Aktuell forskning och utveckling inom dricksvatten

Report
Svenskt Vatten Utveckling
- aktuellt inom dricksvattenområdet
2014-09-30
Daniel Hellström
Svenskt Vatten Utveckling
• Finansieras av Svenskt Vattens medlemmar
• Stöder FoU inom kommunal VA.
• Prioriterade områden inom dricksvatten,
•
•
•
rörnät, miljö & avlopp, management.
3 ansökningstillfällen per år
nästa tillfälle 15 oktober (beslut 9/12)
”Alla” kan söka, men viktigt att de kommunala
VA-verken är engagerade i projekten.
OK att fortlöpande stämma av projektidéer.
Prioriterad FoU - Dricksvatten
Dricksvatten
 Klimatanpassning – reningsteknik och skydd
av vattentäkt
 Processer och material vattenledningssystem
(mikrobiologi och korrosion)
 Riskanalyser från råvattentäkt till tappkran
 Mikrobiella barriärer och åtgärder för minskad
risk för mikrobiell påverkan
 Kemiska risker
2013-13 Organisering för ökad
uthållighet – En studie av olika
organisationsformer inom den
svenska VA-sektorn
Syftet med den här rapporten är att studera
motiv bakom och effekter av
användandet av olika organisationsformer i svensk VA-sektor. I fokus för
studien är samverkan och Multi-utility
lösningar.
Slutsatserna från rapporten visar att
motiven är likartade oavsett om
samverkan eller Multi-utility väljs,
skillnaden ligger i effekterna av
formerna. Samverkan tycks vara ett
bättre sätt att möta de utmaningar
sektorn står inför.
Rapport från projekt 12-112
SVU 2014-14: Samhällsekonomisk värdering av rent vatten –
fallstudier av Vombsjön och Mälaren (projekt 13-104)
• en modell som visualiserar det
samhällsekonomiska värdet av rent
vatten
• Vombsjön - ca 1,6 miljarder kr årligen
Mälaren – ca 127 miljarder kr årligen
• Övervärden produceras till
konsumenter och näringsidkare som
betalar förhållandevis medan
vattentjänstföretagen samtidigt är
underfinansierade för att kunna lösa
sin uppgift långsiktigt.
SVU 2014-13: Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA –
hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar
(projekt 13-103)
• hållbarhetsanalys och
samhällsekonomisk analys som
underlag i komplexa beslutssituationer
• Illustreras genom två fallstudier i
Göteborg
2013-15 VASS Dricksvatten –
uppgifter, nyckeltal och modell
för säkert dricksvatten för
vattenverk
Rapporten ger förslag på indata och
nyckeltal på vattenverksnivå. Fokus för
nyckeltalen är ett säkert dricksvatten.
I rapportens presenteras en förenklad GDP
(god desinfektionspraxis) som gör det
enkelt för VA-verksamheter att värdera
sin dricksvattensäkerhet. Dessutom har
en modell för säkert dricksvatten tagits
fram.
Rapport från projekt 12-102
2013-16 Geografiska
informationssystem för
analys av parasitkällor i
ytvattentäkter
Rapporten beskriver GIS-baserade
hydrologiska modeller för generering
och spridning av Cryptosporidium och
Giardia i ytvattentäkter.
Aktuella uppgifter om förekomst hos
däggdjur och fåglar har sammanställts
för nordiska förhållanden.
Utifrån situationen i Trollhättans och
Östersunds kommun diskuteras
förutsättningarna för modellering.
2013-20 NORVID – Riskanalys
med MRA och GDP baserad
på långtidsundersökning av
norovirusförekomst i
svenska ytvattentäkter
Riskvärdering med hjälp av GDP och MRA
baserad på en årslång provtagning av
norovirus i svenska ytvatten.
Analysmetoden som använts har utvecklats
och verifierats inom projektet. Även
prover på avloppsvatten har analyserats
och riskvärderats ur ett vattenreningsperspektiv.
2013-22 Metoder för att
förhindra mikrobiell
avloppspåverkan på
råvatten
En kartläggning av metoder har resulterat i
en verktygslåda för reduktion av
mikroorganismer i olika avloppsströmmar.
Metoderna indelas i fyra undergrupper;
Avskiljning, Inaktivering, Blockering och
Övervakning.
Mikrobiella barriärer för olika avloppsströmmar bör kunna inkluderas i
etablerad metodik för riskvärdering.
SVU 2014-17: Vattenskydd – inventering av vägledningar och
riktlinjer (projekt 14-104)
• Enkätundersökning
• stora skillnader i vilket stöd
som finns för
tillämpningen av inrättade
vattenskyddsområden.
C 29-127 Effektivare fällning
vintertid vid vattenverk med
höga humushalter i
råvattnet
Resultaten visar att vattentemperatur
och pH-nivå förefaller överordnade
råvattenkvalitet för aluminiumresthalt i vatten samt kritans
löslighet.
Optimalt fällnings-pH är 6,0-6,5.
2013-01 Fullskaleutvärdering
av expanderad lera som
filtermaterial i snabbfilter i
vattenverk
Studien har utrett om Filtralite
(expanderad lera) kan ersätta sand
i snabbfilter vid två svenska
vattenverk, Forslunda och
Ringsjöverket. Båda verken visade
potential för vatten- och
energibesparingar med Filtralite
som medium.
2013-02 Ny metod för
läcksökning
Syftet var att utvärdera radarteknik
för läcksökning.
Resultat visade att principen
fungerade men kunde ge tvetydiga
resultat.
Fortsatt arbete för att undersöka
läckors karaktäristik krävs.
2013-06 Undersökning av hur
TOC påverkar
kopparutlösning i
dricksvatten
Studien visade att
metallupplösningen är låg i
Stockholms vatten även om halten
organiska föreningar är hög.
