Презентація ФРТУ - Федерація роботодавців транспорту України

Report
(14.02.2013 м. Київ)
Громадська організація, яка заснована у 2005 році, до складу якої
входять роботодавці в галузі транспорту із загальною кількістю
працюючих понад 350 тис. осіб. Головою Федерації з 2006 року є
кандидат технічних наук, професор Климпуш Орест Дмитрийович.
Єдина репрезентативна сторона соціального діалогу між урядом
країни та приватним сектором в галузі транспорту;
Член Національної тристоронньої соціально-економічної ради при
Президентові України від сторони роботодавців;
Об'єднана
платформа
для
спільної
роботи
з державними органами та іншими заінтересованими сторонами.
“Адвокат” підприємств галузі транспорту в рамках державноприватного партнерства
участь в обговоренні, ініціюванні,
розробці та погодженні проектів
нормативно-правових актів та
інших документів щодо
регулювання прав та законних
інтересів підприємств галузі
транспорту;
 проведення колективних
переговорів між владою,
роботодавцями та профспілками
в рамках соціального діалогу;
 впровадження передової
міжнародної практики в галузі
транспорту;
 розробка нових підходів для
підвищення якості надання
транспортних послуг

Захист прав та інтересів
підприємств галузі транспорту
та підвищення їх
конкурентоспроможності
Сприяння реформуванню
галузі транспорту

участь в колегіальних, дорадчих
та робочих групах, комітетах,
створених при органах влади та
інших зацікавлених сторін;

Розробка і просування стратегій,
програм, рекомендацій,
регіональних проектів з питань
реформування галузі транспорту;

консолідація підприємств в
процесах реформування галузей
транспорту.

висвітлення позиції щодо
проблем галузі транспорту в ЗМІ
(аналітика публікацій, коментарії
по ним, надання інтерв’ю,
публікація статей);

проведення круглих столів, пресконференцій, семінарів;

запровадження міжнародних
проектів щодо аналізу проблем
галузі та пошуку шляхів їх
вирішення
Створення публічного поля
для обговорення
проблем галузі
транспорту
1. Представництво інтересів підприємства в державних органах через легітимну
галузеву організацію, позиція якої є обов’язковою для врахування відповідно до
чинного законодавства;
2. Погодження проектів нормативно-правових актів та інших документів
нормативного характеру на стадії їх розробки, впровадження, а також ініціювання
законопроектів, в яких зацікавлені підприємства галузі транспорту;
3. Право бути делегованими як члена Федерації роботодавців транспорту України,
так і члена СПО Федерації роботодавців України до складу колегій, громадських
рад,а також інших робочих органах, створених при обласних державних
адміністраціях, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Податковій
адміністрації, міністерствах та відомствах України, а також бути делегованими до
Національної
тристоронньої
соціально-економічної
ради
,
Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших з питань
формування та реалізації державної соціальної та економічної політики;
4. Представництво інтересів підприємств в колективно-договірних відносинах з
профспілками (участь в укладанні Генеральної, галузевої угоди, консультація щодо
укладання колективних договорів);
5. Захист прав та інтересів підприємств
спору (конфлікту);
при виникненні колективного трудового
6. Вплив на формування громадської думки за допомогою ЗМІ (публікації, статті,
коментарії по ним, інтерв’ю), а також шляхом проведення круглих столів, семінарів,
конференцій.»

Закон України «Про організацію роботодавців, їх
об’єднання, права і гарантії їх діяльності»










Закон України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності«

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки
Організації роботодавців, їх об’єднання:
«…представляють і захищають свої права та законні інтереси, права та інтереси
своїх членів у відносинах з органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування,
професійними спілками, їх об'єднаннями та утвореними ними органами, іншими
громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями»;
«…проводять експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з
питань, що стосуються прав та інтересів їх членів. Проекти законів з питань
формування та реалізації державної соціальної та економічної політики,
регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються
відповідними центральними органами виконавчої влади з урахуванням
пропозицій всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.»
«…беруть участь у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод
..»
«…беруть участь у соціальному діалозі..»;
«…представляють та захищають інтереси своїх членів під час здійснення
відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності…»;
«…виступають стороною колективного трудового спору (конфлікту)»
«…висвітлюють свою діяльність у засобах масової інформації…»;
«…проводять соціологічні дослідження, створювати наукові, інформаційні,
експертно-аналітичні та навчально-дослідницькі центри»;

«Професійні спілки, їх об'єднання визнають організації роботодавців, їх
об'єднання повноважними представниками роботодавців і захисниками їх
законних прав і інтересів, сприяють їх діяльності»

« …здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення проектів законів
України та інших нормативно-правових актів …»;
«…Забезпечувати участь …на засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів
України під час розгляду нормативно-правових актів у сфері соціальних,
економічних і трудових відносин та надавати їм можливість представляти
позицію сторін при їх обговоренні та прийнятті рішення …»;


similar documents