Shkolla FMU*E Gjelbër*-Prishtinë - Green School

Report
SHKOLLA FMU”E GJELBËR”-PRISHTINË
Shkollë e re:1 vit punë edukativo- arsimore
Nxënës :480
Mësimdhënës :32
FUSHA E CILËSISË
1.NGRITJA E SUKSESIT TË NXËNËSVE DHE GJENERIMI I DIJEVE
KONKURRUESE
2.NGRITJA E NIVELIT TE SHFRYTEZIMIT TE TIK- -UT NË PROCESIN
EDUKATIVO-ARSIMOR
3.AKTIVITETET EDUKATIVO ARSIMORE-PJESMARRJA E NXËNËSVE NE
GARA STIMULUESE DHE ATRAKTIVE(SIDOMOS NE AKTIVITETET
RRETH MËSIMIT TE DIGJITALIZUAR)
4. TRAJNIMI I MËSIMDHËNËSVE PËR SHFRYTËZIMIN E TIK-UT NË
AKTIVITETET MËSIMORE .
5. ORGANIZIMI I AKTIVITETEVE PËR VETËDIJËSIMIN E KOMUNITETIT
PRINDËR PËR RËNDËSINË E SHFRYTËZIMIT TË TIK-UT NË SHKOLLË
(BASHKËPUNIMI)
REZULTATET NË FUSHËN E CILËSISË
 Nota
mesatare e nxënësve është se
paku 3.2
 85% të nxënësve (5-8),janë të kënaqur
me shkollën dhe rezultatet e tyre të
arritura në të gjitha lëndët mësimore,në
këtë periudhë kohore ku ka ndikuar
edhe ndryshimi i ambientit shkollor.
 65% të nxënësve ,(kl.9), hasë në
vështërsi në arritjet e duhura të cilësisë.
AVANCIMI NË FUSHËN E CILËSISË




Përdorimi I TIK-ut në procesin edukativo arsimor
90% të mësimdhënësve shfrytëzojnë TIK-un në
aktivitetet mësimore.
70% të nxënësve shfrytëzojnë TIK-un në orët
mësimore
Përmes përdorimit te TIK-ut,nxënësit e shkollës sonë
kanë arritur të marrin pjesë në garat e organizuara
nga Usaid-(përdorimi I flip kameres ,inçizim filmi të
metrazhit të shkurtër,përmes ,microsoft movie makerkanë arritur të marrin vendin e parë nivel Kosovës
Është ngritë vetëdijësimi I nxënësve
për ruajtjen e ambientit, klasifikimin dhe
reciklimin e mbeturinave-duke e përhapur
edhe në komunitet.(Ky ështe edhe
prioriteti I rradhes në shkollën tonë pas
TIK-ut.
 Është ngritë interesimi nxënësve për
lëndët shkenca natyrore,në veçanti
lëndët:biologji,kimi fizikë.
(puna kabinetike)

Masat për avancimin e fushës së cilësisë
50% të mësimdhënësve të shkollës sonë janë të
përfshirë në programin për trajnim PATH-në
fushën e vlerësimit dhe zhvillimit profesional të
mësimdhënësve,si dhe 35% të tyre janë
trajner(fasilator) në këtë program.
 Që nga muaji mars ka filluar edhe trajnimi për
mësimdhënësit tjerë. Mësimdhenësit janë të
motivuar për përsosje të vazhdueshme
profesionale.
 Mësimdhënësit në planifikimin e tyre(plani I
aktiviteteve),kanë paraparë gara në mes
paraleleve në të gjitha lëndët mësimore,pastaj në
mes nxënësve në mënyrë individuale.

Mësimdhënësit raportojnë për suksesin e
nxënësve në procesin edukativo arsimor si dhe
për rezultatet në gara dhe aktivitete .
 Pas mbajtjes së garave definohen nxënësit të
cilë kanë arritur sukses dhe ata qe kanë
ngecë,e që me këta të fundit organizohet
mësim shtesë.
 Organizohen takime dhe debate në shkollë-Për
ngritjen e cilësisë në mësim

Organizimi i takimeve për vetëdijësimin e
komunitetit prindër për rëndësinë e
shfrytëzimit të TIK-ut në shkollë dhe ruajtja e
ambientit.
 Prindërit përkrahin çdo aktivitet te dobishm që
organizon shkolla .
 Mbahen aktivitete brenda shkollës me
komunitetin prindër
 Të gjitha aktivitetet dhe cilësia e punës në
mësimdhënie dhe mësimnxënie publikohet në
web faqen e shkollës.

JU FALEMINDERIT
MARS 2012

similar documents