بخش اول

Report
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ ‬تألیف ‪ :‬چارلز اف ‪ .‬آستن‬
‫‪ ‬ترجمه ‪ :‬سیروس پرهام‬
‫‪ ‬تهیه ‪ :‬هادی ورزشکار‬
‫‪ ‬نشر‪ :‬وب سایت مدیریتی ایران‬
‫آذر ‪1389‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫وب سایت مدیریتی ایران‬
‫‪[email protected]‬‬
‫جهت احترام به اعضای تیم ‪ ،‬مطالب این سایت تنها با نام و آدرس وب سایت مدیریتی ایران نقل شود ‪.‬‬
‫با تشکر‬
‫‪www.managerial.ir‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫• درد سررررر هررررایی اسررررت رررره‬
‫پنررررررررردارها و رو هرررررررررای‬
‫نادرسرررت شرررما مررررای شرررما‬
‫ایجاد رده و ضرر آن می‬
‫از هر رس مره دودتران مری‬
‫دورد‪.‬‬
‫• زدررم هررایی اسررت رره ر وه‬
‫مررر دودترران مررر همکرراران و‬
‫ارمنرردان شررما نیررز ا ررر مرری‬
‫گذارد و آن ها را تحمل مری‬
‫نمایند و ممکن است کس‬
‫العمل نشان دهند ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫در باب‬
‫زخم زدن‬
‫بر خود‬
‫در باب‬
‫زخم زدن‬
‫بر همکاران‬
‫• آسررریب هرررایی ررره یرررر م‬
‫ئمررری ررره مررررای شرررما و‬
‫دیگرررران ایجررراد مررری نرررد‬
‫مرری از همرره سررازمان را‬
‫دردمند می سازد ‪.‬‬
‫در باب‬
‫زخم زدن‬
‫بر سازمان‬
Disease Management
Preparation: Varzeshkar . Hadi
4
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫چوب مه‬
‫دست‬
‫آقا نقطی‬
‫حی یت‬
‫ماز‬
‫همه‬
‫اره‬
‫مستجرب‬
‫ریاست‬
‫مآب‬
‫درمسته‬
‫‪1‬‬
‫تکنواز‬
‫تشریفاتی‬
‫دودل‬
‫مد اول‬
‫زدم مر دود‬
‫‪6‬‬
‫منزوی‬
‫‪16‬‬
‫افل‬
‫‪11‬‬
‫یکطرفه‬
‫جاهل‬
‫دوپه و‬
‫نزدیک‬
‫مین‬
‫سا تی‬
‫ی‬
‫االصولی‬
‫‪5‬‬
‫مقرراتی‬
‫دو‬
‫دیال‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .1‬رییس آقانقطی‬
‫تعریف‪:‬‬
‫ایررن راسررا دیررال مرری ننررد رره اگررر‬
‫مط می را ه یک ارمند زیر دسرت‬
‫تهیرررررره رررررررده ت ییررررررر ندهنررررررد و‬
‫«اصر ن نکننررد» ارمنررد مسررئول‬
‫آنهرررا را میسرررواد و نررراوارد دواهرررد‬
‫دانست‪.‬‬
‫‪ .1‬موجب می شود همکاران دلسر‬
‫شوند و در تهیه ی مطالرب سرعی و‬
‫دقت افی ننمایند ‪.‬‬
‫‪ .2‬میررررز شررررما از ا ررررذ و پرونررررده‬
‫انماشته می شود‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫ده ااا از اخاارین شزارتا ا و احسااااااس مایااااا باااااه‬
‫نامااااه هااااایی را کااااه باااارای «اصالح» هار نوتا ه‬
‫صاااویب یاااا امااااای‬
‫تاااما ای را سرکوب کنید ‪.‬‬
‫آورده انااااد مجااااددا بررساااای‬
‫کنیااااد‪ .‬اشاااار بیتاااا ر از اااانج کارمناااااااادانی را کااااااااه‬
‫مورد آثاار قمام خاوردشی‬
‫هاا نوتاااااا ه هااااااای آن ااااااا‬
‫و اصاااالحام تاااما مااانعکس‬
‫اسم تما رییس مالنقطای اح یااااااا باااااه اصاااااالح‬
‫هساا ید ‪( .‬مگااار اینکااه ماااام عباااااااااار ی نااااااااادارد‬
‫زیردس ان ناوارد باتند)‬
‫تویق کنید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .2‬رییس چوب به دسم‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫معضررری از مررردیران اداره ی درررود‬
