Power Point

Report
‫منطق مرتبه اول‬
‫تهيه کننده‪ :‬عبدالرضا ميرزايي‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫سرفصل مطالب‬
‫عامل هاي مبتني بر دانش‬
‫چرا ‪FOL‬‬
‫بررسي ساختار و معاني جمالت در‪FOL‬‬
‫استفاده از‪FOL‬‬
‫دنياي ومپوس در‪FOL‬‬
‫مهندسي دانش در ‪FOL‬‬
‫‪2‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫مزايا و معايب منطق گزاره اي‬
‫‪ ‬منطق گزاره اي توصيفي است ‪ ---‬دانش و استنتاج مستقل‬
‫‪ ‬منطق گزاره اي امکان بيان اطالعات جزئي‪ /‬منفي‪/‬فصلي را مي دهد‬
‫(بر خالف اغلب ساختمان داده ها و پايگاه داده ها)‬
‫‪ ‬منطق گزاره اي تركيبي است ‪ ---‬در غير اينصورت كار سيستم استدالل‬
‫دشوار است‪ .‬يعني‪ ،‬معناي يك جمله مركب با توجه به جمالت سازنده آن تعيين‬
‫مي شود‬
‫‪ ‬معناي جمالت در منطق گزاره اي مستقل از متن مي باشد‬
‫( برخالف زبان طبيعي)‬
‫‪ ‬منطق گزاره اي قدرت بيان بسيار محدودي دارد‬
‫(برخالف زبان طبيعي)‬
‫• مثال‪ ،‬در منطق گزاره اي نمي توان گفت ” چاله ها باعث وزش نسيم در خانه هاي مجاور‬
‫مي شوند“‬
‫اصفهانشود‪.‬‬
‫صنعتينوشته‬
‫دانشگاهجمله‬
‫‪ • 3‬مگر آنكه براي هر خانه يك‬
‫دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫منطق مرتبه اول‬
‫در حاليكه منطق گزاره اي فرض مي كند دنيا از حقايق‬
‫تشكيل شده است‪ ،‬منطق مرتبه اول (مانند زبان طبيعي)‬
‫فرض مي كند دنيا شامل موارد زير است‪:‬‬
‫‪‬اشيا ‪ :‬اسامي و عبارات اسمي که به اشيا اشاره مي کنند‪.‬‬
‫‪‬روابط ‪ :‬افعال و عبارات فعلي که به روابط بين اشيا داللت‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪‬توابع ‪ :‬روابطي که در آنها فقط يک مقدار براي يک ورودي‬
‫مفروض وجود دارد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫منطق ها به طور كلي‬
‫‪5‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫نحو در منطق مرتبه اول‬
‫• عناصر ابتدايي‬
‫‪6‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫ساختار جمالت در ‪FOL‬‬
‫‪7‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫ساختار جمالت در ‪FOL‬‬
‫‪8‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
)Atomic sentences( ‫جمال ت ساده‬
‫مثال‬
Brother(KingJohn,RichardTheLionheart)
> (Length(LeftLegOf(Richard)), Length(LeftLegOf(KingJohn)))
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
9
‫جمال ت مركب (‪)Complex sentences‬‬
‫• جمالت مركب از تركيب جمالت ساده بوسيله رابط هاي‬
‫منطقي‬
‫• بدست مي آيند‪.‬‬
‫مثال‬
‫)‪Sibling(KingJohn,Richard)  Sibling(Richard,KingJohn‬‬
‫)‪>(1,2)  ≤ (1,2‬‬
‫)‪>(1,2)   >(1,2‬‬
‫‪10‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫درستي در منطق مرتبه اول‬
‫• جمالت نسبت به يك مدل و يك تفسير درست مي باشند‪.‬‬
‫• مدل ها شامل اشيا (عناصر دامنه) و روابط ميان آنها مي‬
‫باشند‪.‬‬
‫• تفسير‪ ،‬مورد مراجعه را براي موارد زير مشخص مي كند‪:‬‬
‫• سمبول هاي ثابت ‪ .:‬اشياء‬
