ηλεκτρονικη διακυβερνηση

Report
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, σε
συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες
δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη
βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των
δημοκρατικών διαδικασιών και την ενδυνάμωση της υποστήριξης των δημόσιων
πολιτικών
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003)
ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Κυβερνήσεις
(Government-toGovernment G2G)
Οι τρεις κύριες
μορφές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης είναι:
Επιχειρήσεις
(Government-toBusiness G2B)
Πολίτες
(Government-toCitizen G2C)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (1/12)
1. Φόρος εισοδήματος:
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του ιστότοπου www.taxisnet.gr
δήλωση και ειδοποίηση
εκκαθάρισης
 Δημόσιος Φορέας:
Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gsis.gr,
http://www.taxisnet.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 5/5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (2/12)
2. Υπηρεσίες
Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα του νέου portal του ΟΑΕΔ
http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED
αναζήτησης εργασίας
 Δημόσιος Φορέας:
Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://portal.oaed.gr/port
al/page/portal/OAED
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (3/12)
3. Παροχές κοινωνικής ασφάλισης
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ &
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Δημόσιος
Φορέας:
ΟΑΕΔ,
ΚΕΠ μέσω
της
Εθνικής
Πύλης
Δημόσιας
Διοίκησης
ermis
Διαδικτυακός
Τόπος:
www.ermis
.gov.gr,
www.oaed.gr
Στάδιο
Εξέλιξης:
2/5
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)
Δημόσιος
Φορέας:
Ίδρυμα
Κρατικών
Υποτροφιών
Διαδικτυακός
Τόπος:
www.iky.gr
Στάδιο
Εξέλιξης:
3/5
ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ)
Δημόσιος
Φορέας:
Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Διαδικτυακός
Τόπος:
www.yyka.
gov.gr
Στάδιο
Εξέλιξης:
1/5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (4/12)
Δημόσιος Φορέας:
Ελληνική Αστυνομία
(Διεύθυνση
Διαβατηρίων)
ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Διαδικτυακός Τόπος:
http://passport.gov.gr,
www.ermis.gov.gr
Στάδιο Εξέλιξης:
2/5
4. Προσωπικά
έγγραφα
Δημόσιος
Φορέας: ΚΕΠ
μέσω της πύλης
ermis
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Διαδικτυακός
Τόπος:
www.ermis.gov.gr
Στάδιο Εξέλιξης:
2/5
Εικόνα 3: Η αρχική σελίδα του ειδικού
ιστότοπου http://passport.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (5/12)
Καταχώριση οχήματος:
(π.χ. μεταχειρισμένο,
εισαγόμενο)
 Δημόσιος Φορέας: Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ΚΕΠ
μέσω της Εθνικής Πύλης
Δημόσιας Διοίκησης ermis
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gsis.gr,
http://www.taxisnet.gr,
http://www.ermis.gov.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
5.
Εικόνα 4: Στον ιστότοπο www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr :η
υπηρεσία e-ΟΧΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (6/12)
6. Αίτηση οικοδομικής
Εικόνα 5: Πληροφορίες και λήψη αίτησης για χορήγηση
οικοδομικής άδειας μέσω της ιστοσελίδας www.ermis.gov.gr
άδειας
 Δημόσιος Φορέας:
Διευθύνσεις
Πολεοδομίας,
Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος
[Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις]
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.ermis.gov.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (7/12)
7. Δήλωση στην
αστυνομία:
(π.χ. σε περίπτωση κλοπής)
 Δημόσιος Φορέας:
Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη
 Διαδικτυακός Τόπος:
www.yptp.gr/main.php
 Στάδιο Εξέλιξης: 1/3
Εικόνα 6: Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη: Χρήσιμες συμβουλές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (8/12)
8. Δημόσιες βιβλιοθήκες
(π.χ. εργαλεία αναζήτησης, διαθεσιμότητα
καταλόγων βιβλιοθήκης)
 Δημόσιος Φορέας:
Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.ypepth.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 3/5
Εικόνα 7: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Βιβλιοθήκες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (9 & 10/12)
9. Πιστοποιητικά:
αίτηση και παραλαβή
πιστοποιητικών, όπως
γέννησης, γάμου
 Δημόσιος Φορέας:
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της
Εθνικής Πύλης Δημόσιας
Διοίκησης ermis
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.ermis.gov.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
10. Εγγραφή στην
ανώτατη εκπαίδευση
 Δημόσιος Φορέας:
Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.ypepth.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (11& 12/12)
11. Ανακοίνωση
μετακόμισης: δήλωση
αλλαγής της διεύθυνσης
κατοικίας
 Δημόσιος Φορέας:
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της
Εθνικής Πύλης Δημόσιας
Διοίκησης ermis
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.ermis.gov.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/4
12. Υπηρεσίες υγείας
 Δημόσιος Φορέας:
Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.yyka.gov.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/4
Εικόνα 8: Στην ιστοσελίδα www.ygeianet.gov.gr
μετά την επιλογή του κουμπιού «Υπηρεσίες Υγείας»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1/8)
1. Εισφορές κοινωνικής
Εικόνα 9: H κεντρική σελίδα του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μετά την επιλογή γλώσσας
ασφάλισης για τους
εργαζόμενους
 Δημόσιος Φορέας:
Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
www.ika.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2/8)
2. Φόρος επιχειρήσεων:
Εικόνα 10: Στον ιστότοπο www.gsis.gr: Υπηρεσίες προς
Επιχειρήσεις
δήλωση και ειδοποίηση
εκκαθάρισης
 Δημόσιος Φορέας:
Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gsis.gr,
http://www.taxisnet.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (3/8)
3. Φ.Π.Α.: δήλωση και
Εικόνα 11: Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α.-V.I.E.S. με το taxisnet
ειδοποίηση εκκαθάρισης
 Δημόσιος Φορέας:
Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gsis.gr,
http://www.taxisnet.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (4/8)
4. Έναρξη επιχείρησης:
Εικόνα 12: Στην ιστοσελίδα www.gge.gr μετά την επιλογή
Είσοδος
διαδικασίες σύστασης
νέας εταιρίας
 Δημόσιος Φορέας:
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου (ΓΓΕ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gge.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (5/8)
5. Υποβολή δεδομένων
σε στατιστικές
υπηρεσίες
 Δημόσιος Φορέας:
Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία Ελλάδος
(ΕΣΥΕ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.statistics.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/5
Εικόνα 13: Στην ιστοσελίδα www.statistics.gr: Έρευνες On-line
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (6/8)
6. Τελωνειακές
διασαφήσεις: δήλωση
εισαγόμενων και
εξαγόμενων προϊόντων
στα τελωνεία
 Δημόσιος Φορέας:
Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gsis.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 4/4
Εικόνα 14: Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr: Ηλεκτρονική
Διαμετακόμιση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (7/8)
7. Περιβαλλοντικές
άδειες: άδειες σχετικές
με το περιβάλλον
(συμπεριλαμβανομένων
και των αναφορών)
 Δημόσιος Φορέας:
Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης
ΕΚΠΑΑ, ΚΕΠ μέσω της
πύλης ermis
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.ekpaa.gr,
http://www.ermis.gov.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/5
Εικόνα 15: Η αρχική σελίδα του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (www.ekpaa.gr)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (8/8)
8. Δημόσιες προμήθειες:
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση
δημόσιων προμηθειών
 Δημόσιος Φορέας:
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου (ΓΓΕ)
 Διαδικτυακός Τόπος:
http://www.gge.gr
 Στάδιο Εξέλιξης: 2/4
Εικόνα 16: Η κεντρική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1/4)
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ




