2. Ηλεκτρονικές διαδραστικές εκδόσεις σχολικών βιβλίων

Report
To Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του
Ψηφιακού Σχολείου.
Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα
Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.
Πληροφορικής - Θράκης
Ημερίδα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΣΤ’ τάξης
Δημοτικών Σχολείων.
Συνδιοργάνωση Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Ροδόπης.
Μάκρα Ραλλού, Βουλγαρίδου Ολγα
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 Σεπτεμβρίου 2014
Το πλαίσιο
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΙΤΥΕ
ΚΕΓ
ΥΠΑΙΘΠΑ
ΙΕΠ
ΑΘΗΝΑ
Υποδομή του Ψηφιακού Σχολείου
για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Ψηφιακή
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Διαδραστικά Ηλεκτρονικά
Σχολικά Βιβλία
Ψηφιακό Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
1. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Εκδοχή για σχολεία
(προσωποποιημένη
πρόσβαση)
Δημόσια Εκδοχή
Περιβάλλον Εργασίας
για Μαθητές
& Εκπαιδευτικούς
2. Ηλεκτρονικές διαδραστικές εκδόσεις σχολικών βιβλίων
Α. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ &
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ HTML ΜΟΡΦΗ
2. Ηλεκτρονικές διαδραστικές εκδόσεις σχολικών βιβλίων
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
2. Ηλεκτρονικές διαδραστικές εκδόσεις σχολικών βιβλίων
Βιολογία Α Λυκείου,
Κεφάλαιο 7. Ερειστικό Σύστημα
7.9 – Κινήσεις Διάρθρωσης
/Κινήσεις Σκελετού
Φυσική Β’ Γυμνασίου,
Κεφάλαιο 3.2
Νόμος του Hook
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
2. Ηλεκτρονικές διαδραστικές εκδόσεις σχολικών βιβλίων
ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικής κοινότητας
135 συνεργάτες εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες.
10 συντονιστές- μέλη ΔΕΠ
http://ebooks.edu.gr/
3. Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Πανελλήνιο
ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
για την
Πρωτοβάθμια
&
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Σε ποιούς απευθύνεται
Απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς
και μαθητές
..αλλά και σε
γονείς, ερευνητές,
συγγραφείς
εκπαιδευτικού
υλικού …
Τι περιέχει;
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
εξυπηρετούν
εκπαιδευτικούς
στόχους
είναι
επαναχρησιμοποιήσιμα
έχουν αυτοτέλεια
πειράματα,
διαδραστικές
προσομοιώσεις,
διερευνήσεις, εικόνες,
εκπαιδευτικά παιχνίδια,
3D χάρτες, ασκήσεις και
άλλα
Γραφική
αναπαράσταση
της τιμής της
δύναμης
ελατηρίου το
οποίο
ταλαντώνεται
Το φαινόμενο
του θερμοκηπίου
Υλικό από τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ : ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
Συλλογές
«Ψηφιακού Σχολείου»
Μαθησιακά αντικείμενα
από τον εμπλουτισμό των
σχολικών βιβλίων
Εκτίμηση: > 5.000
μαθησιακά αντικείμενα
Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ: Συστήματα που παρέχουν την υποδομή για αποθήκευση,
αναζήτηση, διαχείριση, ανάκτηση και παράδοση ψηφιακού περιεχομένου
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
στο πλαίσιο του «Ψηφιακού
Σχολείου» ως το πρώτο από
τα ψηφιακά αποθετήρια
εκπαιδευτικού υλικού της
οικογένειας «Φωτόδεντρο»,
που αποτελεί κεντρική eυπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για την
οργάνωση και τη διάθεση του
ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου στη σχολική
κοινότητα.
Το όνομα
ένα όνομα που ...
… δηλώνει ότι
περικλείει «ΓΝΩΣΗ»
… παραπέμπει σε κάτι
«ΖΩΝΤΑΝΟ»
που αναπτύσσεται
και εξελίσσεται
και … θυμίζει «ΕΛΛΑΔΑ»
Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες;
Θεματική πλοήγηση
Πλοήγηση με
βάση τον
Τύπο των
Μαθησιακών
Αντικειμένων
Πλοήγηση στις Συλλογές
3. Ψηφιακό
Τι
μπορούνΑποθετήριο
να κάνουνΜαθησιακών
οι χρήστες;Αντικειμένων
Αναζήτηση Ελεύθερου Κειμένου
Αναζήτηση με:
«Ανακύκλωση»
Μαθησιακό Αντικείμενο:
