CIE-TVT 2011 Menentukan Gaya Pembelajaran

Report
CIE-TVT 2011
Menentukan Gaya Pembelajaran
Dalam Kalangan Pelajar Sebuah
Institusi Pengajian Tinggi
Dibentangkan oleh:
Muhammad Amirul Bin Abdullah
Fakulti Pendidikan, UKM
Objektif Kajian
1
Menentukan perbezaan min gaya
pembelajaran dalam kalangan pelajar
UKM mengikut jantina dan jurusan.
2
Menentukan gaya pembelajaran
yang dominan dalam kalangan
pelajar UKM.
Gaya Pembelajaran Grasha (1996)
BEBAS – suka berdikari, menguruskan pembelajaran dengan sendiri serta yakin dengan
kebolehan diri dalam pembelajaran, mereka juga belajar mengikut apa yang difikirkan penting
MENGELAK – kurang berminat untuk menghadiri kelas dan kurang berminat kepada bahan
pengajaran; mereka dapati aktiviti pembelajaran kurang menarik dan membosankan
KOLABORATIF – cenderung belajar dengan orang lain melalui perkongsian idea dan kebolehan;
pelajar kolaboratif mendapati bekerja dalam kumpulan sesuatu yang memanfaatkan
BERGANTUNG – pelajar belajar sekadar yang diperlukan dan lebih bergantung pada pengajar
untuk bahan dan panduan
KOMPETETIF – pelajar belajar untuk bersaing dengan rakan dari segi pencapaian dan
bermatlamat untuk mendapatkan pengiktirafan daripada pengajar; pelajar kompetetif cenderung
untuk bersaing dengan rakan mereka dari segi pencapaian dan pengiktirafan oleh pensyarah.
TURUT SERTA – pelajar gemar menghadiri kelas dan mengambil bahagian secara aktif;
mengambil tempat di hadapan kelas; mereka juga memenuhi keperluan kursus dalam masa yang
ditetapkan
Metodologi
Sampel Kajian
683 Pelajar
Semester 1
• 335 (49%)
lelaki
• 348 (51%)
perempuan
Jurusan
Sains Sosial
(Fpend, FPI,
FUU, FSSK,
FEP)
• 242 (35.4%)
Jurusan
Sains
Kesihatan
(FP, FG, FF,
FSKB)
• 231 (33.8%)
Jurusan
Sains Tulen
(FK, FST,
FSTM)
• 210 (30.7%)
Dapatan Kajian
Skor Min (Sisihan Piawai)
Gaya
Pembelajaran
Jantina
Lelaki
Bebas
Perempuan
Keseluruhan
Lelaki
Mengelak
Perempuan
Keseluruhan
Sains Sosial
(SS)
Sains
Kesihatan
(SK)
5.414
5.634
5.381
(0.859)
(0.738)
(0.848)
5.230
5.274
5.209
(0.805)
(0.804)
(0.785)
5.317
5.445
5.299
(0.834)
(0.792)
(0.821)
4.063
4.305
4.615
(1.451)
(1.376)
(1.271)
3.593
3.569
3.951
(1.293)
(1.111)
(1.198)
3.816
3.920
4.299
(1.388)
(1.295)
(1.278)
Sains Tulen
Keseluruhan
(ST)
Min Piawai: Bebas > 5.46; Mengelak>5.46 (Sumber: Grasha , 1996)
5.355
(0.818)
4.000
(1.337)
Dapatan Kajian (Samb.)
Gaya
Pembelajaran
Skor Min (Sisihan Piawai)
Jantina
Lelaki
Kolaboratif
Perempuan
Keseluruhan
Lelaki
Bergantung
Perempuan
Keseluruhan
Sains Sosial
(SS)
Sains
Kesihatan (SK)
Sains Tulen
(ST)
5.776
5.728
5.636
(0.781)
(0.784)
(0.783)
5.627
5.392
5.468
(0.786)
(0.812)
(0.772)
5.698
5.552
5.556
(0.785)
(0.815)
(0.780)
5.458
5.559
5.321
(0.666)
(0.706)
(0.787)
5.351
5.165
5.304
(0.649)
(0.727)
(0.669)
5.402
5.353
5.313
(0.658)
(0.742)
(0.731)
Keseluruhan
Min Piawai: Kolaboratif> 4.81; Bergantung>5.74 (Sumber: Grasha , 1996)
5.605
(0.796)
5.358
(0.710)
Dapatan Kajian (Samb.)
Gaya
Pembelajaran
Skor Min (Sisihan Piawai)
Jantina
Lelaki
Kompetetif
Perempuan
Keseluruhan
Lelaki
Turut Serta
Perempuan
Keseluruhan
Sains Sosial
(SS)
Sains
Kesihatan (SK)
Sains Tulen
(ST)
5.533
5.524
5.485
(0.849)
(0.969)
(0.842)
5.388
5.025
5.235
(0.968)
(0.985)
(0.849)
5.457
5.262
5.366
(0.915)
(1.007)
(0.853)
5.569
5.503
5.477
(0.799)
(0.869)
(0.818)
5.503
5.134
5.370
(0.798)
(0.905)
(0.751)
5.534
5.310
5.426
(0.797)
(0.905)
(0.787)
Min Piawai: Kompetetif> 4.31; Turut Serta>5.61 (Sumber: Grasha , 1996)
Keseluruhan
5.363
(0.931)
5.425
(0.836)
Perbincangan
Perbezaan Min Mengikut Jurusan Pengajian
Sains
Sosial
Sains
Kesihatan
Sains
Tulen
Kolaboratif
Bergantung
Kompetetif
Turut Serta
Bebas
Mengelak
Perbincangan (Samb.)
Perbezaan Min Mengikut Jantina
MIN
pelajar lelaki > pelajar perempuan
(6 gaya pembelajaran)
Ruslin (2007)
Min-P > Min-L
(Pelajar Universiti)
•
•
•
•
Kolaboratif
Bergantung
Kompetetif
Turut Serta
Zabedah (2005)
Min-P > Min-L
(Pelajar Sek.Men.)
• Kolaboratif
• Bergantung
• Turut Serta
Kundayis (2005)
Min-P > Min-L
(Pelajar IPG)
• Bergantung
Perbincangan (Samb.)
Gaya Pembelajaran Dominan
Kolaboratif
Kompetetif
Bebas
(SK-L)
Gaya pembelajaran Bebas, Kolaboratif, Kompetetif dan Turut Serta merupakan
gaya pembelajaran yang berkualiti (Yang 2008; Ruslin 2007); manakala, gaya
pembelajaran Mengelak dan Bergantung wajar dikurangkan kerana gaya
pembelajaran ini tidak menyumbang kepada pembelajaran berkualiti (Funda &
Aynur 2010; Yang 2008; Ruslin 2007).
Kesimpulan
 Sekiranya pelajar ingin menjadi graduan yang berkualiti,
mereka perlu mengamalkan gaya pembelajaran yang
mengarah kepada pencapaian akademik yang lebih
tinggi.
 Pendidik juga perlu memahami gaya pembelajaran
pelajar yang pelbagai. Dengan yang demikian, mereka
perlu menvariasikan gaya pengajaran dan merancang
aktiviti dalam bilik darjah agar menjadi lebih menarik,
praktikal serta dapat menerapkan (secara tidak
langsung) gaya pembelajaran yang berkualiti kepada
pelajar.
Sekian,
Terima Kasih!

similar documents