** FRP******- - شرکت مقاوم سازی بهساز سازه

Report
‫ بهسازی لرزه ای و اجرای طرح های مقاوم‬، ‫طراحی‬
‫سازی‬
Seismic Design, Rehabilitation and
Construction of Structures
‫شرکت بهسازسازه با تکیه بر تجربیات فنی و اجرایی و همچنین با در اختیار داشتن کادر‬
‫مهندس ی و اجرایی مجرب توانایی ارائه شرح خدمات بشرح زیر دارا می باشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫خدمات مشاوره ای‪ ،‬محاسباتی و نظارتی در خصوص مقاوم سازی‪ ،‬ترمیم و‬
‫بهسازی لرزه ای سازه های موجود؛‬
‫‪‬‬
‫خدمات اجرایی در خصوص مقاوم سازی‪ ،‬ترمیم و بهسازی لرزه ای سازه های‬
‫موجود؛‬
‫انجام طرح های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای وضع موجود سازه ها و ابنیه‬
‫‪‬خدمات فنی در خصوص شناخت وضع موجود سازه‪ ،‬شامل برداشت کیفی و معماری‬
‫وضع موجود‪ ،‬انجام آزمایشات شناسایی مصالح‪ ،‬و سونداژ‪ ،‬و تهیه نقشه های سازه ای‬
‫وضع موجود انواع سازه ها ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫انجام آزمایشات مخرب)‪ (DT‬و غیرمخرب )‪ (NDT‬شناسایی مصالح بر روی سازه‬
‫ها‪.‬‬
‫‪‬انجام محاسبات ارزیابی ثقلی و لرزه ای وضع موجود سازه ها و شناسایی نقاط ضعف‬
‫آنها؛‬
‫‪.‬‬
‫‪25.0000‬‬
‫روش های تحلیل سازه ها ←‬
‫استاتیکی خطی‬
‫استاتیکی غیرخطی‬
‫دینامیکی خطی‬
‫دینامیکی غیرخطی‬
‫‪20.0000‬‬
‫‪15.0000‬‬
‫‪10.0000‬‬
‫‪5.0000‬‬
‫‪500000‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪350000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪250000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-5.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ارائه طرح و جزئیات فنی و اجرایی جهت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای وضع موجود‬
‫انواع سازه ها و ابنیه؛‬
‫تامین سختي جانبي براي كل سازه‪.‬‬
‫تامین مقاومت جانبي الزم براي كل سازه‪.‬‬
‫تامین شکلپذیری الزم براي كل سازه‪.‬‬
‫اصالح موضعي اجزاي سازه‪.‬‬
‫حذف يا كاهش بينظمي در سازه‪.‬‬
‫كاهش نیاز سازه‪.‬‬
‫‪ ‬کاهش جرم سازه‪،‬‬
‫‪ ‬به كارگیري سيستمهاي جداساز لرزهاي در پاي سازه)‪(BASE ISOLATION‬‬
‫‪ ‬بهكارگیري سيستمهاي كنترل غیرفعال (میراگرها)‬
‫‪‬‬
‫اصالح و تقویت موضعي اجزاي سازه ای‬
‫•‬
‫استفاده از الیاف های کامپوزیت ‪ FRP‬جهت مقاوم سازی سازه های بتنی و بنایی‪.‬‬
‫•‬
‫استفاده از پوشش بتني)‪.(Concrete Jacket‬‬
‫•‬
‫استفاده از پوشش فلزی )‪.(Steel Jacket‬‬
‫‪‬‬
‫مزایای طرح تقویت سازه ها توسط الیاف ‪: FRP‬‬
‫‪ -1‬نصب سيستم ‪ FRP‬به صورت خارجي روی سازه‪.‬‬
‫‪ -2‬نسبت باالي مقاومت به وزن‪.‬‬
‫‪ -3‬مقاومت زياد آن در برابر خوردگي‪.‬‬
‫‪ -4‬جابجايي و حمل و نقل آنها راحتتر‪.‬‬
‫‪ -5‬اقتصادی بودن استفاده از این سیستم در اغلب موارد‪.‬‬
‫‪ ‬تقویت باربری ستون های بتنی توسط دورپیچ الیاف‪.FRP‬‬
‫‪ ‬تقویت خمش ی تیرهای بتنی توسط الیاف‪.FRP‬‬
‫‪‬‬
‫تقویت برش ی تیرها بوسیله الیاف‪. FRP‬‬
‫‪‬‬
‫تقویت دیوارهای بتنی و بنایی بوسیله الیاف‪FRP‬‬
‫‪‬‬
‫تقویت اتصاالت و دال بتنی توسط الیاف‪FRP‬‬
‫‪‬قابلیت های بالقوه ‪FRP‬در تقویت و ترمیم سازه ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )1‬افزایش ظرفیت باربری و افزایش شکل پذیری ستون ها‪-‬تیرها‪-‬‬
‫دال هاو اتصاالت بتن مسلح‪.‬‬
‫‪ )2‬تقویت سازه های ساحلی و سکوهای بتنی‪.‬‬
‫‪ )3‬تقویت دیوارهای بتن مسلح ومصالح بنایی‪.‬‬
‫‪ )4‬تقویت تونل ها‪.‬‬
‫‪ )5‬تقویت لوله های فوالدی یا بتنی‪.‬‬
‫‪ )6‬تقویت سازه های بیمارستانی و سازه های باستانی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )7‬مقاومت های کشش ی وحتی فشاری باال‪.‬‬
‫‪ )8‬مقاومت خستگی در خور توجه‪.‬‬
‫‪ )9‬خوردگی در حد صفر‪.‬‬
‫‪ )10‬مقاومت بسیار زیاد در محیط های قلیایی‪.‬‬
‫‪ )11‬سطح اجرا شده بسیار تمیز بعد از اجرا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لیست پروژههای مطالعاتی و محاسباتی مقاوم سازی انجام گرفته يا در دست انجام شرکت‬
