Taklimat Borang Kewangan 17-18 Julai 2014

Report
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Taklimat
Pindaan / Tambahan Borang Kewangan
1GFMAS dan Manual
Taklimat Carta Akaun Akruan (CAA) dan Dokumen Kewangan 1GFMAS
Dewan Serbaguna JANM
17- 18 Julai 2014
1
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Tujuan
Taklimat berkenaani pindaan format borang kewangan dan pertambahan
borang kewangan 1GFMAS dan manual
Borang kewangan yang telah dikenalpasti adalah terdiri daripada:
Bil.
Senarai Borang Kewangan
1
Waran Peruntukan
2
Baucar Jurnal
3
Pesanan Kerajaan
4
Waran Perjalanan Udara
5
Arahan Pembayaran
6
Borang wujud/batal/kemaskini Akaun Pukal
7
Invois, Nota Debit & Nota Kredit
8
Resit
9
Penyata Pemungut
10
Borang perubahan Gaji
11
Slip Perubahan Pendapatan
12
Baucar Kecil
Pembentangan
17Julai 2014
11.00pg – 1.00tgh
17 Julai 2014
2.30ptg – 4.30ptg
18 Julai 2014
8.30pg – 10.30pg
18 Julai 2014
11.00pg – 12.15tgh
Taklimat Carta Akaun Akruan (CAA) dan Dokumen Kewangan 1GFMAS
17- 18 Julai 2014
2
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Dokumen Kewangan - Mengapa perlu
dipinda/ditambah

Struktur pelaporan baru Penyata Kewangan (mengikut
Kerajaan Persekutuan, Kementerian/Jabatan, Pegawai
Pengawal dan Dana)

Keperluan akruan (invois, arahan pembayaran, baucar
kecil)

Keperluan semasa (GST)

Value added proses sedia ada (akuan terima online)

