*rodymais gr*stas valdymas Lietuvos vie*ajame sektoriuje: poveikio

Report
KONFERENCIJA
Efektyvumas viešajame sektoriuje:
Kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir
ką praktikai gali patarti
2012 m. balandžio 24 d.
Įrodymais grįstas valdymas Lietuvos
viešajame sektoriuje: poveikio vertinimo
atvejis
Eglė Rimkutė
Ministro Pirmininko tarnyba
Planavimo ir stebėsenos skyrius
Įrodymais grįstas valdymas
Kas padaro valdymą, grįstą
įrodymais:
Kodėl sunku pasiekti įrodymais
grįstą valdymą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analizė/ tyrimai
Žinios
Faktai
Statistinė informacija
(Pasenusios) žinios
Asmeninė patirtis
Ekspertiniai įgūdžiai
Ideologija
Orientacija į geriausius
(benchmarking)
Įrodymais grįstas valdymas
Stebėsena
Gebėjimų
vertinimas
Politikos
vertinimas
Įrodymai
Poveikio
vertinimas
Funkcijų
peržiūra
ĮGV Lietuvoje: Vyriausybių darbotvarkės
Vyriausybė
10 Vyriausybė
(A.Kubilius)
Programinės nuostatos
Įgyvendinti strateginio planavimo principus
Atlikti kompleksinį valdymo sistemos auditą
Teisės aktų rengimo tobulinimas
11 Vyriausybė
(R.Paksas)
Bus įvertintas teisės aktų poveikis ir diegimo išlaidos
valstybei
Įdiegtos iniciatyvos
Strateginis planavimas
(planavimas, prioritetai,
rodikliai)
Formatas
Strateginio planavimo
komitetas
Saulėlydžio komisija
Efektyvumo peržiūros
Efektyvumo peržiūros
Atlikti valdymo funkcijų auditą
Strateginio planavimo
komitetas
Saulėlydžio komisija
Veikla turi būti paremta SP
12 Vyriausybė
(A.Brazauskas)
Sukurti islaidų panaudojimą informavimo tvarką,
įvertinant jų panaudojimo efektyvumą ir
rezultatyvumą
Finansuoti programas, pagrįstas realiais
ekonominiais skaiciavimais
Poveikio vertinimas
(2002)
Strateginio planavimo
komitetas
Strateginis planavimas
(rodikliai)
Nepriimti teisės aktų skubotai, rengti koncepcijas
Atlikti institucijų valdymo auditą
Sukurti SP ir kontrolės sistemą
13 Vyriausybė
(A.Brazauskas)
Biudzetą formuoti pagal programas
Suformuoti lė sų bei turto naudojimo kontrolė s ir
viešumo sistemą
Nustatyti, kad teisė s aktų poveikį visuomenei
vertintų ekspertai, mokslo įstaigos, verslo institucijos
Išlaikyti stabilius galiojančius teisės aktus, vengti
dažno teisės aktų keitimo
Strateginio planavimo
komitetas
ĮGV Lietuvoje: Vyriausybių darbotvarkės (2)
Vyriausybė
14 Vyriausybė
(G.Kirkilas)
Programinės nuostatos
Biudžetus formuoti pagal programas
Įdiegtos iniciatyvos
Efektyvumo peržiūra
Sukurti lė sų bei turto naudojimo kontrolė s ir viešumo
sistema
Formatas
Strateginio
planavimo
komitetas
Saulėlydžio komisija
Išlaikyti stabilius galiojancius teisė s aktus, vengti dažno
teisė s aktų keitimo
Nustatyti, kad teisė s aktų poveikį visuomenei vertintų
ekspertai, mokslo įstaigos, verslo institucijos
15 Vyriausybė
(A.Kubilius)
Sukursime sistemą, pagal kurią institucijos atsiskaitys
ir bus vertinamos už pasiektus rezultatus įgyvendinant
Vyriausybė s prioritetus ir strateginius tikslus.
Rodiklių sistema,
stebėsenos informacinė
sistema (2010)
Atliksime valstybė s institucijų veiklos ir funkcijų
auditus. Tęsime „saulė lydžio komisijų“ veiklą.
Efektyvumo peržiūra funkcijų peržiūra (2011)
Sukursime administracinė s naštos pilieciams ir kitiems
asmenims įvertinimo metodika
Programų vertinimas
(2011)
Tobulinsime sprendimų projektų poveikio vertinimą,
taikysime sąnaudų naudingumo analizė s sistema.
