04 Oppbygging og innsending

Report
INNHOLD I A-MELDINGEN
25. APRIL, 2014
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Opplysningspliktig:
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Virksomhet ...n
•
Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F.
nr. / D-nr.)
•
•
•
Måned
MeldingsID (gitt av lønnsprogram)
Erstatt_MeldingsID
•
Kildesystem (lønnsprogram navn +
versjon)
Tidsstempel (gitt av lønnsprogram)
Språk for tilbakemelding
•
•
Inntektsmottaker A
A
Fradrag
•
•
•
Inntektsmottaker ...n
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Arbeidsgiveravgift å betale
Forskuddstrekk å betale
Annen bagatellmessig støtte
(arbeidsgiveravgift)
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Forskuddstrekk
•
Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)
•
•
•
•
Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift
Sone for beregning av arbeidsgiveravgift
Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag
Avgiftssats
•
Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats
(utsendt fra USA/Canada)
Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i
utenriksfart som bor utenfor Norden og
som ikke er statsborger i et EØS-land)
•
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Virksomhet
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Inntektsmottaker
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Kun for midlertidig bruk:
• Internasjonal identifikator: Nr, type og
land
F.eks: [nummer], passnummer, Polen
Eller [nummer], social security
number, USA
•
•
•
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Primært
• Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Navn
Fødselsdato
Ansattnr.
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Arbeidsforhold inntektsmottaker A
•
•
Arbeidsforhold ID
Type arbeidsforhold
•
•
•
Start- og sluttdato for arbeidsforhold
Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrkeskode
Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.)
Stillingsprosent
Dato for siste stillingsprosentendring
Dato for siste lønnsendring
Lønnsansiennitet
Lønnstrinn
Skipsregister, skipstype, fartsområde
•
•
•
•
PermisjonsID
Start- og sluttdato permisjon
Permisjonsprosent
Beskrivelse (permisjon/permittering)
Typer arbeidsforhold
Ordinært arbeidsforhold
– Alle som arbeider i en
annens tjeneste for
lønn eller godtgjørelse
– Unntaket er de som
jobber til sjøs, på
fartøy eller flyttbar
innretning
Maritimt arbeidsforhold
– Alle som arbeider i en
annens tjeneste for lønn
eller godtgjørelse, men
bare når de som jobber
til sjøs, på fartøy eller
flyttbar innretning
Frilanser, oppdragstaker,
honorarpersoner mv.
– Alle som utfører arbeid eller oppdrag
for lønn eller godtgjørelse uten
tjenesteforhold eller arbeidsforhold
– Ikke selvstendig næringsdrivende
 Frilansere
 styremedlemmer
 folkevalgte
 personer som innehar tillitsverv
 fosterforeldre
 støttekontakter
 avlastere
 personer med omsorgslønn
Pensjoner og andre utbetalinger
uten ansettelsesforhold
 opplysningspliktig utbetaler en
pensjon eller annen
ytelse/godtgjørelse til en person der
ytelsen ikke er knyttet til et
arbeidsforhold
 Konkursbo som skal betale
utestående lønn til ansatte i et
foretak som har gått konkurs og for
dekning fra lønnsgaranti ordning
 Utbetalinger til personer som deltar i