‫مطالعات مقاوم سازی برجهای مسکونی لتمان کن (اتحاديه تعاونی مسکن سپاه)‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای ‪10‬باب مدارس استان تهران(اداره کل نوسازی مدارس استان تهران)‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای اداره راه اردبیل‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر سنندج‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای بانک صادرات‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر استان البرز‪ -‬ماهدشت‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهرشوشتر‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر استان کرمانشاه‪ -‬شهرک تالش‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای مخابرات زنجان‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمانهای مخابرات آذربايجانغربی‪.‬‬
‫مطالعات و اجرای طرح مقاوم سازی سازه های بتنی شرکت توسعه نیشکر شوشتر‪-‬کارخانه امام خمینی‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمان ‪ 8‬طبقه بتنی واقع در خیابان ولیعصر‪-‬تجریش‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمان ‪ 7‬طبقه بتنی واقع در زعفرانیه جهت افزایش طبقات‪.‬‬
‫مطالعات مقاوم سازی ساختمان ‪ 6‬طبقه بتنی تهران ویال جهت افزایش طبقات‬
‫مطالعات طرح مقاوم سازی ستونهای ساختمان ‪ 6‬طبقه بتنی واقع در خیابان آفریقا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مطالعات طرح مقاومسازی تیرهای بتنی ساختمان دانشگاه پیام نور گچساران‪.‬‬
‫مطالعات طرح مقاومسازی ساختمان ‪ 5‬طبقه بتنی واقع در شهر زیبا‪.‬‬
‫مطالعات طرح مقاومسازی تیرهای ساختمانهای بتنی(‪ 4‬سازه بتنی) واقع در بلوار فردوس – تعاونی بنیاد‬
‫مستضعفان‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لیست پروژههای اجرایی مقاوم سازی و بهسازی لرزهای انجام گرفته يا در دست انجام شرکت‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی سازه های بتنی شرکت توسعه نیشکر شوشتر‪ -‬کارخانه امام خمینی‪ -‬طرح ترمیم بتن توسط‬
‫مالت ترمیمی و اجرای الیاف تقویتی ‪ CFRP‬و ‪.GFRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی تیرهای بتنی ساختمان دانشگاه پیام نور گچساران‪ -‬طرح تقویت خمش ی و برش ی تیرها با‬
‫روش اجرای الیاف تقویتی ‪.CFRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر سنندج‪ -‬طرح تقویت ستونهای دارای مقاومت فشاری پایین با‬
‫روش اجرای الیاف تقویتی ‪ CFRP‬و ‪.GFRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر استان البرز‪ -‬طرح تقویت ستونهای دارای مقاومت فشاری پایین‬
‫با روش اجرای الیاف تقویتی ‪ -CFRP‬اجرای دیوارهای برش ی جدید و تقویت فونداسیون‪.‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان ‪ 8‬طبقه بتنی واقع در خیابان ولیعصر‪-‬تجریش‪ -‬طرح تقویت تیرها و ستون های‬
‫سازه با روش اجرای الیاف تقویتی ‪.FRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی تیرهای ساختمانهای بتنی(‪ 4‬سازه بتنی) واقع در بلوار فردوس – تعاونی بنیاد مستضعفان‪-‬‬
‫طرح تقویت تیرها و ستونهای سازه با روش اجرای الیاف تقویتی ‪.FRP‬‬
‫اجرای طرح اتصال عرشه فلزی و پایه های بتنی پل کهریزک توسط اجرای طرح کاشت بولت در بتن توسط چسب‬
‫کپسولی‪.‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان ‪ 7‬طبقه بتنی واقع در زعفرانیه جهت افزایش طبقات ‪ -‬طرح اضافه کردن‬
‫دیوارهای برش ی کوتاه بتنی (‪ )Wing Wall‬جدید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان ‪ 5‬طبقه بتنی واقع در شهر زیبا‪ -‬طرح تقویت تیرهای بتنی به روش پوشش بتنی ( (‬
‫‪ Concrete Jacket‬و اجرای ستون جدید‪.‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان ‪ 6‬طبقه بتنی تهران ویال جهت افزایش طبقات‪ -‬طرح اضافه کردن دیوارهای‬
‫برش ی کوتاه بتنی (‪ )Wing Wall‬جدید‪.‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ستونهای دارای مقاومت فشاری پایین با الیاف تقویتی ‪ -GFRP‬ساختمان ‪ 6‬طبقه بتنی‬
‫واقع در خیابان آفریقا‪.‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی فونداسیون سازه سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن با روش کاشت میلگرد‪.‬‬
‫ارائه طرح و اجرای طره و پوشش سقف در سازه بتنی مهرشهر کرج با روش کاشت میلگرد‪.‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر استان کرمانشاه‪ -‬شهرک تالش(الیاف‪. (FRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی سازه بتنی واحد سیویل پتروشیمی کردستان(الیاف‪. (FRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر کارکنان شبکه آبیاری شوشتر(الیاف‪. (FRP‬‬
‫اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر فنی و حرفه ای اهواز(الیاف‪. (FRP‬‬

similar documents