สรุปการเปลี่ยนแปลง

Report
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2554
1
Agenda
สรุปกำรเปลี่ยนแปลง Template
แบบรำยงำนรำยเดือน
กำรส่งรำยงำน
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมอื่น
ประเด็นถำมตอบ
2
สรุปกำรเปลี่ยนแปลง Template
3
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
1st parallel test
A
B
C1
C2
D
D1
D2
2nd parallel test
1
2
3 - 3.1
3 - 3.2,3.3
7 - 7.1
7 - 7.2-7.7
8
1
2
3 - 3.1
3 - 3.2,3.3
6 - 6.1
6 - 6.2-6.7
7
4
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
1st parallel test
E
E1
E2
E3
F
G
H
H1
2nd parallel test
5 - 5.1,5.7
5 - 5.2-5.5
5 - 5.6
6
9
4 - 4.4,4.5
4 - 4.1,4.2
4 - 4.3
5 - 5.1,5.8
5 - 5.2-5.6
5 - 5.7
8
4 - 4.1,4.2
4 - 4.3
5
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 1: การคานวณอัตราส่วน CAR
เดิม: ให้แสดง CAR ตามกฎเกณฑ์ปจั จุบนั ของปี ทแ่ี ้้ว
ใหม่: ไม่ตอ้ งแสดง CAR ของปีทแ่ี ้้ว (แต่ในรายงาน
RBC ตามกฎหมายให้แสดง CAR ของ 3 ไตรมาส
้่าสุด)
6
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 3: งบแสดงฐานะการเงิน
เดิม: กรอกมู้ค่าตามงบการเงิน แ้ะมู้ค่าปรับปรุง
ให้ได้ราคาต้าด
ใหม่: - กรอกมู้ค่าตามงบการเงิน แ้ะราคาต้าด
- แก้การ้ิง้ ค์มู้ ค่าสารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim Liability : CL)
7
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 4: การคานวณ Insurance Risk
• เป้ีย่ นรูปแบบตารางให้เหมือนกับ actuarial report
• แก้การ้ิง้ ค์ชอ่ื บริษทั แ้ะวันทีท่ าการประเมิน
8
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5: การคานวณ Market Risk
เดิม: ความเสีย่ งจากการ้งทุนในตราสารทุน รวมตราสารทุน
จดทะเบียนในต้าดทัง้ ในแ้ะนอกไว้ดว้ ยกัน
ใหม่: ความเสีย่ งจากการ้งทุนในตราสารทุน แยกมู้ค่า
ระหว่างตราสารทุนใน SET, MAI กับตราสารทุนทีจ่ ด
ทะเบียนในต่างประเทศ
9
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
เดิม: หน่วย้งทุน แยกประเภทย่อยเป็ น 4 ประเภท
ใหม่: หน่วย้งทุน แยกประเภทย่อยเป็ น 7 ประเภท โดยเพิม่
สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแ้กเป้ีย่ น แ้ะเงินฝาก
10
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
เดิม: ไม่รวมหน่วย้งทุนในตารางการกระจายความเสีย่ ง
ใหม่: เพิม่ หน่วย้งทุนในตารางการกระจายความเสีย่ ง โดย
มีคา่ สหสัมพันธ์กบั สินทรัพย์้งทุนประเภทอื่นเป็ น
100%
11
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 5 : การคานวณ Market Risk (ต่อ)
•แก้สตู รคานวณเงินกองทุนจากการ้งทุนในหน่วย้งทุน
12
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 6: การคานวณ Credit Risk
เดิม: การ้งทุนในตราสารหนี้ ใช้คาว่า“วิสาหกิจที่ คปภ.
