jkhjkfhjhgdfjhgf - Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów

Report
95 lat
Kuratorów Sądowych w
Polsce
8.02.1919 – 8.02.2014
Opracowanie:
kurator specjalista
dr Tadeusz Jedynak
Sąd Okręgowy w Słupsku
Geneza
1919 – opiekun sądowy
1929 – kurator dla nieletnich
1965 – kurator dla dorosłych
2001 – kuratorska służba
sądowa
Sejm - Warszawa 27 lipca 2001
Delegacja kuratorów sądowych przed Sejmem po uchwaleniu
ustawy o kuratorach sądowych
Kuratorska Służba Sądowa w strukturze wymiaru sprawiedliwości w Polsce
KONSTYTUCJA (art. 10)
Władza
Sądownicza
Władza ustawodawcza
Sejm
Senat
T. Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Trybunały
Władza wykonawcza
Sądy
Rada Ministrów
T. Stanu
Sądy
Powszechne
Kuratorska Służba
Sądowa
Sądy Wojskowe
Wojsk. Sądy
Garnizonowe
Sądy
Rejonowe
Prezydent RP
Sądy
Okręgowe
Sądy Apelacyjne
Sądy Administracyjne
Wojsk. Sądy
Okręgowe
Wojewódzki Sąd
Administracyjny
Naczelny Sąd
Administracyjny
Kuratorska Służba Sądowa w Polsce
518 zespołów
5207,5 etatów kuratorów,
w tym kadra zarządcza:
93 kuratorów okręgowych (i zastępców)
Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych:
1977 zawodowych + 13242 społecznych
Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych:
3137,5 zawodowych + 17943 społecznych
395,66 urzędników (238 w pełnym wymiarze czasu pracy)
Uproszczona struktura organizacyjna
okręgu i nadzór administracyjny
Dyrektor Sądu
Okręgowego
Oddział Finansowy
/ Majątek SO
Prezes
Sądu Okręgowego
Wiceprezes Sądu
Okręgowego
Kurator
Okręgowy
Wydziały
merytoryczne
Kuratorska Służba Sądowa
Prezes
Sądu Rejonowego
Kierownik finansowy
Wiceprezes Sądu Rejonowego /
Przewodniczący Wydziału
Wydziały merytoryczne
Organ sądowy
Komórka organizacyjna
Stosunek podległości
Nadzór administracyjny
Więź funkcjonalno-informacyjna
Kierownik zespołu
Zespół KSS Kuratorzy
Misja służby kuratorskiej

Pomoc w rehabilitacji społecznej
skazanych i nieletnich

Motywowanie i wspieranie rodziców w
opiece i wychowaniu dzieci

Ochrona dobra małoletnich dzieci

Redukcja społecznej patologii i
przestępczości

Ochrona społeczeństwa
Charakter zadań kuratorów
Określone przez prawo zadania o charakterze
 wychowawczo – resocjalizacyjnym
 diagnostycznym
 profilaktycznym
 kontrolnym
związane z wykonaniem orzeczeń sądu.
ZADANIA KURATORÓW
Kuratorzy
rodzinni
Postępowanie przed
wydaniem orzeczenia
Wywiady
środowiskowe
Nadzory
tymczasowe
Kuratorzy dla
dorosłych
Postępowanie
wykonawcze
Nadzory
Odbieranie
dzieci i udział w
kontaktach
Inne zadania
Wywiady
środowiskowe
Postępowanie przed
wydaniem orzeczenia
Wywiady
środowiskowe
Postępowanie
wykonawcze
Dozory
Kara
ograniczenia
wolności
Kontrola
okresu próby
Udzielanie
pomocy z FPP
Dozór
elektroniczny
Wywiady
środowiskowe
Kuratorzy dla dorosłych







