Ladda ner - Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Report
Arbetare
Föräldrapenningtillägg
- FPT
1
2015-01
Föräldrapenningtillägg
Föräldrapenningtillägg
- arbetare
• Överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO
• Gäller fr o m 2014-01-01
• Ersättning i samband med föräldraledighet
• Kvalifikationstid 12-24 månader
• En ersättningsperiod fram till barnet är 18 månader
• 10 % av SGI upp till 10 prisbasbelopp
AFA Försäkring
administrerar och utbetalar ersättning
2
2015-01
Föräldrapenningtillägg
Kvalifikationstid
Förutsättningar
• Varit anställd minst 12 månader vid barnets födelse/adoption
• Anställning hos en eller flera arbetsgivare som varit bundna av
försäkringen inom en ramtid av fyra år
Kvalifikationstid räknas inte
• Frånvaro från anställningen utöver 6 månader i följd
• Undantag
- sjukdom, arbetsskada, hel ledighet med lön, hel ledighet enl föräldraledighetslagen
3
2015-01
Föräldrapenningtillägg
FPT - gäller inte vid
• Tillfällig föräldrapenning (”pappadagar”)
• Tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn
• Den som är arbetslös
4
2015-01
Föräldrapenningtillägg
Rätt till ersättning
Under en ramtid av 4 år
• Anställd minst 12 månader
- rätt till ersättning under max 60 dagar
• Anställd minst 24 månader
- rätt till ersättning max 180 dagar
Gäller vid
• En sammanhängande föräldraledighetsperiod
18 månader efter barnets födelse
5
2015-01
Föräldrapenningtillägg
Storleken
Ersättningen
• Baseras på föräldrapenning på sjukpenningnivå
- 10% upp till 10 pbb
- 90 % på lönedelar > 10 pbb
• Beräknas per dag och utgör 1/365 av underlaget
Beräknas i proportion till
uttaget av föräldrapenning
6
2015-01
Föräldrapenningtillägg
FPT - exempel
90% FPT 60/180 dagar
10
prisbasbelopp
10% FPT 60/180 dagar
Föräldrapenning
12 - 24 månaders
anställning under 4 år.
Barnet
föds/adopteras
7
2015-01
Barnet 18
månader
Föräldrapenningtillägg
Ansökan
Ansökan
Den försäkrade ansöker hos AFA Försäkring
Anmälan ska ha inkommit inom 5½ år efter barnets födelse/adoption
8
2015-01
Föräldrapenningtillägg

similar documents