กาหนด”
ใหม่: “บริษทั แ้ะ อื่นๆ”
13
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 6: การคานวณ Credit Risk (ต่อ)
เดิม: รวมความเสีย่ งจากการให้ยมื (leasing, hire
purchase, policy loan) ไว้ในตาราง
เดียวกับออกจากตารางความเสีย่ งจากการ้งทุนใน
ตราสารหนี้
ใหม่: แยกออกจากตารางความเสีย่ งจากการ้งทุนในตรา
สารหนี้
14
สรุปกำรเปลี่ยนแปลงtemplate
แบบฟอร์มที่ 7: การคานวณ Credit Risk and
Concentration Risk of Reinsurances
• แยกตารางระหว่างผูร้ บั ประกันภัยต่อในประเทศกับ
ต่างประเทศ
•ป้ด้็อค cell ทีใ่ ห้กรอกชือ่ ผูร้ บั ประกันภัยต่อ
•แก้ drop down risk charge ประกันภัยต่อ
15
กำรประมำณกำร CAR รำยเดือน
16
วัฒถุประสงค์ของกำรประมำณ CAR รำยเดือน
• เพือ
่ ติดตามความเคลือ
่ นไหวของ CAR และ
ประมาณการผลกระทบจากเบีย
้ ประกันภัยทีเ่ ข ้ามา
ใหม่ (New Business) ในเดือนทีไ่ ม่มก
ี ารทาการ
ิ ทรัพย์และหนีส
ิ แบบเต็มรูปแบบ
ประเมินสน
้ น
ั ข ้อมูลจากรายงานเงินกองทุนไตรมาส
• อาศย
ล่าสุดก่อนหน ้าเป็ นฐานในการประมาณ CAR ราย
เดือน
17
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุนประจำปี /รำยไตรมำส
ในตารางที่ 1 ได้แก่ มู้ค่าเงินกองทุนชัน้ ที่ 1, เงินกองทุนชัน้ ที่ 2, รายการ
หักจากเงินกองทุน, เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งแต่้ะด้าน
18
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุนประจำปี /รำยไตรมำส
ในตารางที่ 2 ได้แก่ มู้ค่าของสินทรัพย์
19
ข้อมูลจำกรำยงำนกำรเงิน
ข้อมู้เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิสะสมในตารางที่ 3
20
กำรประมำณ CAR รำยเดือน
 Monthly CAR
TCA + C*
TCR*
C* = [A* x (Asset)]
CAR* =
TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC) + [A* x (TCR – Insurance RCC)]
P* =
Net Premium rolling 12 months (Current month)
-1
Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC)
Asset (current month)
A* = Asset (previous calculated RBC)
-1
21
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
บริษทั ประกันวินาศภัย A ทาการประมาณการ RBC* ในเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนัน้ บริษทั A ต้องใช้
ข้อมู้จากรายงานเงินกองทุนของเดือนมีนาคม 2554 โดยจากรายงาน บริษทั A มีขอ้ มู้ดังนี้
 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 = 100,000,000 บาท
 เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 = 0 บาท
 รายการหักจากเงินกองทุน = 0 บาท
 ดังนัน้ บริษทั A มีเงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ได้ทงั ้ หมด = 100,000,000 + 0 - 0
= 100,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านการประกันภัย = 30,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านต้าด = 20,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านเครดิต = 5,000,000 บาท
 เงินกองทุนสาหรับความเสีย่ งด้านการกระจุกตัว = 0 บาท
 ดังนัน้ บริษทั A มีเงินกองทุนทีต่ อ้ งดารงทัง้ หมด = 30,000,000 + 20,000,000 + 5,000,000 + 0
= 55,000,000 บาท
 บริษทั A มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน = 100,000,000 / 55,000,000
= 182%
 โดยบริษทั A มีมู้ ค่าของสินทรัพย์รวม = 250,000,000 บาท
แ้ะมีมู้ ค่าของหนี้สนิ รวม = 150,000,000 บาท
22
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
23
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
บริษทั A มีขอ้ มู้เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิดงั นี้
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบปี 2553 = 100,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 = 45,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2554 = 50,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 = 30,000,000 บาท
 เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 = 32,000,000 บาท
24
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
สมมติให้บริษทั A มีมู้ ค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ในเดือนปจั จุบนั = 267,000,000 บาท
 ดังนัน้ A* = (267,000,000 / 250,000,000) - 1 = 0.068
 บริษทั A มีมู้ ค่า Net Premium rolling 12 months (current month) =
100,000,000 - 45,000,000 + 50,000,000
= 105,000,000 บาท
แ้ะมีมู้ ค่า Net Premium rolling 12 months (previous calculated RBC) =
100,000,000 - 30,000,000 + 32,000,000
= 102,000,000 บาท
ดังนัน้ P* = (105,000,000 / 102,000,000) - 1 = 0.029
 C* = (0.068 x 250,000,000)
= 17,000,000 บาท
 TCA* = 100,000,000 + 17,000,000
= 117,000,000 บาท
 TCR* = 55,000,000 + (0.029 x 30,000,000) + [0.068 x (55,000,000 - 30,000,000)] = 57,570,000 บาท
 CAR* = (100,000,000 + 17,000,000) / 57,570,000
= 203%
25
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
26
กำรส่งรำยงำน
27
่ รายงานการทดสอบ RBC ครงที
การสง
ั้ ่ 2
(Parallel test run #2):
 กำหนดส่งภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2554
 รูปแบบรำยงำนกำรทดสอบ
 Hard copy
 Soft copy
>>>> สำนักงำน คปภ.