Sukursime galiojancių teisė s aktų perziū ros sistema
Poveikio vertinimas
(sąnaudų/naudos, expost metodikos)
Užtikrinsime, kad tvirtinant teisė s aktus bū tų
numatytos tikrosios teigiamos ir neigiamos jų
pasekmė s, nurodomi šiuos vertinimus atlikę asmenys
Institucijų gebėjimų
vertinimas (2011)
Užtikrinsime, kad bū tų rengiamos koncepcijos.
Bus įdiegta rodiklių stebė senos ir korekcinių veiksmų
sistema. Sukursime iš biudžeto finansuojamų
programų tikslų pasiekimo vertinimo sistemą.
Reformų komitetas ?
Saulėlydžio komisija
Įrodymais grįsto valdymo taikymas
Lietuvoje
Įrodymais grįsto
valdymo įrankiai
GEBĖJIMŲ
VERT.
PROGRAMŲ
VERT.
STEBĖSENA
EFEKTYVUMAS
POVEIKIO VERTINIMAS (ES)
EFEKTYVUMAS
POVEIKIO VERTINIMAS
STRATEGINIS PLANAVIMAS
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Poveikio vertinimas: įrodymais
grįsto valdymo įrankis
Kodėl poveikio vertinimas
• Anksčiausiai pradėtas taikyti įrankis Lietuvoje
• Sudaro galimybes:
• Užduoti teisingus klausimus, kad paskatintų kuo
platesnę politinę diskusiją priimant sprendimą
• Sistemingai analizuoti galimas sprendimų veikimo
ar neveikimo pasekmes
• Komunikuoti informaciją sprendimų priėmėjams
ir kitoms suinteresuotoms šalims
• Išvengti skandalų ir netikėtų aplinkybių
Veiksniai, kurie lemia PV kokybę
- Centrinė Vyriausybės
agentūra/ ministerija
- Centralizuotas/
decentralizuotas
- Tarnautojų
gebėjimai ir
motyvacija
Kokybės
užtikrinimo
mechanizmas
PV procesas ir
metodika
Analitiniai
gebėjimai
Politinis
palaikymas
- PV laikas
- PV apimtis
- analitiniai
instrumentai
- Sistemos
formalizavimas
- Ministro
paskyrimas
- PV patvirtinimas
- PV naudojimas
PV Lietuvoje trūkumai
Politinis palaikymas
Kokybės užtikrinimas
Nepakankamas
kokybės
užtikrinimas
Nepakankama
paklausa
Poveikio
vertinimas
atliekamas
per vėlai
Trūksta
gebėjimų
kiekybiškai
vertinti poveikį
Analitiniai gebėjimai
Netaikomas
proporcingu
mo principas
PV metodika
PV procesas
Priežastys
• Nacionalinis kontekstas (politinė/ administracinė
kultūra/ komunikavimas):
– Poveikio vertinimo informacijos viešumas ir tinkamas
jos naudojimas
• “Šeimininko” klausimas:
– Iniciatyva veiksminga, kol “kažkas laiko nuspaudęs
mygtuką”
• Deramo dėmesio rodymas:
– Tinkamas diskusijų formatas
– Priimtinas pristatymo formatas
– Valdoma sprendimų apimtis
Teisės aktų skaičiaus dinamika
2500
2000
1500
2115
1000
1528
1516
1717
1628
1815
1681
1428
1376
1448
2005
2006
2007
1863
1562
1328
500
0
1999
2000
2001
A.Kubilius R.Paksas
2002
2003
A.Brazauskas
2004
A.Brazauskas
G.Kirkilas
2008
2009
2010
A.Kubilius
2011
Įgyvendinimo rekomendacijos
REKOMENDACIJA
NUMATOMAS
ĮGYVENDINIMAS
1. Stiprinti administracinius valstybės tarnautojų gebėjimus
taikyti poveikio vertinimo metodus
✔
2. Mažinti projektų, kuriems būtina atlikti poveikio vertinimą,
skaičių
✔
3. Planuoti poveikio vertinimą iš anksto
✔
4. Paskirti aiškų poveikio vertinimo “šeimininką”
?
5. Sukurti kokybės užtikrinimo mandatą
✔
6. Svarstyti galimybę riboti poveikio vertinimo informacijos
(ypač kiekybinės) formalizavimą/ viešinimą
?
7. Taikyti gerosios praktikos sklaidą, nenaudoti sankcijų (pvz.
sprendimo įgyvendinimo kiekybinių rezultatų auditavimo)
?
Dėkoju už dėmesį!

similar documents