2009. iu istom periodu 2008. i prosečan broj poziva za tri

Report
UTICAJ UZNEMIRUJUĆIH MEDIJSKIH
SADRŽAJA IZ PERSPEKTIVE DEČIJE LINIJE
Anita Burgund,FPN
Dragana Stankovic, FPN
UVOD



Zašto deca konzumiraju uznemirujuće medijske sadržaje?
Kako deca koja pozivaju dečiju liniju reaguju na medijske
sadržaje koji su prepoznati kao uznemirujući?
U čemu se ogledaju dečije potrebe u tim pozivima i kako
telefonski savetnici razumeju ove pozive?
Predmet istraživanja su reakcije dece na uznemirujuće
medijske sadržaje, sagledane iz sadržaja dečijih poziva
dečijoj liniji za telefonsko savetovanje
U ISTRAŽIVANJU SLEDI PRIKAZ:

uznemirujućih medijskih sadržaja

kvantiteta i karakteristia poziva koji se odnose na
odabrane sadržaje

prirode i karakteristika reakcija dece

diskusija rezultata

preporuka
KANALI KOMUNIKACIJE MEDIJSKOG
SADRŽAJA I DEČIJE REAKCIJE NA NJIH

Grafički prikaz osnovne komunikacione šeme (Riley & Riley, 1962)
К ( КOMUNIKATOR )← →P ( PORUKA )← → R (RECIPIJENT )
UZROCI UTICAJA MASOVNIH MEDIJA NA DECU
(VREG, 1975):

nepostojanje selektivnih mehanizama

imitacija modela ponašanja

neizgrađenost bazičnih stavova

nepoznavanje svih kodova (značenja) koje
koriste mediji
UČENJE PUTEM OPAŽANJA ODVIJA SE U ČETIRI
FAZE (BANDURA, 1986):

Usmeravanje pažnje na model

Zadržavanje pažnje

Reprodukcija

Motivacija
STRATEGIJE PREVLADAVANJA UZNEMIRUJUĆIH
MEDIJSKIH UTICAJA

Razgovor o osećanjima

Pokazivanje emocija (smeh i plač)

Izražavanje i deljenje svojih razmišljanja

Fizička aktivnost - jedna od mogućnosti prevladavanja
stresa i uznemirenja

Pisanje

Učestvovanje u aktivnostima koje predstavljaju zadovoljstvo
ORGANIZACIJA RADA NA SOS DEČIJOJ LINIJI
Principi rada na dečijoj liniji su:

dostupnost

poverljivost

anonimnost

besplatnost
KLASIFIKACIJA POZIVA NA DEČIJOJ SOS LINIJI

testirajući

konstruktivno testirajući

pozivi koji se razviju u savetodavne razgovore

informativni pozivi

pozivi tišine
Neodržana parada ponosa 2009
2.PARADA PONOSA KOJA JE ODRŽANA
OKTOBRA 2010
3. EPIZODA SERIJALA „TRENUTAK ISTINE“
4.MEDIJSKA PREZENTACIJA EPIDEMIJE GRIPA
H1N1
5.MEDIJSKA PREZENTACIJA SAKAĆENJA KERUŠE
MILE
6.UBISTVO I SAMOUBISTVO PARA KAPISODA PAJČIN
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
1.
Prikaz vrste medijski prezentovanih događaja koji
su izazvali uznemirenost kod dece i načina
njihove medijske prezentacije.
2.
Analiza dečijih reakcija na uznemiravajuće
medijske sadržaje, evidentiranih iz poziva
upućenih liniji za telefonsko savetovanje.
3.
Analiza veze izmedju sadržaja i načina medijske
prezentacije dogadjaja i dečije reakcije
uznemirenosti.
UZORAK ISTRAŽIVANJA

svi pozivi dece u toku uznemirujućih dešavanja, u
intervalu od 30 dana

u svakom od šest medijskih sadržaja izvršena je prvo
evidencija broja poziva, a potom se njihov broj poredio
sa istim kalendarskim periodom kada nije bilo takvih
uzmemirujučih medijskih sadržaja.

konačan uzorak obuhvata sve razgovore - testirajuće,
konstruktivno testirajuće i savetodavne koji su se
dogodili u istraživanjem obuhvaćenom vremenskom
intervalu, i iznosi 9 176 poziva
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Broj poziva za mesec dana u 2008.
Broj poziva u mesec dana za 2009.
Broj poziva za mesec dana u 2010.
2500
2000
1500
1000
500
ec
em
ba
r
D
ov
em
ba
r
N
kt
ob
ar
O
St
pt
em
ba
r
Av
gu
st
Ju
l
Ju
n
M
aj
Ap
ri l
M
ar
t
0
Fe
br
ua
r

