ریاست بخش اورژانس

Report
‫بخش اورژانس در اعتباربخشي ملي‬
‫اداره اورژانس بیمارستانی‬
‫مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی‬
‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫‪2‬‬
‫ریاست بخش اورژانس‬
‫• بیمارستان های جنرال‬
‫متخصص طب اورژانس‪ ،‬تخصص در یکی از انواع طب بالینی‬
‫• بیمارستانهای تک تخصصی‬
‫تخصص مرتبط‬
‫‪3‬‬
‫سرپرستار یا ماما مسئول بخش اورژانس‬
‫• شرایط احراز ( گذراندن دوره هاي حرفه اي تکمیلی بخش اورژانس )‬
‫دوره هاي آموزشی حرفه اي تکمیلی اورژانس‪pdf.‬‬
‫• در بیمارستان هاي تك تخصصی زنان‪ ،‬ماما نیز با احراز شرایط (مدرک تحصیلی‪ ،‬سابقه‬
‫کار دربخش اورژانس‪ ،‬دوره هاي حرفه اي تکمیلی بخش اورژانس‪ ،‬دوره هاي مدیریت‬
‫عمومی و مدیریت پرستاري) و گذراندن دوره هاي احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته‬
‫طی یك سال اخیر‪ ،‬می تواند به عنوان ماماي مسئول بخش منصوب گردد‪.‬‬
‫پزشک مقیم‬
‫‪4‬‬
‫• هماهنگ با طرح تحول نظام سالمت‬
‫‪ ‬در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور‪ ،‬باید از دستورالعمل هاي طرح تحول‬
‫سالمت و اطالعیه هاي مرتبط در خصوص مقیمی و ماندگاري پزشکان‪ ،‬تبعیت شود‪.‬‬
‫‪ ‬حضور پزشکان مقیم مطابق با برنامه کاري اعالم شده به دانشگاه و وزارت بهداشت بصورت ‪ 24‬ساعته‬
‫‪ ‬انجام اقدامات اورژانسی و عدم انجام اقدامات الکتیو براي پزشکان مقیم طرح تحول نظام سالمت‬
‫متخصص مقیم‪pdf.‬‬
‫• شرایط حضور پزشکان متخصص در بخش اورژانس‪ ،‬به ترتیب ارجحیت ‪:‬‬
‫‪ ‬پزشکان متخصص طب اورژانس‪ ،‬داخلی‪ ،‬جراحی‪ ،‬زنان‪ ،‬کودکان و در بیمارستان هاي تك تخصصی با ارجحیت‬
‫تخصص مربوطه به صورت شبانه روزي و تمامی روزهاي هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل‬
‫‪5‬‬
‫پذیرش در بخش اورژانس و ارزیابي بیمار‬
‫‪ .1‬تریاژ ارزیابی اولیه بیمار محسوب نمی شود و صرفا یك ارزیابی سریع براي اولویت بندي است‪.‬‬
‫‪ .2‬محدوده زمانی اولین ارزیابی بیماران در انتظار تعیین تکلیف توسط پزشك (از زمان پذیرش بیمار در بخش مطابق‬
‫گزارش پرستاري یا تریاژ در بخش اورژانس‪ ،‬تا ثبت اولین دستورات پزشکی در پرونده بیمار)‬
‫‪ .3‬زمان هاي در نظر گرفته شده براي ویزیت و ارزیابی اولیه پزشك همان زمان بندي تریاژ می باشد‪.‬‬
‫تریاژ‬
‫‪6‬‬
‫• دستورالعمل اجرا و راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستاني در بخش اورژانس (مصوب ‪)1390‬‬
‫• خصوصیات نیروی انساني‪ ،‬فضای فیزیکي‪ ،‬تجهیزات و عملکرد ‪Triage.pdf‬‬
‫• دوره های مستمر بازآموزی تریاژ‬
‫• فرم تریاژ (فرم غالب تریاژ بر اساس سیستم ‪ ESI‬تصویب شده است)‬
‫‪ ‬سیاستگذاري تکمیل فرم بر اساس طرح تحول نظام سالمت‪ :‬محاسبه دقیق بار مراجعین‬
‫‪ ‬حداقل ثبت و مستندسازي براي سطوح ‪ 4‬و ‪ 5‬تریاژ‬
‫‪page1.pdf‬‬
‫‪page2.pdf‬‬
‫‪7‬‬
‫پزشک معالج در بخش اورژانس‬
‫• در طي تمام مراحل مراقبتي بیمار‪ ،‬پزشک معالج بیمار مشخص شده وهمه مشاوره ها‪ ،‬درمان ها و مراقبت های الزم‬
‫با اطالع و هماهنگي وی انجام مي پذیرد‪.‬‬
‫‪‬پزشك معالج فردي است که بیمار تحت سرویس وي بستري شده و یا با تغییر شیفت در بخش اورژانس‪،‬با توجه به خط‬