‫• سمبول هاي مسندي‪ .:‬روابط‬
‫• سمبول هاي تابعي‪ .:‬روابط تابعي‬
‫• يك جمله ساده )‪ predicate(term1,...,termn‬زماني درست‬
‫است(اگر و فقط اگر) كه رابطه ‪ predicate‬بين اشيايي كه‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫برقرار باشد‪.‬‬
‫‪ term1,...,termn 11‬به آنها اشاره مي كنند‬
‫مدل ها در منطق مرتبه اول‪ :‬مثال‬
‫‪12‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫سور عمومي‬
<variables> <sentence>
Everyone at IUT is smart:
x At(x,IUT)  Smart(x)
‫سور عمومي برابر است با تركيب عطفي تمام جمالتي كه با جايگذاري‬
.‫ بدست مي آيند‬Sentence ‫متغيرها در‬
At(KingJohn,IUT)  Smart(KingJohn)

At(Richard,IUT)  Smart(Richard)

At(IUT,IUT)  Smart(IUT)
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
13
‫سور وجودي‬
<variables> <sentence>
Someone at IUT is smart:
x At(x,IUT)  Smart(x)
‫• سور وجودي برابر است با تركيب فصلي تمام جمالتي كه با‬
.‫ بدست مي آيند‬Sentence ‫جايگذاري متغيرها در‬
At(KingJohn,IUT)  Smart(KingJohn)
 At(Richard,IUT)  Smart(Richard)
 At(IUT,IUT)  Smart(IUT)
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
14
‫يك اشتباه متداول‬
‫• سور عمومي اغلب با تركيب شرطي و سور وجودي اغلب با تركيب‬
‫عطفي بكار مي رود‬
‫)‪x At(x,IUT)  Smart(x‬‬
‫)‪x At(x,IUT)  Smart(x‬‬
‫اشتباه ‪ :‬استفاده از سور عمومي با تركيب عطفي‬
‫مثال ‪ :‬جمله زير به معناي “ هر كسي در كالس است و هر كسي باهوش است‬
‫“ مي باشد‬
‫)‪x At(x,IUT)  Smart(x‬‬
‫اشتباه ‪ :‬استفاده از سور وجودي با تركيب شرطي‬
‫)‪x At(x,IUT)  Smart(x‬‬
‫درست است اگر شخصي وجود داشته باشد که در ‪ IUT‬نباشد!!!‬
‫‪15‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫سورهاي تودرتو‬
‫• ‪x y‬معادل ‪ y x‬است‪.‬‬
‫• ‪ x y‬معادل‪ y x‬است‪.‬‬
‫)‪x y Brother(x,y)  Sibling(x,y‬‬
‫)‪y x Brother(x,y)  Sibling(x,y‬‬
‫)‪x,y Brother(x,y)  Sibling(x,y‬‬
‫• ‪ x y‬معادل ‪ y x‬نيست‪.‬‬
‫)‪x y Loves(x,y‬‬
‫• شخصي در جهان وجود دارد که همه را دوست دارد‪.‬‬
‫)‪y x Loves(x,y‬‬
‫• هر شخصي توسط حداقل يک نفر دوست داشته مي شود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫سورهاي تودرتو‬
‫• سور عمومي و وجودي از طريق تناقض با يكديگر در ارتباط‬
‫هستند‪ .‬هر يک را مي توان با ديگري بيان کرد‬
‫• با توجه به اينکه سور عمومي در حقيقت ترکيب عطفي براي تمام اشياي‬
‫جهان است و سور وجودي ترکيب فصلي است عجيب نيست که از قانين‬
‫دمورگان تبعيت مي کنند‪.‬‬
‫• مثال‬
‫‪17‬‬
‫‪pq‬‬
‫‪pq‬‬
‫)‪ (pq‬‬
‫)‪ (pq‬‬
‫)‪(pq‬‬
‫)‪(p q‬‬
‫)‪(pq‬‬
‫)‪(p  q‬‬
‫)‪x Likes(x,IceCream‬‬
‫)‪x Likes(x,Broccoli‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫)‪x Likes(x,IceCream‬‬
‫)‪x Likes(x,Broccoli‬‬
‫تساوي‬
‫• ‪ term1 = term2‬تحت يك تفسير مشخص درست است‬
‫اگر و فقط ‪ term1‬و ‪ term2‬اگرهر دو به شيء يكساني‬
‫مراجعه کنند‪.‬‬