Ανακύκλωση
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/
8521/599
Αναζήτηση με:
«Κινήσεις»
Μαθησιακό Αντικείμενο:
Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Θεματική Πλοήγηση
Παράδειγμα
Θεματική Περιοχή: Γεωγραφία-Γεωλογία
Θεματική Ενότητα: Χάρτες
Αντικείμενο: Χάρτες - Κλίμακα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Πλοήγηση με Τύπο Αντικειμένου
Παράδειγμα
Τύπος Αντικειμένου: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
"Παιχνίδι με τις μέλισσες και τις
σφήκες"
Παράδειγμα
Τύπος Αντικειμένου: Πειράματα και
Προσομοιώσεις
Σελ 15 (151-170 )
Σκιά και παρασκιά
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Πλοήγηση σε Συλλογές
Συνδυαστική Αναζήτηση
Επισκόπηση Στοιχείων Μαθησιακού Αντικειμένου
Πληροφορίες (Μεταδεδομένα)
Μαθησιακού Αντικειμένου
Προβολή Μεταδεδομένων, Προεπισκόπηση,
Download, QRCode
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
Ως Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
Συλλογές Ψηφιακού σχολείου
http://photodentro.edu.gr
Βίντεο
http://photodentro.edu.gr/video
Έργα εκπαιδευτικού λογισμικού,
εκπαιδευτικών σεναρίων
ΥΠΑΙΘΠΑ, ΙΤΥΕ, ΙΕΠ, …
Ψηφιακό Υλικό
Πολιτισμικού
Περιεχομένου
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ : ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
Συλλογή Εκπαιδευτικών Βίντεο
> 800 μικρής διάρκειας βίντεο
700 Της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
24 η συλλογή του έργου EdnergyBits
Διακριθέντα βίντεο μαθητών σε διαγωνισμούς
Ελεύθερα διαθέσιμο
οπτικοακουστικό υλικό
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ : ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
Συλλογές από έργα εκπαιδευτικών σεναρίων και λογισμικού ΥΠΑΙΘΠΑ, ΙΤΥΕ, ΙΕΠ, …
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ : ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
Συλλογές Πολιτισμικού Περιεχομένου
Ψηφιακές Συλλογές Μουσείων,
Πολιτιστικών Ιδρυμάτων κ.α.
Συσσώρευση Εκπαιδευτικών
Μεταδεδομένων
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (User Generated Content -UCG)
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ
http://photodentro.edu.gr/ugc
Φωτόδεντρο: Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων &
Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
“e-me” για μαθητές και εκπαιδευτικούς
Ένα ολοκληρωμένο
ψηφιακό περιβάλλον,
ασφαλές αλλά
ταυτόχρονα ανοικτό,
για τη μάθηση,
επικοινωνία,
συνεργασία και
δικτύωση όλων των
μελών της σχολικής
κοινότητας.

http://e-me.edu.gr/
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Προσβασιμότητα
• Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και τα συστήματα
Ψηφιακών Αποθετηρίων (Φωτόδεντρα) θα συμμορφώνονται
σε επίπεδο ΑΑ με τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C /
WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 της
Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό W3C, όπως αυτές
ισχύουν με την έγκρισή τους ως διεθνές πρότυπο ISO / IEC
(ISO / IEC 40500:2012) επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε
αυτά ατόμων με αναπηρία.
• Επιπλέον υπηρεσίες προσβασιμότητας (όπως φωνητική
επαύξηση ιστότοπων) θα αναπτυχθούν για το Φωτόδεντρο και
την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα από το Ευρευνητικό
Κέντρο ΑΘΗΝΑ.
Επικοινωνία
Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα
[email protected]
Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης
Τηλ. 2551088313
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ)
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
Τηλ: (+30) 2103350600
Γενικά στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: [email protected]
Υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης ([email protected])
Αναπλ. Υπεύθυνη έργου: Δρ. Ελίνα Μεγάλου ([email protected])
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

similar documents