File - Trends And Issues In Education For Mathematical

Report
SME 3023 : TRENDS AND ISSUES IN
EDUCATION FOR MATHEMATICAL
SCIENCE
LECTURER’S NAME:
DR. MAZLINI BINTI ADNAN
NAMA
NO.MATRIK
NURUL LIYANA MADIHAH BINTI KHALID
D20101037327
ROS FAIZAH BINTI ALIAS
D20101037381
NOR HANAN BINTI SAAD
D20101037369
FARIDAH BINTI JAAFAR
D20101037376
Topik:
Pengetahuan Kandungan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK)
dalam kalangan guru
@
Pedagogi Content Knowledge dalam kalangan guru
‘Telling is not teaching and listening is not
learning’
Untuk membolehkan seorang guru mengajar
dengan berkesan, ia memerlukan satu siri
pengetahuan dan kemahiran khas.
Mempunyai pengetahuan isi kandungan yang
mendalam merupakan syarat utama yang mesti
dipatuhi semua guru.
Menurut Grossman & Schoenfeld (2005), dalam
usaha membantu murid memahami idea penting
dalam suatu mata pelajaran, guru mestilah
mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang
idea tersebut, termasuk bagaimana idea tersebut
berkait dengan idea lain dalam suatu disiplin.
Ini disokong oleh penyelidik yang menemui
hubungan positif antara pengetahuan isi
kandungan guru dengan pencapaian murid.
(Abell 2007; Darling-Hammond 2000)
 Pengetahuan yang mendalam sahaja tidak
mencukupi bagi mencapai kefahaman murid. Guru
perlu mentransformasikan pengetahuan yang ada
dalam mindanya kepada pengetahuan untuk
pengajaran.
Proses transformasi:
Guru perlu menerang, menunjuk atau
membuat demonstrasi , melakon atau
mempersembah idea supaya murid yang
tidak faham menjadi faham dan yang tidak
berkemahiran menjadi berkemahiran.
(Shulman, 1987)
7 kategori asas pengetahuan teras guru menurut
Shulman (1987)
 isi kandungan
 pedagogi umum
 pedagogi isi kandungan
 murid
 kurikulum
 konteks pendidikan
 matlamat pendidikan
Pengetahuan isi kandungan
 Pengetahuan tentang topik, peraturan, struktur dan
teori tertentu bagi subjek tertentu.
 Pengetahuan tentang nilai dan keperluan bagi suatu
isi kandungan yang spesifik.
 Pengetahuan tentang perubahan terkini sesuatu
subjek.
 Pengetahuan tentang kegunaan bukti untuk
menyokong, menyanggah dan membina tuntutan.
Pengetahuan pedagogi umum
 Pengetahuan mengenai prinsip dan kaedah
pengajaran seperti teknik, pendekatan dan
sebagainya.
 Meliputi pengetahuan umum untuk pengajaran.
 Pengetahuan pedagogi topik spesifik merujuk
kepada pengetahuan pedagogi khusus bagi sesuatu
topik.
Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan
 PPIK mempunyai ciri tersendiri kerana ia
merupakan gabungan pengetahuan isi kandungan
dan pedagogi umum.
Model PPIK Shulman (1987)
LEE S SHULMAN
Menurut Shulman (1987), PPIK merupakan satu
jenis pengetahuan yang unik bagi seorang guru
dan ia berdasarkan kepada cara guru
mengaitkan pengetahuan pedagogi (cara
mengajar) kepada pengetahuan isi kandungan
(apa yang perlu diajar). Integrasi kedua-dua
pengetahuan tersebut menghasilkan
pengetahuan pedagogi isi kandungan.
 Ia membincangkan bagaimana topik, masalah atau
isu tertentu diorganisasi, dipersembah dan
diubahsuai mengikut pelbagai minat dan kebolehan
murid.
 Membezakan guru yang pakar dalam bidangnya
dengan seorang yang bukan guru malah dengan guru
biasa.
 Kebolehan guru untuk menterjemah sesuatu ke
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk
menjadikannya mudah difahami.
PPIK membolehkan guru
mempersembahkan sesuatu
konsep menggunakan
analogi,ilustrasi, contoh,
penerangan serta demo. (Elison
2007; Mulhall, Berry &
Loughran 2003).
Kesimpulannya, seseorang guru harus mempunyai
kemahiran dalam pelbagai kaedah, strategi dan teknik
pengajaran untuk menyampaikan ilmu dengan berkesan di
samping mempunyai pengetahuan kandungan yang
mendalam.