Minskad TOC-halt i vattnet -> ökad
kopparupplösning initialt men
avtar efter ett antal veckors
exponering.
2013-08 Om mikrobiella
förändringar i
dricksvattenledningsnät
Det övergripande målet med
projektet var att belysa hur
förändringar i kvaliteten på
dricksvattnet kan relateras till
kvaliteten på det inkommande
vattnet och förändringar i
ledningsnätets mikrobiella
biofilmer.
2012-14 Genomträngning av
kemiska markföroreningar
till dricksvatten i
distributionsnätet
Redogör en kartläggning av
kunskapsläget och kan visa på en
låg frekvens av incidenter:
* <5 fall/100 000 km ledning
* 1-2 incidenter / 100 000 serviser
Vid rening av kontaminerade
områden måste förorenad jord tas
bord samt utbyte av ledningsnätet
SVU 2014-18: Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i
jord – långtidsundersökning (projekt 10-110)
• upp till 18 års exponering
• sand ≈ sandig morän
< torv ≈ lera < gyttjig lera
(kolstål)
• Sandfyllning bra – men
måste göras rätt
SVU 2014-15: Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i
PE-ledningar (projekt 12-124)
• Olika provtryckningsförfarande har
simulerats
• Risk för permanentad deformation
• Varning för skarvning med
elektrosvetsmuffar,
• Tätheten hos skarvarna bör
kontrolleras under läggningens gång
• Behov att utveckla digital
röntgenteknik som en oförstörande
provningsmetod (OFP)
C_SP2014-22:Tillfällig avstängning av plaströrsledningar
genom sammanklämning
• OK som åtgärd för
enstaka avstängning av
mindre (<400 mm), nyare
(<1985) och ej skadad PEledning
• direkt olämpligt att
ersätta ventiler i
ventilbrunnar med
återkommande
klämningar vid behov
2013-07 Drick kranvatten – ett
kommunikationsprojekt inom
VA-branschen.
Dokumentation och
utvärdering
Drick kranvattens syfte är att öka
ungdomars medvetenhet om
kranvattnets värde. Projektet
innehåller kranvattenautomater till
skolorna och färdiga lektioner på
drickkranvatten.se. Utvärderingen
visar på en positiv inställning hos
lärare och elever till projektet och till
frågeställningar om vatten.
2013-14 Dricksvattenprogrammet
DRICKS – redovisning av
perioden 2009–2011
Rapporten beskriver resultaten inom
DRICKS under åren 2009–2011. Inom
riskanalys, råvattenskydd, bredning och
distribution har modeller för
beslutsstöd, transport av föroreningar,
förnyelsebehov av ledningsnätet m.m.
utvecklats.
Forskningsresultat har kommunicerats till
branschen genom seminarier och
konferenser.
Rapport från projekt 28-112
DRICKS: Verksamhetsberättelse 2012
www.chalmers.se/sv/centrum/dricks
Virus i vatten – Skandinavisk kunskapsbank
visk.nu
Handbok - VISK
• Mikrobiologiska risker i
dricksvattenproduktion
• Förslag på
provtagningsprogram
• Kom-ihåg-lista för skydd
mot mikroorganismer i
grundvatten
• Checklista för att rengöra
ledningsnätet
• Exempel på tidiga
varningssystem
SafeDrink
- forskning om dricksvatten och kemiska hälsorisker
(Formas 2013-2016)
SafeDrink’s mål
• Utveckla en integrerad kemisk-toxikologisk (in vitro) metodik
för tidig detektion av hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten
– från källa till kran
• Utvärdera vattenberedningstekniker med speciellt fokus på hur
kvantitet och kvalitet av löst organiskt kol (DOC) påverkar
reningseffektiviteten för organiska miljöföroreningar
• Analysera konsumenternas riskuppfattning (sense-making of
risk) vad gäller dricksvattenintag.
Från källa till kran
SLU
Karin Wiberg
Agneta Oskarsson
Stephan Köhler
Lutz Ahrens
Uppsala universitet
Björn Hellman
Mittuniversitetet
Erika Wall
Livsmedelsverket
Heidi Pekar
Anders Glynn
Uppsala Vatten
Philip McCleaf
Riskbaserat beslutsstöd för
säkert dricksvatten
Projektets övergripande syfte:
Utveckla metoder för beslutsstöd som kan leda till en
kostnadseffektiv och hållbar minskning av hälsorisker från
mikrobiologisk förorening av dricksvatten
Projektperiod: 2014-2017
Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling
Samarbete:
Forskare, VA-bransch och myndigheter
Forskare från olika ämnesområden
Projektets huvuddelar
2. Råvatten
3. Beredning
4. Distribution
Påverkan av fekala källor
på råvattenkvaliteten
Utvärdera och optimera
mikrobiologiska barriärer
Mikrobiologiska risker i
ledningsnätet
1. Riskbedömning och riskhantering
Beslutsstöd genom integrerad riskbedömning och kostnads-nyttoanalys
Vilken betydelse har ökningen av NOM?
Hur påverkas vattenverken?
Ledningssystemet, biofilm, kemiska och
mikrobiella processer, korrosion?
Smak och lukt?
Klimatförändringar och NOM?
Metoder för reduktion i reningsverk?
Internationell konferens
Malmö 7–10 september 2015
IWA 6th Specialist Conference on
Natural Organic Matter in Drinking Water
Organiskt kol i
dricksvatten / NOM
/ brunifiering
3:e nationella Dricksvattenkonferensen
Mötesplats för alla som är intresserade av FoU
inom dricksvattenområdet
14-15 april 2015, Uppsala

similar documents