Sykehuset Østfold - TIPS Sør-Øst

Report
Implementering av et
evidensbasert familietilbud
Erfaringer fra Østfold
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Forankring
• Nasjonale faglige retningslinjer
• Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved
schizofreni og nyoppdaget psykose
• Prosedyrer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Forarbeid
Vekke interesse
• TIPS-teamet har bistått med oppstart av
enfam.gr på nesten alle DPS og flere
seksjoner
– Se effekt
– Se hvor mye arbeid som kreves opp mot gevinst
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS nettverk Østfold
Gruppeledere
Psykoedukativt
familiearbeid
TIPS
teamet
TIPS
nettverkskontakter
FagutviklingsRådgivere/
konsulenter
Centrus
Nettverk av
Helsesøstere
Vg skole
Nettverk av
Sosialfaglige
Rådgivere
Vg skole
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Starten på lokal familieskole i Østfold
• Nettverksmøte for gruppeledere i
psykoedukativt/kunnskapsbasert
familiesamarbeid mars 2013
Tema
– Nasjonale faglige retningslinjer
• Samhandlingsreformen
• Nysyke og kontinuitet i behandling/oppfølging
DPS Moss og DPS Halden/Sarpsborg
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Vi startet med DPS som tok initiativ
• DPS Moss
• Tilhørende kommuner
–
–
–
–
Moss
Rygge
Råde
Våler
UTFORDRING: At flere er borte flere dager i strekk fra
jobben
 Tilpasset lokal familieskole
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Programmet
To uker  2+2+2 dager
– 2 dager: krise- og alliansesamtaler, aktiv lytting,
tilbakefallstegn, kartlegging av belastninger,
psykose og kognitiv svikt og rollespill
– 2 dager: enfamiliegrupper, problemløsning,
undervisning av pasienter og pårørende,
rollespill
– 2 dager: storgruppe/ffg,
evalueringsinstrumenter og tilfredshetsmåling,
rollespill
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Hva har økt?
• Oppstartshjelp
• Oppfølging
• Oppfriskningskurs
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Veiledning i PE familiearbeid
FOR ALLE i SØ
Veiledning
Og
Nettverkssamling
På Veum
Hver 3.mnd
Veil A1
Veil A4
1gang/mnd1gang/mnd
Veil DPS
Edwin Ruud
1gang/mnd
Veil DPS
Halden
1gang/mnd
Inger
DPS MOSS
MED ALLE KOMMUNER
Veiledning
Og
Nettverkssamling
Hver 3.mnd
Veil Råde
Veil Moss
kommune kommune
1gang/mnd 1gang/mnd
Unni
DPS Moss
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Veil Rygge
kommune
1gang/mnd
Veil Våler
kommune
1gang/mnd
Implementeringsjobben i kommunene
• DPS (v/fagutv.konsulent som er fam.arb.kontakt)
– Møter med seksjonsleder DPS
– Møter med avdelingssjef DPS Nord
– Møter med seksjonsledernivå alle kommuner
• Moss, Rygge, Råde og Våler
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Forankring i kommunene
• Inn i opplæringsplaner i kommunene
• Forpliktelse til å fullføre hele kurset
• Forpliktelse til å tilby familieintervensjon
– Starte opp enfam.gr
• Inn i alle tjeneste-kontorene i kommunene
– Alle tjenestekontorene måtte få informasjon
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Forpliktelser DPS
• Familieskolen skal være forankret i DPS
• Tilby gratis lokaler og servering
• Sette av folk som kan bistå i gjennomføringen av
kurset
– Undervisning
– Rollespill
– OBS: TIPS nettverket
• Starte opp og drive fam.arb sammen med
kommunen samt bistå kommunen i oppstart av
egne grupper
• Veilede kommunene 1 gang i mnd
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Forpliktelser TIPS-team
• Holde nettverkssamlinger med veiledning
hver 3.mnd på DPS der alle kommunene
skal delta
• Holde oppfriskningskurs
• Bistå DPS å holde kurs i basiskunnskap
– Psykose
– Kognitive vansker
– Med mer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Resultat
• Implementering handler ikke om antall kurs,
antall møter med ledelsen eller fornøyde
kursdeltakere
• Det betyr å lage systemer som ivaretar at det
blir en del av driften/tilbudet/virket
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Resultat
1 mnd etter avsluttet lokal familieskole
• Råde: Kunne ikke delta på kurset denne gang
pga omstrukturering av kommunen
• Rygge: 1 enfam.gr startet opp. Godt i gang
• Våler: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid
• Moss: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid
• DPS Moss: 1 enfam.gr startet opp m forarbeid
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Veien videre:
• Familieintervensjonen er solid lokalt forankret med
forpliktelser, kunnskapsoppbygging, veiledning og
oppstartshjelp
• Bruke denne metoden i de andre DPS og BUP
– Neste; DPS Halden/Sarpsborg februar og mars 2014. 30
deltakere er påmeldt
– DPS Fredrikstad: startet ledermøter og
forankring/forpliktelser kommunene. Fam.skole høst 2014
– DPS Moss ønsker ny lokal familieskole høsten 2014 i
samarbeid med DPS Edwin Ruud
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer
Takk for meg!
[email protected]
TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer

similar documents