‫را مررره صرررورت یرررک «منطقررره ی‬
‫محرانی» در می آورند ‪.‬همه چیرز‬
‫فررروری و فررروتی اسرررت و فرصرررت‬
‫تأمل مسیار م ‪.‬‬
‫آخااارین صااامیما ی را کاااه در‬
‫عاارر روز شرف ااه ایااد ماارور‬
‫کنید ‪.‬‬
‫اشر های یاا از کارهاا بموقا‬
‫انجااام نگرف ااه بدانیااد کااه یاا‬
‫رییس چوب به دسم هس ید‪.‬‬
‫اشر از نج کار یا کار بایاد‬
‫مجااددا و بااه وجااه ب اار انجااام‬
‫شیااارد بدانیاااد چوبدسااا ی دارد‬
‫باال میرود ‪.‬‬
‫ارمندان ستیزه جو و فرسوده مری‬
‫شوند و مدتی معد می ا تنا مه همره‬
‫چیز ‪ .‬مهرره وری رار روز مره روز‬
‫اه می یامرد ‪ .‬هری راری مرورد‬
‫توجررره رررافی ارمنررردان قررررار نمررری‬
‫گیرد ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫بااارای اجااارای صااامیمام و‬
‫دساااا ورام خااااود برنامااااه ی‬
‫م ناسااااب و معقااااولی ن اااایم‬
‫کنید ‪.‬‬
‫فقااط کارهااایی را کااه واقعااا‬
‫فوریااام و اولویااام دارد باااا‬
‫قیااااد «فااااوری» یااااا «خیماااای‬
‫فوری» متخص نمایید ‪.‬‬
‫طوری رف ار کنید کاه وق ای‬
‫می شوییاد «ایان کاار فاوری‬
‫اساام» بداننااد کااه جاادی ماای‬
‫شویید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .3‬رییس همه کاره‬
‫تعریف‪:‬‬
‫در چررارت سررازمانی تنهررا همرران‬
‫چهاردانررررره ی پسرررررت سرررررازمانی‬
‫دودشررران را مررری میننرررد ‪.‬درررود را‬
‫همه راره و مقامرات زیردسرت را‬
‫هیچکاره می دانند ‪.‬‬
‫میکرررررد یگانرررره‬
‫حضرررررت موسرررری ترررر‬
‫تصمیم گیرنده ی قوم منری اسررائیل ماشرد‪.‬‬
‫یترون پدر زن وی گفت مهترر اسرت او مره‬
‫دادن تعررررالیم الیرررره و تعیررررین دررررط مشرررری‬
‫اساسرری ا تفررا نررد ‪.‬نررام یترررون مرره ن روان‬
‫اولین « ارشناس تشکی ت و رو هرا»‬
‫در تاریخ مه مت رسید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫تااااو ااااا از آخاااارین شاااازارو‬
‫هااایی را کااه کارمناادان ان ی اه‬
‫کرده اند بررسای کنیاد ‪ .‬اشار‬
‫حااااااااداق دو شاااااااازارو دارای‬
‫مح ااوی عقایااد ااازه و سااودمند‬
‫نباتااد تااما نقااو ریاایس همااه‬
‫کاااااره را بااااازی ماااای کنیااااد و‬
‫اح یاا به مداوا دارید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫همکاران ان را جم کنید و‬
‫برایتااان وااایی دهیااد ک اه‬
‫ا چه حد به عقاید و افکاار‬
‫ازه عالقه مند هس ید ‪.‬‬
‫بااه آنااان اطمینااان دهیااد کااه‬
‫همه یتن اد ها مطالعه می‬
‫تااااود و کساااای بااااه خاااااطر‬
‫یتااان ادو ماااورد ان قااااد و‬
‫تما م قرار نمی شیرد ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .4‬رییس ریاسم مآب‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫صرراحب مقررامی اسررت رره مرری از‬
‫انرررردازه پایمنررررد تشررررریفات و آداب‬
‫مقررام ریاسررت ماشررد ‪ .‬از مرردیریت‬
‫فقط اصل ا مال قدرت را یاد‬
‫رف ااااار خود ااااان را بیاااارون از‬
‫اداره با طرز رف اری کاه در‬
‫اداره داریاااد ماااورد باااه ماااورد‬
‫مقایسه کنید ‪.‬‬
‫اشااار نسااابم اخااا ال «رف اااار‬
‫عادی» به «رف اار اداری» دو‬
‫ااانجم باتاااد تاااما دچاااار ایااان‬
