(www.fDimarkets.com). Note: Data for value of greenfield FDI

Report
Külgazdasági politika és piacfejlesztés:
5) Nemzetközi működőtőke-áramlás : trendek,
nemzetközi válság és kilátások
Dr. Kruppa Éva
Főiskolai tanár
2012
● Nemzetközi folyamat: globalizáció és FDI
2
Nemzetközi folyamatok:
FDI és gazdasági nyitottság
● Nemzetközi erőforrás-áramlás: gazdasági
nyitottság (globális mozgathatóság)
 Munkaerő
 Egyszerűbb a tőkéhez való hozzáférés mint korábban
● A pénz a világban csaknem korlátlanul mozog
● Pénzügyi piacok világméretűek, globálisak
 Nemzetközi pénz-és tőkepiacok rendszere
(elektronikusan is integrált!!)
● A nemzetközi pénzügyi rendszer deregulációja és az
informatika „azonnalivá” tett minden pénzügyi döntést
3
FDI beáramlás (inflow) és a
globalizáció
Forrás: UNCTAD: Global Investment Trends Monitor, No 5, 17 January, 2011,
4
p. 1
FDI és TNC, MNC
● Tőkemozgás - nemzetközi vállalat működése
● FDI= Foreign Direct Investment
 Közvetlen külföldi tőkebefektetés - tulajdonszerzés
 Ki- (outward) és beáramlást (inward) statisztikailag
külön mérik
 Kiáramló –és beáramló tőke felhalmozódását (stock)
statisztikailag külön mérik
5
Kiáramló és beáramló tőkebefektetés
Kiáramló tőkebefektetés (outward FDI)
Egy országban (anyaország) bejegyzett vállalatok
vállalatalapítása és vállalati tulajdon megvásárlása
által tőkét fektetnek be külföldön (fogadó ország)
Beáramló tőkebefektetés (inward FDI)
Külföldön bejegyzett vállalatok alapítanak céget
vagy vesznek tulajdont a befogadó országban
6
Multik és nemzetállamok
● Nemzetközi vállaltok óriási gazdasági ereje
● Hálózatok
● Nemzetállamok mellett alternatív
intézményrendszer
● Szimbólumai a nemzetállami befolyás
csökkenésének
● Szembekerülnek a „jóléti” állam koncepciójával
● Nőtt az állam függősége az üzleti szférától
● Konfliktusok
7
Multik és a nemzetállamok
● Kettős szabályozás alatt
 Országok törvényei, ahol működik (fogadó
ország)
 Vállalati központ (anyaország)
● Konfliktusok
8
● Nemzetközi vállalatok jelentősége
9
A multik jelentősége a világgazdaságban,
GDP-hez való hozzájárulás, 2010-ben
10
TNC számokban, 2010
● TNC hozzájárulása a világ GDP-hez 2010
 Világ GDP: 63 ezer milliárd USD
● TNC tevékenysége: 15,7 ezer milliárd USD
 Ez a világ GDP ¼-e
● A TNC vállalatok GDP-hez való
hozzájárulásának megoszlása
 Anyavállalatok a világ GDP 14%-át hozták
 Leányvállalatok a világ GDP 10-11%-át hozták
létre, a világexport 1/3-át adják
11
● Nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság
hatása a külföldi közvetlen tőkeberuházásra
(FDI)




FDI beáramlás 2005-2010
FDI kiáramlás 2005-2010
FDI régiók szerint
FDI országcsoportok szerint
12
A) Általános kép: Globális FDI beáramlás
(inflows) mrd USD
Forrás: World Investment Report (WIR), 2011, p. 2.