‫مثال‪ :‬تعريف ‪ Sibling‬براساس ‪Parent‬‬
‫‪x,y Sibling(x,y)  [(x = y)  m,f  (m = f) ‬‬
‫])‪Parent(m,x)  Parent(f,x)  Parent(m,y)  Parent(f,y‬‬
‫‪18‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫استفاده از ‪FOL‬‬
‫• دامنه روابط خانوادگي‪:‬‬
‫‪ ‬برادرها با يكديگر‪ Sibling‬هستند‬
‫)‪x,y Brother(x,y)  Sibling(x,y‬‬
‫‪ ‬مادر هر شخص والد مونث آن شخص مي باشد‬
‫))‪m,c Mother(c) = m  (Female(m)  Parent(m,c‬‬
‫‪ ‬رابطه ‪ Sibling‬داراي خاصيت تقارني مي باشد‬
‫)‪x,y Sibling(x,y)  Sibling(y,x‬‬
‫‪19‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
FOL
‫استفاده از‬
‫• دامنه مجموعه ها‬
• s Set(s)  (s = {} )  (x,s2 Set(s2)  s = {x|s2})
• x,s {x|s} = {}
• x,s x  s  s = {x|s}
• x,s x  s  [ y,s2 (s = {y|s2}  (x = y  x  s2))]
• s1,s2 s1  s2  (x x  s1  x  s2)
• s1,s2 (s1 = s2)  (s1  s2  s2  s1)
• x,s1,s2 x  (s1  s2)  (x  s1  x  s2)
• x,s1,s2 x  (s1  s2)  (x  s1  x  s2)
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
20
‫محاوره با پايگاه دانش در ‪FOL‬‬
‫• فرض كنيد عاملي در دنياي وامپوس از پايگاه دانش ‪ FOL‬استفاده مي‬
‫كند و در زمان ‪ 5‬نسيم و بو دريافت کرده و درخشش خير‪.‬‬
‫))‪Tell(KB,Percept([Smell,Breeze,None],5‬‬
‫))‪Ask(KB,a BestAction(a,5‬‬
‫• ايا ‪ KB‬يک عمل مناسب در لحظه ‪ 5‬ايجاب مي کند؟‬
‫پاسخ‪:‬‬
‫)‪← substitution (binding list‬‬
‫}‪Yes, {a/Shoot‬‬
‫• با داشتن جمله ‪ S‬و ليست جانشيني ‪ Sσ ،σ‬به نتيجه حاصل از‬
‫جايگذاري ‪ σ‬در ‪ S‬اشاره دارد‪.‬‬
‫)‪S = Smarter(x,y‬‬
‫}‪σ = {x/Hillary,y/Bill‬‬
‫)‪Sσ = Smarter(Hillary,Bill‬‬
‫• )‪ Ask(KB,S‬همه يا برخي از ‪σ‬ها را بر مي گرداند به طوري كه‬
‫‪KB╞ Sσ‬‬
‫‪21‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫پايگاه دانش براي دنياي ومپوس‬
‫• ادراك‬
‫)‪t,s,b Percept([s,b,Glitter],t)  Glitter(t‬‬
‫• واكنش‬
‫)‪t Glitter(t)  BestAction(Grab,t‬‬
‫‪22‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫استنتاج خواص پنهاني‬
‫‪x,y,a,b Adjacent([x,y],[a,b]) ‬‬
‫}]‪[a,b]  {[x+1,y], [x-1,y],[x,y+1],[x,y-1‬‬
‫• خصوصيات مربع ها‪:‬‬
‫)‪s,t At(Agent,s,t)  Breeze(t)  Breezy(s‬‬
‫‪ Breezy‬بودن به زمان بستگي ندارد‬
‫• خانه هاي مجاور با چاه ها داراي نسيم مي باشند‪:‬‬
‫• قانون تشخيصي ‪ ---Diagnostic‬علت را از روي اثر آن نتيجه مي گيرد‬
‫)‪s Breezy(s)  E r Adjacent(r,s)  Pit(r‬‬
‫• قانون سببي ‪ ---Causal‬اثر را از روي علت آن نتيجه مي گيرد‬
‫] )‪r Pit(r)  [s Adjacent(r,s)  Breezy(s‬‬
‫‪23‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫مهندسي دانش در ‪FOL‬‬
‫‪ .1‬مشخص نمودن وظيفه‬
‫‪ .٢‬جمع آوري دانش مربوطه‬
‫‪ .٣‬تصميم گيري در مورد مسندها‪ ،‬توابع و ثابت ها‬
‫‪ .۴‬كد نمودن دانش عمومي دامنه‬
‫‪ .۵‬كد نمودن توصيف نمونه مساله خاص‬
‫‪ .۶‬اعمال پرس و جو به رويه استنتاج و دريافت پاسخ‬
‫‪ .٧‬اشكال زدايي پايگاه دانش‬