‫بیماری هس ید ‪.‬‬
‫گرفته اند ‪.‬‬
‫ضرررعیف آزار و قررروی پررررور‬
‫هستند ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫این حقیقم را باه خاود‬
‫بقبوالنیاااد کاااه اح ااارام‬
‫شذاتاااا ن بااااه ساااام و‬
‫مقام بی ارزو اسم ‪.‬‬
‫و اح رام به تخصایم‬
‫اخاااااااالق واقعااااااای‬
‫افکاااااار و صااااامیمام‬
‫منطقاااای و معقااااو از‬
‫ارزو بااااااااااااااااااااااااالیی‬
‫برخوردار اسم ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .5‬رییس کنواز‬
‫تعریف‪:‬‬
‫مررردیرانی هسرررتند ه در یرررک رشرررته‬
‫دررات تدصررت دارنررد و جررز ان از‬
‫همه چیز میدمرند ‪.‬‬
‫یکررری از رررل مرررده ی ایرررن نرررو‬
‫مرررررردیریت روام سیسررررررتم س سرررررر ه‬
‫مراتررب و رامطرره ی مررودی واحررد‬
‫هررررررررا و مقامررررررررات اداری اسررررررررت ‪.‬‬
‫تدصت محردود درود را مزرگتررین‬
‫و مررارورترین سرررمایه مرری داننررد ‪.‬‬
‫افل از ایرن ره یرک سرازمان نیراز‬
‫مه تحرک همه جانمه دارد ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫درصااور ی کااه تااما عالقااه ای‬
‫بااه ار بقااای سااطی معمومااام و‬
‫اطالعااام خااود و همکاران ااان‬
‫در زمینااه هااای مخ م ا نداریااد‬
‫بی ردید از کنوازان هس ید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫هر ماه ال اق یا مقاله‬
‫و هاار سااه ماااه یااا بااار‬
‫یااااا ک اااااب درباااااره ی‬
‫مواااااااوعا ی کااااااه بااااااا‬
‫و اااای ساااازمان تاااما‬
‫ار باااط دور یااا نزدیااا‬
‫دارد مطالعه کنید‪.‬‬
‫یکااااای دوباااااار در مااااااه‬
‫ساااااری باااااه االرهاااااای‬
‫کنفرانس مخ م بزنید‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .6‬رییس دود‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫گرررروه اول المرررا حررردود تصرررمیمگیری‬
‫درررود را مررره انچررره روی ا رررذ آمرررده‬
‫محرردود مرری ننررد‪ .‬مراسرراس آنچرره زیررر‬
‫دسررتان نوشررته و مرره دستشرران داده ان رد‬
‫تصمیم می گیرند ‪.‬‬
‫گرررروه دوم گرررزار هرررا و مسرررتندات‬
‫همکررراران درررود را ندیرررده مررری گیرنرررد و‬
‫می نند ه شدصرا و مری‬
‫میهوده ت‬
‫ا تنا مه اط اتی ه زیر دسرتان جمر‬
‫آوری رده اند تصمیم مگیرند ‪.‬‬
‫گررروه سرروم تصررمیم مرری گیرنررد ولرری‬
‫م فاصررر ه تصرررمیم درررود را ت ییرررر مررری‬
‫دهند‪.‬‬
‫میان تصرمیمات اساسری و تصرمیمات‬
‫ادی تفکیک قائل شوید ‪.‬‬
‫سه پرونده را ره محتروی تصرمیمات‬
‫ادی دارند مررسی نید ‪ .‬اگرر مررای‬
‫ادررذ ایررن تصررمیمات ررادی مرره همرران‬
‫اندازه ی تصمیمات اساسی مکاتمه و‬
‫صرف وقت رده اید میمارید ‪.‬‬
‫سه پرونده ره مره تصرمیمات اساسری‬
‫منررتم مرری شررود مررسرری نیررد اگررر‬
‫حتی یکی از پرونده ها مورد مررسی‬
‫میررو و دقیررو قرررار نگرفترره اسررت‬
‫میمارید ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫سعی نید قمرل از ادرذ تصرمیم امتردا‬
‫شرررایط و مقتضرریات موضررو مررورد‬
‫تصمیم را تجزیره و تح یرل نیرد و مره‬
‫تناسرررررب ایرررررن شررررررایط و مقتضررررریات‬
‫تصمیم مگیرید ‪.‬‬
