SP Uvod u socijalnu psihologiju 2015

Report
UVODNO PREDAVANJE
Socijalna psihologija
Jasna Milošević
1) Upoznavanje socijalnih uslova, činilaca i procesa razvoja ličnosti i pojedinca
integrisanog u socijalnu sredinu i razvojnih efekata te integrisanosti;
2) Razumevanje prirode i komplementarnosti procesa socijalizacije i
individuacije;
3) Razumevanje iskustvene, subjektivne dimenzije ponašanja pojedinca,
primena socijalno psiholoških znanja u upravljanju ličnim i društvenim
životom;
4) Primena stečenih znanja u sagledavanju socijalno psiholoških pojava iz
ličnog, profesionalnog i društvenog života;
5) Formiranje kritičkog stava prema tumačenju socijalno-psiholoških pojava
na individualnom, grupnom i opštedruštvenom nivou, zauzimanje
konstruktivnog stava u analizi i sagledavanju ličnog iskustva i ponašanja drugih
kao i tradicionalnih i aktuelnih kulturnih modela koji organizuju društveni
život;
Obavezni zadaci za sve studente

Dva zadatka u toku semestra, svaki za 5 poena


Kritika jednog upitnika
Predlog upitnika (indikatori, formulacija specifičnih pitanja,
korišćenje različitih tipova pitanja) i preliminarna provera
upitnika;
PREGLED TEMA - PREDAVANJA















Uvodno predavanje
Socijalni stavovi (priroda i poreklo stavova, teorije stavova)
Formiranje i menjanje stavova, promena stava, razvijanje otpornosti na promenu stava
Odnosi stavova i ponašanja
Konformizam (informacioni i normativni konformizam)
Faktori koji utiču na pozitivno ponašanje
Grupni procesi (definicija grupe, uticaj grupe na ponašanje)
Vođstvo
Interpersonalna privlačnost
Prosocijalno ponašanje (situacione odrednice)
Agresija
Socijalne situacije i agresija (kako smanjiti agresiju)
Predrasude (stereotipi, diskriminacija)
Kako se predrasude mogu smanjiti
Završni pregled gradiva
Literatura - predavanja
Aronson, Vilson, Akert: SOCIJALNA PSIHOLOGIJA, MATE, BEOGRAD, 2013
STRANE 3-55; 199 - 473
Dodatna literatura
• Rot, Nikola (2008). Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva
• Havelka, Nenad i saradnici (1998). Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja.
Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
• Pennington, Donald (2001). Osnove socijalne psihologije. Zagreb: Slap
• Hewstone, Miles i Stroebe, Wolfgang (2003). Uvod u socijalnu psihologiju. Zagreb:
Slap
 Kolokvijum
 Test znanja koji obuhvata gradivo koje je do tada pređeno
 Kolokvijum može doneti najviše 40 poena (od 100)
 Ispit
 Test znanja, u ispitnim rokovima
 Donosi najviše do 40 poena (od 100)
O socijalnoj psihologiji

Svi se mi susrećemo svakodnevno sa socijalno
psihološkim dilemama: kako da steknemo prijatelje, kako
da odgajamo decu, kako da imamo najbolje i
najzadovoljnije zaposlene, kako da promenimo mišljenje
o nekome, kako da živimo u skladu i spokoju, kako da
iskoristimo svoje potencijale ...

