kuliah 4

Report
-
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN (FPK)
DAN
HURAIANNYA
.
.
PENSYARAH: DR. IKHSAN BIN OTHMAN
KPF 4013
FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
KUMPULAN 4:
-
.
NOR AZMIRA
BINTI .CHE ISMAIL (L20112007282)
NURUL AINAA BINTI NA’AMAN (L20112007283)
FARRAH SHILLA BT HASSIM (L20112007284)
SITI FAIRUS BT. MOHAMAD NOR (L20112007285)
NUR KHAIRUL HUSNA BT. ISMAIL (L20112007286)
FOKUS TAJUK
•KANDUNGAN FPK SECARA TERSIRAT &
TERSURAT DARI SEGI BENTUK, PROSES
DAN MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA
•PERANAN GURU DALAM
MEREALISASIKAN HASRAT FPK.
Sejarah Pembentukan FPK
FALSAFAH PEND.
ISLAM
Intelek,
Rohani,
Jasmani
FPK
FPK bersifat Eklektik
Gabungan atau paduan
3 falsafah lain
Intelek,
Rohani,
Jasmani
FALSAFAH Kognitif, Afektif, FALSAFAH
Psikomotor
UMUM. BARAT
PEND.
BARAT
PROSES PEMBENTUKAN FPK
Falsafah Pendidikan Negara (1988)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1996)
Penyata Razak 1956
Ordinan Pelajaran 1957
Laporan Rahman Talib
1960
Laporan JK Kabinet 1974
Laporan JK Kabinet 1979
 RUKUN NEGARA
 DASAR EKONOMI BARU
 PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN
 MATLAMAT PENDIDIKAN
 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
RANGKA KONSEPTUAL FPK
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga
masyarakat dan negara”
(KPM, Akta Pendidikan 1996)
KANDUNGAN FPK
-
.
.
Bentuk
Proses
Matlamat
Bentuk FPK
-
.
Pendidikan berterusan /
sepanjang hayat :
• Formal
• Tidak Formal
• Kokurikulum
•  Kurikulum tersembunyi
• Informal
.
Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat
Konsep Pendidikan
Berterusan
PERINGKAT AWAL
Pendidikan Asas
Di rumah
Tadika
Penekanan
Pertuturan
Bimbingan
Agama
Asuhan Awal
Perhubungan Fizikal
Perolehan
PERINGKAT SEKOLAH
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah
pelbagai ilmu pengetahuan dan
kemahiran
Penghayatan Agama
Perkembangan jati diri
Peningkatan
PERINGKAT SELEPAS SEKOLAH
 IPT
Pembelajaran Kendiri
Tempat kerja
perolehan pelbagai ilmu
pengetahuan dan kemahiran
Penyesuaian hidup
Perkembangan bakat dan potensi
PROSES FPK
1. Mendidik sbg satu usaha
2. Mendidik secara berterusan
3. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi
murid FPK perkembangkan potensi murid
4. Pengajaran berfokus individu
5. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu &
menyeluruh (Intelek,Rohani, Emosi,
Jasmani)
6. Membangunkan pelajar secara seimbang dan
harmonis
7. Berpaksi ketuhanan
FPK perkembangkan potensi murid
•Ilmu
•Pemikiran
•Pengetahuan
Tindakan
•Amalan
•Perlakuan
•Kepercayaan
•Keyakinan
•Akhlak
INTELEK
ROHANI
JASMANI
EMOSI
•Nilai
•Jiwa
•Perasaan
FPK perkembangkan potensi Individu
Apakah potensi?
-
Merupakan bakat,kebolehan atau keupayaan yang
ada pada seseorang individu
.
.
Mental
INTELEK
Bakat
Fizikal
JASMANI
Mengapa berbeza?
Genetik
Akhlak
ROHANI
Sahsiah
EMOSI
Persekitaran
• Intelek
• Emosi
• Rohani
• Jasmani
SEIMBANG
&
HARMONIS
MASYARAKAT
KELUARGA
DIRI
NEGARA
Percaya
kepada
Tuhan
-
Memiliki
sahsiah
yang
seimbang
.