‫از لحاظ تصمیمات اساسی مدواهید‬
‫گررزار هررای مشررروحی مرررای شررما‬
‫تهیه نند ‪ .‬مدواهید ره هرر چنرد مراه‬
‫یک مار گزارشی از مشک ت اساسی‬
‫در حررروزه ی مسرررئولیت درررود مررررای‬
‫شما ارائه نند‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .7‬رییس غاف‬
‫تعریف‪:‬‬
‫مررردیری ررره درررود را مررررای‬
‫رومررررو شررردن مرررا تحررروالت‬
‫یر منتظره آماده نسازد ‪.‬‬
‫اگر وقای یر مترقمه اتفاو نمری‬
‫افترررراد مرررردیریت نیرررررز مرررره حرررررد‬
‫«مرراز ردن قرروطی نسرررو» تنرزل‬
‫پیرردا مرری رررد زیرررا همیشرره آدم‬
‫می تواند قمرل از مراز ردن قروطی‬
‫نسررررررو محتویرررررات آن را پررررری‬
‫مینی ند ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫نتررررررایم ج سررررررات و مررررررذا رات و‬
‫تصمیمات دود را در دو هفتره ی‬
‫گذشررته مرررور نیررد ممینیررد چرره‬
‫مقدار از این نتایم مرا ر وقای و‬
‫تحوالت پی مینی نشده پایینتر‬
‫از حد انتظار شما موده است ‪.‬‬
‫مه قدرت پی مینری درود از یرک‬
‫تا میسرت نمرره مدهیرد ‪ .‬اگرر نمرره‬
‫ی شرررما مترررر از پرررانزه ماشرررد‬
‫میمارید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫سررررعی نیررررد از هررررم ا نررررون‬
‫وامررل ناشررنادته ای را رره‬
‫مررری توانرررد در تصرررمیمات و‬
‫مرنامه ها و طررز رار شرما‬
‫ما ر ماشد مشناسید‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .8‬رییس جاه‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫مرررررردیری رررررره ندانررررررد چرررررره‬
‫ناتوانررررایی هررررا و نارسررررایی‬
‫هرررررایی در رررررار او وجرررررود‬
‫دارد‪ .‬مرردیری رره ندانررد چرره‬
‫چیز را نمی داند ‪.‬‬
‫حوزه ی مسئولیت و حیطه ی نظارت‬
‫دررود را مرره ترتیررب زیررر تقسرریم من ردی‬
‫نید‪:‬‬
‫الف) چه مقدار از وظایف دود را مره‬
‫تنهایی انجام می دهید ؟‬
‫ب) چرررررره مقرررررردار از وظررررررایف را مررررررا‬
‫همکاری دیگران انجام می دهید؟‬
‫م) چه مقدار از وظایف شرما تناسرمی‬
‫مررا ص ر حیت مرری یررا ادتیررارات شررما‬
‫ندارد؟‬
‫اگر نتوانستید وظایفتران را مره ترتیرب‬
‫فوو تفکیک نید جاه ید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫و اااااااااااااااااااااااای و‬
‫مسااااااهولیم هااااااای‬
‫مخ مااااا خاااااود را‬
‫طبقااه بناادی کنیاد و‬
‫باارای اجاارای هاار‬
‫یاااا برناماااه هاااای‬
‫متااااروحی ن اااایم‬
‫نمایید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .9‬رییس نزدیا بین‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫معمررررروال مررررردیرانی ررررره فاقرررررد‬
‫«مصرریرت مرردیریت» هسررتند‬
‫دچار این میماری می شوند ‪.‬‬
‫مرردیرانی رره وقررت و مرری وقررت‬
‫مرررره اطرررراو هررررا و محررررل ررررار‬
‫ارمنررردان درررود سر شررری مررری‬
‫ننررد و یررا از مررین زیررر دسررتان‬
‫در مرررین ار نررران جاسررروس و‬
‫دمرچین می گمارند ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫مرراه گذشررته چنررد مررار مرردون جهررت‬
‫ارمنرردان دررود را احضررار رررده‬
‫اند یا مه اطاو آنهرا سرر شریده‬