Razlika između socijalne psihologije i običnog života je u
korišćenju metoda- psihologija koristi naučne metode
Šta je socijalna psihologija?
Socijalna psihologija se posebno bavi
proučavanjem i razumevanjem kako i zašto
socijalna sredina utiče na misli, ponašanja i
osećanja individue – koristeći naučne
pristupe (eksperimenti i istraživanja u
kojima su varijable i uslovi strogo
kontrolisani)
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
Šta je socijalna psihologija?
Drugi ljudi mogu uticati na nas ili direktno
persuazijom, ili indirektno samim
prisustvom ili prenošenjem kulturnih
vrednosti.
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
REPREZENTATIVNI PRIMERI DEFINICIJA
SOCIJALNE PSIHOLOGIJE
Šta je socijalna psihologija?
Socijalna psihologija je naučna disciplina koja
proučava način na koji su čovekove misli,
ponašanja i osećanja pod uticajem stvarne
ili zamišljene prisutnosti drugih ljudi
(Arnson, Wilson, Akert, 2007).
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
G. Allport
• Socijalna psihologija “nastoji
da razume i objasni kako na
MISAO, OSEĆANJA I
PONAŠANJE POJEDINACA
UTIČE AKTUELNO,
ZAMIŠLJENO ILI IMPLICITNO
PRISUSTVO DRUGIH LJUDI."
M. Sherif
• Socijalna psihologija
izučava NEPOSREDNO
ISKUSTVO I PONAŠANJE
ljudi u odnosu na
SOCIJALNU SITUACIJU.
Na šta nas usmeravaju definicije socijalne
psihologije?
• SOCIJALNA PSIHOLOGIJA je fokusirana na
proučavanje

PONAŠANJA LJUDI – pojedinaca ili osoba, koje
je

pod UTICAJEM
 PRISUSTVA DRUGIH LJUDI
Pojam socijalne situacije
Šta SITUACIJU u kojoj se nalazi jedna osoba
čini SOCIJALNOM situacijom?
Socijalnom situaciju čini PRISUSTVO DRUGIH LJUDI.
Prisustvo drugih može biti
AKTUELNO,
ZAMIŠLJENO
ili
IMPLICITNO
• Primarno je aktuelno prisustvo drugih, ostali vidovi
prisustva su iskustveni derivati aktuelnog prisustva, koji
često imaju veliku dinamičku snagu, stvaraju raznovrsne i
za ljude veoma značajne socijalne situacije ...
Šta je socijalna psihologija?
Primeri socijalnog uticaja:
a) Predviđanje ostvarenja veze između dvoje
ljudi
b) Porota (tumačenje slučaja svakog pojedinca)
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
Šta je socijalna psihologija?
Socijalna psihologija u poređenju sa
drugim društvenim naukama
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
Šta je socijalna psihologija?
Moć socijalne interpretacije
Socijalna psihologija se razlikuje od drugih društvenih
nauka zato što se fokusira na konstrukcije ljudi i lične
interpretacije.
Konstrukcija je način na koji ljudi percipiraju, shvataju i
tumače socijalni svet.
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
Šta je socijalna psihologija?
Socijalna psihologija i filozofija
Socijalna psihologija je različita od filozofije jer je
empirijska nauka.
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
Šta je socijalna psihologija?
Socijalna psihologija i psihologija ličnosti
Individualne razlike su definisane kao aspekti ličnih
karakteristika koje ljude čine različitim.
Aronson Social Psychology, 5/e
Copyright 2005 by Prentice-Hall, Inc.
Socijalna psihologija i psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti – fokus na individualnim razlikama, lične
karakteristike neke osobe koje ih razlikuju od drugih

Bavi se proučavanjem ponašanja, ali se fokusira na ličnim
karakteristikama osoba, zanemarujući u izvesnoj meri ključnu
ulogu socijalne sredine
Socijalna psihologija i sociologija

Socijalna psihologija proučava individuu u kontekstu
socijalne situacije

Sociologija se ne fokusira na individuu nego proučava
društvo u celini. Proučava i nudi zakone i teorije o
društvu u celini, a ne o individuama
Sociologija
Zakoni i teorije o društvu u celini
Psihologija ličnosti
Lične karakteristike osobe
koje je čine jedinstvenom i različitom
Socijalna psihologija
Uticaj sredine na individuuSlični psihološki procesi koji ljude čine
prijemčivi na socijalni uticaj

similar documents