Breast 2.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
Хөхний Нарийн Зүүний Хатгалтын
Эс зүй
FNA Cytology of the Breast
1
Лекцийн үндсэн агуулга
• Эрүүл хөх
• Өвчнүүд
– Үрэвсэлт өөрчлөлт
– Гэмтлээс үүссэн өөрчлөлт
– Ширхэглэлт хөндийн өөрчлөлт
– Хоргүй хавдрууд
– Хөхөнгөрт өөрчлөлт
• Өмөн
Хөхний хатгалтын эс зүй
• Хөхний хавдрын оношлогоонд чухал байр
эзэлнэ.
• Зүүний хатгалтын байршилыг тогтоох
– Тэмтрэгдэх хэсэг нь цул эсвэл уйланхайт
голомт
– Маммаграф,
ЭХО,
MRI
шинжилгээгээр
илэрсэн тэмтрэгдэхгүй голомт
Гурвалсан тест
• Эмнэлзүйн
үнэлгээ,
маммаграф,
хатгалт
• Хавдрын оношлогооны үнэмшил өндөр
• Хавдрыг олохгүй тохиолдол ховор.
Эрүүл хөхний эсзүй
• Хучуурын эсүүд (сувгийн эсүүд)
• Миоэпител эсүүд
• Суурийн эсүүд
• Үрэвсэлт эсүүд
Хучуурын эсүүд
(сувгийн эсүүд )
• Хоёр хэмжээст, хавтгай нийлмэл эсвэл
бөөгнөрсөн / цөөн саланги эсүүд
• Дугуйгаас шоо хэлбэр
• Дугуйгаас зууван хэлбэрт бөөм (Эритроцит X
1.5-2)
• Бөөмийн мембран жигд
• Хроматин жигд
• Илэрхий бөөмөнцөргүй
• Цитоплазм өчүүхэн ба эсийн мембран бүдэг
Хучуурын эсүүд (сувгийн эсүүд )
• Хоёр хэмжээст, хавтгай
нийлмэл эсвэл бөөгнөрсөн
/ цөөн саланги эсүүд
• Дугуйгаас шоо хэлбэр
• Дугуйгаас зууван хэлбэрт
бөөм (эритроцит X 1.5-2)
• Бөөмийн мембран жигд
• Хроматин жигд
• Илэрхий бөөмөнцөргүй
• Цитоплазм өчүүхэн ба
эсийн мембран бүдэг
Апокрины өөрчлөлт
• Сувгийн хэвийн эсээс том
• Том, жигд мөхлөгт, эозинофил цитоплазм
• Бөөрөнхий, захын байрлалтай , гүн бөөм
• Хаа нэг илэрхий бөөмөнцөр
Апокрины өөрчлөлт
• Сувгийн хэвийн эсээс том
• Том,
жигд
мөхлөгт,
эозинофил цитоплазм
• Бөөрөнхий,
захын
байрлалтай, гүн бөөм
• Хаа
нэг
бөөмөнцөр
илэрхий
Миоэпител эсүүд
• Хоргүйг илэрхийлэх онцлог шинж
• Эдийн хэлтэрхийгээр эсвэл саланги байдлаар
• Биполяр нүцгэн бөөм, эпител эсээс тод гүн
• Өчүүхэн цитоплазм
• Нүцгэн эпител эсүүд томоор
• Суурийн
нүцгэн
эсүүд,
том,
татагдсан ба бөөмөнцөр байж болно.
ихэнхдээ
Миоэпител эсүүд
• Хоргүйг илэрхийлэх онцлог
шинж
• Эдийн хэлтэрхийгээр эсвэл
саланги байдлаар
• Биполяр
нүцгэн
бөөм,
эпител эсээс тод гүн
• Өчүүхэн цитоплазм
• Нүцгэн
эпител
эсүүд
томоор
• Суурийн нүцгэн эсүүд, том,
ихэнхдээ
татагдсан
ба
бөөмөнцөр байж болно.
Суурийн эсүүд
• Өөхөн эсүүд
• Холбогч эд
Хөхний өвчнүүд
• Үрэвсэлт өөрчлөлт
• Гэмтлээс үүссэн өөрчлөлт
• Ширхэглэлт- хөндийт өөрчлөлт
• Хоргүй хавдрууд
• Хөхлөгт өөрчлөлт
• Өмөн
Үрэвсэлт өөрчлөлт
• Хурц мастит ба абсцесс
• Сувгийн өргөсөл - эктази
• Хөхний толгойн орчмын абсцесс
• Сүрьеэ
• Тодорхой бус гранулематоз мастит
• Оношлогооны явцад хурц үеийн үрэвсэл
байвал хөхний хорт хавдар гэж
оношлох эргэлзээтэй .