‫ایرررد ‪.‬چنرررد مرررار صررررفا ی مررره اتکرررای‬
‫حررررف هرررای دیگرررران درمررراره ی‬
‫ارمندان درود تصرمیم گرفتره ایرد‬
‫‪ .‬در مرررورد اول سررره مرررار در مررراه‬
‫قامل گذشت اسرت ‪ .‬در مرورد دوم‬
‫یررک مررار در مرراه هررم قامررل تحمررل‬
‫نیست ‪.‬‬
‫سعی نید ه نظارت دود را‬
‫از طریرررو رو هرررای اداری‬
‫ا مال نید ‪ .‬مه راسای زیرر‬
‫دست درود مسرئولیت مدهیرد‪.‬‬
‫مرره دررود شرریرین هررای ظرراهر‬
‫نمرررا توجررره نکنیرررد و هررروای‬
‫ارمنرررردان مرررردون تظرررراهر را‬
‫داشته ماشید‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .10‬رییس عمی االصولی‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫تصرررررور مررررری ننرررررد مررررردیریت‬
‫معجررونی اسررت از مقررادیری‬
‫اصول معیار ها و دصرایت‬
‫‪.‬‬
‫مررری نرررد ررره مررره مررردد‬
‫تررر‬
‫ظررروامط و اصرررول آمررراده و دم‬
‫دسررت قرردرت رهمررری ایجرراد‬
‫نماید ‪.‬‬
‫افکررررررار و رفتررررررار دررررررود رامرررررره‬
‫دصرررررروت در مرح رررررره تصررررررمیم‬
‫گیررری مررسرری نیررد اگررر تمایررل‬
‫شررما آن اسررت رره چیررزی را پیرردا‬
‫نیرررد ررره متوانیرررد مرررر ممنرررای آن‬
‫مل نید و توجیه ننده ی مرل‬
‫ررری االصرررولی‬
‫داشرررته ماشرررید‬
‫هستید ‪.‬‬
‫افکررار و قایرردتان را مرردون‬
‫نیررررد ‪ .‬و آن را مررررا مراحررررل‬
‫مدت ررف زنرردگی دررود مقایسره‬
‫نید و ممینید تا چه حد ما هرم‬
‫مطامقررت دارنررد‪ .‬اگررر فاص ر ه‬
‫چشم گیر است سعی نید مرر‬
‫اسرررررررررررررراس ا تقررررررررررررررادات و‬
‫ماورهایترررران تصررررمیم گیررررری‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .11‬رییس مقررا ی‬
‫تعریف‪:‬‬
‫تمامی فکرر و ذ رر ترو در چرارچوب تنر‬
‫مقررات اداری محدود شده است ‪.‬‬
‫درمررراره ی هرررر مسرررئ ه ای مررری گوینرررد ‪:‬‬
‫«طمررو مقررررات اقرردام شررود» ‪ .‬و ا ررب‬
‫نمرری داننررد رره مقررررات داصرری رره مایررد‬
‫طمو آن ها اقدام شود چیست ‪.‬‬
‫این طرز فکرر و محکمکراری از محافظره‬
‫رررراری ریشرررره مرررری گیرررررد ‪ .‬مارهمرررره ی‬
‫مسئولیت ها را مه گردن «مقرررات» مری‬
‫گذاریم ‪.‬‬
‫هیچکس نمری توانرد از مقرام مسرئولی ره‬
‫دسرررتور داده طمرررو مقرررررات اقررردام شرررود‬
‫مازدواست ند ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫پررررنم تررررا از ادرررررین نامرررره هررررا و‬
‫پررزار هررایی را رره مرررای سررب‬
‫تک یررف و ادررذ تصررمیم نررزد شررما‬
‫آمررده و مررورد اقرردام قرررار گرفترره‬
‫مطالعه نید ‪.‬‬
‫حترری اگررر در یررک مررورد دسررتور‬
‫داده ایرررد «طمرررو مقرررررات اقررردام‬
‫شود» شما مقرراتی هستید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫اگر ت اص ی محافظره راری و‬
‫محکمکررراری ماشرررد ماشرررد مایرررد‬
‫شهامت های از دست رفته را مه‬
‫وجود دود مرگردانید ‪.‬‬
‫اگر سرمب جهرل از مقرررات اسرت‬
‫آن ها را مطالعه نید ‪.‬‬
‫اگر توانایی تصرمیم گیرری نداریرد‬
‫مرررره همکرررراران و زیررررر دسررررتان‬
‫ارجا دهید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .12‬رییس خوتخیا‬
