Taklimat Sistem ePerunding

Report


Integrasi dengan
maklumat perunding
di sistem ePerolehan
Pangkalan data
◦ profil perunding,
lantikan/pengalaman
perunding, permohonan
lantikan, prestasi
perunding

Laporan
Pemantauan proses

Keseluruhan


Membantu pengguna
melantik perunding
mengikut proses yang
sesuai berdasarkan
◦
◦
◦
◦
◦
Pengalaman perunding
Kriteria perunding
Penilaian prestasi
Dokumen berkaitan
Senarai lantikan
Memudahkan aliran komunikasi
Mematuhi pekeliling MOF
•Nov 2009
(JKR/MOE)
Penggunaan
•Ogos 2010
(Semua Agensi)
Latihan
•20/09/2010
(Agensi Pilot –
semua modul;
Semua agensi Merekod/Profil/
Carian)
•April / Mei
2011 (Taklimat
ringkas kepada
semua agensi)
Taklimat 2011
Penggunaan
2011
•Penggunaan
Rasmi mengikut
SPP 4/2011
bermula pada 6
Jun 2011
Arahan Kepada Semua Agensi Kerajaan Untuk Menggunapakai Sistem
ePerunding Bagi Semua Urusan Pelantikan Perkhidmatan Perunding Untuk
Projek Pembangunan Fizikal Dan Kajian Kerajaan Mulai 6 Jun 2011
Modul Permohonan
Perolehan
Perkhidmatan
Perunding
Modul
Merekod
Lantikan
Sistem
ePerunding
Modul
Penilaian
Prestasi
SPP
02/2011
Upload
dokumen
Template
surat
Webbased
Ciri-ciri
Sistem
Jadual/
kiraan
kos
ID/
Password
Peranan
Workflow
Skrin
kriteria
Profil
Firma –
eP
1.
2.


Kenalpasti PERANAN
& pegawai yang
terlibat secara
langsung dlm proses
perolehan
perkhidmatan
perunding
Mohon ID/katalaluan
Portal
https://eperunding.
treasury.gov.my/
Latihan
https://eperunding.
treasury.gov.my/testv1



Terhad kepada seorang Pegawai bagi
mengelakkan pertindihan maklumat;
Daftar projek/kajian bagi Kementerian dan
Agensi-agensi di bawahnya melalui Modul
Pendaftaran Projek;
Bertanggungjawab memastikan/memantau
projek/kajian yang didaftarkan adalah tepat
sebagaimana yang telah diluluskan oleh EPU.



Menyediakan permohonan pelantikan dan
kos perunding (termasuk kos tambahan)
untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Melulus
(PBM);
Memproses Lantikan (mengeluarkan Surat
Pelawaan dan Surat Setuju Terima);
Merekod Permohonan Lantikan (Tender
Terhad/Terbuka)

Menyemak permohonan yang disediakan
oleh Pegawai Meja sebelum dihantar ke PBM.
Sekiranya tiada pindaan, Pegawai Penyemak
akan menghantar permohonan tersebut
untuk pertimbangan PBM melalui Urusetia
PBM.



Memproses dan menyemak permohonan
pelantikan dan kos perunding untuk
pertimbangan PBM;
Merekod keputusan PBM;
Menyediakan surat kelulusan kepada agensi
yang memohon.


Menghantar permohonan pelantikan dan
kos perunding untuk kelulusan
Perbendaharaan;
Menerima keputusan dari Perbendaharaan.



Setiap maklumat yang dikehendaki hendaklah
diisi sepenuhnya dan di faks ke 03-8882
4206 (u.p.: En. Muhamad Zhafri Abd Hamid)
atau diemel di dalam pdf format ke E-mel :
[email protected]
Dikemukakan beserta dengan salinan
fotokopi Pas Pegawai yang dicalonkan bagi
tujuan pengesahan dan keselamatan.
Borang ID :
◦ Pendaftar Projek / Pengguna Agensi
Carta Aliran
Permohonan
Kelulusan
Pelantikan
Perunding

Lantikan Terus
Beserta Kos SIling
Arahan Kepada Semua Agensi
Kerajaan Untuk Menggunapakai
Sistem ePerunding Bagi Semua
Urusan Pelantikan Perkhidmatan
Perunding
Untuk
Projek
Pembangunan Fizikal Dan Kajian
Kerajaan Mulai 6 Jun 2011
LTBKS
(Online)
Semua
Tender
(Manual)
Maklumat
Lantikan
[Maklumat
Perunding,
Projek, Kos,
Tarikh dsb]
https://eperunding.treasury.gov.my

similar documents