Pengetahuan Murid
 Pengetahuan umum tentang murid
 Kesukaran pembelajaran
 Miskonsepsi
 Latar belakang
 Tahap kognitif
 Sikap murid
Pengetahuan kurikulum
 Pengertian kurikulum
 Teori kurikulum
 Model-model kurikulum
Pengetahuan Konteks Pendidikan
 Sejarah sistem pendidikan di Malaysia
 Matlamat pendidikan di Malaysia
 Struktur pendidikan
 Pengaruh budaya setempat terhadap sekolah
Pengetahuan Matlamat Pendidikan
 Tujuan pendidikan
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
i)
ii)
iii)
iv)
Asas pembinaan FPK
Bentuk dan prinsip pendidikan
Proses dan pelaksanaan pendidikan
Kesan akhir pendidikan
KOMPONEN PPIK
SHULMAN (1987)
Pengetahuan tentang cara bagaimana isi
pelajaran boleh disampaikan kepada
pelajar berkesan
Memahami masalah pembelajaran yang
dihadapi oleh pelajar, khususnya dalam
isi pelajaran tersebut
GROSSMAN (1990)
Pengetahuan tentang strategi dan
penyampaian untuk pengajaran topiktopik tertentu
Pengetahuan
tentang
kefahaman
pelajar terhadap sesuatu konsep dan
kesilapan konsep yang dialami oleh
pelajar berkenaan
Pengetahuan dan kepercayaan
tentang
tujuan
(objektif)
pengajaran sesuatu topik
Pengetahuan
dan bahan
tentang
kurikulum
Pemerhatian
dalam kelas
Pengalaman
mengajar
Sumber
bagaimana PPIK
boleh diperolehi
dan
dikembangkan
Kursus
dalaman
Pendidikan
formal
MARKS (1990)
 Seseorang guru mestilah menguasai sepenuhnya
sesuatu mata pelajaran sebelum dia berdepan
dengan pelajarnya
• Seseorang guru boleh memperkembangkan
PPIK mereka melalui proses bersepadu yang
berkisar disekitar interpretasi pengetahuan
isi kandungan dan spesifikasi pengetahuan
pedagogi am
COCHRAN, ET. AL. (1993)
PPIK sebagai ‘Pedagogical
Content knowing’ (PCKg)
• PPIK
Melambangkan sifat dinamik
bagi perkembangan pengetahuan
yang perlu dibina secara aktif
dan bermakna oleh guru dan
pelajar
FERNANDEZ-BALBOA (1995)
ISI KANDUNGAN
PELAJAR
STRATEGI PENGAJARAN
IKLIM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TUJUAN (OBJEKTIF) PENGAJARAN
NIK AZIS (1996)
Komponen pengetahuan isi kandungan,
pengetahuan tentang strategi dan
pengetahuan tentang pelajar, ke dalam satu
komponen besar yang disebut sebagai
komponen teras, bersama-sama dengan
komponen profesional dan komponen
pembudayaan
MAGNUSSON, KRAJCIK DAN BORKO (1999)
Orientasi
terhadap
pengajaran
bagi sesuatu
mata
pelajaran
Pengetahuan
tentang
kurikulum
Pengetahuan
tentang
kaedah
penilaian
Pengetahuan
tentang
kefahaman
Pengetahua
n tentang
strategi
pengajaran
Pengintegrasian komponen PPIK
 Pengetahuan isi kandungan dan konsepsi terhadap
mata pelajaran (Marks 1990; NCTM 1991;Cochran,
et al 1993;Fernandez-Balboa & Stiehl 1995;Nik
Azis 1996)
 Pengetahuan tentang strategi pengajaran
(Shulman 1987;Grossman 1990;Marks
1990;NCTM 1991;Fernandez-Balboa &Stiehl;Nik
Azis 1996)
 Pengetahuan tentang kefahaman pelajar dan
miskonsepsi (NCTM 1991; Cochran, et al 1993;
Shulman 1987;Grossman 1990; Marks 1990;
Fernandez-Balboa & Stiehl 1995; Nik Azis 1996)
Bagaimana membina PPIK???
 Mekanisme pembinaan PPIK (Kastens 2004)
 Melalui
kebijaksanaan pelaksananya iaitu guru
menerusi pemerhatian sebagai seorang guru dan
murid tentang karier mereka dalam satu jangka
masa yang panjang
 Melalui kajian tentang situasi yang terkawal oleh
penyelidik dalam bidang pendidikan
Proses pembinaan PPIK menurut Shulman (1987)
Kefahaman
baru
Refleksi
Kefahaman
Transformasi
Penilaian
Pengajaran
Kefahaman
Transforma
si
• Seorang guru mestilah mempunyai
kefahaman isi kandungan pelajaran dan
muridnya.
• Isi kandungan pelajaran yang difahami
ditukarkan dalam bentuk yang boleh
difahami oleh murid dengan menggunakan
kaedah yang sesuai
• Pengajaran melibatkan aspek pedagogi,
organisasi, pengurusan bilik darjah,
penerangan, huraian yang jelas, tugasan,
Pengajara
n
motivasi dan sebagainya
Penilaian
Refleksi
Kefahaman
baru
• Guru boleh menjalankan
penilaian secara formatif atau
summatif berdasarkan objektif
dan hasil pembelajaran yang
dikehendaki
• Melihat kembali pengajaran dan
pembelajaran yang telah
berlaku, membina semula,
melakon semula dan mengingat
semula peristiwa, emosi dan
pencapaiannya
• Satu permulaan baru melalui langkahlangkah yang telah disebutkan iaitu
kefahaman, transformasi, pengajaran,
penilaian dan refleksi.
