Forretningsplanen

Report
Innovation Camp
”Forretningsplanutvikling i praksis”
HiØ
September 2011
Steinar Normann
1
Idégrunnlaget
Hvor er det forretningsmuligheter?
•
•
•
•
•
•
•
•
Nye produkter eller tjenester
Nye produksjonsprosesser
Nye forretningskonsept
Nye distribusjonssystem
Nye informasjonssystemer
Nye måter å drive organisasjonen på
Nye måter å samhandle på
Kombinasjoner av disse
2
Idégrunnlaget
Dere skal i løpet av gårdsdagen nå sitte med en eller flere ideer til:
• forbedring av eksisterende produkt, prosess eller tjeneste
• et helt nytt produkt, prosess eller tjeneste
• kanskje også en ny bedrift?
3
Visjon, forretningsidé og strategi i en entreprenøriell prosess
Ny verdi
Ny relasjon
Nye perspektiver
GJENNOMFØRING
Hva bedriften skal gjøre m.h.t.
•Produkt/marked
•Konkurransemidler
•Ressurser
VISJON
Den nye verden
entreprenøren ser
FORRETNINGSIDÈ
• Kundebehov
• Målgruppe
• Spisskompetanse
STRATEGI
Hvordan nå
målene
PROSESSER
Hvordan ta vare på mulighetene
•Beslutningsprosesser
•Lederskap
•Kontroll
4
Idégrunnlaget
Produktet/tjenesten og/eller bedriften må generelt sett være unik og
overlegen andre i markedet, for eksempel:
• Være billigere i pris for kunden
• Være av bedre kvalitet
• Tilfredsstille kunders behov - og helst andre behov - som konkurrenter ikke
tilfredsstiller
• Kunne utvikle lett synlige fordeler (kommunisérbare/design)
5
Forretningsplanen
• Forretningsplanen er et dokument som angir på en konkret måte hva som
er målet med bedriften, og som begrunner hvorfor og hvordan målene
skal oppnås.
• Hensikten med forretningsplanen er å skaffe støtte til etablering og
oppstart av bedriften, særlig vis a vis investorer og beslutningstagere i
støtteapparatet om hvorfor det bør satses penger på bedriften
6
Forretningsplanen
Må tilpasses ulike målgrupper og situasjoner:
•
•
•
•
Ekspressversjonen
Forelesningsversjonen
”Prospekt”-versjonen
”Kjøreplan”-versjonen
7
Forretningsplanen
Ekspressversjonen
• Kortversjon på 2-3 min. beregnet for muntlig fremføring
• Skal vekke interesse og oppmerksomhet hos potensielle investorer og
beslutningstagere
• Egnet på utstillinger, messer, korte møter (og ved presentasjonen i dag)
8
Forretningsplanen
Forelesningsversjonen
•
•
•
•
Underholdende og med ”fortellerpreg”: ”historien og fremtiden”
Hensikt: få investorer og beslutningstagere interessert
Gjerne vise lysark, prototyper eller konseptskisser av produktet
Et sammendrag av forretningsplanen med fokus på ”høydepunkter”
9
Forretningsplanen
”Prospekt”-versjonen
• Dokument beregnet for lesing av investorer og andre eksterne interessenter
• Form: detaljert og velskrevet med solid planlegging og god begrunnelse
• Gjerne (aner)kjent struktur/innholdselementer
10
Forretningsplanen
”Kjøreplan”-versjonen
• Også en detaljert plan, men beregnet for internt bruk
• En operasjonell plan som i detalj beskriver hvordan utviklingen av
bedriften er tenkt gjennomført
11
Forretningsplanen
Ulike varianter, men ganske like i innhold
CONNECT
P. BURNS
M. KLOFSTEN
• Innledning
• Sammendrag
• Idè
• Produktidéen
• Bedriften og bransjen
