Informatieavond sept 2012

Report
De agenda ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
Voorstellen van het team
Personele inzet
Speerpunten voor komend jaar
Studie
Interne begeleiding/Didactiek
Goed doel
Cultuur
Tevredenheidsonderzoek
ICT
• MR
• Ouderraad
• TSO/NSO: Op Stoom
• Sluiting (uiterlijk 21.00 uur)
Gelegenheid tot het stellen van
vragen: we staan voor u klaar!
Het Beatrixteam
• Groep 1 en 2 a
juf Kina en juf Marloes
• Groep 1 en 2 b
juf Evelien
• Groep 1 en 2 c
juf Floortje
• Groep 1 en 2 d
juf Milka en juf Esther
• Groep instroom (vanaf 25 feb.) Vacant
• Groep 3 a
juf Judith en juf Edith
• Groep 3 b
juf Leony
Vervolg
• Groep 4 a
juf Lisette en meester Benno
• Groep 4 b
juf Trudie en juf Natascha
• Groep 5 a
juf Irene en meester Ton
• Groep 5 b
juf Mirelle en juf Irene
• Groep 6 a
juf Martine en juf Lisette
• Groep 6 b
juf Kim (wordt vervangen door juf Florien)
• Groep 7 a
juf Loekie en juf Lieke
vervolg
• Groep 7 b
juf Anouk
• Groep 8 a
meester Erik
• Groep 8 b
juf Cindy
• Vakleerkracht gym
juf Carlijn
• Administratie
juf Karin
• Intern begeleider
juf Olga
• Onderwijsassistenten
juf Carlijn, juf Sylvia, juf Assia , juf Berdie
vervolg
• Directie en conciërge Tom en Jerry
• Stagiaires: Jeroen (gr. 8a), Manon (IB), Mandy(gr.1 / 2), Frederiek (gr. 7b),
Mandy (gr. 7a), Yuri (gr. 6b), Channah (gr. 8b), Emely (gr. 4b), Ellen (gr. 3b)
en ….de rest volgt.
Personele inzet
•
•
•
•
•
•
•
Directie
Interne begeleiding
Bouwcoördinators
LB-functies
Administratie
Onderwijsassistenten
Contactpersonen
Speerpunten 2012 - 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Communicatie
Personele inzet
Kwaliteit *
Website
Doorgaande lijn didaktiek/gedrag *
Andere schooltijden
Cultuurproject *
Naschoolse activiteiten *
Nieuwe methode: Klankkast, taal/spelling en Lezen *
Tevredenheid en Plezier!!*
Studie: afgelopen jaar
•
•
•
•
•
•
•
Cursus gedrag (Cindy)
Cursus coaching (Olga)
ICT-workshops (team)
Focus / opbrengstgericht werken rekenen
Kweekvijver (Cindy en Anouk)
Middenmanagement (Evelien)
BHV (10 man/vrouw)
Studie: komend jaar
•
•
•
•
•
•
•
Klankkast
Meer begaafdheid
Coaching
Opbrengstgericht werken spelling o.l.v. Universiteit Twente
Midden management
BHV
Weer samen naar school (onderwijsvernieuwingen)
Intern Begeleiding (Olga)
•
•
•
•
•
Toets kalender. Analyse leerling-, groeps-, schoolniveau
SCOL afname herfst/lente
Didactiek: Directe instructiemodel
Estafette groep 4
FOCUS Opbrengst gericht werken deel 2 o.l.v.
Universiteit van Twente: spelling
• Klankkast groep 1 en 2
Directe-instructiemodel
•
•
•
•
•
interactie
Gedifferentieerde instructie
groepsinstructie
subgroepsinstructie
Individuele instructie
Directe instructiemodel
.
Estafette
•
•
•
•
•
Sluit aan bij VLL
AVI proef
technische leesvaardigheid
gerichte instructie.
meer leerwinst
klankkast
• Interactief taalonderwijs met de Klankkast
• fonologische ontwikkeling:
- zinnen in woorden
- woorden in klankgroepen
- rijmen
- analyse/synthese
• Thema’s
• Nieuw materiaal en cursus
• Laatjes
• Muziekdoosje, schoentjes, lettervlieg, rijmbal
Goed doel
• Dit jaar 5000 euro:
– Schoolpleinplan komt z.s.m.
• Nieuw doel:
– Wordt nog besloten.
.