GURU
DALAM PPIK
PPIK sebagai satu model perspektif yang lebih luas
untuk memahami proses pengajaran dan
pembelajaran.
Menurut Norhasliza (2008), pengetahuan
pedagogi ialah satu jenis pengetahuan yang
unik bagi seseorang guru berdasarkan kepada
cara guru mengaitkan pedagogi dengan isi
kandungan sesuatu displin atau apa yang perlu
diajar.
Pengetahuan pedagogi guru telah digunakan untuk menilai
atau menentukan pengetahuan asas guru yang membezakan
guru daripada seorang pakar bidang pengetahuan yang tidak
mengajar. (Abdul Rahim dan rakan-rakan,2000)
Menurut Abdul Shatar Che Rahman (2007) juga, terdapat guru-guru baru yang
tidak terlatih dalam mata pelajaran Pendidikan Moral diarahkan mengajar untuk
memenuhi keperluan sekolah, iaitu untuk mencukupkan bilangan waktu
mengajar atau mengisi tempat guru lain.
ISI
KANDUNGAN
PELAJAR
Gambaran awal PPIK bagi guru pelatih di permulaan latihan
perguruan
Gambaran PPIK bagi guru pelatih di akhir latihan perguruan
Gambaran PPIK bagi guru berpengalaman
 Guru perlu memastikan sesuatu
keterampilan cukup dikuasai sebelum
 mengajar perkara yang baru kepada
murid. Jika tidak, guru akan ‘syok
sendiri’, manakala
 murid-murid akan ‘ternganga’ (Utusan
Malaysia, 2002).
ADAKAH SEMUA GURU DI MALAYSIA TELAH MEMILIKI
PENGETAHUAN INI??
Kajian Tengku Zawawi dan rakan-rakan mengenai
pengetahuan pedagogi isi kandungan guru
matematik bagi tajuk pecahan
Dapatan kajian ini mendapati PPIK di kalangan guru baru
dan guru berpengalaman berada pada tahap yang rendah
-Perkembangan pengalaman guru tidak selari dengan
perkembangan PPIK
Kajian Norasliza Hassan dan Zaleha Ismail
mengenai pengetahuan pedagogi kandungan guru
pelatih matematik sekolah menengah.
Dapatan kajian mendapati tahap penguasaan PPIK
guru pelatih masih pada tahap sederhana.
-Pengetahuan konsep masih rendah kerana tahap PPIK
yang rendah.
Guru-guru bukan opsyen
mengajar dalam subjek
matematik
AJAR MATA
PELAJARAN
BUKAN
OPSYEN
Kajian
Berdasarkan kajian di luar negara, menurut Ingersoll (2001)
iaitu guru terutamanya yang mengajar di sekolah menengah
hendaklah mempunyai latar belakang pendidikan dan latihan
dalam mata pelajaran yang mereka ajar disekolah.
Kajian di Malaysia yang menyatakan Matematik adalah mata
pelajaran teras dalam kurikulum sekolah menengah yang diajar oleh
guru pelbagai bidang (Intensification of Research in Priority Areas ,
2003-2005).
Pengkhususan guru yang mengajar subjek
matematik
1
3
1
1
9
1
0
1
2
1
4
8
1
7
6
5
3
3
2
Kajian Oleh Wallace (1990)mendapati guru-guru
,matematik yang berpengalaman telah menunjukkan
perkaitan yang amat rapat antara pengetahuan isi
kandungan yang dikuasai dengan pengetahuan
pedagogi isi kandungan dalam bidang geometri
Kajian Marks (1990) dalam kajiannya telah
membandingkan tahap pengetahuan pedagogi isi
kandungan antara guru yang memiliki tahap
pengetahuan yang tinggi dan berpengalaman
dengan guru yang kurang matematik (bukan
opsyen matematik tetapi mengajar matematik)
matematik dan bukan opsyen
matematik
Guru Opsyen Matematik
1) Menunjukkan gambar rajah
Guru Bukan Opsyen Matematik
1) Menulis dan menamakan
pecahan di papan hitam
(Melalui aktiviti melipat kertas untuk
menghasilkan beberapa bahagian
yang sama be
2) Memperkenalkan konsep
3) Memberikan istilah yang
berkaitan
2) Menunjukkan gambar rajah
Kesimpulan
 Guru-guru bukan opsyen boleh mengajar namun
tiada pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran.
 Pedagogi :
1) Tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap terhadap
pelajaran yang diajar.
2) Tidak
mempunyai
kemahiran
menggunakan pendekatan yang sesuai.
dan
Berita harian
TERIMA KASIH

similar documents