‫تعریف‪:‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫وقتررری ررره یرررک مررردیر در میشرررتر‬
‫مواق سدتی مارت ‪ «:‬ا این‬
‫طررور نشررده مررود» را تکرررار مرری‬
‫نررد و مرره جررای جسررتجوی راه‬
‫ح رری م رری مرررای مشررکل ادتیررار‬
‫را مه دست دیال دوشرپرواز مری‬
‫سپارد ‪.‬‬
‫زیررانمد ترررین رروارر هرردر‬
‫دادن فرصت های گرانمهاست ‪.‬‬
‫مایرررررررد ممینیرررررررد ررررررره در‬
‫مراحرررل دشررروار چنرررد‬
‫مررررار آرزوی ت یگهررررانی‬
‫موقعیت هرای نرامط وب‬
‫را رده اید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫موقعیررررت هررررای نرررراگوار‬
‫ماننررد هررر مشررکل دیگررر‬
‫مایرررد مقررردمتا ی مررسررری و‬
‫تجزیه رد و سپس راه‬
‫چاره را یافت ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .13‬رییس ساع ی‬
‫تعریف‪:‬‬
‫مرنامررررره ریرررررزی و تررررردوین «جررررردول‬
‫زمررانی» دقیررو مرری ننررد و لحظرره ای‬
‫دارم از این مرنامه مل نمی نند ‪.‬‬
‫مررروز مشررک ت تررام قرروانین زمررانی‬
‫نیست ‪.‬‬
‫م ز انسان دو قسمت ‪:‬‬
‫نیرروی دودآگراه ترام زمران و مکرران‬
‫است ‪.‬‬
‫نیروی نادود آگاه وقتمردار نیسرت و‬
‫هرررر موقررر ررره درررود اراده نرررد مررره‬
‫فعالیت می پردازد ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫در صرررورتی ررره در تنظررریم‬
‫مرنامه ی زندگی روزانه ی مرررره نیررررروی نادودآگرررراه‬
‫دررررود مرنامرررره ی سرررریک ذهرررررررن درررررررود امکررررررران‬
‫ورا دی ی جدی گرفته اید و فعالیت مدهید ‪.‬‬
‫حاضر نیستید ه حتری چنرد‬
‫دقیقه هم از مرنامه تنظیمری‬
‫دول نمایید میمارید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .14‬رییس دو مو‬
‫تعریف‪:‬‬
‫تصرررور مررری ننرررد ررره دسرررتورات‬
‫صررررریب و مرررردون امهررررام موجررررب‬
‫رررراه ی و تنم رررری ارمنرررردان مرررری‬
‫گردد ‪ .‬مه همین دراطر دسرتورات‬
‫دود را همراه ما امهام صادر مری‬
‫نند ‪.‬‬
‫ارمنرردان یررک ریرریس تررودار نی رز‬
‫مرره ترردریم و تجرمرره صررفت رک و‬
‫راسررت مررودن را نررار مرری گذارنررد‬
‫و ماننررد روسررای دررود تررودار مرری‬
‫شوند ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫آیرا منظررور و هردف دررود را‬
‫تحررول روانرری و فکررری‬
‫در لفافه می پیچید ؟‬
‫هررر گرراه پاسررخ شررما مرره ایررن میقی ایجراد نیرد و مرا‬
‫قمیررل پرس ر هررا رره انرروا زیر دستان دود صرادو‬
‫مسررریار دارد م مرررت ماشرررد ماشید ‪.‬‬
‫شما میمار دوپه و هستید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .15‬رییس یا طرفه‬
‫تعریف‪:‬‬
‫رررادت ررررده انرررد ررره همیشررره از‬
‫همکررراران درررود توقررر حمایرررت و‬
‫وفررراداری داشرررته ماشرررند مررردون‬
‫اینکررره ایرررن وفررراداری و حمایرررت‬
‫متقامل ماشد و آنان نیرز مره موقر‬
‫دررود در مقررام دفررا از ارمنرردان‬
‫دود مرآیند ‪.‬‬
‫از وفرررررراداری مرررررره مرئوسرررررران و‬
‫وفررررراداری مررررره راسرررررا جانرررررب‬
‫مقامات مافوو را می گیرند ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫از درررررررود مپرسرررررررید چنرررررررد مرررررررار از‬
