การใช้งาน wordpress เบื้องต้น - ระบบสารสนเทศ สำหรับนายทหารนักเรียน

Report
๑-๒ พ.ค.๕๗
น.ต.ณฤทธิ ์ บุญทาเลิศ
นายทหารปฏิบต
ั ก
ิ าร แผนกกรรมวิธข
ี อมู
้ ล กบศ.ยศ.ทร.
เครื่ องมือระบบสารสนเทศที่ใช้ จดั การความรู้
 ระบบจัดการเนื ้อหา (Content management
system:CMS)
 การใช้ งาน Wordpress
 ผู้ใช้ และสิทธิ์การใช้ งาน Users/Authorize
 Dashboard
 Post & Page
 Editor


Webboard
◦ ใช้ สาหรับเผยแพร่บทความหรือที่เรี ยกว่ากระทู้ โดยผู้ที่เป็ นสมาชิกหรื อบุคคลทัว่ ไปสามารถแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องได้ ทาให้ เกิดชุมชนของผู้ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
◦ ได้ แก่ phpBB, Simple Machine

Wiki
◦ ลักษณะของเวบไซต์ที่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ เพิ่มเติมและแก้ ไขเนื ้อหาได้ โดยง่าย
◦ ได้ แก่ MediaWiki

Weblog
◦ เป็ นระบบที่ให้ สมาชิกเขียนเผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวความรู้ตา่ งๆ หรื อไดอารี่ สว่ นตัว สามารถ
ปรับปรุงเนื ้อหาของตนได้ งา่ ยโดยไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้ในภาษา html มากนัก
◦ ได้ แก่ Wordpress

เป็ นระบบที่เขียนขึ ้นด้ วยภาษาโปรแกรมเพื่อใช้ เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ ในการจัดการ
เนื ้อหาของเว็บไซต์ให้ ง่ายต่อการจัดการโดยที่ผ้ ใู ช้ ไม่จาเ)นต้ องมีความรู้ภาษาในการ
เขียนเว็บ หรื อ HTML ได้ แก่
◦
◦
◦
◦
◦
Mambo
Joomla
Phpnuke
Drupal
Wordpress
โปรแกรม CMS ช่วยสร้ างบล็อก(Blog)
 เขียนด้ วยภาษา php และใช้ ระบบฐานข้ อมูล MySql
 รู ปแบบการทางานแบบ blog

◦ การเขียนบันทึกเรื่ องราวต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ มีการแยกแยะเนื ้อหาเป็ น
หมวดหมู่ ตามกลุม่ เนื ้อหา
◦ บทความที่ถกู บันทึกจะถูกจัดเรี ยงลาดับโดยวันเวลาที่ถกู เขียนขึ ้นมา บทความ
เรื่ องล่าสุดหรื อถูกบันทึกหลังสุด จะอยูด่ ้ านบนของบทความทังหมด
้
◦ โดยผู้อา่ นสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ ายบทความในแต่ละบทความได้
◦ และเจ้ าของบล็อกสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ ตอบผู้อา่ นได้ เช่นกัน

ปั จจุบนั พัฒนาใช้ งานถึงเวอร์ ชนั 3.9

Wordpress.com
◦ เป็ นบริ การฟรี บล็อก ให้ สมาชิกสามารถเขียนเรื่ องราวต่าง ๆ เผยแพร่บนอินเตอร์ เน็ตคล้ ายกับ
บริการ blogger ของ google.com
◦ สามารถสมัครใช้ งานได้ ที่
 เมนูองั กฤษ http://wordpress.com
 เมนูไทย http://th.wordpress.com

Wordpress.org
◦ เป็ นระบบที่จะต้ อง download มาติดตังเองบน
้
web server
◦ สามารถ download ได้ ที่
 เมนูองั กฤษ http://wordpress.org
 เมนูไทย http://th.wordpress.org

สมาชิกรับข่าว Subscriber
◦ ผู้อ่าน

ผู้สนับสนุน Contributor
◦ เขียนโครงร่างข้ อความ รอผู้มีสทิ ธิ์สงู กว่ามาเผยแพร่

ผู้เขียน Author

ผู้ตรวจทาน Editor

ผู้ควบคุมเว็บ Administrator
◦ เขียนบล็อก post แก้ ไข ลบ และเผยแพร่บทความของตนเองได้
◦ เขียน post และ page แก้ ไข ลบ และเผยแพร่บทความของทุกคน

หน้ าที่สรุปรวมภาพรวมของเว็บไซต์ทงหมด
ั้
โดยข้ อมูลที่แสดงจะถูกจากัดตามสิทธิ์
ของผู้ใช้ งานระบบ
 เรื่ อง Post
◦ บทความทัว่ ไปจะมีหมวดหมูบ่ ทความกากับอยูเ่ พื่อง่ายต่อการจัดการ
เนื ้อหาที่คล้ ายคลึงกัน มักเป็ นเนื ้อหาที่มีความหลากหลาย มีการ
เปลี่ยนแปลงของเนื ้อหาเสมอ เช่น บทความให้ ความรู้ด้านต่าง ๆ
เทคนิคการใช้ งานระบบ ฯลฯ
 หน้ า Page
◦ บทความที่ไม่มีหมวดหมู่ มักจะเป็ นเนื ้อหาที่ตายตัวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
เช่น ทาเนียบบุคลากร ที่อยู่ แผนที่ ข้ อมูลการติดต่อต่าง ๆ

TinyMCE Advance
◦ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเขียนบล็อกอย่างง่าย มี tools หลายชนิดคล้ าย โปรแกรม MsWord
5
2
1
6
3
4
7
8
1
1
2
3
5
6
4
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
8
2
1
4
3
5
6
7
8
9
8
7
10
9
11
1
1
2
3
ชนิดแฟลชวิดีโอ
.flv
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
ระบายดา
2
Ctrl+C
3
Ctrl+V
1
2
3
4
6
5
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
3
4
5
6
2
1
1
5a12cdde3076
2
3
4
5a12cdde3076
5
6
5a12cdde3076
7
5a12cdde3076
8
9
5a12cdde3076
10
11
5a12cdde3076
12
13
5a12cdde3076
14
15
16
17
5a12cdde3076
19
18
5a12cdde3076

similar documents