13
Az FDI (inflow) néhány jellemző
vonása
● FDI (beáramlás) értéke: kb. 1200 mrd USD,
2010
● Messze elmarad a 2007-es csúcsértéktől,
37%-kal kisebb
● A 2005-2007-es átlagértéktől 15%-kal
kisebb a FDI beáramlás 2010-ben
● 2010-ben a FDI (beáramlás) alig emelkedett
2009-hez képest
14
Általános kép: Globális FDI kiáramlás
(outflow) mrd USD
Forrás: UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, NO 6. 27 April, 2011,
15
p. 3
A) FDI: kiáramlás és beáramlás
értelmezése, az adatok különbsége
● Az adtok különbségének okai:
 Befogadó és az anyaország adatgyűjtésének
különbözősége
› Nemzetközi törekvés az egységes módszertanra
 FDI elemei
› Nemcsak az anyavállalat tőkéje!
› Hanem kormánykölcsön, fejlesztési segély
 Árfolyam
16
A tőkeáramlás globális trendjei
● A közvetlen külföldi beruházás (FDI) globális
méretekben növekedett 2010-ben, de nem érte el a
2007-es csúcsértéket.
 A GDP és az ipari termelés világ méretű
növekedése gyorsabb volt, mint az FDI, melyek
csaknem elérték a válság előtti szintet
17
FDI - Nemzetközi Régiók szerint
mrd USD
FDI beáramlása
(inflow)
2009
2010
Változás
FDI kiáramlása
(outflow)
2009
2010
%
%
Világ
Változás
1 114
1 122
0.7
1 189
1 346
13,2
Fejlett országok
566
527
-6,9
882
970
9,9
Fejlődő országok
478
525
9,7
258
316
22,7
59
50
-14,4
5,0
4,0
-11,3
Latin-Amerika
117
141
21,1
48
84
76,4
Ázsia
303
333
10,0
206
228
11,0
Átalakuló
országok
70
71
0,8
49
61
24,3
Afrika
18
Forrás: UNCTAD, Global Investment Trend Monitor, No. 5, No. 6
Jelenlegi helyzet:főbb jellemzők
● 2010-ben a fejlődő és átalakuló (transition)
országok az FDI befogadás értékének felét
adták!
● Ezen csoportban is nagy egyenlőtlenségek
láthatók
 Kiemelkedik a Dél-, Kelet -, DK-ázsiai régió
 Jelentős Latin-Amerika szerepe
 Afrika szerepe tovább csökkent
19
Jelenlegi helyzet
20 legnagyobb befogadó ország
(mrd USD)
Forrás: Source: UNCTAD, based on annex table I.1 and the FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics).
20
a Ranked on the basis of the magnitude of 2010 FDI inflows. Note: The number in bracket after the name of the country refers to the ranking
in 2009. British Virgin Islands, which ranked 12th in 2010, is excluded from the list.
FDI áramlás megoszlása
a kibocsátó és a befogadó
országcsoportok szerint
21
„Befektetők” helyzetének változása
ország-csoportok szerint
● Fejlett országok mint befektetők
 2007-ben külföldi befektetéseik 68%-a fejlett országban
valósították meg
 2010-ben külföldi befektetéseik 51%-a realizálódott csak
a fejlett országok csoportjában
 2010-ben külföldi befektetéseik 4%-át átalakuló
(transition) országba fektették be
● Fejlődő és átalakuló országok ….
 ….
 …..
 ……
22
● FDI elemzésének más szempontjai
23
FDI elemzésének más szempontjai
● FDI szektorok és iparágak szerint
● FDI összetétele a piacra lépés formái szerint
 Zöldmezős, vállalat felvásárlás és összeolvadás
● FDI összetétele annak fő elemei szerint
 Tőke, újra befektetett profit, egyéb tőke
● FDI megoszlása források (alapok) szerint
24
FDI megoszlása szektorok szerint
mrd USD, %
25
FDI összetétele, mrd USD
26
Befektetések értelmezése
● Befektetések forrásai (tőkepiaci forrásokon
kívül)
 Saját tőke (equity)
 Külföldön keletkezett profit befektetése a leányvállalat
által (reinvested eranings)
 Vállalaton belüli kölcsön
● Külföldi közvetlen befektetés fajtái
 Vállalatfelvásárlás (Merging and Acquisiation)
 Zöldmezős beruházás
27
FDI projektek értéke és száma
Source: UNCTAD, based on UNCTAD cross-border M&A database and information from the Financial
Times Ltd, fDi Markets (www.fDimarkets.com).
28
Note: Data for value of greenfield FDI projects refer to estimated amounts of capital investment. M&
FDI jövedelmezősége
29
Összegzés
● A FDI világméretekben (2010-ben) 1240
mrd USD volt, de alatta maradt a válság
előtti szintnek
● A fejlődő és átalakuló országok először
érték el a FDI beáramlásban a világ összes
befektetésének 50%-át
● A nemzetközi termelés, értékesítés,
foglalkoztatás – mind növekedést mutatott
● Állami tulajdonú TNC a tőke fontos forrása
30
FDI rövid távon
● KILÁTÁSOK
● BIZONYTALANSÁG
● Protekcionizmus
31
FDI várakozások, bizonytalanság
● A tőke (TNC) optimista, de kivár
(TNC menedzseri megkérdezés)
● Beruházási alapok vannak, de a beruházási
lehetőségek bizonytalanok
● Kedvező makro-ökonómiai és mikroökonómiaia környezet
32
Kilátások (1)
● A növekedésnek vannak jelei, bár 2010-ben lassú volt
az FDI növekedése
 Forgatókönyvek
› Pesszimista
› Reális, növekedést feltételező
› Stagnálás lehetőségét sem lehet kizárni
33
FDI lehetséges fejlődési lehetőségei
(mrd USD)
34
FDI és makrogazdasági környezete
● Jelentősen javult ( 2009 II. fele., 2010)




Világtermelés (GDP) nőtt
Feltörekvő piacokon jelentős élénkülés
Fejlett országok gazdasági élénkítő csomagjai
Keresleti oldal növekedése
› Növekvő bizalom a tőke és a háztartások részéről is!
● A globális környezetnek közvetlen, kedvező
hatása van az FDI-ra
35
Kedvező mikro-ökonómiai
környezet
● TNC értékesítése nőtt
● TNC menedzsereinek optimista véleménye
 Beruházói optimizmus
 Célországok
36
Legjelentősebb befogadó országok
2011-2013
TNC menedzserek véleménye alapján
37
Kilátások (2)
● Nagy azonban a bizonytalanság is
 FDI még nem érte el a válság előtti szintet ↔ a
nemzetközi kereskedelemben csaknem helyreállt a
„trend”
● FDI növekvő szerepe szükséges ↔
kormányok eladósodása miatt
38
Bizonytalanság, kockázatok
● Nemzetközi pénzügyi rendszer
 Szabályozás, irányítás
● Államadósság és növekedése
 Néhány fejlett országban
 Pénzügyi megszorítások
● Protekcionizmus
39
UNCTAD álláspont
● Növekvő FDI
 2011-2013: 1600 mrd USD/év
● Magán beruházások nőhetnek
 Államadósság miatt az állami szektor kiadásai
csökkennek
40
Forrás
● TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 2011,
UNCTAD, Geneva
● World Investment Report 2011, Overview, UNCTAD,
June, 2011
● WIR = World Investment Report
 UNCTAD www. unctad.org
● World Trade Report, 2010, 2009, 2008, 2007
 www. wto.org
41
Ajánlott irodalom
● Czakó Erzsébet – Reszegi László (2010):
Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea
Kiadó
● Magas István (2007): Globalizáció és
nemzeti piacok. Napvilág Kiadó, Bp.
42
Rövidítések, kifejezések
● FDI = Foreign Direct Investment
● Emerging economies = feltörekvő országok
● Transition economies = átalakuló
gazdaságok (piacgazdasággá!)
43
Köszönöm
a figyelmet!
44

similar documents