шууд
Хөхний толгой орчмын абсцесс
• Сувгийн
атипизмтай
эсүүд,
хавтгай
эсүүд, бөөмгүй хавтгай
эсүүд
• Аварга том гадны биет
эсүүд
• Хучуурын нөхөн төлжилт
ба үрэвсэлт атипи
Тодорхой бус гранулематоз мастит
• Эпителиод эсүүд ба
олон бөөмт
Ланхгерхансын аварга
эсүүд
• Казъёоз некроз
байхгүй
Гэмтлээс үүссэн өөрлөлт
Өөхөн үхжил
• Хөөсөрхөг
залгиур
эсүүд
ба
хөөсөрхөг
цитоплазмтай олон бөөмт аварга эсүүд
• Хэвийн болон дегенераци өөрчлөлттэй адипоз
эдийн хэлтэрхийнүүд
• Их, бага хэмжээтэй үрэвслийн эсүүд
• Сувгийн томорсон эсүүд
Өөхөн үхжил
• Хөөсөрхөг
залгиур
эсүүд
ба
хөөсөрхөг
цитоплазмтай
олон
бөөмт аварга эсүүд
• Хэвийн
болон
дегенераци
өөрчлөлттэй
адипоз
эдийн хэлтэрхийнүүд
• Их, бага хэмжээтэй
үрэвслийн эсүүд
• Сувгийн
томорсон
эсүүд
Ширхэглэгт-хөндийт өөрчлөлт
• Пролиферативгүй хөхний өвчнүүд
• Пролиферативтай боловч эсийн атипизмгүй
• Пролиферативтай
хөхний
өвчнүүд
эсийн
атипизмтай-Proliferative Breast Disease with
Atypia (ADH)
• Хөхний үржилт өвчнүүдийн доторхи ангилалыг
эсзүйгээр бодитой оношлохгүй
Хөхний үржилт бус өвчнүүд
• Аспирацын материалд эсүүд: цөөвтөр болон
дунд зэрэг
• Эпител эсүүд
• бөөгнөрч нийлсэн нэг үе эсүүд
• бөөм : дугуйгаас зууван, бага зэргийн
хэлбэлзэлтэй жигд хроматин
• жижиг бөөмөнцөр: тогтмол биш
• Миоэпител эсүүд: хялбар танигдана
• Суурийн эсүүд
• Хөөсөрхөг эс ба апокрин эсүүд: ховорхон
• Шохойжилтын жижиг хэсгүүд
Хөхний үржилт бус өвчнүүд
• Эпител эсүүд
• бөөгнөрч нийлсэн нэг
үе эсүүд
• бөөм : дугуйгаас зууван,
бага
зэргийн
хэлбэлзэлтэй ба жигд
хроматин
• жижиг
бөөмөнцөр:
тогтмол биш
• Миоэпител
эсүүд:
хялбар танигдана
• Суурийн эсүүд
• Хөөсөрхөг
эс
ба
апокрин
эсүүд:
ховорхон
Хөхний үржилт бус өвчнүүд
• Суурийн тулгуур эд
• Хөөсөрхөг эс &
апокриний эсүүд:
ховорхон
Хөхний үржилт атипигүй өвчнүүд
• Дунд зэргээс ихээхэн хэмжээний эсүүдтэй
• Эпителүүд нь бүлгээр нийлж бөөмүүд нь бага
зэрэг давхцана
•
бөөмүүд тодорхой хэмжээгээр хэлбэлзэнэ
•
жижиг бөөмөнцөр ховор
• Эпителийн дунд миоэпител эсүүдтэй
• Наацын
суурьд
хоёр
туйлт
нүцгэн
бөөмүүдтэй
• Апокриний болон хөөсөрхөг эсүүд
Хөхний үржилт атипигүй өвчнүүд
• Эпителүүд нь бүлгээр нийлж
бөөмүүд нь бага зэрэг
давхцана
•
бөөмүүд
тодорхой
хэмжээгээр хэлбэлзэнэ
•
жижиг бөөмөнцөр ховор
• Эпителийн дунд миоэпител
эсүүдтэй
• Наацын суурьд хоёр туйлт
нүцгэн бөөмүүдтэй
• Апокриний болон хөөсөрхөг
эсүүд
Хөхний үржилт атипитай өвчнүүд
(ADH)
• Бүлгийн доторхи эсүүд бөөгнөрч давхцана
• Хоёр туйлт бөөм (миоэпител эсүүд) байна
• Бөөмийн хэмжээ бөөмөнцөрүүд хэлбэлзэлтэй
• Атипитай салангид эс маш цөөн байх буюу
үгүй
• Апокриний эсүүд тохиолдох нь бага
Хөхний үржилт атипигүй өвчнүүд
• Бүлэг
эсүүдийн
эсүүд
дунд
бөөгнөрөх
ба
давхцах нь ихсэнэ
• Бөөмийн
хэмжээ
бөөмөнцөрүүд
хэлбэлзэлтэй
• Хоёр
туйлт
бөөм
(миоэпител эсүүд) байна
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

similar documents