‫‪24‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫دامنه مدارهاي الكتريكي‬
‫• جمع كننده يك بيتي‬
‫‪25‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫دامنه مدارهاي الكتريكي‬
‫‪ .1‬مشخص نمودن وظيفه‬
‫‪ -‬آيا مدار واقعا به درستي جمع مي كند؟ (وارسي مدار)‬
‫‪ .2‬جمع آوري دانش مربوطه‬
‫ از سيم ها و گيت ها تشکيل شده است؛‬‫ انواع گيت ها )‪(AND, OR, XOR, NOT‬‬‫‪ -‬دانش نامربوط‪ :‬اندازه‪ ،‬شكل‪ ،‬رنگ‪ ،‬قيمت گيت ها‬
‫‪ .3‬تصميم گيري در مورد لغات‬
‫ گزينه هاي مختلف‪:‬‬‫نشان مي دهد که يک گيت يک نوع بيشتر ندارد ‪Type(X1) = XOR‬‬
‫)‪Type(X1, XOR‬‬
‫)‪XOR(X1‬‬
‫‪26‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫دامنه مدارهاي الكتريكي‬
‫ كد نمودن دانش عمومي دامنه‬.۴
•
t1,t2 Connected(t1, t2)  Signal(t1) = Signal(t2)
•
t Signal(t) = 1  Signal(t) = 0
•
1≠0
•
t1,t2 Connected(t1, t2)  Connected(t2, t1)
•
g Type(g) = OR  Signal(Out(1,g)) = 1  n
Signal(In(n,g)) = 1
•
g Type(g) = AND  Signal(Out(1,g)) = 0  n
Signal(In(n,g)) = 0
•
g Type(g) = XOR  Signal(Out(1,g)) = 1  Signal(In(1,g))
≠ Signal(In(2,g))
•
g Type(g) = NOT  Signal(Out(1,g)) ≠ Signal(In(1,g))
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
27
‫دامنه مدارهاي الكتريكي‬
‫ كد نمودن دانش مربوط به يك نمونه مساله خاص‬.5
Type(X1) = XOR
Type(A1) = AND
Type(O1) = OR
Type(X2) = XOR
Type(A2) = AND
Connected(Out(1,X1),In(1,X2))
Connected(Out(1,X1),In(2,A2))
Connected(Out(1,A2),In(1,O1))
Connected(Out(1,A1),In(2,O1))
Connected(Out(1,X2),Out(1,C1))
Connected(Out(1,O1),Out(2,C1))
Connected(In(1,C1),In(1,X1))
Connected(In(1,C1),In(1,A1))
Connected(In(2,C1),In(2,X1))
Connected(In(2,C1),In(2,A1))
Connected(In(3,C1),In(2,X2))
Connected(In(3,C1),In(1,A2))
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
28
‫دامنه مدارهاي الكتريكي‬
‫‪ .6‬اعمال پرس و جو بر رويه استنتاج‬
‫‪• i1,i2,i3,o1,o2 Signal(In(1,C1)) = i1  Signal(In(2,C1)) = i2 ‬‬
‫= ))‪Signal(In(3,C1)) = i3  Signal(Out(1,C1)) = o1  Signal(Out(2,C1‬‬
‫‪o2‬‬
‫• پاسخ‪ :‬جدول ورودي‪/‬خروجي كامل كه مي تواند براي بررسي مدار‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬
‫دامنه مدارهاي الكتريكي‬
‫‪ .7‬اشكال زدايي پايگاه دانش‬
‫اگر ‪ 1 ≠ 0‬را در پايگاه دانش نداشته باشيم‪:‬‬
‫))‪∃i1,i2,o Signal(In(1,C1)) = i1 ∧ Signal(In(2,C1)) = i2 ∧ Signal(Out(1,X1‬‬
‫‪=o‬‬
‫اين پرسش مشخص مي كند كه براي ورودي هاي ‪ 10‬و ‪ 01‬هيچ خروجي اي‬
‫در ‪ X1‬مشخص نمي باشد‪ .‬با توجه به اصل موضوعي در مورد ‪XOR‬‬
‫≠ ))‪∀g Type(g) = XOR ⇒ Signal(Out(1,g)) = 1 ⇔ Signal(In(1,g‬‬
‫))‪Signal(In(2,g‬‬
‫اگر ورودي هاصفر و يك باشند‬
‫‪Signal(Out( 1, X1)) =1⇔ 1≠0‬‬
‫‪30‬‬
‫دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر‬

similar documents