>>>> email : rbc.oic.or.th
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบ จำกงบกำรเงินประจำปี ที่
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของสิ้นปี 2553
ระยะเวลำที่กำหนดให้ส่งรำยงำน
ประเภทรำยงำน
ประจำปี
ประจำไตรมำส
ประจำเดือน
ส่งรำยงำน
ภำยใน 4 เดือน
ภำยใน 45 วัน
ภำยใน 30 วัน
อนุโลมให้ครังแรก
้
ภำยใน 60 วัน
ภำยใน 45 วัน
29
Key date
 1 ก.ย.54 การกากับตามระดับความเสีย่ งมีผ้บังคับใช้
 30 พ.ย.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายไตรมาส ครัง้ แรก
(ข้อมู้ ณ สิน้ 30 ก.ย.54)
 15 ธ.ค.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายเดือน ครัง้ แรก
(ข้อมู้ ณ สิน้ 31 ต.ค.54)
 30 ธ.ค.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายเดือน ครัง้ ทีส่ อง
(ข้อมู้ ณ สิน้ 30 พ.ย.54)
 30 เม.ย.55 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายปี ครัง้ แรก
(ข้อมู้ ณ สิน้ 31 ธ.ค.54)
30
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม (FQA)
31
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม (FQA)
 สินทรัพย์ที่มีอยู่หรือได้มำโดยไม่เป็ นไป
ตำมข้อกำหนด (ยกเว้นอสังหำริมทรัพย์)
หากสานักงานคปภ.ตรวจพบในภายหลังบริษทั ต้อง
ดารงเพิม่ เติมสาหรับสินทรัพย์ประเภทนี้
โดยมีค่าความเสีย่ งเท่ากับร้อยละ 100
32
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 คาว่าเบีย้ ประกันภัยค้างชาระเกินกว่า 60 วันนับแต่วนั
ครบกาหนดชาระตามกฎหมาย หมายความว่าอย่างไร
 คำตอบ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายกาหนดให้บริษทั ต้อง
เก็บเบีย้ ประกันอัคคีภยั ให้ได้ภายใน 90 วันนับแต่วนั เริม่
ความคุม้ ครอง ดังนัน้ ในกรณีน้ี หมายถึง เบีย้ ประกันภัย
ค้างชาระเกิน 150 (90+60) วันนับแต่วนั เริม่ ความ
คุม้ ครอง
33
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ตั ๋วแ้กเงินทีอ่ อกโดยบริษทั จากัดแต่อาวั้โดยธนาคารจะให้
นับเป็ นบริษทั เอกชน หรือ ธนาคาร
 คำตอบ อนุ ญาตให้ใช้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือของธนาคาร
เฉพาะส่วนทีไ่ ด้รบั การอาวัล ส่วนเหลือยังคงให้ใช้อนั ดับความ
น่าเชือ่ ถือของผูอ้ อกตราสารหนี้
34
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ตั ๋ว B/E ทีอ่ ายุไม่เกิน 1 ปี จะใช้ราคาอะไรประเมิน
 คำตอบ สามารถประเมินด้วยราคาทุนโดยอนุ โลม ตาม
ประกาศประเมิน ข้อ6 (4)
35
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถ้าบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยต่อในประเทศไม่มคี า่ CAR
ไตรมาส้่าสุดเปิดเผยไว้ บริษทั ควรใช้คา่ Risk
Charge เท่าไหร่ในการคานวณค่า Credit
Risk Charge
คำตอบ กรณีทบี ่ ริษทั รับประกันภัยต่อไม่ม ี CAR
เปิดเผยไว้กาหนดให้ใช้คา่ ความเสีย่ งเท่ากับ 8% ใน
การคานวณค่า Credit Risk Charge
36
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 รายงาน Actuarial report ให้สง่ ปี ้ะครัง้ ใช่
หรือไม่
คำตอบ ใช่ การส่งรายงาน Actuarial report
จะกระทาปีละครัง้ เท่านัน้ ตามประกาศว่าด้วยเรือ่ ง
รายงานประจาปีการคานวณความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัย และให้สง่ ภายใน 4 เดือน
37
Help desk
 บริษทั สามารถส่งคาถามแ้ะขอแนะนาเพือ่ การปรับปรุงได้ท่ี
[email protected]
 สานักงาน คปภ. จะเผยแพร่คาตอบสาหรับประเด็นคาถามในการทาการทดสอบ
คูข่ นานไว้ท่ี web board ของ Parallel Test Run ใน website
ของสานักงาน คปภ. http://www.oic.or.th
38
Q&A
39

similar documents