(ONLINE SOPHISTICATION)
Δείχνει το επίπεδο ηλεκτρονικής
εξέλιξης της δημόσιας υπηρεσίας
Ορίζεται ως εξής:
[Online Sophistication] = [(Τρέχον
Επίπεδο) / (Μέγιστο Επίπεδο)] *
100%
όπου, «Τρέχον Επίπεδο» είναι το
επίπεδο εξέλιξης, στο οποίο
κατατάσσεται η εξεταζόμενη
υπηρεσία ύστερα από τη σχετική
έρευνα
και «Μέγιστο Επίπεδο» είναι το
μέγιστο επίπεδο που η
συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να
φθάσει
Επίπεδο
Εξέλιξης
max επ.=5
max επ.=4
max επ.=3
0
0 – 19%
0 – 24%
0 – 32%
1
20 – 39%
25 – 49%
33 – 65%
2
40 – 59%
50 – 74% 66 – 99%
3
60 – 79%
75 – 99%
4
80 – 99%
100%
5
100%
100%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2/4)
 ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (FULL
ONLINE AVAILABILITY)
 Μπορεί να λάβει μόνο δύο τιμές:
 [Full Online Availability] = False ή
0, όταν η υπηρεσία δεν είναι
πλήρως διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Η
περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τα
στάδια 0 ως και 3 των επιπέδων
ηλεκτρονικής εξέλιξης
 [Full Online Availability] = True ή
1, όταν είναι πλήρως διαθέσιμη
ηλεκτρονικά. Στην κατάσταση
αυτή συγκαταλέγονται οι
υπηρεσίες που υπερβαίνουν
αυστηρά το 3ο επίπεδο
ηλεκτρονικής εξέλιξης, δηλαδή
υπηρεσίες που κατατάσσονται στο
4ο ή 5ο επίπεδο
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (3 & 4/4)
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
ΧΡΗΣΤΗ (USER
– CENTRICITY)
Αναλύεται σε 4
επιμέρους δείκτες
Υπηρεσίες με
νομικά
δεσμευτική
ηλεκτρονική
ταυτότητα
Αριθμός των
πεδίων
δεδομένων που
ζητούνται για τις
υπηρεσίες
συναλλαγών
Πρόσβαση στην
υπηρεσία μέσω
πολλών
καναλιών
Συμμόρφωση της
ιστοσελίδας στα
διεθνή πρότυπα
προσβασιμότητας
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΗ (USER
EXPERIENCE)
Χρησιμοποιούνται 5
επιμέρους
δείκτες
Προσβασιμότητα
Χρηστικότητα
Καταγραφή
Ικανοποίησης του
Χρήστη
Προσέγγιση
One-stopshop
Σχεδίαση
Διαδικτυακής
Πύλης με
Εστίαση στο
Χρήστη

similar documents