en enkel powerpointpresentasjon

Report
En rettssak
Viktige ord og begreper
Utarbeidet av Rune K. Nikolaisen,
Sigdal ungdomsskole 17.04.2012
Tiltalte
• Dette er den personen som staten mener har
begått en straffbar handling som bør
pådømmes av domstolene.
• Et viktig prinsipp i rettsstaten er at enhver skal
ansees som uskyldig inntil det er avsagt dom i
saken.
Fornærmede
• Den eller de som har vært utsatt for en
straffbar handling.
• Fornærmede har status som vitne hvis man
skal forklare seg under saken.
Etterlatte
• Dette er ektefelle eller samboer, barn og
foreldre til den som er død som følge av en
straffbar handling.
• Etterlatte som skal forklare seg under en
rettssak, har status som vitne i saken.
Vitne
• Man kan bare dømme en person på bakgrunn
av det som kommer fram i retten.
• Vitner må forklare seg for retten for å fortelle
hva de har sett eller hørt.
• Vitner har plikt til å snakke sant, og falsk
forklaring for retten kan straffes med fengsel.
Bistandsadvokaten
• En advokat som skal passe på fornærmedes og
etterlattes interesser i forbindelse med
etterforskningen og domstolens behandling.
• Under rettssaken kan bistandsadvokaten stille
spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.
Påtalemyndighet
• Dette er statens advokat (derfor navnet
statsadvokat) og kalles i retten for aktor.
• Denne personen jobber for å bevise at den
tiltalte har gjort det som hevdes i tiltalen.
• Jobber for å få frem sannheten.
Tiltale
• Et dokument som aktor (påtalemyndigheten)
skriver for å bevise at en person har utført en
ulovlig handling.
• Handlingen som tiltalte skal ha gjort beskrives
i detalj.
Forsvarer
• skal forsvare den tiltalte og passe på at ingen
blir uskyldig dømt.
• få frem alt det som taler til den tiltaltes fordel,
for eksempel for å minske straffen eller få den
tiltalte frikjent.
Dommer
• I retten jobber fagdommer og lekdommere
sammen for å finne sannheten.
• Fagdommer er utdannet advokat og kan alt
som har med lover å gjøre.
• Lekdommere er vanlige folk som ikke har noen
spesiell utdanning for å dømme. Tiltalte skal
"dømmes av sine likemenn".
Sakkyndig
• En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt
som retten har behov for å få nærmere
klarlagt.
• De kan for eksempel si hva de mener om den
tiltalte er ved «sine fulle fem» eller ikke. Det
er likevel dommerne som avgjør hva som til
syvende og sist er sannhet.
Kilder til bildene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.fvn.no/migration_catalog/article2159475.ece/BINARY/w780/Tiltalte+og+forsvareren
http://www.moss-avis.no/polopoly_fs/kristin-berglund-og-mia1.6206406!/image/3964262137.JPG_gen/derivatives/derivative_article_980/3964262137.JPG
http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04206/1330979761000_20120305073_4206168978x1200r.jpg
http://www.jusstorget.no/admin/FileArchive/readfile.asp?Fid=289
http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00950/Siv_Hallgren__Frode_950308i.jpg
http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04262/1334579761000_20120416058_4262599978x1200r.jpg
http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/03625/1303890485000_retten_stor_3625000978x1200r.j
pg
http://gfx.dagbladet.no/labrador/175/175118/17511820/jpg/active/978x.jpg
http://sommer17.files.wordpress.com/2009/08/dommer-ingmar-nestor-nilsen.jpg?w=300&h=169
http://gfx.nrk.no/h4peOd1k3tCB8DDWMn9yCQYjqXZMAqB4PgXix9In0D-w.jpg
Andre kilder
• http://www.domstol.no/22-7
• http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-iretten/Aktorene-i-retten/
• http://no.wikipedia.org/wiki/Dommer
• http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarer
• http://no.wikipedia.org/wiki/Tiltale
• http://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5talemy
ndighet

similar documents