arbeidstreningstiltak for
yrkeshemmede når lønnen er
definert som mottak av
oppmuntringspenger (eksempelvis
varig tilrettelagt arbeid)
Fastlønn og timelønn
Kalendermåned
2015-01
2015-02
12345678911
12345678911
Ordinært arbeidsforhold
Ordinært arbeidsforhold
1
2
2013-01-01
2013-01-01
Antalltimerenfullstillingtilsvarer
37.5
35.5
Avlønningstype
Fast
Time
Yrkeskode
1234567
1234567
Arbeidstidsordning
IkkeSkift
IkkeSkift
80
0
sistedatoforstillingsprosentendring
2013-01-01
2013-01-01
sistedatoforlønnsendring
2014-05-01
2014-05-01
Inntektsmottaker
Arbeidsforholdstype
ArbeidsforholdsID
Startdato
Sluttdato
Stillingsprosent:
Antall (timelønn under
lønnsbeskrivelse)
162.5
Permisjonsprosent
Kalendermåned
2015-01
2015-02
12345678911
12345678911
Ordinært arbeidsforhold
Ordinært arbeidsforhold
1
1
2013-01-01
2013-01-01
Antalltimerenfullstillingtilsvarer
37.5
37.5
Avlønningstype
Fast
Fast
Yrkeskode
1234567
1234567
Arbeidstidsordning
IkkeSkift
IkkeSkift
80
80
sistedatoforstillingsprosentendring
2013-01-01
2013-01-01
sistedatoforlønnsendring
2014-05-01
2014-05-01
Inntektsmottaker
Arbeidsforholdstype
ArbeidsforholdsID
Startdato
Sluttdato
Stillingsprosent:
Permisjons/Permitteringsbeskrivelse
PermisjonsID
Startdato permisjon
Permisjonsprosent
Sluttdato permisjon
Permisjon
1
2015-02-01
50
Fradrag
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
•
Beløp
•
Beskrivelse
• Brakkeleie
• Fagforeningskontingent
• Premie til fond og trygd
• Premie til pensjonsordninger
• Brakkeleie Svalbard
• Fagforeningskontingent Svalbard
• Premie til fond og trygd Svalbard
• Premie til pensjonsordninger Svalbard
• Fagforeningskontingent Jan Mayen og
bilandene
• Premie til pensjonsordninger Jan
Mayen og bilande
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Forskuddstrekk
•
Beløp
•
Beskrivelse
• Betalt trygdeavgift til Jan Mayen
• Jan Mayen og bilandene
• Kildeskatt på pensjon
• Svalbard
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Inntekts- og ytelses detaljer
Inntekts- og
ytelses detaljer
Beløp
Fordel
Arbeidsgiveravgift
Trekkplikt
Skatte- og avgiftsregel
Start- og sluttdato opptjeningsperiode
kontantytelse
naturalytelse
utgiftsgodtgjørelse
Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis
Kildeskatt på pensjoner
Nettolønn
Svalbardinntekt
Særskilt fradrag for sjøfolk
Lønnsinntekt
Beskrivelse
Antall
Tilleggsinfo
Spesifikasjon
Administrativ forpleining
Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs
Bedriftsbarnehageplass
Beregnet skatt
Besøksreiser hjemmet annet
Besøksreiser hjemmet kost
Bil
Bolig
Bonus
Faste tillegg
Fastlønn
Feriepenger
Flyttegodtgjørelse
... osv.
Ytelser fra
Offentlige
Pensjon/
Trygd
Næringsinntekt
Inntektstype
Beskrivelse
Tilleggsinfo
Arbeidsavklaringspenger
Dagpenger til fisker som bare har hyre
Dagpenger ved arbeidsløshet
Foreldrepenger fra folketrygden
Skattefri stønad til barnetilsyn fra
folketrygden
Skattefrie tilleggsstønader
Svangerskapspenger
Sykepenger fra folketrygden
Sykepenger til fisker som bare har hyre
Underholdsbidrag til barn
Ventelønn
Beskrivelse
Tilleggsinfo
Alderspensjon fra folketrygden
Avtalefestet pensjon (AFP)
Barnepensjon fra andre enn folketrygden
Barnepensjon fra folketrygden
Ektefelletillegg
Etterlattepensjon fra folketrygden
Etterlønn og etterpensjon
Introduksjonsstønad
Krigspensjon mv.
