RBL FKK

Report
ห้องเรียน RBL
บรรยากาศห้องเรียนตอง
“สนุ ก
้
- ครูเท
ป็ นครู
และ
าทาย”
้ ซง่ึ กันและกัน (ทีม)
- นักเรียนเป็ นครูซง่ึ กันและกัน
(รวมมื
อ)
่
- หยุดบอกความรู้ “คาถาม”
- ครูทาหน้าช่วยเหลือการเรียนรู้
แกนั
่ กเรียน
- เกิดปัญหาตองรี
บหาวิธแ
ี ก้ไข
้
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรมการ
เรี
ย
นรู
RBL
้
กิจกรรม จิตตปัญญา
กิจกรรมปรับเปลีย
่ นให้ผูเรี
เ่ รียนรู้
้ ยนเป็ นผูพร
้ อมที
้
- พืน
้ ทีป
่ ลอดภัย
(การรับฟัง
การเปิ ดใจ)
- ผู้นาสี่ ทศ
ิ
- ตระหนักรู้
(Body Scan)
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรมการ
เรี
ย
นรู
RBL
้
กิจกรรมความคิดเชิง เหตุ-
- กิผล
จกรรมปลูกกลวยลดไฟป
้
่า
ชวนนักเรียนคิดโดยการ
วิเคราะหเหตุ
การณและชวน
์
์
เขียนฝังเหตุ-ผล (บันทึกในใบ
กิจกรรม)
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรมการ
เรี
ย
นรู
RBL
้
กิจกรรมการสั งเกต และ
การตั
้จกรรม
คาถาม
- กิง
“ใบไมสี
้ ขาว” (ใบ
ชบาดาง)
่
ชวนนักเรียนคิดตัง้ คาถามจาก
การสั งเกต และชวนเขียนฝัง
เหตุ-ผล (บันทึกในใบกิจกรรม)
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรมการ
เรี
ย
นรู
RBL
้
ปรับปรุงการตัง้ คาถาม โดย
ใช้หลักคิดเหตุ-ผล
- กิจกรรม วิเคราะหสถานการณ
้ สั บปะรด
์
์ น้าคัน
ชวนนักเรียนคิดตัง้ คาถามจากการสั งเกต และหลักคิดผังเหตุผล (บันทึกในใบกิจกรรม)
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรมการ
เรียนรู้ RBL
การตัง้ สมมติฐานจากหลัก
คิดเชิง เหตุ-ผล
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
* ชวนนักเรียนคิดตัง้ คาถามจาก
สถานการณ ์ นาไปสู่การ
ตัง้ สมมติฐาน และชวนเขียนผัง
เหตุ-ผล
(บันทึกในใบกิจกรรม)
กิจกรรมการ
เรียนรู้ RBL
วิเคราะหสมมติ
ฐาน เพือ
่
์
กาหนดตัวแปร
-
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรม กาหนดตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม ตัวแปรควบคุม จากการ
วิเคราะหสมมติ
ฐาน จากสถานการณ ์
์
เรือ
่ งน้าคัน
้ สั บปะรด
(บันทึกในใบกิจกรรม)
กิจกรรมการ
เรี
ย
นรู
RBL
้
“ทาซา้ ” วิเคราะหขอเสนอ
์ ้
โครงงานอืน
่
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
กิจกรรมการวิเคราะหสมมติ
ฐาน กาหนด
์
ตัวแปรตน
้ ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
จากข้อเสนอโครงงานอืน
่ ชวนนักเรียนคิด
ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ล และชวนเขียนเชือ
่ มโยง
ลูกศรโดยใช้หลักคิดเชิงเหตุ-ผล
(บันทึกในใบกิจกรรม)
กิจกรรมการ
เรียนรู้ RBL
ฝึ กทักษะออกแบบวิธก
ี ารวัดผล“ตม
้
มามาให
่
้อรอย”
่
-
กิจกรรม กาหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม เพือ
่ ออกแบบการ
ทดลอง หน่วยวัดและ
วิธก
ี ารวัดจผล
โครงงานฐานวิ
ย
ั (ResearchBased Learning)
การค้นหาโจทย ์
วิ
จ
ย
ั
?
เทคนิคระดมพลังสมอง
่ น)
สุรา(เหลาเถื
้ อ
บานป
้
่ าไม้
ไผ่ บานบั
ว
้
เพาะเห็ ดฟาง
บานตุ
น
้
่
** จัดกลุม
่ ง
่ ในเรือ
เดียวกันใหจ้ได
โครงงานฐานวิ
ย
ั ้(ResearchBased Learning)
ครกหิน บาน
้
งิว้
ผักตบชวา บ้าน
สั นป่ามวง
่
คำถำม?
