Koenzimi i vitamini

Report
Koenzimi i vitamini
Prof. dr Ljiljana Andrijević
Koenzimi
•
•
•
•
•
•
Termostabilna i dijalizabilna jedinjenja
utiču na mehanizam katalize
uloga: transfer atoma ili atomskih grupa posredstvom enzima
sa supstratom reaguju stehiometrijski, a ne katalitički; iz enzimske reakcije izlaze promenjeni (slični su po
tome supstratima=kosupstrati)
koenzim se u sledećoj reakciji regeneriše a supstrat se dalje menja
Prisutni su u niskim (mikromolarnim) koncentracijama
KOSUPSTRAT
Koenzim povremeno vezan za apoenzim
NAD
Enzim =
PROSTETIČNA GRUPA
koenzim kovalentno i permanentno vezan za apoenzim
FAD, biotin, lipoična kiselina
apoenzim + koenzim
proteinski deo + neproteinski deo
Vitamini
•
•
•
•
•
•
Prekursori ili prethodnici u sintezi koenzima
Biokatalitička funkcija
Organska jedinjenja biljnog porekla
Organizam ih ne sintetiše de novo
Hemijska struktura je veoma različita
Najčešća klasifikacija je prema rastvorljivosti
Vitamini
hidrosolubilni
ne B-kompleks
energetski
Askorbinska kiselina (C)
Tiamin (B1)
Riboflavin (B2)
Niacin (B3)
Biotin
Pantotenska kiselina
B-kompleks
hematopoezni
Folna kiselina
Cijankobalamin (B12)
liposolubilni
ostali
Piridoksin (B6)
Piridoksal
piridoksamin
Retinol (A)
Holekarciferol (D)
Tokoferol (E)
Filokinon (K)
Koenzimi
Koenzimi vitaminske prirode
Koenzimi nevitaminske prirode
•
•
•
•
•
•
•
•
Hem
Koenzim Q (ubihinon)
Uridin-difosfat (UDP)
Citidin-difosfat
Fosfo-adenozil-fosfo-sulfat (FAFS)
S-adenozil-metionin (kosupstrat)
ATP,GTP, UTP i CTP (kosupstrati)
Tiamin pirofosfat (TPP)
NAD i NADP
FMN i FAD
Piridoksal-fosfat
Biotin
Koenzim A (KoA)
Tetrahidrofolna kiselina (H4F)
Kobamidni koenzimi (metil-kobalamid)
Koenzimi vitaminske prirode
Vitamin
Tiamin (B1)
Koenzim
Tiamin pirofosfat TPP
Koenzimi vitaminske prirode
Vitamin
Niacin (B3),
Nikotinska kiselina i
Amid nikotinske kiseline
Koenzim
Nikotinamid adenin dinukleotid NAD+
i NADP+
Riboflavin (B2 vitamin)
Koenzimi vitaminske prirode
Riboflavin (B2)
FMN
i
FAD
Koenzimi vitaminske prirode
Piridoksalni koenzimi
Piridoksin (B6 vitamin)
Piridoksalni koenzimi
Koenzimi vitaminske prirode
Biotin (vitamin H)
Biotin
Koenzimi vitaminske prirode
Pantotenska kiselina
Koenzim A
Koenzimi vitaminske prirode
Folna kiselina
Tetra-hidrofolna kiselina H4F
i formil-tetra-hidrofolna kiselina
Koenzimi vitaminske prirode
Cijanokobalamin (B12 vitamin)
Metilkobalamin
5-deoksikobalamin

similar documents