Dozór nad skazanym lub sprawcą przestępstwa
Kara ograniczenia wolności i prace społecznie
użyteczne (do 1 m-ca do 12 miesięcy, wyjątkowo na
czas przekraczający 24 miesięcy).
Kontrola wykonywania obowiązków nałożonych na
skazanych
Nadzór nad odbywaniem kary w systemie dozoru
elektronicznego.
Wywiady środowiskowe
Udzielanie pomocy z Funduszu Pomocy
Postpenitencjarnej.
Przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu
karnego.
Standardy obciążenia – wymiar zadań
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie standardów obciążenia pracą
kuratora zawodowego
Rodzaje spraw
Kuratorzy dorosłych
Liczba spraw
Kuratorzy rodzinni
Liczba spraw
Dozory / nadzory
własne
od 20 do 35
od 15 do 25
Dozory / nadzory
powierzone
od 30 do 60
od 20 do 40
Inne sprawy
do 50
do 50
Łącznie
do 120, w tym 50
własnych
do 100, w tym 50
własnych
Obciążenie pracą kuratora zawodowego
dla dorosłych
Maksymalne wg rozporządzenia
MS w sprawie standardów
166624,
38%
50; 45%
60; 55%
Wg stanu na 31.12.2011
sprawy własne
kuratora
zawodowego
dozory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
277329,
62%
sprawy własne
kuratora
zawodowego
dozory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
Dozory wykonywane przez kuratorów dla
dorosłych zawodowych i społecznych
Maksymalne wg rozporządzenia
MS w sprawie standardów
Wg stanu na 31.12.2011
108499,
39%
35; 37%
60; 63%
dozory własne
kuratora
zawodowego
dozory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
166624,
61%
dozory własne
kuratora
zawodowego
dozory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
Struktura obciążenia kuratora zawodowego
dla dorosłych (średnia na 1 etat/miesięcznie)
dozory własne kuratora
zawodowego
34.6, 23%
kara ograniczenia
wolności
53.1, 36%
pozostałe sprawy
31.2, 21%
2, 1%
wywiady środowiskowe
kuratora zawodowego
wywiady środowiskowe
zlecone kuratorowi społ
6.4, 4%
22.6, 15%
dozory powierzone
kuratorowi społecznemu
Obciążenie pracą kuratora zawodowego
rodzinnego
Maksymalne wg rozporządzenia
MS w sprawie standardów
Wg stanu na 31.12.2011
70922, 39%
40; 44%
50; 56%
sprawy
wykonywane
przez
kuratora
zawodowego
nadzory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
108894,
61%
sprawy
wykonywane
przez kuratora
zawodowego
nadzory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
Nadzory wykonywane przez kuratorów
rodzinnych zawodowych i społecznych
Maksymalne wg rozporządzenia
MS w sprawie standardów
Wg stanu na 31.12.2011
41648,
28%
25; 38%
40; 62%
nadzory
własne
kuratora
zawodowego
nadzory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
108894,
72%
nadzory
własne
kuratora
zawodowego
nadzory
powierzone
kuratorowi
społecznemu
Struktura obciążenia kuratora zawodowego
rodzinnego (średnia na 1 etat/miesięcznie)
nadzory własne kuratora
zawodowego
21.1, 20%
pozostałe sprawy
wywiady środowiskowe
kuratora zawodowego
14.8, 14%
wywiady środowiskowe
zlecone kuratorowi społ
nadzory powierzone
kuratorowi społecznemu
55.1, 52%
13, 12%
1.55, 2%
Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych
w latach 2003 - 2011
20000
19015
18872
17805
18000
18446
18307
17864
17943
18043
16604
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
1817
2097
2365.5
2614
3118
3167
3141
3137.5
3137.5
Kuratorzy
zawodowi
Kuratorzy
społeczni
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych wpływ i zakończenie spraw w latach 2008-2011
Ogółem
Na 1 etat kuratora zawodowego
500000
Wpływ spraw
Zakończenie
spraw
400000
200
Wpływ spraw na 1
etat kz
Zakończenie spraw
na 1 etat kz
150
0
94.5
95
98.7
2009
96.4
2008
94.3
93.3
157.1
50
100000
95.9
296512
298026
309673
302332
296218
100
293132