‫ارمنرردان در مرامررر انتقررادات نرراوارد‬
‫دفا رده اید؟‬
‫چنررد مررار در مقامررل مررافوو میمررورد‬
‫مررودن انتظررارات آنهررا را درمرراره ی‬
‫طرز ار ارمندان امت رده اید؟‬
‫چندمار مسرئولیت اشرتماه زیردسرتان‬
‫را مه هده ی دود گرفته اید ؟‬
‫رقررم قامررل م حظررره مرره دسررت نیایرررد‬
‫دچار هستید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫وفاداریتان را نسمت مره‬
‫زیردستان تقویت نموده‬
‫و ماال ممرید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .16‬رییس منزوی‬
‫تعریف‪:‬‬
‫تصررررور مرررری نماینررررد رررره معنررررای‬
‫مسررئولیت نهررایی مرردیر ایررن اسرت‬
‫رره مرردیر در تصررمیم گیررری دررود‬
‫تنهاست و مناچار ماید در انزوای‬
‫امل مسر مرد ‪.‬‬
‫از همصررحمتی مررا همکرراران ا ررراه‬
‫دارنرررررررد ‪ .‬دودشررررررران را مررررررررای‬
‫دوستان می گیرند ‪.‬‬
‫تصرررور مینماینرررد درررو مررر مرررا‬
‫همکاران از اقتدار آنان می اهرد‬
‫‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫آدررررین مرررار ررره در وقرررت اداری‬
‫چنرررد دقیقررره مررره طرررور دودمرررانی‬
‫مازیردسررتان درررود صرررحمت ررررده‬
‫اید چند روز پی مود ؟‬
‫مرررری از یررررک هفترررره نشررررانه ی‬
‫شرو انرزوا و مری از دو هفتره‬
‫مت امت مه میماری است ‪.‬‬
‫«چنرررد درصرررد ارمنررردان را مررری‬
‫شناسید ؟ »‬
‫حد اقل ماید ‪ %50‬ماشد ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫دیگرررررران را مرررررا درررررود‬
‫مرامرررررررررررررر مدانیرررررررررررررد و‬
‫گفتگوهرررررای صرررررمیمانه‬
‫تررررررران را مرررررررا ایشررررررران‬
‫افزای دهید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .17‬رییس تریفا ی‬
‫تعریف‪:‬‬
‫ترتیمررات داصرری مرررای رسرریدن م ره‬
‫مرردیر وجررود دارد ‪ .‬هرگرراه درهررای‬
‫اطاو شما ماز اسرت ولری مره نردرت‬
‫سرری از آنهررا ددررول مرری نررد از‬
‫دوحال دارم نیست ‪:‬‬
‫یررا ارهررا چنرران رومررراه اسررت رره‬
‫ارمنرررردان مررررا هیچگونرررره مشررررکل‬
‫مواجرره نیسررتند یررا اینکرره مشررکل‬
‫مسررررریار اسرررررت ولررررری سررررری دل و‬
‫حوصرررر ه ی گذشررررتن از هفتدرررروان‬
‫منشیها و رییس دفترها را ندارد ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫چنررد نفررر از ارمنرردانی رره طرز معالجه‪:‬‬
‫مسررررتمرای مررررا شررررما تمرررراس مررررررواقعی را رررررره مرررررری‬
‫ندارند مرای مطرن‬
‫رردن توانید مدون تعیین وقت‬
‫یرررررک پیشرررررنهائد یرررررا یرررررک‬
‫شکایت مه دفتر آمده اند ؟ قم رررررری ارمنرررررردانتان را‬
‫اگررر یررک هفترره تمررام گذشررته مپذیریررد مرره منشرری د رود‬
‫و هرری ررس نیامررده شررما و ارمنررررردانتان اطررررر‬
‫میمار هستید ‪.‬‬
‫دهید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .18‬رییس دربس ه‬
‫تعریف‪:‬‬
‫تمررام معایررب ریرریس تشررریفاتی‬
‫را دارد منهرررررای محاسرررررن و‬
‫نیات حسنه ی او ‪.‬‬
‫معتقررررد اسررررت «اوقررررات مقررررام‬
‫ریاسرت گرانمهرراتر از آن اسرت‬
‫رره مررا ارمنرردان ت ررف شررود »‬