Analisa maklumat (kod item)
Taklimat Carta Akaun Akruan (CAA) dan Dokumen Kewangan 1GFMAS
17- 18 Julai 2014
3
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
ENTITI PELAPORAN 1GFMAS
Entiti Penyata Kewangan
Disatukan
Entiti Penyata Kewangan
Mengikut Kem/Jab Disatukan
Entiti Penyata Kewangan
Mengikut Pegawai Pengawal
KERAJAAN
PERSEKUTUAN
KEM.
KEWANGAN
KSP
JPM
KSN
KPPA
KDN
PEGUAM
NEGARA
SETIAUSAHA
SPRM
KETUA
SETIAUSAHA
SETIAUSAHA
Entiti Laporan Pengurusan
Mengikut Kumpulan PTJ
JANM
Entiti Laporan Pengurusan
BPOPA
BPTM
mengikut
PTJ
4
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
CONTOH STRUKTUR PEGAWAI PENGAWAL DAN
KUMPULAN PTJ
KEMENTERIAN KEWANGAN
Kementerian
Kewangan
KEMENTERIAN
Ketua Setiausaha
Perbendaharaan
PEGAWAI
PENGAWAL
B6
Perbendaharaan
Jabatan Kastam
Diraja Malaysia
24
25
JabatanPenilaian
Jabatan Akauntan
Negara
26
27
Ibu pejabat Kastam
Pentadbiran
Kementerian Kewangan
24010100
25010000
KUMPULAN PUSAT
TANGGUNGJAWAB
PUSAT
TANGGUNGJAWAB
/ PUSAT KOS
Ibu pejabat Putrajaya
25010100
Ibu Pejabat
25010101
Pentadbiran
24010101
Cawangan Akaun
25010102
Cawangan Tuntutan
25010103
5
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Cadangan Nombor Rujukan Borang Kewangan dan Rujukan Borang JAN
Nama Borang Kewangan
Rujukan Borang Elektronik
Rujukan Borang Manual
Cadangan Pindaan
Sedia Ada
Cadangan Pindaan
Sedia Ada
Waran Peruntukan
Waran Peruntukan
N/A
Waran Am
Cadangan Pindaan
Sedia Ada
Ruj. Borang Kew.
Ruj. JAN
Kew. 308E
Kew. 308E – Pin. 1/2015
JAN 20E
Kew 308
N/A
Kew. 308E(Am)
JAN 20E AM
N/A
Ruj. Borang Kew. Ruj. JAN
Kew 308 – Pin.
1/2015
JAN 20
N/A
Kew.306 - Pin.
1/2015
AM 75 - Pin.
1/2015
Baucar Jurnal
Baucar Jurnal
Kew. 306E - Pin. 1/09
Kew.306E - Pin. 1/2015
JAN 50E
Kew 306 Pin. 1/09
Pesanan Kerajaan
Pesanan Pembelian
Kerajaan
AM 75E
AM 75E - Pin. 1/2015
JAN 70E
AM 75
Waran Perjalanan
Udara Awam
Waran Perjalanan
Udara Awam
Kew. 301E
Kew. 301E - Pin.
1/2015
JAN 71E
Kew 301
Kew. 301 - Pin.
1/2015
JAN 71
N/A
Arahan Pembayaran
N/A
Kew. 330E
JAN 31E
N/A
Kew. 330
JAN 31
Kew 310
JAN 90
Borang Mengujudkan/
Membatalkan Akaun
Sistem Bayaran Pukal
Borang Permohonan
Mengubah Kod
Perakaunan Sistem
Bayaran Pukal
Borang
Wujud/Batal/
Kemakini Akaun
Pukal
N/A
JAN 70
Kew 310
Kew 310E
N/A
JAN 50
JAN 90E
(BP02 lama)
Kew 311
Nota: Format dan rujukan borang kewangan dan borang JAN tertakluk kepada kelulusan Perbendaharaan
Kertas Cadangan Pindaan / Tambahan Borang Kewangan 1GFMAS dan Manual
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan 4 Julai 2014
6
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Cadangan Nombor Rujukan Borang Kewangan
Nama Borang Kewangan
Rujukan Borang Elektronik
Rujukan Borang Manual
Cadangan Pindaan
Sedia Ada
Cadangan Pindaan
Sedia Ada
N/A
Invois
N/A
N/A
Invois Bercukai
N/A
N/A
Nota Debit
N/A
N/A
Nota Kredit
N/A
Resit
Resit
KEW.38E
Penyata Pemungut
Penyata Pemungut
Kew. 305E - Pind.
1/2007
Borang Perubahan Gaji
Borang Perubahan
Gaji
Penyata Perubahan
Slip Perubahan
Mengenai Pendapatan
Pendapatan
Seseorang Pegawai
Ruj. Borang Kew.
Surat rujukan kelulusan
Perbendaharaan sahaja
Surat rujukan kelulusan
Perbendaharaan sahaja
Surat rujukan kelulusan
Perbendaharaan sahaja
Surat rujukan kelulusan
Perbendaharaan sahaja
Kew. 38E - Pin. 1/2015
Kew.305E - Pin. 1/2015
Ruj. JAN
Sedia Ada
Cadangan Pindaan
Ruj. Borang
Ruj. JAN
Kew.
JAN 80E
AM 115
N/A
N/A
JAN 81E
AM 115
N/A
N/A
JAN 82E
N/A
N/A
N/A
JAN 83E
N/A
N/A
N/A
JAN 84E
Kew.38
N/A
N/A
Kew 305 - Pin.
1/2007
Kew 305 - Pin.
1/2015
JAN 40
JAN 40E
N/A
N/A
N/A
(Kew. 320 Pind. 2/2006)
Kew. 320 - Pin.
1/2015
JAN 91
(SG20 lama)
N/A
Kew. 8E
JAN 92E
(Kew.8 - Pin.
10/96)
N/A
N/A
Nota: Format dan rujukan borang kewangan dan borang JAN tertakluk kepada kelulusan Perbendaharaan
Taklimat Carta Akaun Akruan (CAA) dan Dokumen Kewangan 1GFMAS
17- 18 Julai 2014
7
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Pindaan Maklumat Dalam Borang Kewangan
Pegawai
Pengawal
No.
dokumen
kawalan
Kumpulan
PTJ
(Jabatan)
Rebranding
UMUM
Kod Akaun
(Objek)
Sub Setia*
Medan baru
* Tertakluk kepada keputusan EPU/Perbendaharaan
Dana
Tarikh
Dokumen
(Baucar,
Pesanan dll)
Taklimat Carta Akaun Akruan (CAA) dan Dokumen Kewangan 1GFMAS
17- 18 Julai 2014
8
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Rasional Pindaan Maklumat Dalam Borang Kewangan
Bil
Nama Medan
Rasional
Sedia Ada
Cadangan
1.
N/A
Pegawai
Pengawal
2.
Jabatan
Kumpulan PTJ
Diwujudkan sebagai satu entiti bagi tujuan pelaporan
pengurusan. Kod Kumpulan PTJ telah diluluskan sebagai DDSA.
3.
N/A
Dana
Diwujudkan bagi tujuan pelaporan penyata kewangan mengikut
Dana.
Memenuhi keperluan mengawal peruntukan ke tahap 16 digit
dan mengambilkira pelaporan SPPII tertakluk kepada keputusan
EPU/Perbendaharaan.
4.
N/A
Sub Setia
5.
Objek
Kod Akaun
6.
Tarikh Baucar,
Penyata
Pemungut dll
7.
N/A
Diwujudkan sebagai satu entiti penyata kewangan. Kod
Pengawal telah diluluskan sebagai DDSA.
Memenuhi keperluan pelaporan secara akruan. Terbahagi
kepada jenis akaun aset, liabiliti, belanja, hasil dan ekuiti.
Diseragamkan untuk semua borang kewangan. Adalah
berdasarkan tarikh sedia dokumen dan bukan tarikh lulus.
Tarikh Dokumen
Menggunakan tarikh sedia bagi tujuan pemantauan proses yang
diambil bagi menyiapkan satu-satu dokumen.
No. Dokumen
Kawalan
Merupakan SAP running number dan memudahkan carian
maklumat dilakukan di peringkat pusat terutamanya bagi tujuan
trouble shooting
Taklimat Carta Akaun Akruan (CAA) dan Dokumen Kewangan 1GFMAS
17- 18 Julai 2014
9
BAHAGIAN
PENGURUSAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Terima kasih
10

similar documents