‫مشی و روش مشخص شده بیمارستان‪ ،‬بیماربه وي تحویل داده شده است‪.‬‬
‫‪‬در بیمارستان هایی که متخصص طب اورژانس دارند‪ ،‬پزشك معالج تا زمان تعیین تکلیف بیمار‪ ،‬پزشك متخصص طب‬
‫اورژانس می باشد‪.‬‬
‫‪‬پزشکان دیگر در قالب مشاور با پزشك معالج همکاري می نمایند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫راهنماهای بالینی و گایدالین ها‬
‫• راهنماهای طبابت بالینی حداقل در ‪ 5‬مورد از حاالت وخیم و شایع در مراجعه کنندگان به اورژانس‬
‫همچون شوک‪ ،‬ترومای متعدد‪ ،‬درد قفسه سینه (راهنماهای مورد تأیید وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬
‫آموزش پزشکی)‬
‫• ‪ 37‬راهنماي بالینی و گایدالین اختصاصی اورژانس‬
‫• اداره همکار دفتر ارزیابی فن آوري‪ ،‬تدوین استاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشت‬
‫• راهنماي بالینی و گایدالین‪pdf.‬‬
‫‪9‬‬
‫امکانات و فضای فیزیکي‬
‫• دستورالعمل تجهیزات اورژانس ‪Equipment.pdf‬‬
‫• تعاریف واحدهای داخلي بخش اورژانس ‪ED.pdf‬‬
‫• بهسازی فضای اورژانس در قالب طرح تحول نظام سالمت و لحاظ کردن‬
‫فضاهای عملکردی اورژانس‬
‫‪10‬‬
‫استاندارد دارویی‬
‫• آیین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس – ویرایش پنجم (مصوب تابستان ‪) 1392‬‬
‫بخشنامه ‪ 6082‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫‪Drug-v5.pdf‬‬
‫‪11‬‬
‫ادامه ‪. . .‬‬
‫• داروهاي نجات بخش جهت مراقبت اورژانسی‪ ،‬بر اساس آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس‬
‫موجود و در دسترس است و در تمام ساعات و در همه قسمت هاي بخش هاي بالینی موجود می باشد‪.‬‬
‫• لیست منطبق با بخشنامه موجود باشد ‪ 10 -‬نوع دارو چك شود ‪ -‬هر ‪ 10‬دارو مطابق بخش نامه و به‬
‫تعداد الزام شده موجود باشد و تاریخ مصرف داشته باشند‪.‬‬
‫• داروهاي ضروري(شامل قفسه دارویی و یخچال) با توجه به آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس و‬
‫مصوبه کمیته دارو و درمان بیمارستان موجود است‪.‬‬
‫• فهرست داروهاي ضروري در بخشنامه براي بخش اورژانس مشخص شده و براي سایر بخش ها الزم است‬
‫فهرستی با تایید کمیته دارو و درمان بیمارستان تهیه و بر اساس آن داروها موجود باشند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫آنتی دوت‬
‫• وجود آنتی دوت ها مطابق با آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس در مراکز مسمومیت الزامی و در‬
‫سایر بیمارستان ها ترجیحی می باشد‪.‬‬
‫• همواره آنتی دوت ها و یك لیست از آنها بر اساس آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس در‬
‫داروخانه بخش اورژانس وجود دارد و در دسترس سایر بخش ها نیز می باشد‪.‬‬
‫• داروهاي آنتی دوت اختصاصی هر بخش با توجه به لیست شایع ترین مسمومیت هاي آن بخش و بر‬
‫اساس مصوبه کمیته دارو و درمان بیمارستان باید در بخش مربوطه موجود باشد و آنتی دوت هاي‬
‫منطبق بر بخشنامه و لیست شایع ترین مسمومیت هاي دارویی مربوط به اورژانس در بخش اورژانس یا‬
‫داروخانه اورژانس موجود است و تمام بخش ها در صورت لزوم به آن دسترسی دارند‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ترالی اورژانس‬
