Kompetensförsörjning i Stockholms stad

Report
1) Pedagogiskt/didaktiskt spår
Spår
Uppdrag, beslutas av rektor
och/eller förvaltning
Kvalifikationskrav
Pedagogiskt/didaktiskt spår
- utveckla kunskap om undervisning
och lärande
Utvecklingslärare är ett
särskilt uppdrag av strategisk
betydelse för skolan och/eller
förvaltningen
Erfaren lärare
Förstelärare ska i huvudsak undervisa,
samt utveckla undervisningen och
stötta kollegor i deras professionsutveckling
Uppfylla villkor i skollagen och
statsbidragsförordningen (SFS
2013:17) samt kriterier för erfaren och
dokumenterat yrkesskicklig lärare
Lektorat har i uppdrag att utveckla
undervisning i ämne med stark
koppling till akademi och forskning
samt av nämnden beslutade FoUstrategin
Lektor. Uppfylla
statsbidragsförordningens krav om
examen på forskarnivå och under
minst 4 år ha visat på pedagogisk
skicklighet samt uppfyllt kriterierna för
dokumenterat yrkesskicklig lärare.
Definitioner
Definition
Erfaren lärare
Minst 4 års erfarenhet av undervisning i de ämnen som läraren är leg. i, och av rektor bedömd som
pedagogiskt skicklig.
Alternativt ha utökad formell akademisk kompetens utöver grundutbildning, t.ex utbildning till VFUhandledare och/eller mentor, magister/masterexamen
Dokumenterat yrkesskicklig lärare
En lärare som har minst 4 års erfarenhet och genom systematisk och strukturerad dokumentation visat
att den:
- Har särskilt god förmåga att förbättra elevernas
studieresultat
- Synliggör elevernas lärande och resultat
- Har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela
skolans och alla elevers utveckling
- Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på
eleverna och deras förmåga att utvecklas
- Utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets
kunskapsutveckling
2) Ledare/chefsspår
Spår
Uppdrag, beslutas av rektor
och/eller förvaltning
Kvalifikationskrav
Finns att tillgå
Ledare/chef i skolan
- leda, styra och utveckla
Arbetslagsledare
Rektor avgör
Gruppledarutbildningen
Rekryteringsutbildningen
Biträdande rektor (grund)
Rektor avgör
Chefsrekryteringsmodell och
checklista
Rektor
Skollagen, ”vara en god
ledare”
Rektorsprogrammet
Chefskörkortet
Basutbildning
Ledare/chef inom
förvaltningen och/eller staden
Projektledare
Lilla ratten
Chef inom
utbildningsförvaltningen
Chefskörkortet
Basutbildning
Chef inom Stockholms stad
Chefskörkortet
Basutbildning

similar documents