Rezultatima istraživanja obuhvaćeni su pozivi dečijoj liniji u
toku 2008, 2009. i 2010.
Distribucija broja poziva na mesečnom nivou za
2008,2009, 2010. godinu
Ja
nu
ar

POZIVI DEČIJOJ LINIJI OKO NEODRŽANE
PARADE PONOSA

Grafikon 4. Pozivi u
periodu medijskog
emitovanja
neodržane parade
ponosa 2009. i u
istom periodu 2008.
i 2010. godine i
prosečan broj poziva
tri posmatrane
godine
1200
1000
800
broj poziva u periodu
od 05.09. do 05.10.
600
Prosečan broj poziva za
mesec dana
400
200
0
2008
2009
2010
POZIVI DEČIJOJ LINIJI OKO ODRŽANE PARADE
PONOSA

Grafikon 5. Pozivi u
periodu medijskog
emitovanja održane
parade ponosa 2010.
i u istom periodu
2008. i 2009. godine
i prosečan broj poziva
u tri posmatrane
godine
1200
1000
broj poziva u
intervalu od 25.09.25.10.
800
600
Prosečan broj
poziva za mesec
dana
400
200
0
2008
2009
2010
POZIVI DEČIJOJ LINIJI NAKON EPIZODE
SERIJALA „TRENUTAK ISTINE“

Grafik 6. Pozivi u
periodu medijskog
emitovanja
epizode serijala
„Trenutak
istine“2009. i u
istom periodu
2008. i prosečan
broj poziva za tri
posmatrane godine
1200
1000
800
Broj poziva u
periodu 08.108.11.
600
Prosecan broj
poziva za mesec
dana
400
200
0
2008
2009
2010
POZIVI DEČIJOJ LINIJI OKO GRIPA H1N1

Grafikon 7. Pozivi u
periodu medijskog
emitovanja vesti o
gripu H1N1 i u istom
periodu 2008.godine
prema prosečanom
broju poziva za tri
posmatrane godine
1200
Broj poziva u oktobru
1000
800
Prosečan broj poziva
za mesec dana
600
400
200
0
2008
2009
2010
POZIVI DEČIJOJ LINIJI NAKON SAKAĆENJA
KERUŠE MILE

Grafikon 8.
Pozivi u periodu
medijskog
emitovanja vesti
o keruši Mili i u
istom periodu
2008. i 2009.
godine i
prosečan broj
poziva za tri
posmatrane
godine
2500
2000
Broj poziva u periodu
20.04.-20.05.
1500
1000
Prosecan broj
mesecnih poziva za
datu godinu
500
0
2008
2009
2010
POZIVI DEČIJOJ LINIJI NAKON UBISTVA I
SAMOUBISTVA PARA KAPISODA – PAJČIN

Grafikon 9. Pozivi u
periodu medijskog
emitovanja vesti o
ubistvu i
samoubistvu
Kapisoda-Pajčin i
uistom periodu
2009. i prosečan
broj poziva za
mesec dana za tri
posmatrane godine
1800
1600
1400
Broj poziva u periodu
16.03.-16.04.
1200
1000
800
Prosecan broj
mesecnih poziva za
datu godinu
600
400
200
0
2008
2009
2010
ZAKLJUČCI 1/2
deca u periodu emitovanja uznemirujućih medijskih
sadržaja imaju potrebu za razgovorom, dati sadržaji ih
uznemiruju i često izazivaju intenzivne reakcije
karakteristike poziva se odnose:
 na dužinu razgovora,
 razlike u broju ponovljenih poziva u odnosu na vrstu
medijskog sadržaja
 kao i intenzitet i prirodu reakcija koje se javljaju u
pozivima.

ZAKLJUČCI 2/2
Reakcije na uznemirujuće sadržaje se razlikuju:
 u zavisnosti od samog medijskog sadržaja,
 polnih karakteristika,
 uzrasta deteta i
 intenziteta iskazane reakcije
PREPORUKE:
Za unapređenje odnosa medija prema deci
neophodna je zajednička aktivnost više
značajnih faktora: od porodice, lokalne
samouprave, nevladinih organizacija koje se
bave pitanjima dece, institucija koje se zalažu
za zaštitu dece i njihova prava, političkih
organizacija i mas medija.
 Edukacija medija
 Širenje informacija o dečijoj liniji


“Deci svih uzrasta zajedničko je ovo: uši
zatvaraju savetu, a oči otvaraju primeru” A.
Bandura(1986: 12)

similar documents