Kvalifiseringsstønad
Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
....OSV
Beskrivelse
Tilleggsinfo
Dagpenger til fisker
Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden
Sykepenger fra folketrygden
Sykepenger til dagmamma
Sykepenger til fisker
Sykepenger til jord- og skogbrukere
Vederlag
Inntekts- og
ytelses detaljer
Antall
For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis:
•
•
•
•
Antall
Antall
Antall
Antall
timer
km
dager
døgn
Inntekts- og
ytelses detaljer
Tilleggsinformasjon
Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt,
for eksempel:
•
•
•
•
•
Norsk pendler
Sokkelarbeider
Utenlandsk pendler
Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
Utlending med opphold i Norge
Tilleggsinformasjon ved fri bil
•
•
Listepris
Registreringsnummer / «bilpool»
Inntekts- og
ytelses detaljer
Spesifikasjon
Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold
rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger:
Opptjeningsland - landkode
Skattemessig bosatt - landkode
Opptjent på kontinentalsokkel - J/N
Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N
Kontantytelser – lønn
• Fastlønn
• Timelønn
• Faste tillegg
• Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid
• Helligdagstillegg
• Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid
• Bonus
• Overtidsgodtgjørelse
• Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv
• Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
• Sluttvederlag
• Feriepenger
• Annet
Fastlønn
• Fastlønn omfatter:
– Avtalt fast bruttolønn før skatt
– Fast avtalt overtidsgodtgjørelse
– Lønn til prosentlønte og provisjonslønte
Timelønn
• I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn
beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her
• Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats
Antall timer skal alltid oppgis.
Ved rapportering av etterbetaling av timelønn oppgis 0 i antall
timer.
Faste tillegg
• Tillegg som blir utbetalt regelmessig
• Eksempler:
– b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for
sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar,
lederansvar mv.
Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid
Eks: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for
arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller
om natten
Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
Eks: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg,
hjemmevakt
Bonus
• Kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en
virksomhet - på individnivå eller gruppenivå
• Eksempler :
– Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten,
gratiale, tantieme
• Obs
– Prosentlønn, provisjon og akkordlønn skal rapporteres
på fastlønn eller timelønn
Overtidsgodtgjørelse
• Betaling for arbeid utover ordinær arbeidstid
• Og gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær
timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget
kommer til utbetaling
• Fast overtid er ekstra arbeid bakt inn i ordinære arbeidstid
og lagges til faste tillegg
Antall timer skal alltid oppgis.
Ved rapportering av etterbetaling av overtidsgodtgjørelse
oppgis 0 i antall timer.
Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med
verv
For eksempel:
• Politiske verv (kommunestyre, representantskap)
• Styreverv/tillitsverv (borettslagstyre, bedriftsstyre, idrettslag)
• Honorar for arbeid til ikke ansatte
Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
•
Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av
fosterhjemsgodtgjørelse
•
Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt
i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller
timelønn
Sluttvederlag
• Økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig
mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med
arbeidsgiver
• Anses som lønn
• Kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp
• Kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del
Feriepenger
• Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om
beregningen er basert på prosentsats eller som et
ferietillegg til ordinær fastlønn
Annet
• Dette omfatter alle kontantytelser som ikke hører hjemme
under noen av de ovennevnte ytelsene
• Et eksempel:
– arbeidsgiver dekker utdanning for arbeidstaker ved
refusjon, og vilkårene for skattefritak ikke er tilstede,
skal beløpet innrapporteres her
EKSEMPLER PÅ INNTEKTSRAPPORTERING
Eksempel på inntektsrapportering
