Kultur i äldreomsorgen - Rolf Kumlin

Report
Musikstund i hemmet
Utbildning
Musik
Teater
Beteendevetenskap
Oavslutad
forskarutbildning
Yrkesverksamhet
• Teater- dramapedagog/teaterregissör/
dramatiker
• Teaterchef och konstnärlig ledare
• Musiker/musiklärare/kompositör
• Avdelningschef/rektor
• Kultursekreterare
• Utrednings-och förtroendeuppdrag
Kultur i äldreomsorgen
Västerås
Högläsning
BOKLÅDA
Musik – Sång –
Rörelse
Det krävs två för en Tango
Kom, så dansar vi!
Dans i äldreomsorgen
• Inspiration &
Workshops
• Danspedagogen möter
personal och boende i
äldreomsorgen
• Danspedagogen ger
personalen verktyg för
att arbeta med de
boende
Nycirkus i äldreomsorgen
Gycklargruppen TRIX
Konst – se och samtala om
konst
• Samarbete med
Konstfrämjandet.
• Konstpaket turnerar
enligt körschema.
• Handledning Konst i
vården för personalen.
• Konstpedagog besöker
äldreboenden.
• Verkstäder i bild och
form – nytt 2013!
Minnen kring gamla bilder och
filmer
Minneslådor
Film, Frågesporter, Bildminnen &
Minnesväska
Att levandegöra kultur
 Aktivitet - minnesträning
 Möjlighet till samvaro
 Lust och skratt
 Stärker det friska
 Minnesträning förlänger
livet
 Nytt lärande
 Ökad självkänsla
 En meningsfull vardag
Vilka får ta del av
kulturaktiviteter?
•
•
•
•
•
•
•
Äldreboenden
Servicehus
Mötesplatser
Hemtjänsten
Korttidsboenden
Gruppboenden
Rehab
Fler möjligheter
Kultur i stadsdelarna
Välfärdsteknologi
VIKTiG(t)
Välfärdsteknologi och kultur
•
•
•
•
TV-sändningar från Mötesplatser
Bokcirkel med iPad
Gå på museum hemma – Konst online
Upplev en konsert eller
teaterföreställning live hemma
Organisationen
Kultur-idrotts-ochfritidsnämnden
Äldrenämnden
Kultur-,idrotts-och
fritidsförvaltningen
Västerås
kulturcentrum
Kultursekreterare
Kultur i vården 2007 - 2009
Daglig stimulans och meningsfull vardag
- Kultursekreterare - 0,5 blir 1,5
- Äldrepedagoger
- Kulturutbud- program och aktiviteter
- Kompetensutveckling av personal
- Politiskt beslut 2009
Uppdraget
Alla äldre (65 år -) oavsett var de bor,
vilken bakgrund de har eller hur de mår.
Grundtanken
- Att kultur är lika viktigt för äldre som
för övriga befolkningen
- Att kultur ska vara lika viktigt som mat
och medicin
Syftet
• Att pröva nya arbetssätt och metoder i
ordinärt och särskilt boende för att
inspirera de äldre att aktivera sig och
få högre livskvalitet.
Mål
• Att utforma en vardag med mening för
de äldre samt öka personalens
medvetenhet och kunskap om kultur
som en viktig hälsofrämjande och
rehabiliterande faktor.
• Utveckla och stärka vården och
omsorgen
Kultursekreterarens uppdrag
• Att bedriva verksamhet som stimulerar
till nytänkande och kreativitet
• Uppmuntrar äldres egna aktiviteter
• Erbjuda ett brett utbud av
kulturaktiviteter
• Stödja mötet mellan generationer och
mellan människor med olika
kulturbakgrund
• Samordna kulturutbudet och skapa
nätverk med personal i verksamhet
Äldrepedagoger
• Komplettera övrig personal
• Stöd till personalen i upprättande av
genomförandeplaner
• Delta i nätverk med kultursekreteraren
• Ordna och driva aktiviteter
• Inspirera personalen
• Kartlägga brukarnas behov och
intressen
Resultat
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Framtiden
•
•
-
Vart är vi på väg i Västerås?
Vilka effekter av arbetet har vi sett?
Framåtblickar, utveckling?
2000-talet. Pensionären år 2020? Hur
ser befolkningsunderlaget ut 2050?
Utmaningarna? Hur möter vi
behoven? Hur ser de ut?
Vi blir äldre
Redan 2020 är över 1,5 miljoner
svenskar 65 år och äldre. Fler än
500 000 är 80 år och äldre
En viktig framtidsfråga
• Satsningar på kultur och andra
aktiviteter för äldre är en viktig
samhällsekonomisk fråga. Vi blir allt
äldre, vårdbehovet ökar liksom
behovet av aktiviteter.
Erfarenheter
• Tips – vad bör man tänka på? Vad är viktigt?
- Den politiska nivån – samverkan mellan olika
politikområden
- Central samordningsfunktion
- Organiseringen – kulturombud
- Hur få med sig cheferna och personalen?
- Skapa goda förutsättningar för personalen
genom tydliga mandat, tid och ekonomiska
möjligheter, kompetensutveckling
- FoU – kunskapsläget – föra ut i verksamheterna
- Bygga på de lokala förutsättningarna
- Satsa på välfärdsteknologi
Erfarenheter
• Involvera brukarna på ett tidigt stadium
• Gå samman i partnerskap med andra
verksamheter
• Utnyttja civilsamhällets resurser
- Föreningslivet, studieförbund, andra
frivilligorganisationer, anhöriga
- Satsa på välfärdsteknologi
- Nätverka och samverka
- Informera
Kultur i äldreomsorgen
Västerås
Extrabilder
Kultur i vården – daglig stimulans
och meningsfull vardag 2007 – 2010
• 2006 - Regeringen avsätter 600 Mkr i
stimulansbidrag till kommunerna
• I samverkan mellan Äldrenämnden och
Kultur-idrotts-och fritidsnämnden i Västerås
inrättas delprojektet Kultur i vården inom
ramen för beviljade stimulansmedel.
• Projekttid 2007-01-01 – 2008-06-30. Senare
förlängt t o m 2009-12-31
• Medel från Kompetensstegen tillförs projektet

similar documents