‫ترالي اورژانس مطابق آیین نامه وزارت بهداشت در دسترس بوده و حداقل حاوی موارد ذیل است‪:‬‬
‫‪ )1‬دفیبریالتور‬
‫‪ )2‬مانیتورقلبی‪ ،‬پالس اکسیمتر و امکانات پیس میکر اکسترنال‬
‫‪ )3‬داروهاي اورژانس‬
‫‪ )4‬لوله هوایی (‪)Air Way‬درتمامی اندازه ها‬
‫‪ ) 5‬لوله تراشه براي نوزادان‪ ،‬کودکان وبزرگساالن (یك بار مصرف)‬
‫‪ ) 6‬آمبوبگ مناسب براي نوزادان‪ ،‬کودکان وبزرگساالن‬
‫‪ )7‬الرنگوسکوپ و تیغه ها در تمامی اندازه ها‬
‫‪ )8‬باتري و المپ یدک براي الرنگوسکوپ‬
‫‪ )9‬تخته احیا (بك بورد) اطفال و بزرگسال‬
‫‪ )10‬ساکشن‬
‫‪ )11‬کپسول اکسیژن و ملزومات(پر و آماده استفاده)‬
‫‪14‬‬
‫ادامه ‪. . .‬‬
‫• ترالی اورژانس در دسترس کارکنان تمامی بخش ها است به نحوي که در زمان کمتر از یك‬
‫دقیقه امکان استفاده از محتویات آن براي احیاگران فراهم باشد‪.‬‬
‫• دفیبریالتور‪ /‬مانیتور در تمام اوقات آماده استفاده (سالم و آماده به کار) است‪.‬‬
‫• مانیتور قلبی قابل حمل و دفیبریالتور‪ ،‬براي مواردي که نیاز به انتقال بیمار وجود دارد‪ ،‬جدا از‬
‫ترالی اورژانس براي بخش اورژانس‪ ،‬موجود است‪.‬‬
‫کمیته اورژانس‬
‫‪15‬‬
‫‪ .1‬کمیته تریاژ‬
‫‪ .2‬کمیته تعیین تکلیف‬
‫‪16‬‬
‫شاخص های ملي بخش اورژانس بیمارستاني‬
‫‪ .1‬درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت ‪ 6‬ساعت‬
‫‪ .2‬درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت ‪ 12‬ساعت‬
‫‪ .3‬درصد ‪ CPR‬نا موفق‬
‫‪ .4‬درصد ترک با مسئولیت شخصی‬
‫‪ .5‬میانگین مدت زمان تریاژ در هر سطح تریاژ‬
‫‪ .6‬میانگین حدت بیماري در اورژانس‬
‫شاخص هاي بخش اورژانس بیمارستانی‪pdf.‬‬
‫‪17‬‬
‫ادامه ‪. . .‬‬
‫• تصویب و ابالغ شاخص هاي ملی بخش اورژانس بیمارستانی – سال ‪1389‬‬
‫• تحلیل داده هاي دریافت شده از دانشگاههاي علوم پزشکی و استخراج شاخص هاي عملیاتی‬
‫متناسب با شرایط کشور– پایان سال ‪1393‬‬
‫• چشم انداز سال ‪1395‬‬
‫‪18‬‬
‫استاندارد کشوری ثبت و مستندسازی فرآیند احیاء‬
‫ضرورت ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫عدم بکارگیري فرم یکسان جهت مستندسازي فرآیند احیاء در بیمارستانهاي کشور‬
‫‪‬‬
‫عدم کفایت اطالعات ثبت شده در فرم هاي حاضر در زمینه عملیات احیاء جهت بررسی کمی و‬
‫کیفی این فرآیند‬
‫‪19‬‬
‫ادامه ‪. . .‬‬
‫اهداف‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫فراهم نمودن ابزاري به روز‪ ،‬روا و پایا جهت گردآوري اطالعاتی کامل و جامع در زمینه فرآیند احیاء در بیمارستانهاي‬
‫کشور‬
‫‪.2‬‬
‫یکپارچه سازي ابزار‪ ،‬منابع و فرآیند ثبت و مستندسازي عملیات احیاء در بیمارستانها و فراهم نمودن امکان درک‬
‫یکسان از مفاهیم و آیتم هاي اطالعاتی موجود‬
‫‪.3‬‬
‫تقویت مستندسازي قانونی عملیات احیاء و افزایش قابلیت پاسخگوئی بیمارستان و کادر درمانی مرتبط در پیگیري‬
‫حقوقی‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫فراهم نمودن بستر مناسبی جهت تحقیقات و پژوهش هاي مرتبط‬
‫فرم ثبت گزارش احیا‪pdf.‬‬
‫فرم نظارت و پایش احیا‪pdf.‬‬
‫سپاس از توجه شما‬

similar documents