Tidligere 111-A og 129
Beløp:
Kr
Fordel:
Kontantytelse
Lønnsinntekt:
Fastlønn
Arbeidsgiveravgiftsplikt:
Ja/Nei
Trekkplikt:
Ja
3000.00 Kontantytelse
9000.00 Naturalytelse
Bil
Forskuddstrekkbeskrivelse
-22100
Beløp
-256.00
J
J
Gjeldende LTO-koder
Opptjeningsperiode
J
Skatte- og avgiftsregel
J
Spesifikasjon
Overtidsgodtgjørelse
Tilleggsinformasjon
J
Antall
Trekkplikt
J
Lønnsinntektsbeskrivelse
Arbeidsgiveravgiftsplikt
40000.00 Kontantytelse
Beløp
Fastlønn
Fordel
Beløp
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-03
111-A
2015-02-10
2015-02-20
10.50
Listepris
Reg.nummer/
Bilpool
Gjeldende LTO-kode
950
Fradragsbeskrivelse
Gjeldende LTO-kode
Fagforeningskontingent
311
111-A
118-A
Opptjeningsperiode
Gjeldende LTO-koder
Skatte- og avgiftsregel
162.50
Spesifikasjon
J
Tilleggsinformasjon
Trekkplikt
40000.00 Kontantytelse
Antall
Arbeidsgiveravgiftsplikt
J
Lønnsinntektsbeskrivelse
Timelønn
Fordel
Beløp
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-04
2015-03-01
2015-03-31
111-A
81.00
Utgiftsgodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse bil
N
N
20.00
711
20.00
Utgiftsgodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse
passasjertillegg
N
N
20.00
714
2010.00
Utgiftsgodtgjørelse
Reise kost med
overnatting på hotell
N
N
3.00
610
Beløp
-22100
Forskuddstrekkbeskrivelse
Gjeldende LTO-kode
950
J
60000.00 Kontantytelse
Fastlønn
J
J
Bil
J
J
Bolig
J
J
Fordel
8000.00 Naturalytelse
25000.00 Naturalytelse
Beløp
-40000
Forskuddstrekkbeskrivelse
Gjeldende LTO-koder
J
Opptjeningsperiode
Bil
Skatte- og avgiftsregel
10000.00 Naturalytelse
Spesifikasjon
J
Tilleggsinformasjon
J
Antall
Trekkplikt
Fastlønn
Lønnsinntektsbeskrivelse
50000.00 Kontantytelse
Beløp
Arbeidsgiveravgiftsplikt
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-05
111-A
Listepris
Registreringsnummer/
bilpool
Listepris
Registreringsnummer/
bilpool
118-A
DE
113-A
DE
136-A
121-A
Gjeldende LTO-kode
950
INNSENDING OG TILBAKEMELDING
A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal
Altinn
1. A01 a-melding
Manuell inntasting av a-melding.
Denne løsningen er ikke en videreføring av dagens løsning i Altinn, men en ny
tjeneste som er under utvikling. Det kan ikke integreres lønnssystem mot denne
tjenesten, men er kun for manuell inntasting av a-meldingen.
Tjenesten vil være spesielt tilpasset arbeidsgivere med få ansatte
Dette innebærer blant annet at:
– Den kan ikke benyttes av offentlige etater.
– Du kan bare innrapportere et arbeidsforhold pr. virksomhet.
– Du kan bare sende inn for en virksomhet av gangen.
– Det er kun mulig å sende inn erstatningsmeldinger for å rette opp eventuelle feil i
tidligere meldinger (siste melding gjelder).
– (listen er ikke uttømmende)
Altinn
2. A02 a-melding innsending fra system
3. A03 a-melding tilbakemelding
1.
2.
(xml-fil)
(xml-fil)
Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden med
betalingsinformasjon (kontonummer og KID)
Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med
• Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er
• Hvilken forretningsregel som er brutt
• Vår beskrivelse av avviket
Forretningsregler og Oppsummering
• Melding vs oppsummering per kalendermåned
• Forretningsregler på nivå avvisning, kjøres på den enkelte
melding
– Feil koder
– Ikke identifiserbar opplysningspliktig, virksomhet eller
inntektsmottaker
– mv
• Forretningsregler på nivå øyeblikkelig og retningslinje,
kjøres på oppsummering per kalendermåned
– Ugyldig kombinasjon av informasjonselementer
– mv
Forretningsregler - eksempel
FR102:
• Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk
identifikator.
•
Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at vi ikke
vet hvem som prøver å rapportere.
FR181:
• Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte
meldingen.
•
-
Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at
meldingsid er benyttet i en tidligere levert a-melding.
Forretningsregler - eksempel
FR128:
• Startdato arbeidsforhold må være samme eller før sluttdato
arbeidsforhold.
•
Tilbakemelding – øyeblikkelig, inntektsmottaker x er meldt med startdato
som er etter sluttdato.
FR225:
• Startdato for arbeidsforhold kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid.
•
Tilbakemelding – retningslinje, inntektsmottaker x har startdato for
arbeidsforhold for langt frem i tid. Startdato kan ikke være mer enn 3
måneder frem i tid.

similar documents