ต่ อชุมชน
-
มีด บานร
อง
้
่
ไฮ
นักเรียนเขียนหรือพูดให้
เพือ
่ นและครูฟงั ถึงเหตุ-ผล
ทีส
่ นใจในเรือ
่ งนั้นๆ
รวมกั
นวิเคราะหความ
่
์
เป็ นไปไดในการท
าวิจย
ั
้
รู้คาตอบ/รูจาก
้
ประสบการณ ์
เรารูอะไร
หรือ
้
ไมรู่ อะไร?
้
* นักเรียนต้องรวมมื
อ
่
กัน ค้นควาข
้ อมู
้ ลจาก
แหลงต
ฯลฯ
่ างๆ
่
ค้นควา้ สื บค้น สอบถาม ฯ
จากแหลงข
้ ล
่ อมู
* คิดอยางมี
่
วิจารณญาณ
ความรู้ (เหตุ-ผล)
* คิด
ละเอียด
ความรูหลั
้ กใน
่ งนั้นๆ
(Research- เรือ
โครงงานฐานวิจย
ั
Based Learning)
หลั
วิเคราะหหาความรู
้ กมี
์
อะไรบาง
?
้
การเพาะเห็ ดฟางในตะกรา้
ความรูหลั
่ งนี้ คือ?
้ กเรือ
เชือ
้ เห็ ดฟาง
วัสดุเพาะ
1…………………………………………
2………………………………………………
สภาพแวดลอม
รูปแบบการ
้
การเพาะ
เพาะ
อาหารเสริม
3…………………………………………
กากเหลือจากการ
เพาะเห็
4………………………………………………
การแปรรูป
ฯลฯ ดฟาง
5…………………………………………
** จัดกลุม
่ ง
6………………………………………………
่ ในเรือ
เดียวกันให้ได้
โครงงานฐานวิจย
ั (Research7…………………………………………
Based Learning)
วิเคราะหความสั
มพันธความรู
หลั
์
์
้ ก
ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลในภาพรวม
ให้นักเรียนวิเคราะหท
์ แสา
ขี้
แผนผั
งฟา
ความสั
มพันธ ์ ง
ผักตบ
เลือ
่
ย
ง
วัสดุ
เพาะ
ชวา
อืน
่
ๆ
pH
อุณห
ภูม ิ
ความชื้
น
เห็ ดตาก
แห้ง
อากา
ศ
สภาพแวด
ลอม
้
ผลิต
เอง
รูปแบบ
เพาะ
กอง
สูง
กอง
เตีย
้
โรงเรื
อน
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
สารอา
หาร
ตะกร้
า
แปรรูป
ส่งขาย
ผลผลิต
เห็ด
เพาะเห็ ด
ฟาง
ผูบริ
้ โภ
ค
ศั ตรู
ซือ
้
เชือ
้ เห็ด
ฟาง
เห็ดฟาง
สวรรค ์
ธรรมช
าติ
สั งเคร
าะห ์
กาก
เหลือ
อายุ
หลัง
การ
เก็บ
เกีย
่ ว
ถานอั
ด
่
แทง่
ทิง้
วัสดุปลูก
พืช
พัฒนานากลับมา
เพาะเห็ดใหม่
ต้ นทุนกำไร เริ่มต้ น ถึง สิ้นสุ ด
ใครทาอะไรมาแลว
้
บาง
?
้
ความรูเดิ
น
่ + ความรูจาก
้ มทองถิ
้
้
าสื
การคนคว
้
้ บคน
้
สอบถาม สั มภาษณ ์
บริบททองถิ
น
่
้
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
การ review งานวิจย
ั
คนอืน
่
เปรียบเทียบวิเคราะหโจทย
ที
์
์ ่
สนใจและประเมินความเป็ นไป
ไดหรื
ั
้ อขอจ
้ ากัดในการทาวิจย
“คุณคาของผลงาน
คือ สิ่ งใหม่
่
หรือ ตอยอดพั
ฒนา
่
ทาให้เกิดประโยชนที
่ ทจริ
้ งกับ
์ แ
ชุ“การอ
มชน”านวิ
จย
ั ของผู้อืน
่ ทาให้เรา
่
ไดรั
ดและวิธก
ี าร ทาให้รู้
้ บรูแนวคิ
้
ปัญหาการคัจ
ดย
วิธส
ี ากลเป็ นทีย
่ *ตอมรั
บงในการวิ
ัลอก
”
้องระวั
ผลงาน
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)
พฤติกรรม และ
ปรับพฤติกรรมดานลบด
วยการ
้
้
ให้กาลังใจ
“คาชมเชย,รางวัล สร้างแรงจูงใจ
และกาลังใจ”
โครงงานฐานวิ
จย
ั างมหาวิ
(Research-ทยาลัยพะเยาและโครงการ
(ตัวอย
่
Based Learning)
การประเมินคุณภาพผลงาน
โดยการ Vote
(ตัวอยางมหาวิ
ทยาลัยพะเยาและโครงการ
่
เพาะพันธุปั
์ ญญา)
โครงงานฐานวิจย
ั (ResearchBased Learning)

similar documents