200000
303958
497718
300000
0
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Sprawy i wywiady kuratorów dla dorosłych
w latach 2003 - 2011
1000000
Wywiady
środowiskowe
100000
75587
116710
186824
271692
306866
311448
320088
174521
171178
168029
79645
68687
67022
70837 166624
217891
194558
188821
221088
206671
203304
110557
265086
200000
168109
300000
142222
400000
186477
500000
117913
600000
175999
700000
188803
800000
230128
900000
114862
100802
78112
87185
93562
97993
75361
80530
94507
114300
119784
121316
122994
112842
108499
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Dozór
powierzony
kur społ
Pozostałe
sprawy
Kara ogr.
wolności
Dozór kuratora
zawodowego
Średnia miesięczna liczba spraw i wywiadów na 1 etat
kuratora dla dorosłych w latach 2003 - 2011
8.1
7.5
Wywiady
środowiskowe
7.8
240
Dozór
powierzony
kur społ
Pozostałe
sprawy
7.0
6.2
102.6
96.9
87.4
74.4
Kara ogr.
wolności
59.9
Dozór kuratora
zawodowego
120
67.9
71
64.9
41.6
7.1
8.1
8.3
8.5
55.1
54.5
53.6
53.1
25.1
22
21.7
22.6
32.3
24.7
27.8
29.8
31.2
72.2
85
52.7
49.3
43.9
41.5
38.4
40
43.7
38.4
38.3
39.2
36
34.6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
120 spraw maksymalne
obciążenie
pracą
kuratora
zawodowego
dla dorosłych
Kuratorzy rodzinni
 Nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, nad
nieletnimi i nad osobami zobowiązanymi do leczenia od
alkoholu
 Udział w kontaktach dziecka z rodzicem w
rozłączeniu
 Przymusowe
odebranie dziecka (uprowadzenie
dziecka, zatrzymanie dziecka, w trybie konwencji
haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę)
 Wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich,
rodzinnych, opiekuńczych
Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych
w latach 2003 - 2011
14000
12000
10000
1977
12995
1978
12681
1953.5
12423
1916.5
11779
1860.6
10903
1740.5
1829
10000
9549
1787
2000
1780
4000
10704
6000
13242
8000
Kuratorzy
zawodowi
Kuratorzy
społeczni
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych wpływ i zakończenie spraw w latach 2008-2011
Ogółem
Na 1 etat kuratora zawodowego
150000
Wpływ spraw
Zakończenie
spraw
100
Wpływ spraw na 1
etat kz
Zakończenie
spraw na 1 etat kz
75
100000
0
49.3
48.4
51.2
46.2
54.7
49
47.6
25
46.2
97381
95773
101323
91391
106983
95836
91709
50000
88992
50
0
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
Sprawy i wywiady kuratorów rodzinnych
w latach 2003 - 2011
600000
Wywiady
500000
345174
332372
337875
340085
337842
331854
305661
Pozostałe
sprawy
76046
87802
92357
103989
105390
72604
76352
81422
75631
59766
55198
100000
108894
66010
200000
107882
Nadzór
kuratora
zawodowego
108603
300000
325071
400000
371422
Nadzór
kuratora
społecznego
38858
32247
29274
40894
39484
38163
43572
43965
42404
43935
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
41305
2010
41648
2011
Średnia miesięczna liczba spraw i wywiadów na
1 etat kuratora rodzinnego w latach 2003 - 2011
40
40.8
42.7
44.5
14.0
14.6
55.1
55.5
54.7
55.9
60
54.5
14.4
14.7
15.1
15.9
13.9
48
42.6
80
37.1
100
53.1
15.2
120
17.3
140
32.1
22.1
20.9
25
28.7
19.9
16.3
14.8
23.6
22
22.4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nadzór kuratora
społecznego
Pozostałe sprawy
20.9
21.1
0
2003
maksymalne
obciążenie
pracą kuratora
zawodowego
rodzinnego
Wywiady
43.5
20
23
100 spraw -
2010
2011
Nadzór kuratora
zawodowego
Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2009
Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim
120
100
80
40
20
0
Brak urzędników
60
Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2010
Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim
140.0
120.0
100.0
80.0