‫او تنها هنگامی ما زیر دستان‬
‫دود رومرو می شود ره آنران‬
‫را احضار رده ماشد ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫تا نون چند مرار زیردسرتان‬
‫شرررما مررردون آنکررره احضرررار آنچررره در مرررورد ریررریس‬
‫شده ماشرند مره م قرات شرما تشرررریفاتی گفتررره شرررد‬
‫آمررده انررد ؟ اگررر دفعررات یررک در اینجا نیرز صردو مری‬
‫مررره ده ماشرررد مرررد نیسرررت ند ‪.‬‬
‫متر از آن مرای یرک مردیر‬
‫سالم یر قامل دوام و مرای‬
‫ارمنرردان یررر قامررل تحمررل‬
‫است ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .19‬رییس مس جرب‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫تعریف‪:‬‬
‫انسانی ه در دریای تجرمه داری‬
‫و تجرمه دواهی رو شرده اسرت‬
‫‪.‬‬
‫مرره ررت ا تقرراد مرری از حررد مرره‬
‫تجرمیرررات درررود نیرررروی د قیرررت‬
‫فکررری و نوجررویی و نرروآوری را‬
‫از دست داده است‪.‬‬
‫تجرمیررررات گذشررررته اگررررر هررررر روز‬
‫آزمرررررروده و سررررررنجیده نشرررررروند‬
‫مزرگترررین نقطرره ی ضررعف و چ ره‬
‫مسا مایه ی ورشکستگی است ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫سه ترا از آدررین تصرمیمات‬
‫اساسی درود را مررور نیرد‬
‫و ممینیرررد ررره در اتدررراذ ایرررن‬
‫تصرررررررررمیمات تجرمیرررررررررات‬
‫گذشته تا چه حد ما ر موده‬
‫است ‪.‬‬
‫مه محرر رومررو شردن‬
‫مررررا یررررک مشررررکل اداری‬
‫مرررردوای تفرررراوت آن را مررررا‬
‫مشک تگذشررررته مع رررروم‬
‫نید و معردای مراه ح ری را‬
‫ررررررره در مرگیرنررررررررده ی‬
‫تفرررراوت ماشررررد مرررره ررررار‬
‫مرید ‪.‬‬
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫‪ .20‬رییس حیثیم باز‬
‫تعریف‪:‬‬
‫حی یرررررت و شرررررئون اداری را‬
‫طرروری تعریررف و تعمیررر مرری‬
‫نرررد ررره متناسرررب مرررا وضررر‬
‫دود ماشد ‪.‬‬
‫حی یرررررررررت اداری و شرررررررررئون‬
‫اداری و مقتضرررررررررریات اداری‬
‫وسرررائ ی اسرررت مررررای ترررأمین‬
‫مصرررررررررالب شدصررررررررری ررررررررره‬
‫هیچگونرره ارتمرراط واقعرری مررا‬
‫مطالب سازمان ندارد ‪.‬‬
‫طرز تخیص‪:‬‬
‫مرررررررا مررسررررررری شرررررررررافتمندانه ی آن‬
‫تصررررمیمات اساسرررری رررره در مواقرررر‬
‫محرانی زندگی اداری دود گرفتره ایرد‬
‫می توانیرد میرزان گسرتر و مرو‬
‫ایرررن زدرررم را در ترررن درررود تشررردیت‬
‫دهید و ممینید ه تا چه حرد اصرول را‬
‫مررره دررراطر منررراف شدصررری و روامرررط‬
‫دصوصی زیرپا گذاشته اید‪.‬‬
‫هرگاه از سه مورد د ف رویره در‬
‫دومررورد فشررار مرری از آن مرروده رره‬
‫امکرران انتدرراب رداشررته ماشررید شررما‬
‫هنوز مدیر شرافتمندی هستید ‪.‬‬
‫طرز معالجه‪:‬‬
‫مررره درررود آییرررد و مررررای‬
‫همیشه مه وضر اصر ی‬
‫دود مرگردید ‪.‬‬
Disease Management
Preparation: Varzeshkar . Hadi
26
‫‪Disease Management‬‬
‫‪Preparation: Varzeshkar . Hadi‬‬
‫وب سایت مدیریتی ایران‬
‫‪[email protected]‬‬
‫جهت احترام به اعضای تیم ‪ ،‬مطالب این سایت تنها با نام و آدرس وب سایت مدیریتی ایران نقل شود ‪.‬‬
‫با تشکر‬
‫‪www.managerial.ir‬‬
‫‪27‬‬

similar documents