1. Dönem Değerlendirme Toplantısı

Report
ORDU İLİ
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
KALİTE GELİŞTİRME VE GÖZLEM HİZMETLERİ BİRİMİ
UZM.ÖZLEM YILMAZ
GÜNDEM
*TOPLANTI HAZIRLIKLARI
*SUNUM
*SONUÇ RAPORU
DAVET
TOPLANTI İÇERİK
RAPORLAMA
Hastane yönetimi, hizmet sunumuna
yönelik tüm bölüm sorumluları ile
değerlendirme toplantıları yapmalıdır.
•
•
Bölüm bazında belirlenen hedefler ve öz
değerlendirme sonuçları değerlendirilmelidir.
Değerlendirme toplantıları her dönem en az
bir kez yapılmalıdır.
2014 Yılı Dönem
Değerlendirme Toplantısı
GÜNDEM MADDELERİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
………………………………DEVLET HASTANESİ
2014 Yılı Dönem
Değerlendirme Toplantısına
HOŞGELDİNİZ
1.2013 Yılı Hastane Faaliyet Sunumu
2. Hastane 2013-2014 yılı Hedefleri ve Ölçüm
Sonuçları
3. İndikatör Sonuçları
4.Öz Değerlendirme Sonuçları
5.Anket(Acil/Ayaktan/Yatan Hasta/Çalışan)
Sonuçları Ve Değerlendirme
6.Mavi Kod Ekip Çalışma Sonuçları
7.Röntgen Ünitesi Tekrarlı Film Nedenleri
Analizi
8.Red Edilen Numunelerin Analizi
9.Döküman Değişiklik Oranları
10.Düzeltici Faaliyet / Önleyici Faaliyet
Sonuçları
11.Güvenlik Raporlama
12.Eğitim Faaliyetleri
13.Hastanemiz Hasta/Çalışan Güvenliği
Uygulamaları
14.Enfeksiyon Kontrol Sunumları
15.Dilek ve Öneriler
………………………………v.s.
*GÜNDEMİN DAĞITILMASI
*TOPLANTI SALONUNUN GİRİŞİNE
YAPIŞTIRILMASI
*TOPLANTI FOTOĞRAFLARININ
ÇEKİLMESİ
………………………………DEVLET HASTANESİ
……………YILI DÖNEM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI SONUÇ RAPORU
• KONU: …………….YILI DÖNEM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
• TARİH:……./……/……..
• YER : TOPLANTI SALONU
• SAAT : 09:00
• GÜNDEM:……………………………………………
• …………….tarihinde saat 09:00’da Kalite Yönetim Birim
çalışanları, üst yönetim ve bölüm kalite
sorumlularının katılımı ile …………yılı dönem
değerlendirme
toplantısı
yapılarak
gündem
maddeleri görüşülmüş ve aşağıdaki ilgili kararlar
alınmıştır.
• Toplantıya Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Yönetim
Biriminin açılış konuşması ile başlanmış, yukarıda
belirtilen gündem maddelerini içeren sunumlar
ilgililer tarafından (kalite yönetim birim çalışanları,
enfeksiyon kontrol hemşiresi ve eğitim hemşiresi)
toplantıya katılanlara aktarılmıştır.
ÇIKTILAR :
• 2013 Yılına ait istatistik verilerini içeren
Faaliyet Raporu katılımcılarla paylaşılmış
olup hasta başvuruları, tetkikler, verilen
hizmetler hakkında genel bir bakış açısı
oluşturulmaya çalışılmıştır.
• 2013 yılına ait 40 adet hedef incelendiğinde;
(2013 Yılı 2. Dönem Hedef Değerlendirme
Tablosu EK1)
• Birimlerden gelen toplam 42 adet hedef
isteği toplantıda okundu.Gelen önerilerden
aşağıda belirtilen toplam 12 maddenin de
2013 yılı hedefi olarak alınmasına ,
• Toplamda 40 adet kalite hedefinin 2014 yılı
hedefleri olarak belirlenmesine ve resmi yazı
ile
ilgili
birimlere
dağıtılarak
bilgilendirilmelerine,
• Kalite yönetim birimi tarafından hedeflere
yönelik 2014 yılı hedef eylem planının
hazırlanarak strateji ve hedef sorumlularının
tanımlanmasına ve takip edilmesine karar
verildi.
• 2013 yılı 2. döneminde 11 kişilik öz değerlendirme ekibinden
oluşturulan gruplarla toplam 39 birime öz değerlendirme yapılmış
olup, 14 Birimde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.
Toplamda 66 uygunsuzluk tanımlanmış olup tümüne DF ve ÖF
açılarak takipleri yapılmış, gerektiğinde ek süre verilerek takip
değerlendirmeleri devam etmiştir.(2013 yılı 2. dönem öz
değerlendirme raporu EK 2)
• SHKS dağılım tablosu oluşturularak değerlendirmenin puan
hesaplaması yapılmış, oran %91.35 olarak bulunmuştur.(EK 3)
TOPLAM AÇILAN DF SAYISI
TOPLAM AÇILAN OF SAYISI
OLUMLU KAPATILAN DF SAYISI
OLUMLU KAPATILAN ÖF SAYISI
OLUMSUZ KAPATILAN DF SAYISI
TERMİN BEKLEYEN DF SAYISI
65
1
56
1
7
2
• Anket sonuçları alınan puanlamalar “Anket
sonuçları
analiz
formundan”(EK4)
paylaşıldı.Ayaktan
hasta
memnuniyet
ortalamasının %93.83, yatan hasta memnuniyet
ortalamasının %97,65, acil hasta memnuniyet
ortalamasının %94, eylül ayı çalışan memnuniyet
anket ortalamasının %75 olduğu görüldü.İlgili
anket raporları(EK 5-6-7) ve ekleri,çalışan
memnuniyet anketi iç detay araştırması anket
sonuçları(EK 8) paylaşıldı. Anketler kapsamında
yapılan iyileştirmeler raporu(EK 9) okunarak
bilgilendirme yapıldı.
• 227 tane doküman değişim/ revizyon/ iptal
talebi değerlendirilerek gerekli işlemler
yapılmıştır.(EK 13)
AYLAR
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
DEĞİŞTİRİLEN DOKÜMAN ADEDİ
38
57
47
34
22
29
227
• Düzeltici ve Önleyici Faaliyet istatistikleri (EK
14) incelenmiş olup,toplam 150 DF’nin, 18
ÖF’nin açıldığı, 130 DF’nin olumlu kapatıldığı,
20 tanesinin termin tarihini beklediği,8 ÖF’nin
olumlu kapatıldığı,10 ÖF’nin ise termin tarihini
beklediği görüldü.
• Hastanemiz
Hasta/Çalışan
Uygulamaları
değerlendirme
okunarak sunulmuştur. (EK 16)
Güvenliği
raporunda
• Enfeksiyon hızları, Sağlık taramaları, El hijyeni
anket sonuçları, El antiseptiklerin iç
istemleri,Enfeksiyonun takip ettiği indikatör
sonuçlarını içeren sunum yapılarak toplantıya
katılanların bilgilendirilmesi sağlandı.

similar documents