Hvordan kan vi gjennom offentlige anskaffelser bidra til innovasjon

Report
Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
«Hvordan kan vi gjennom offentlige
anskaffelser bidra til
innovasjon og nyskapning?»
MTF Landsmøte 2013
God og likeverdig helsetjeneste
• Helse Sør-Øst, Strategi mot 2020:
«Kvalitet, pasientsikkerhet og standardisering av teknologi og
arbeidsprosesser er de viktigste utviklingsområdene i
foretaksgruppen de neste årene.»
Å understøtte disse mål er
hovedoppgaven til vår
innkjøpsorganisasjon
Vi ønsker å tilrettelegge for at vårt helsepersonell kan
ha fullt fokus på kjerneoppgaver
Bilde av sykehus og
helsepersonell
Bilde av innkjøp
som jobber for
tilrettelegging
2011:
3 millioner munnbind
400 tusen operasjonsfrakker
2 millioner luer
…og bidra til at de har økonomisk handlingsrom til å gjøre det
Målbildet bør være å utvikle innkjøpsorganisasjonen
videre
HSØ innkjøp idag
”Fra saksbehandlende til verdiskapende”
Generasjon 3:
”Konsolidert
innkjøper”
Generasjon 2:
”Forhandler”
Generasjon 0:
”Administrator
med mangler”
Generasjon 1:
”God administrator”
▪
▪
▪
▪
▪
Sviktende
kompetanse innen
LOA/FOA
Organisering og
ansvarsfordeling
mangler
Kostnadsbevissthet
mangler
▪
▪
▪
God kompetanse
innen LOA/FOA
Innkjøps rolle
begrenset til
ordremottagere
og administratorer
Begrenset
kostnadsbevissthet
KILDE: McKinseys ekspertgruppe innen innkjøp
▪
▪
Basal forhandlingskunnskap i tillegg
til høy kompetanse
innen LOA/FOA
Innkjøp
betraktes som
støttefunksjon med
tung juridisk
komponent
Kostnadsbevissthet
begrenset til å
sikre gode priser
▪
▪
God strategisk
kunnskap til å
redusere kostnader
innen alle innkjøpskategorier
Aktivt arbeid med
forbedret forbruk
Høy kostnadsbevissthet i hele
organisasjonen
Målbildet
Generasjon 4:
”Tverrfunksjonell
innkjøper i
verdensklasse”
▪
Innkjøp bredt
anerkjent som
strategisk sentralt
område
▪
Innkjøp anerkjent som
høykompetent
rådgiver for brukerne
Integrerte
kategoriteam arbeider
fokusert for å
kontinuerlig tilby riktig
vare til lavest pris
▪
4
«Fra saksbehandlende til merverdiskapende»
«Innkjøp- og logistikkfunksjonen må fornye
seg selv, for å kunne bidra til
ressursbesparelse, nyskapning og innovasjon
innen spesialisthelsetjenesten»
Strategi – nedbrutt i satsingsområder
Skape målbare
resultater
Innovative
innkjøpsprosesser
Utnytte fordelene ved
å opptre som én
kunde, og fremstå
som en profesjonell
part
Videreutvikle
forsyningsstrukturen
Være den ledende
offentlige virksomhet
innen
samfunnsansvar
Sortiment
Videreutvikle etisk
rammeverk, spesielt
mot korrupsjon
Kategoribasert
innkjøpsorganisasjon
Bygge metodeverk
og kompetanse
Kompetanseprogram
Systemstøtte
Videreutvikle metode og
beste praksis
Måling
Samarbeid med marked
Sentral vareforsyning
Etiske leverandørkjeder
Samhandling i
verdikjeden
Kompetanseoverføring
til kjernevirksomheten
Samarbeid med
kjernevirksomheten
Intern vareforsyning
Verdiskapningsprogram
Standardisering og
samordning
Miljø i anskaffelser
Utvikle rammeverk for
innovative anskaffelser
og pre-kommersielle
anskaffelser
Oppdragsdokument
”Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med
øvrige helseforetak iverksette tiltak for å
ivareta innovasjonspotensialet knyttet til
offentlige innkjøp blant annet gjennom
før-kommersielle avtaler”
Innovasjon har to hovedkilder:
• Den forskningsbaserte som springer ut av vår
forskningsbase
• Den brukerdrevne som baserer seg gode ideer
innenfra og utenfra (næringslivet)
Hva sier regelverket?
•
•
•
•
•
•
Helse Norge har jevnt over en (for) streng fortolkning
Mangel på praktisk kunnskap hos innkjøperne
Engstelse for å gjøre feil
”KOFA saker”
Uklart regelverk og dårlige prosedyrer/veiledning
Regelverket gir oss større handlefrihet enn vi anvender
Innovative anskaffelser
• Viktig å bruke tid på behovsverifiseringsfasen
• Dialog med markedet
– Leverandørkonferanse
– Tilpasning av anbud mot marked
– Samarbeid med leverandørorganisasjoner
Innovative
anskaffelser
• Funksjonell kravspesifikasjon
• Legge til rette for at helt nye produkt (som kommer fra
forskning – pre-kommersielle prosesser) ikke blir
utelatt
Prekommersielle
• Åpne for alternative tilbud
anskaffelser
• Legge til rette for små- og mellomstore selskap
• Vurdere å splitte opp anbud i forhold til for eksempel
geografi eller annet
• Valg av konkurranseform, for eksempel
konkurransepreget dialog
Eksempel på prosess:
Behov
•Markedsundersøkelser
•Erfaringsutveksling med
leverandører
•Deltakelse på seminarer
og konferanser
•Presentasjoner av
nyvinninger
•Dialogkonferanse
Anskaffelse
•Informasjonsmøte om
kommende anskaffelse
og hva kunden ønsker å
oppnå
•Prekvalifisering med
påfølgende temamøter
for deltakerne
Tilbud
•Presentasjon av tilbud
for kunde
•Referansebesøk
Nasjonalt program for leverandørutvikling
Nasjonalt program for leverandørutvikling
Foto: Jo Michael
Helse Sør-Øst RHF er nå partner i programmet
Vår grep som partner for innovasjon
Virkemidler
• Vi ønsker å utnytte
handlingsrommet i dagens
regelverk bedre
• Fokus på å dekke behov
med nye løsninger
• Dialogbasert tilnærming
• Krever normalt annen
anskaffelsesprosess
• Krever normalt en annen
kontraktsform (f.eks
utviklingskontrakt)
To aktuelle tilnærminger
identifisert i vårt arbeide
Innovasjonsperspektivet skal
ivaretas også gjennom våre
«standard» anbudsprosesser
Økt satsing på førkommersielle anskaffelser,
herunder OFU kontrakter
Dialog
Samarbeid
Markedsutvikling
Nytenking
Verdiskapende
Kjetil Istad
Direktør innkjøp og logistikk
[email protected]
Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier

similar documents