
 I overbygningen var strukturen for løs
 Dejligt at komme tilbage til sin gamle klasse
Forældretilbagemeldinger
Den videre proces
 Evaluering af forsøgsugerne
 Elever, forældre, lærerne/pædagogerne,
skolebestyrelsen
 Ud fra disse evalueringer forberedes de to næste
forsøgsuger. De afvikles i foråret i uge 9 og 10.
 Lærere, pædagoger, ledelse og skolebestyrelsen
evaluerer derefter hele modellen og udarbejder en
endelig struktur for skoleåret 2012/13.

similar documents