• Produkt
• Kundene
• Produkter og tjenester
• Marked
• Markedet
• Marked
• Organisasjon
• Konkurrenter
• Markedsføring
• Drivkraft
• Økonomi
• FoU
• Kompetanse
• Kapitalbehov
• Produksjon og drift
• Kunder
• Allianser
• Ledelse
• Øvrige relasjoner
• Ledelsen og styret
• Finansieringsbehov
• Finansielle nøkkeltall,
forutsetninger og risiko
• Finansieringsplan og
Innovasjon
Norge
• Forretningsidé
• Personopplysninger
• Produkt/tjeneste og
produksjon
• Marked
• Markeds- og
salgsaktiviteter
• Økonomi
• Kapitalbehov og
finansiering
• Organisering og
administrasjon av
bedriften
budsjett
• Vedlegg
12
Forretningsplan
Hva skal forretningsplanen inneholde? (Innovasjon Norge)
En forretningsplan bør inneholde beskrivelse av:
•
•
•
•
•
•
•
•
Forretningsidéen
Markedet (størrelse, segmentering, målgruppe, kjøpskriterier/–vaner, vekst, konkurrenter)
Beskrivelse av produkt eller tjeneste (unike kvaliteter og egenskaper)
Markeds- og salgsaktiviteter (markedskommunikasjon og -kanaler
Personopplysninger og kompetanse (utdanning, erfaring, kompetansebehov)
Økonomi (lønnsomhetsanalyser, salgs-/kostnads-/likviditetsbudsjett, investeringsplaner)
Kapitalbehov og finansiering (egenkapital, fremmedkapital, lånebehov, likviditet)
Organisering og administrasjon av virksomheten (ledelse, styre, samarbeidsp.)
Det viktigste er kunde-, marked- og økonomivurderingene.
Formålet er å sannsynliggjøre at du kan tjene penger på virksomheten !
13
Forretningsidéen
Hvordan formulere din forretningsidé?
Forretningsidéen formulerer hva bedriften gjør!
Trinn 1: Sammenfatt i noen få ord hva bedriften skal drive med:
•
•
•
•
Hvilke behov i markedet som skal dekkes.
Beskriv hva som er bedriftens produkt/tjeneste
Hva er bedriftens unike styrke i konkurransen om kundene ?
Forsøk å trekke fram spesielle egenskaper hos deg selv og ditt produkt/din
tjeneste.
14
Forretningsidéen
Trinn 2: Prøv å formuler i én setning:
• Hvilke(t) behov som dekkes (skill mellom behov og løsning)
• Målgruppe (vær konkret og detaljert, tenk gjerne nisje)
• Din unike spisskompetanse (”hvis du ikke har noe unikt å komme med skal du ikke
lage det”)
15
Forretningsidéen
Generelt eksempel:
(Sett inn bedrifts-/produktnavn) betjener (overordnet målgruppe) som har
behov for (målgruppens aller viktigste behov), fordi (din relevante unike
spisskompetanse)
16
Forretningsplanen/-idéen
Hvordan presentere muntlig (”ekspressversjonen” 2-3 min.)
• Førsteinntrykket
–
–
–
Kroppsspråket
Øyekontakt
Entusiasme
• Innledningen
–
–
–
Presentere seg selv/gruppa/bedriften
Gå rett på sak
Unngå forkortelser og ”fagspråk”
• Budskapet
–
–
–
–
–
–
Forklar så enkelt som mulig
Snakk langsomt og tydelig
Ta utgangspunkt i fakta og ambisjoner (ikke si: ”dere gjør klokt i å investere i vår bedrift”)
Unngå vittigheter og vitser
Bruk lysark om det forsterker budskapet (stor skrift og korte setninger, maks. 6 punkter)
Unngå animasjoner (hvis det ikke skal forklare en prosess eller virkemåte)
17
Og noen avsluttende ord på veien:
”…..og fanden bor i selvfølgelighetene….:”
Lykke til!
18

similar documents