thuyết trình ttck

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÔN HỌC: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH
THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CÁC LỆNH ĐƯỢC
ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HCM
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Bùi Ngọc Toản
Nhóm trình bày: Nhóm 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN
THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH
GIAO DỊCH VÀ VẬN HÀNH
LỆNH TẠI HOSE
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I/ Giới thiệu về Sở giao dịch chứng khoán
(Stock Exchange) (viết tắt SGDCK)
1. Khái niệm
2. Hình thức sở
hữu và tổ chức
II/ Hệ thống giao dịch chứng khoán
Quy định
chung
Các giao
dịch đặc
biệt
HTGD
Nguyên
tắc khớp
lệnh
Phương
thức
giao dịch
1.Quy định chung về giao dịch
chứng khoán
1.1. Thời gian giao dịch
Hầu hết các SGDCK đều thực
hiện từ thứ hai đến thứ sáu
hàng tuần
1.2. Lệnh giao dịch và định lệnh chuẩn
Có 3 nhóm lệnh chính
Lệnh thị
trường
(MP)
Lệnh giới
hạn (LO)
Lệnh dừng để
bán (Stop sell)
Lệnh dừng
(SO)
Lệnh dừng để
mua (Buy sell)
Lệnh thị trường (MP)
Khái niệm
Ưu điểm
•
Tăng cường tính
thanh khoản của thị
trường
• Thuận tiện cho người
đầu tư
• Tiết kiệm được các
chi phí
Nhược điểm
Dễ gây ra sự biến
động giá bất
thường
Ví dụ về đặt lệnh thị trường:
Giá thị trường hiện tại - trong trường hợp này, dành cho
việc mua vào đồng Dollar Mỹ (Giá bán) là 1.0555 và
để bán đồng Dollar Mỹ (Giá mua) là 1.0551.
Lệnh giới hạn (LO)
Khái niệm
Ưu điểm
•
Mua hoặc bán
chứng khoán với giá
tốt hơn giá thị trường
• Dự tính được mức
lời hoặc lỗ.
Nhược điểm
- Mất cơ hội đầu tư
- Đôi lúc không đáp
ứng được nguyên
tắc ưu tiên trong
khớp lệnh
Ví dụ về đặt lệnh LO
Lệnh dừng (SO)
Khái niệm
Ưu điểm
- Có tác dụng rất tích cực
đối với nhà đầu tư trong
việc bán khống.
- Bảo vệ lợi nhuận, hạn
chế thua lỗ.
Nhược điểm
Nếu có quá lượng lớn
lệnh dừng được thực
hiện  thị trường bị
náo loạn  bóp méo
giá chứng khoán
Một số lệnh khác
Lệnh có giá trị trong ngày
(Day Order)
Lệnh không bắt chịu trách
nhiệm (Not Held Order)
Lệnh có giá trị đến khi hủy
bỏ (Good – Till – Cancelled
Order)
Lệnh thực hiện toàn bộ
hoặc không có gì cả (All –
or – None Order)
Lệnh với giá mở cửa
(At – The – Openning
Order)
Lệnh thực hiện ngay tức khắc
hoặc hủy bỏ (Immediate – Or –
Cancelled Order)
Lệnh với giá đóng cửa
(At – The – Close
Order)
Lệnh thực hiện ngay toàn
bộ hoặc hủy bỏ (Fill – Or –
Kill Order)
2. Phương thức giao dịch
Đấu giá
Đấu lệnh
3. Nguyên tắc khớp lệnh
Ưu tiên giá cả
Ưu tiên thời gian
Ưu tiên khách hàng
Ưu tiên khối lượng
4. Các giao dịch đặc biệt
Giao dịch khối (giao dịch lô lớn)
Giao dịch lô lẻ
Tách, gộp cổ phiếu
Giao dịch không được hưởng cổ tức
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Giao dịch bảo chứng
Giao dịch thâu tóm công ty
PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH GIAO
DỊCH VÀ VẬN HÀNH LỆNH TẠI HOSE
I/ SƠ LƯỢC VỀ HOSE
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3. Những quy định chung tại SGDCK TP.HCM
3.1. Sơ lược về tình hình thị trường chứng khoán năm 2013
VN Index
tăng
22,2%
24/12/2013
Hồi phục
45 phút
mạnh mẽ
HNX Index
tăng
19,32%
3.2. Thời gian giao dịch
3.3. Phương thức khớp lệnh
Có 3 phương thức giao dịch: Giao
dịch khớp lệnh định kỳ, giao dịch
khớp lệnh liên tục và giao dịch
thỏa thuận.