Berilmu
pengetahuan
.
Matlamat
FPK
Berakhlak
Bertanggungjawab
mulia
Memupuk
perpaduan
Kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan
Rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan
Rakyat Malaysia yang berketrampilan
Rakyat Malaysia yang berakhlak
mulia
Rakyat Malaysia yang
bertanggungjawab
Rakyat Malaysia yang sejahtera
diri
Berupaya memberi
sumbangan kepada
kesejahteraan & kemakmuran
- Keluarga
- Masyarakat
- Negara
Secara Kesimpulannya
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dilihat
berdasarkan 3 komponen iaitu:
- bentuk pendidikan
- proses pendidikan yang mesti dilaksanakan
- matlamat pendidikan yang mesti di capai
Pelaksanaan
kurikulum
Pentadbiran dan
Pengurusan
Infrastruktur
Pelaksanaan
kokurikulum
Pelaksanaan
Perhubungan dengan
Masyarakat
Memberi
penekanan bagi
beberapa mata
pelajaran
Melengkapkan diri
dengan
pengetahuan dan
kemahiran terkini
Melengkapkan diri
dengan pengetahuan
dan kemahiran terkini
Merancang
aktiviti pengajaran
dan pembelajaran
yang menarik
Meningkatkan
penggunaan bahasa
kebangsaan terutama di
sekolah jenis kebangsaan
Aspek penekanan bagi beberapa mata
pelajaran dalam kurikulum Malaysia
Bahasa
-memperkembangkan intelelek dan emosi pelajar
menggunakan isi pelajran
Sejarah
- Memupuk nilai murni, perpaduan dan semangat cinta akan
negara
Pendidikan islam
Pendidikan moral
- Meneguhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan
Pendidikan Jasmani
Pelajaran Sivik dan
kewarganegaraan
- Melahirkan pelajar yang seimbang emosi, rohani dan
fizikal
- Pelajar dididik untuk menjadi generasi muda yang
dinamik, produktif, berketrampilan serta
bertanggungjawab kepada agama bangsa dan negara
Satu aktiviti terancang dan berstruktur di luar bidang akademik.
Tujuan:
1) Dapat memupuk semangat perpaduan, kerjasama, toleransi, semangat
kekitaan, hormat-menghormati, sikap yakin diri dan berdikari.
2) Melahirkan individu yang berdisiplin, mempunyai daya kepimpinan serta
bertanggungjawab
Membantu dan
membimbing pelajar
untuk bergiat aktif
dalam aktiviti
kokurikulum
Merancang aktiviti
kokurikulum yang
menarik
Menguasai kemahiran
pengurusan dalam
bidang kokurikulum
Pelaksanaan
pengurusan
dan
pentadbiran
Penyelenggaraan
Prasarana
Kemudahan
pengajaran dan
pembelajaran
- secara licin
- optimum
- keadaan yang
baik dan selamat.
Bilik
darjah
Makmal
Prasarana
Gelanggang
sukan dan
permainan
Pusat
sumber
PIBG
Pertumbuhan
Bukan
Kerajaan
(NGO)
Perkongsian
Pintar
(smart
partnership)
PIBG
NGO
- Melahirkan semangat
kerjasama
- Saling bantu-membantu
-kesanggupan bekerja
menolong pihak
kurang bernasib baik
Sekolah
Sumber
kewangan
Perkongsian
Pintar
Tenaga
Masyarakat
KESIMPULAN
Peranan guru amat penting dalam
menyahut cabaran yang terkandung di dalam
FPK.
 Kerjasama pihak pelaksana dan pihak
NGO dalam pendidikan dapat menjayakan
tranformasi pendidikan mengikut FPK.
Kejayaan sesebuah sekolah dalam
merealisasikan FPK adalah bergantung
kepada aspek-aspek kepemimpinan, budaya
sekolah, ko-kurikulum, guru dan juga disiplin
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents