DORADCY ZAWODOWI - POKL - Wojewódzki Urząd Pracy w

Report
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Aktywne poszukiwanie pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 30 czerwca 2010 r.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Szukamy pracy!
1.
2.
3.
4.
5.
Od czego zacząć?
Wybór formy zatrudnienia
Jak i gdzie poszukiwać pracy?
Dokumenty aplikacyjne
Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą?
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 30 czerwca 2010 r.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
METODA SPP
Tal - Ben – Shahar
Harvard University
SENS
PREDYSPOZYCJE
PRZYJEMNOŚĆ
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
METODA SPP
Tal - Ben – Shahar
Harvard University
SENS
To co ma dla nas wartość. Te czynności, których wykonywanie uznajemy
za ważne, z których czerpiemy satysfakcje.
PRZYJEMNOŚĆ
To, co lubimy robić.
PREDYSPOZYCJE
•
•
•
•
wiedza
doświadczenie
wsparcie ze strony innych
umiejętności i uzdolnienia
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
METODA SPP
Tal - Ben – Shahar
Harvard University
SENS
PREDYSPOZYCJE
PRZYJEMNOŚĆ
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
METODA SPP
Tal - Ben – Shahar
Harvard University
SENS
SZCZĘŚCIE
SATYSFAKCJA
PREDYSPOZYCJE
PRZYJEMNOŚĆ
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
UMOWA O PRACĘ
Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. W wyniku jej zawarcia
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Z treści umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę strony zawarły.
Należy także określić warunki, na jakich została zawarta a w szczególności:
• miejsce pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy
• wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
•
•
Umowa zlecenia - Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli
zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, w określonym
terminie, za określone wynagrodzenie (umowa określonego działania) na rzecz
dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy
Umowa o dzieło - przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie
(pracobiorca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła; zamawiający
(pracodawca) zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
•
Telepraca - jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a pracownik
posiada wszystkie właściwe uprawnienia. Pracownik co prawda pracuje w
domu, a efekty pracy przekazuje zdalnie, ale pracodawca ma prawo
kontrolować go miejscu pracy (domu). Telepraca to praca wykonywana
regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej. Pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach
przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy,
kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń
i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej
działalności socjalnej.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
ZALETY
•
Jesteś szefem samego siebie, nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego co robisz
•
Tobie przypadają wszystkie zyski, jak również cała satysfakcja z ewentualnego sukcesu.
•
Sam decydujesz o czasie pracy: wybierasz dni, godziny oraz termin urlopu.
•
Sam wybierasz dziedzinę działalności, jaka najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom, upodobaniom i
talentom.
•
Sam decydujesz o wyborze pracowników, kooperantów.
•
Sam decydujesz o miejscu pracy. Możesz np. wybrać pracę w domu.
•
Twój wiek, płeć, pochodzenie nie mają znaczenia. Nawet brak pieniędzy nie jest zasadniczą przeszkodą w
podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.
•
Samodzielna praca wyzwala ukryte talenty, stajesz się bardziej twórczy. Samorealizacja jest źródłem głębokiego
zadowolenia, a także poczucia szczęścia.
•
Koszty związane z funkcjonowaniem firmy możesz odpisać od podatku.
•
Największą zaletą własnego biznesu jest poczucie niezależności i wolności oraz świadomość, że sami
kształtujemy swój los
Źródło: www.ipo.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
WADY
•
Ciągłe ryzyko
•
Brak regularnego oraz stabilnego dochodu, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju firmy, a nawet jego
brak.
•
Nieograniczony czas pracy, co najczęściej oznacza bardzo długie godziny pracy.
•
Poczucie osamotnienia w momentach trudnych i w chwilach podejmowania ważnych decyzji.
•
Konieczność ciągłego uczenia się i orientowania w różnych dziedzinach - przynajmniej w stopniu
podstawowym.
•
Ewentualne problemy z motywacją do pracy i wysiłku
Źródło: www.ipo.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu
zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji oraz potrzeb ekonomicznych, społecznych i
kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.
Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 i nie więcej niż 50 osób.
Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z
Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej
4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela
spółdzielni socjalnej.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Formy zatrudnienia
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Informacje oraz pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych można uzyskać:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Socjalnej WAMA-COOP,
10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok.203a,
Tel/fax 89 533 84 05
http://www.wamacoop.olsztyn.pl
Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej MOPS w Olsztynie,
10-499 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61a, p. 304,
Tel. 89 521 04 32
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Analiza rynku pracy
• W jakich zawodach są poszukiwani pracownicy na określonym terenie?
• Jak dużo miejsc pracy w tych zawodach oferują pracodawcy?
• Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?
• W jaki sposób jest prowadzony nabór pracowników?
• Jaki sektor gospodarki rozwija się, a na jakim jest stagnacja bądź spadek?