Giá tham chiếu của cổ phiếu và
chứng chỉ quỹ đang giao dịch là
giá đóng cửa của ngày giao dịch
gần nhất trước đó.
a) Phương thức khớp lệnh định kỳ
Ví dụ: Giả sử đây là cổ phiếu của công ty Công Ty Cổ Phần
Chứng Khoán FPT mã chứng khoán là FPTS có số liệu như sau:
Xác nhận kết quả giao dich cổ phiếu FPTS:
• Giá thực hiện:20.5
• Khối lượng thực hiện: 3200
• Môi giới 001,002,003,004 mua được hết khối lượng
trên phiếu lệnh
• Môi giới 007,008,009 bán được hết khối lượng trên
phiếu lệnh
b) Phương thức khớp lệnh liên tục
VD: Vẫn với cổ phiếu có mã FPTS ta có số liệu trong phiên giao
dịch thứ hai.
Xác nhận kết quả giao dịch cổ phiếu trên:
• Giá thực hiện: 10.5
• Khối lượng thực hiện: 500cp
• Nhà môi giới 010 mua được 500cp
• Nhà môi giới 012 bán được 400cp
• Nhà môi giới 018 bán được 100cp, 200cp còn lại
được giao dịch tiếp ở phần khớp lệnh sau.
Trong quá trình đấu giá khớp lệnh có
rất nhiều lệnh được đưa ra chúng
được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau:
• Ưu tiên về giá: ưu tiên cho giá mua
cao và giá bán thấp
• Ưu tiên về thời gian: các lệnh đưa
ra cùng mức giá lệnh nào đưa ra
trước sẽ được thực hiện trước
• Ưu tiên về khối lượng: các lệnh đưa
ra cùng mức giá và thời gian lệnh
nào có khối lượng lớn hơn sẽ được
thực hiện trước.
Đơn vị yết giá
Đơn vị giao dịch
- Đối với giao dịch lô chẵn, lệnh đặt
tối thiểu là 10 cổ phiếu và tối đa là
19.990 cổ phiếu và là bội số của 10.
- Đối với lệnh giao dịch thỏa thuận,
lệnh đặt phải có khối lượng từ
20.000 cổ phiếu trở lên. Không quy
định đơn vị giao dịch đối với giao
dịch thỏa thuận.
Biên độ dao động giá
- Biên độ dao động giá cổ phiếu và
chứng chỉ quỹ: +/- 5 %
- Không áp dụng biên độ dao động
giá với giao dịch trái phiếu.
3.4. CÁC LOẠI LỆNH ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
lệnh giới hạn (LO), lệnh thị
trường (MP), lệnh giao dịch tại
mức giá khớp lệnh xác định giá
mở cửa (ATO), lệnh giao dịch tại
mức giá xác định giá đóng cửa
(ATC)
Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá
mở cửa (ATO)
Ưu điểm
• Ưu tiên hơn lệnh
giới hạn khi so
khớp lệnh.
Nhược điểm
- Nếu chỉ có lệnh
ATO trên sổ lệnh
thì phiên khớp lệnh
sẽ không xác định
được
Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác
định giá đóng cửa (ATC)
Tương tự như lệnh ATO nhưng áp dụng
trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác
định giá đóng cửa.
Thời gian thanh toán bù trừ
- Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ
quỹ đầu tư: T+3.
- Đối với giao dịch trái phiếu và tín phiếu:
T+1
QUY TRÌNH GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HCM
Liên
hệ
Đặt
lệnh
CTCK
kiểm
tra
Chuyển
lệnh cho
nhà môi
giới
Nhà môi
giới đk
lệnh
Khớp
lệnh /
đấu lệnh
Thông
báo
Thanh
toán
Giải Thích Bảng Giá Chứng Khoán.
Bảng Giá Giao Dịch Chứng Khoán (HOSE)
CƠ CHẾ KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ, SỰ THAY ĐỔI VỀ GIÁ VÀ
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TẠI THỜI ĐIỂM NHẤT ĐỊNH
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN( CK AAA)
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• Sự tồn tại và phát triển của các
SGDCK đã là một tất yếu khách
quan trong nền tài chính của các
quốc gia.
• SGDCK đại diện cho hoạt động của
TTCK các quốc gia trên thế giới
Thuận
lợi
Khó
khăn
-Hạ tầng kỹ thuật
Học hỏi, tiếp thu bài
học KN, công nghệ
của Mỹ
không đồng đều
Học hỏi được những
tiêu chí quan trọng
trong giao dịch
chứng khoán
Tính thực thi của pháp
luật chưa nghiêm,
chưa có sự phối hợp
chặt chẽ giữa các đơn
vị thuộc UBCKNN
-Sự không tương thích,
thiếu đồng bộ về hạ tầng
công nghệ thông tin
KIẾN NGHỊ
Về công nghệ
thông tin
Về thanh tra
giám sát
Về công bố thông tin

similar documents