Glærur

Report
Rétt málsmeðferð – öruggt skólastarf
Sigríður Thorlacius lögfræðingur
Leiðbeiningarskylda – 7. gr. ssl.
• Starfsmaður skal veita þeim sem til hans leita nauðsynlega
aðstoð varðandi þau mál sem snerta starfssvið hans.
• Berist skriflegt erindi sem ekki snertir starfssvið viðkomandi
ber að framsenda það á réttan stað eins fljótt og unnt er.
2
Rannsóknarreglan – 10. gr. ssl.
• Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægilega
upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.
• Mál telst nægilega rannsakað þegar þeirra
upplýsinga hefur verið aflað sem nauðsynlegar
eru til að hægt sé að taka efnislega rétta
ákvörðun í því.
• Veruleg vanræksla getur leitt til þess að
ákvörðun sé ógildanleg - sérstaklega ef hún er
íþyngjandi.
3
Andmælaréttur – 13. gr. ssl.
• Aðili máls skal eiga þess kost að tjá sig um efni
máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun.
• Aðili máls á rétt á því að kynna sér skjöl og önnur
gögn er málið varða.
• Ef andmælareglan er brotin leiðir það yfirleitt til
þess að íþyngjandi ákvörðun verður ógilt.
4
Tilkynning um meðferð máls - 14. gr. ssl.
• Ef aðili máls á andmælarétt verður, svo fljótt sem því verður
við komið, að vekja athygli hans á því að mál hans sé til
meðferðar.
• Tilkynning er send um ráðgerða ákvörðun þar sem fram þarf
að koma:
- hverjar séu forsendur fyrir ákvörðuninni
- að gefinn sé kostur á andmælum innan tiltekins
frests
- ef andmæli eiga að koma fram munnlega er boðað til
fundar í bréfinu
5
Upplýsingaréttur aðila máls – 15. gr. ssl.
• Aðili máls á rétt á því að kynna sér skjöl og önnur gögn er
málið varða.
• Aðili á rétt á því að fá ljósrit af málsskjölum ef hann fer
fram á það, nema skjölin séu þess eðlis eða svo mörg að
það sé vandkvæðum bundið.
• Lagaákvæði um þagnarskyldu takmarka ekki aðgang aðila
máls að gögnum.
• Samkvæmt 18. gr. grunnskólalaga eiga foreldrar rétt á
upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu barna sinna.
6
Gögn undanþegin upplýsingarétti –
16. og 17. gr. ssl.
• Réttur aðila máls til aðgangs að gögnum tekur ekki til
vinnuskjala sem stjórnvald hefur ritað til eigin
afnota.
• Þó á aðili aðgang að vinnuskjölum ef þau hafa að
geyma endanlega ákvörðun um afgreiðslu máls eða
upplýsingar sem ekki verður aflað annars staðar frá.
• Þegar sérstaklega stendur á er stjórnvaldi heimilt að
takmarka aðgang aðila máls að gögnum ef
hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr
þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari almannaeða einkahagsmunum.
Skráning mála – 26.gr. upplýsingalaga og lög
um Þjóðskjalasafn
• Í upplýsingalögum segir að um skráningu mála,
skjalaskrár og aðra vistun gagna og upplýsinga fari að
ákvæðum laga um Þjóðskjalasafn Íslands.
• Samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn er aðilum, sem skylt
er að afhenda Þjóðskjalasafni eða héraðsskjalasafni gögn
sín, þ.m.t. sveitarfélög og stofnanir þeirra, skylt að skrá
mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn
hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu
aðgengileg.
8
Skráning mála – 27.gr. uppl.
• Við meðferð mála þar sem taka á ákvörðun um rétt eða
skyldu manna ber stjórnvöldum að skrá upplýsingar um
málsatvik sem veittar eru munnlega eða viðkomandi fær
vitneskju um með öðrum hætti ef þær hafa þýðingu fyrir
úrlausn máls og er ekki að finna í öðrum gögnum þess.
• Sama á við um helstu ákvarðanir um meðferð máls og
helstu forsendur ákvarðana, enda komi þær ekki fram í
öðrum gögnum málsins.
• Stjórnvöld skulu að öðru leyti gæta þess að mikilvægum
upplýsingum sé haldið til haga, svo sem með skráningu
fundargerða eftir því sem við á.
Birting ákvörðunar – 20. gr. ssl.
• Eftir að ákvörðun er tekin skal hún tilkynnt aðila máls.
• Ákvörðun er bindandi eftir að hún er komin til aðila
Birting ákvörðunar frh.
• Þegar ákvörðun er tilkynnt skriflega án þess að
henni fylgi rökstuðningur skal veita leiðbeiningar
um:
- heimild aðila til þess að fá ákvörðun rökstudda
- kæruheimild, þegar hún er fyrir hendi,
kærufresti og kærugjöld, svo og hvert beina
skuli kæru
• Fylgi rökstuðningur ákvörðun þegar hún er
tilkynnt skal veita leiðbeiningar um kæruheimild,
kærufresti, kærugjöld og hvert beina skuli kæru.
Efni rökstuðnings – 22. gr. ssl.
• Í rökstuðningi skal vísa til þeirra réttarreglna sem
ákvörðun stjórnvalds er byggð á.
• Að því marki, sem ákvörðun byggist á mati, skal í
rökstuðningnum greina frá þeim
meginsjónarmiðum sem ráðandi voru við matið.
• Þar sem ástæða er til skal í rökstuðningi einnig
rekja í stuttu máli upplýsingar um þau málsatvik
sem höfðu verulega þýðingu við úrlausn málsins.

similar documents