• Jaka jest stopa lokalnego bezrobocia?
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Analiza rynku pracy
• Jakie są potrzeby pracodawców?
• Kim są moi docelowi pracodawcy?
• Czego mogę się o nich dowiedzieć?
• Kim są moi konkurenci na rynku pracy?
• Czy moja oferta zawodowa i osobowościowa jest atrakcyjna na rynku?
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Aktywne metody poszukiwania pracy
1. Sieć kontaktów
2. Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.
3. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście
4. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu.
5. Zamieszczanie własnych ofert pracy.
6. Praktyki, staże, wolontariat, szkolenia
7. Agencje zatrudnienia
• Agencje pracy tymczasowej
• Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy
8. Giełdy pracy i targi pracy
9. Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie)
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne CV
Życiorys (CV) - to Twoja wizytówka: zostawiasz ją
w zakładzie pracy, wysyłasz w odpowiedzi na ofertę,
dajesz znajomym, którzy wspomagają Cię w
poszukiwaniu pracy.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne CV
Poprawnie przygotowany życiorys powinien być:
 Zwięzły, odnoszący się do faktów
 Napisany maszynowo lub na komputerze w formacie A-4
 Napisany poprawnie językowo
 Eksponujący osiągnięcia
 Estetyczny, bez plam, zagnieceń
 Sporządzony ciekawie, zachowujący swój indywidualny styl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne CV
Pisząc CV musimy pamiętać by unikać:
 Ogólnikowego przedstawiania przebiegu kariery zawodowej
 Podawania nieprawdziwych danych
 Opisywania problemów rodzinnych osobistych
 Pisania z błędami gramatycznymi, ortograficznymi, stylistycznymi
 Rozpisywania się o wykonywanych obowiązkach
 Pisania CV na obu stronach kartki
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne –
List motywacyjny
List motywacyjny - jest pierwszym źródłem
informacji o kandydacie do pracy, jakie otrzymuje
pracodawca. List motywacyjny to przede wszystkim
reklama własnej osoby, w której przekonujemy, że to
my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane
stanowisko
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne –
List motywacyjny
Poprawnie przygotowany list motywacyjny powinien być:
 Przejrzysty, rzeczowy i zwięzły – dołączamy do niego życiorys, więc
nie ma potrzeby powtarzania w nim tych samych informacji
 Sporządzony w sposób podkreślający i uwypuklający zdobyte
kwalifikacje i doświadczenie, będący jednocześnie rozwinięciem
faktów zawartych w życiorysie
 Ukierunkowany na oczekiwania potencjalnego pracodawcy i
napisany indywidualnie do każdego pracodawcy
 Napisany ciekawie, dynamicznie; poprawny graficznie i estetyczny
 Pozostawiać wrażenie, że firma odniesie wymierne korzyści z
zatrudnienia nas
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne –
List motywacyjny
Pisząc list motywacyjny musimy pamiętać by unikać:
 Przepisywania gotowych wzorów listow
 Błędów językowych
 Podawania informacji nieistotnych
 Powtarzania informacji zawartych w życiorysie
 Zbytniej poufałości
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Rozmowa z pracodawcą
• Przygotuj teczkę z najważniejszymi dokumentami: życiorys (CV), list motywacyjny,
referencje i certyfikaty.
• Dowiedz się jak najwięcej o firmie oraz postaraj się poznać nazwisko osoby, z którą będziesz
rozmawiać.
• Przeznacz czas na zaplanowanie, jak dojechać na rozmowę kwalifikacyjną – musisz
przewidzieć różne niespodzianki, np. autobus się spóźni, na ulicach będzie tłok.
• Pamiętaj o swoim wyglądzie – dzień wcześniej przygotuj ubranie na kilka wariantów
pogodowych, dobierz odpowiednią fryzurę, makijaż, obuwie i subtelny zapach. Ten etap jest
bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na pierwsze wrażenie, ale decyduje również o Twoim
samopoczuciu.
• Przygotuj się do:
• odpowiedzi na pytania standardowe
• rozwinięcia punktów napisanych w życiorysie,
• zadawania pytań pracodawcy,
• odpowiedzi na pytania o zarobki.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Olsztynie
•
•
•
•
Informacja zawodowa
Poradnictwo zawodowe
Diagnostyka psychologiczna
Warsztaty:
• Autoprezentacja
• Asertywność
• Kształtowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych
• Planowanie kariery zawodowej
• Wyspa skarbów – poznaj swój potencjał
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
Tel. 089 5227940/41/42
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.up.gov.pl
www.doradca.up.gov.pl
ZAPRASZAMY
W poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00
Od wtorku do piątku w godz. 7 30 – 15 30
Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie!
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  522-79-00, fax. 522-79-01 , e-mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę!
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 30 czerwca 2010 r.

similar documents