IKP - Fakultet prometnih znanosti

Report
Zavod za informacijsko komunikacijski
promet
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Sadržaj
• O Zavodu
–
–
Misija
Vizija
• Nastavna djelatnost
• Istraživačka djelatnost
• Stručni projekti
• Nastavnici i asistenti
• Vanjski suradnici
O Zavodu
• Zavod za informacijsko komunikacijski promet
(Zavod za IKP) jedan je od Zavoda na
Odsjeku Promet Fakulteta prometnih znanosti
(FPZ) Sveučilišta u Zagrebu
• Katedre:
– Katedra za informacijsko komunikacijske sustave i mreže
– Katedra za upravljanje informacijsko - komunikacijskim
uslugama
– Katedra za teoriju telekomunikacijskog prometa
O Zavodu (nastavak)
• Laboratoriji:
– Laboratoriji za sigurnost i forenzičku analizu
informacijsko komunikacijskih sustava
– Laboratorij za modeliranje i optimiranje
informacijsko komunikacijskih mreža i usluga
Misija Zavoda
• Zavod za IKP je znanstveno - nastavna i
istraživačko - razvojna ustrojbena jedinica
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu
• Stvaranje, prijenos i primjena znanja u
području informacijsko komunikacijskog
prometa i pripadnih tehnologija
Vizija Zavoda
• Vizija Zavoda je postati regionalno
znanstveno - nastavno i istraživačko razvojno središte izvrsnosti u području
informacijsko komunikacijskog prometa i
pripadnih tehnologija, integrirano u
europsku mrežu srodnih organizacija
Nastavna djelatnost
• Kolegiji na Zavodu:
– Preddiplomski studij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arhitektura telekomunikacijske mreže
Terminalni uređaji
Računalne mreže
Tehnologija telekomunikacijskog prometa
Mobilni komunikacijski sustavi
Informacijski sustavi mrežnih operatera
Komutacijski procesi i sustavi
Održavanje telematičkih sustava
Informacije i komunikacije
Nastavna djelatnost (nastavak)
• Kolegiji na Zavodu:
– Diplomski studij
• Planiranje telekomunikacijskih mreža
• Sustavi elektroničkog poslovanja
• Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskog
sustava
• Podvorbeni sustavi
• Obrada poruka i signala
• Prijenosni mediji
• Simulacije u prometu
Istraživačka djelatnost
• Znanstveno - istraživačka aktivnost
temelji se na konstantnom sudjelovanju
na znanstvenim kongresima i
konferencijama u inozemstvu te
Republici Hrvatskoj
Istraživačka djelatnost (nastavak)
• Područja istraživanja koja se obrađuju u
radovima:
– Modeliranje informacijsko komunikacijskih sustava te njihova
primjena u okruženju prometnog sustava
– Simulacije u prometu
– Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskih sustava
– Forenzička analiza informacijsko komunikacijskog sustava
– Projektiranje i razvoj novih komunikacijskih usluga i
programskih modula
– E-učenje (eng. e-learning) u području tehnologije prometa
– mogućnosti primjene ICT kao pomoćnih tehnologija za
uključivost osoba s invaliditetom i dr.
Stručni projekti
• U stručnom radu Zavoda za IKP te
pripadajućih laboratorija ističe se više
segmenata poslovanja:
– davanje stručnih mišljenja
– konzalting i izrada stručnih projekata u području
informacijsko komunikacijskog prometa
– vještačenje (suradnja sa Zavodom za prometno –
tehnička vještačenja koji djeluje unutar iste sastavnice)
– razvoj aplikacijskih sustava,
– sigurnost i zaštita informacijsko - komunikacijskih
sustava
Stručni projekti (nastavak)
• Od do sada razvijenih aplikativnih rješenja
ističu se sljedeće aplikacije:
– SAN sustav – Sustav autorizacije i nadzora
– e-Student sustav – e-Learning sustav FPZ-a
– DMS sustav – Sustav za upravljanje procesima i
dokumentima FPZ-a
– CRM sustav – Sustav brige o korisnicima korištenjem
SMS poruka
– FPZmobile sustav – Java aplikacija za stvarnovremeno
informiranje studenata korištenjem mobilnih
terminalnih uređaja
– mobileGPS sustav – Sustav za globalno pozicijsko
praćenje korištenjem mobilnih terminalnih uređaja
Predstojnik Zavoda i voditelji katedri
• Predstojnik Zavoda
– prof. dr. sc. Dragan Perković, dipl. ing.
• Voditelj katedre za upravljanje informacijsko komunikacijskim uslugama
• Voditelj centra za ICT Fakulteta prometnih znanosti
• Voditelji katedri
– prof. dr. sc. Slavko Šarić, dipl. ing.
• Voditelj katedre za informacijsko komunikacijske sustave i
mreže
• Prodekan za poslovanje
– doc. dr. sc. Štefica Mrvelj, dipl. ing.
• Voditeljica katedre za teoriju telekomunikacijskog prometa
• Prodekanica za nastavu i studente
Asistenti i znanstveni novaci
• Marko Periša, dipl. ing.
• Ivan Grgurević, mag. ing. traff.
• Vladimir Remenar, dipl. ing.
• Ivan Jovović, dipl. ing.
• Ivan Forenbacher, dipl. ing.
• Siniša Husnjak, mag. ing. traff.
Vanjski suradnici angažirani u
nastavi
• prof. dr. sc. Mladen Begović, dipl. ing.
– Održavanje telematičkih sustava
– Podvorebni sustavi
• mr. sc. Darko Lešković, dipl. ing.
– Sustavi elektroničkog poslovanja
Članovi
Suradnja
Kontakti
• Internet stranica:
– www.fpz.unizg.hr/ikp
• E-pošta:
– Predstojnik Zavoda
• prof. dr. sc. Dragan Peraković, dipl. ing.
– [email protected]
– Voditelji katedri
• prof. dr. sc. Slavko Šarić, dipl. ing.
– [email protected]
• doc. dr. sc. Štefica Mrvelj, dipl. ing.
– [email protected]

similar documents