Cultuur
Wat gaan we doen komend jaar? (Judith)
Extra aandacht voor muziek
-Maandvieringen
-Kinderboekenweek
-Excursies/Kunstmenu
-Cultuurproject kunst & culturen
Cultuur Project
Doel
• enthousiasme en plezier
• Saamhorigheid
• Creativiteit aanboren
Thema
U mag 1x raden…
Planning
• looptijd 12 schooldagen
• woe 10 t/m do 25 april 2013
Inhoud
Opening:
spel
Activiteiten:
- workshops
- lezingen
- activiteiten in de groep
- schoolkrant
- blog
Afsluiting:
ouders & kinderen
- wat hebben we gemaakt/gedaan
- rondreis door de school
- gezamenlijke activiteit
- wedstrijd/prijsvraag
Programma
les/project
Dag 1
Dag 2-11
Dag 12
Opening
Activiteiten
Afsluiting
ma/di/do:
woe/vr
middagen
vanaf 10:30
50/50
60/40 of 70/30
50/50 + kijkavond
Ouder Participatie
• [email protected]
• groepsleerkracht
Tevredenheidsonderzoek
• Leerlingen
• Ouders (11% ingevuld)
Inspectie: ruim voldoende
• Gemiddelde 6,9
• Gemiddelde 6,9
ICT komend jaar
•
•
•
•
•
•
Digiborden: ook voor kleuters???!!!!
Workshops digiborden vervolg
Teamscholing op maat
Software bij de methodes
Aandacht blijven houden voor veilig internet / mediawijsheid
Leerlijnen ICT voor de kinderen
• WEBSITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MR (Cindy)
Vaste onderwerpen:
• School- en jaarplan, School- en jaarverslag, schoolgids controleren.
• Formatieplan.
• Onderwijskwaliteit en zorgplan.
• Tevredenheidsonderzoek.
• Veiligheid.
Wat heeft de MR bereikt in ’11/’12
• Nuanceringen en voorstellen van, aanvullingen en controle op beleid.
• Deelname aan BAC directie en LB functies: nieuwe directeur
• Signalen en beleving van ouders voor het voetlicht gebracht.
Speerpunten voor‘12.’13
• LB-functies
• Besluit andere schooltijden
MR
Wat:
MR is (gekozen) vertegenwoordiging van ouders en teamleden.
Doel:
Helpen vormgeven van het beleid op de Beatrixschool
Hoe:
• Voorstellen van het bestuur of de directie beoordelen.
• Adviserende rol m.b.t. beleidsontwikkeling
• Controle van afgesproken beleid.
• Contacten onderhouden met ouders, teamleden, GMR, PGMR en
externen m.b.t. beleidszaken.
MR
Contact:
[email protected]
Informatie op de website.
Agenda week van te voren in de
weekinfo.
Notulen na de volgende vergadering
op de website.
Leden vande MR:
Ouders:
Liesbeth Adelmeijer
Kees-Jan Overdevest
Ingeborg Steenman
Lid GMR: Annemiek van Marle
Teamleden:
Edith Cramer-Jacobs
Erik Menger
Cindy Prins-Baretta (voorzitter)
De Ouderraad (OR) (Linda)
Doel van de OR
Bruggenbouwers tussen school en ouders!
• Bevorderen van het contact tussen ouders en school.
• Helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met het
team.
• Beheren van de ouderbijdrage en toezien dat deze op een verantwoorde
manier gebruikt wordt.
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
Worden georganiseerd voor de kinderen (paasviering, schoolkamp,
kerstviering)
Worden georganiseerd voor de ouders (kerstborrel, thema-avond,
boenborrel)
Aandacht voor de inrichting van schoolgebouw en terrein
(bijv. bibliotheek, speelplein)
In kleinere groepjes zich bezighouden met verkeer, veiligheid,
bibliotheek, en ICT.
Vergaderingen OR
• Bespreken activiteiten
• Bespreken vragen van ouders
OR vergaderingen zijn openbaar (6x per jaar)
• publicatie vergaderdata, agenda en notulen op de website
Ouderraad 2012-2013:
•
•
•
•
•
•
•
Linda Smit (Aantredend voorzitter)
Joosje Bakker (aftredend voorzitter)
Adrie Pancras(Penningmeester)
Peter Blondel (Secretaris)
Niels Borregaard (Verkeersouder)
Suzan van der Pas
Wietske Janssen
Via de link van de ouderraad
Agenda en notulen van
de vergaderingen, zijn
ook voor u
via de website te
bekijken.
Ouderbijdrage
• Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van 65€.
• Iedere ouder is automatisch lid van de Oudervereniging.
• Ouderbijdrage wordt besteed aan excursies, sportevenementen,
de bibliotheek, feesten, kamperen en incidentele bijdrage zoals
speeltoestellen voor schoolplein
Lid worden?
• De Ouderraad heeft een eigen
e-mailadres: [email protected]@beatrixschoolhaarlem.nl
• Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen,
wij horen het graag!
De Beatrixschool en Op Stoom (Kitty)
Afspraken over:
Tussen Schoolse Opvang
Buiten Schoolse Opvang
Jaarkalender
• Word deze week gemaild.
Sluiting
VRAGEN:
WE STAAN VOOR U KLAAR
Afsluiting
Bedankt!!!

similar documents