40.0
20.0
0.0
Brak urzędników
60.0
Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2011
Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim
100
90
80
70
60
50
30
20
10
0
Brak urzędników
40
Sprawy prowadzone przez kuratorów dla dorosłych w
głównych okręgach sądowych w Polsce (31.12.2011)
Dozór
Kara ogr.
wolności
Kontrola okresu
próby i inne
sprawy
Wywiady
443953
275123
97993
70837
320088
Warszawa
15164
8244
4375
2545
13392
Warszawa Pr
11032
7276
2448
1308
9520
Białystok
7025
5513
938
574
9404
Gdańsk
17928
11210
3989
2729
14333
Katowice
26401
16576
5489
4336
17655
Kraków
16665
10344
3394
2927
9349
Łódź
18041
11257
2433
4351
13242
Poznań
24014
14246
5651
4117
16745
Rzeszów
6215
3973
1664
578
3940
Szczecin
15556
8149
4773
2607
9167
Wrocław
13805
8628
1987
3190
10238
POLSKA
Sprawy
ogółem
Kuratorzy dla dorosłych
(2011)
Średni wpływ i zakończenie spraw na 1 kuratora zawodowego
120
100
80
60
40
20
0
Wpływ spraw
Zakończenie spraw
Kuratorzy dla dorosłych
(31.12.2011)
Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie
200
10.2
10.7
160
8.5
10.6
22.6
24.2
120
120
31.2
41.7
24.4
10.0
17
31
30.1
10.4
7.4
27.8
8.4
38.1
12.9
9.4
35.6
8.3
14.6
7.5
32.3
15.4
33.2
18.6
22
41.9
30.2
38.9
6.3
21.7
24.2
36.4
80
40
87.7
78.5
92.1
90.4
100.1
115.1
98.5
86.9
105.2
99.9
76.2
67.3
0
Dozór
Kara ogr. wolności
Kontrola okresu próby i inne spr.
Wywiady
Kuratorzy rodzinni (2011)
Średni wpływ i zakończenie spraw na 1 kuratora zawodowego
120
100
80
60
40
20
0
Wpływ spraw
Zakończenie spraw
Kuratorzy rodzinni (31.12.2011)
Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie
140
15.9
120
100
80
14.6
14.8
15.5
11.3
12.4
10
11.2
11.3
18.6
19.2
15.7
14.3
1.5
6.6
19
2.8
39.4
18.1
12.5
10.8
60
40
0.6
12.4
103.1
100.4
76.1
81.5
1.3
76.1
69.9
87.2
70
63.2
48.4
20
0
Nadzór
Pozostałe sprawy
Wywiady
92.2
68.3
Kuratorzy w sądach rejonowych - 2011
Realizacja licznych i różnorodnych zadań wymaga odpowiednio
licznego personelu zawodowego i wolontariuszy.
kuratorzy
zawodowi rodzinni
1977
3137.5
kuratorzy
zawodowi dla
dorosłych
13242
18043
kuratorzy
społeczni dla
dorosłych
kuratorzy
społeczni rodzinni
Kuratorzy społeczni a zalecenia Rady Europy
RE nr R (92) 12
Zalecenie nr R (92) 16 Komitetu Ministrów skierowane do
państw członkowskich w sprawie europejskich reguł
dotyczących sankcji i środków alternatywnych
(Przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 19.10.1992 r.)
Reg. 45 - Użyte zostaną wszystkie stosowne zasoby istniejące
w społeczeństwie. Cel ten będzie realizowany także przez
maksymalne wykorzystanie udziału organizacji i osób
prywatnych należących do danej społeczności
Reg. 53 – Na czas pełnienia swoich obowiązków osoby
prywatne należące do danej społeczności będą ubezpieczone
od wypadku, obrażeń i oc. Osoby te otrzymają zwrot
niezbędnych wydatków poniesionych w związku z ich pracą
KOSZTY (?)
Koszty osobowe
Wynagrodzenia kuratorów zawodowych
Ryczałty (zwrot kosztów) kuratorów społecznych
Wynagrodzenia urzędników
– 387.963.000 zł*
– ok. 150.000.000 zł
– ?.000 zł
Koszty pozaosobowe
-?
Utrzymanie biur: sprzęt biurowy, materiały biurowe, energia, itp., które
są wkomponowane w działanie sądu
Bez tych informacji nie jest możliwe oszacowanie czy praca kuratorów
jest efektywna czy nie?
Nie można ustalić jaki jest koszt prowadzenia jednej sprawy / wykonania
wywiadu przez kuratora?
Nie można porównać kosztów oddziaływań kuratorskich z kosztami np.
osadzania w zakładzie karnym, ani porównać z kosztami służb innych
krajów wykonujących zadania podobne do zadań kuratorów.
* Źródło: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/budzet/

similar documents