Fagforum Infrastruktur 06022014

Report
Fagforum for infrastruktur
i Grenland 06.02.2014
Tema
• Lov om offentlige anskaffelser
GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og
Skien kommuner. Kommunale og interkommunale virksomheter – opsjon.
Innkjøpsenheten:
Styret for GKI:
Samarbeidsrådet for GKI:
Består av 6 årverk
Rådmennene i Grenlandskommunene
En nøkkelperson i hver kommune, rådgivende
Arbeidsoppgaver
• Informasjon
• Gjennomføring av felles rammeavtaler – varer og tjenester
• Kontraktsoppfølging
• Bistand og rådgivning til kommunene
• E-Handel
• Kompetansebygging
• Rutiner og utvikling
• Miljø og samfunnsansvar
Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
Grunnleggende krav, LOA §5 og FOA Del 1, §3-1
(gjelder alle innkjøp uavhengig av anskaffelsens art og verdi)
•
•
•
•
•
•
•
•
Krav til konkurranse
Ikke diskriminering (nasjonalitet eller lokal tilhørighet)
Ikke oppdeling av konkurranser
Likebehandling og forutberegnelighet
Forholdsmessighet
God anbuds- og forretningsskikk
Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
Livssykluskostnader, universell utforming og miljø
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Del 1 – Alminnelige bestemmelser (gjelder også for del 2 og 3)
Del 2 – Anskaffelser under EØS-terskelverdiene + uprioriterte tjenester
Del 3 – Anskaffelser over EØS-terskelverdiene
Terskelverdier, NOK, ekskl. mva.
-nasjonal, varer og tjenester:
-nasjonal, bygg/anlegg:
-EØS, varer og tjenester:
-EØS, bygg/anlegg:
kr 500.000 – 1.600.000
kr 500.000 - 40.000.000
over kr 1.600.000
over kr 40.000.000
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Del 1 – Alminnelige bestemmelser
Anskaffelsesprosedyrer
• Åpen anbudskonkurranse
• Begrenset anbudskonkurranse
• Konkurransepreget dialog
• Konkurranse med forhandling
Nasjonal kunngjøring
• Velge prosedyre, Doffin, tidsrammer mer fleksible, tildelingskriterier «litt rom»
EØS kunngjøring
• Hovedregel er åpen eller begrenset anbudskonkurranse – unntak begrunnes
• Doffin + TED
• Mer tidkrevende
• Tildelingskriterier skal vektes
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Del 2 (under EØS terskelverdi) og Del 3 (over EØS terskelverdi)
Kvalifikasjonskrav – relatert til leverandøren
Skatteattester (obligatorisk – ikke eldre enn 6 måneder)
• skatteattest for mva.
• skatteattest for skatt
HMS-egenerklæringsskjema (obligatorisk ved arbeid)
Lærlingeordning (for norske leverandører, dersom klart definert behov i bransjen)
Økonomi
Komplett årsregnskap, styre- og revisjonsberetning, kredittraiting, garantier,
forsikringer, annen relevant dokumentasjon.
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Kvalifikasjonskrav – relatert til leverandøren, fortsetter
Tekniske og faglige personell
•
Disponering av personell
•
Prøver, beskrivelser, fotografier, sertifikater
•
Metoder for kvalitetssikring og ansvarlig for kvalitetskontroll
•
Viktigste leveranser siste 3 år, verdi, tidspunkt, kunde
•
Produksjonskapasitet / kapasitet
•
Andel av kontrakt til underentreprenører / underleverandører
•
Gjennomsnittlig arbeidsstyrke og administrativt personell
•
Redskaper, maskiner, utstyr, verktøy, materiell disponeres
•
Utdanning og faglige kvalifikasjoner mht. utføre kontrakten / tjenesten
Godkjenninger
•
Faglig register, handelsregister, foretaksregister
Oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder
Standarder for miljøledelsessystemer
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
-Del 2, nasjonalt: varer, tjenester, bygg/anlegg
Tildelingskriterier
• Laveste pris
(forutsatt at konkurransegrunnlagets spesifikasjoner og krav er oppfylt)
•
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud
(tilknytning til kontraktsgjenstanden)
-Kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper,
miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk
bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som legges til
grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der
oppdragsgiver på forhånd har bestemt prioriteringen eller vektingen av
kriteriene, skal dette angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
-Del 3, EØS: varer, tjenester og bygg/anlegg
Tildelingskriterier
• Laveste pris
(forutsatt at konkurransegrunnlagets spesifikasjoner og krav er oppfylt)
•
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud
(tilknytning til kontraktsgjenstanden)
-Kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper,
miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk
bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som legges til
grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.
Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene.
Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag.
Evaluering – ERP System
Tildelingskriterium
Vekt
Poeng
Økonomi:
Produktmessige egenskaper:
Tjenestemessige egenskaper:
Sum
35%
50%
15%
100%
1-10
1-10
1-10
Score
x
x
x
Beregningsmodell
For hvert kriterium rangeres det enkelte tilbud på en poengskala fra 1 – 10,
der 10 er høyest. Beste tilbud innenfor hvert kriterium oppnår 10 poeng.
Hvor stor del av poengskalaen som benyttes ved poenggivningen avhenger
av hvor store forskjeller det er mellom tilbudene på de enkelte kriteriene.
Poeng pr. kriterium multipliseres med kriteriets vekt. Det tilbud som oppnår
høyest ”totalscore”, defineres som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet
og er vinner av konkurransen. (Bruk av elektronisk innkjøpsverktøy 1-100)
Evaluering – Tekniske rådgivertjenester
Tildelingskriterium
Vekt
Poeng
Pris:
Kompetanse:
Sum
60%
40%
100%
1-10
1-10
Score
x
x
Kompetanse (Siv. ingeniør, ingeniør, teknisk fagskole).
Erfaring fra relevante oppdrag.
Beregningsmodell som tidligere.
Evaluering – Håndverkertjenester
Tildelingskriterium
Vekt
Poeng
Pris:
Sum
100%
100%
1-10
Score
x
For vurdering av pris inngikk følgende:
• Timepriser
• Produktpriser + påslag
• Produktpakker (timepris x timeforbruk + vareforbruk)
Beregningsmodell som tidligere.

similar documents