روش های جوشکاری - Webengineers.ir

Report
‫انواع روشهاي جوشكاري‬
‫صادق رئیسی استبرق‬
‫جناب اقای‬
‫استاد محترم‬
‫مهندس احمدیان‬
‫فهرست‬
‫مطالب‬
‫جوشكاري با قوس‬
‫الكتریكي‬
‫جوشکاری با‬
‫شعله گاز‬
‫جوشكاري با لیزر‬
‫جوشكاري‬
‫اصطكاكي‬
‫جوشكاري‬
‫انفجاري‬
‫جوشکاری‬
‫فراصوتی‬
‫جوشكاري‬
‫مقاومتي‬
‫جوشكاري با پرتو‬
‫الكتروني‬
‫جوشكاري زیر‬
‫آب‬
‫جوشکاری با قوس الکتریکی‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫این روش یکی از متداول ترین روشهای اتصال‬
‫قطعات کار می باشد ‪ .‬ایجاد قوس الکتریکی‬
‫عبارت است از جریان مداوم الکترون بین دو‬
‫الکترود و یا الکترود و قطعه کار که در نتیجه‬
‫آن حرارت تولید می شود ‪ .‬باید توجه داشت که‬
‫برای برقراری قوس الکتریکی بین دو الکترود و‬
‫یا قطعه کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز‬
‫هادی ضروری است ‪ ،‬بطوری که در شرایط معمولی‬
‫نمی توان در خالء جوش کاری کرد‪.‬‬
‫دمای حاصل از قوس الکتریکی به نوع الکترود‬
‫های آن وابسته است ‪ .‬دمای حاصله در آند و‬
‫کاتد برای الکترود های فلزی حدودا ‪ 2400‬تا‬
‫‪ 2600‬درجه سلسیوس تخمین زده شده است‪.‬‬
‫طول قوس شعله بین ‪ 0.6‬تا ‪ 0.8‬قطر الکترود می‬
‫باشد و تقریبا ‪ 90‬درصد از قطرات مذاب جدا شده‬
‫بهفهرست‬
‫درصد به‬
‫از الکترود به حوضچه مذاب وارد و ‪ 10‬بازگشت‬
‫اطراف پراکنده می گردد‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫با‬
‫جوشکاری‬
‫الکترود‬
‫روپوشدار‬
‫پیوسته‬
‫‪SMAW‬‬
‫‪ -2‬جوشکاری با الکترود تنگستنی و گاز محافظ‬
‫( جوش آرگون‬
‫‪)TIG‬‬
‫‪ -3‬جوشکاری با الکترود مصرفی ( سیم جوش ) و‬
‫گاز محافظ‬
‫‪MIG‬‬
‫‪ -4‬جوشکاری پالسما‬
‫‪PAW‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫‪SMAW‬جوشکاری با الکترود روکش دار پیوسته‬
‫گر سیم الکترود به طور متوالی از فالکس پوشیده شود ‪،‬‬
‫راهی باید یافت تا جریان الکتریکی از میان پوشش‬
‫عبور کند و به سیم یا همان هسته برسد ‪ .‬یکی از‬
‫راهکارها مطابق شکل زیر استفاده از سیم هایی است که‬
‫در دو جهت راست و چپ فنر وار اطراف سیم مرکزی‬
‫پیچیده شده است ‪ .‬جریان الکتریکی توسط کفشک مسی و‬
‫سیم پیچها به هسته مرکزی منتقل می شود ‪ .‬نقش دیگر‬
‫سیم پیچ در این الکترود ها باال بردن استحکام‬
‫پوشش الکترود می باشد تا بتوان آنها را بصورت کالف‬
‫حمل و نقل نمود ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫پوشش این الکترود ها از نوع فالکس های بازی و کم‬
‫هیروژن می باشد ‪ .‬در جوشکاری با این الکترود ها شدت‬
‫جریان ‪ 200‬تا ‪ 1000‬آمپر متناسب با قطر و مشخصات هسته‬
‫و سیم پیچ قابل کاربرد است ‪ .‬ذوب شدن سیم پیچها در‬
‫اثر حرارت زیاد در آمپرهای باال ‪ ،‬کنترل شدت جریان و‬
‫طول قوس الکتریکی از مشکالت مهم این روش می باشد ‪.‬‬
‫مشکل کنترل طول قوس الکتریکی توسط ماشینی کردن این‬
‫فرایند حل می گردد ‪.‬‬
‫یک مورد از کاربرد های این فرآیند در اتصالهای سپری‬
‫یا تی شکل می باشد ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫معرفي جوش آرگون در چند جمله‬
‫‪TIG‬‬
‫در جوش آرگون یا تیگ براي ایجاد قوس جوشکاري از‬
‫الکترود تنگستن استفاده مي شود که این الکترود برخالف‬
‫دیگر فرآیندهاي جوشکاري حین عملیات جوشکاري مصرف نمي‬
‫شود‪.‬‬
‫حین جوشکاري گاز خنثي هوا را از ناحیه جوشکاري بیرون‬
‫رانده و از اکسیده شدن الکترود جلوگیري مي کند‪ .‬در‬
‫جوشکاري تیگ الکترود فقط براي ایجاد قوس بکار برده مي‬
‫شود و خود الکترود در جوش مصرف نمي شود در حالیکه در‬
‫جوش قوس فلزي الکترود در جوش مصرف مي شود‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫در این نوع جوشکاري از سیم جوش (‪ )Filler metal‬بعنوان‬
‫فلز پرکننده استفاده مي شود‪.‬و سیم جوش شبیه‬
‫جوشکاري با اشعه اکسي استیلن (‪ )MIG/MAG‬در جوش‬
‫تغذیه مي شود‪ .‬در بین صنعتکاران ایراني این جوش‬
‫با نام جوش آلومینیوم شناخته مي شود‪ .‬نامهاي‬
‫تجارتي هلي آرک یا هلي ولد نیز به دلیل معروفیت‬
‫نام این سازندگان در خصوص ماشینهاي جوش تیگ باعث‬
‫سازندگان هم‬
‫شده بعضا این نوع جوشکاري با نام‬
‫‪ G.T.A.W‬و نام‬
‫شناخته شود‪ .‬نام جدید این فرایند‬
‫همانطور که از نام این‬
‫آلماني آن ‪WIG‬مي باشد‪.‬‬
‫فرایند پیداست گاز محافظ‬
‫آرگون میباشد که ترکیب‬
‫این گاز با هلیم بیشتر‬
‫کاربرد دارد‪.‬‬
‫علت استفاده از هلیم این‬
‫است که هلیم باعث افزیش‬
‫توان قوس مي شود و به‬
‫همین دلیل سرعت جوشکاري‬
‫را مي توان باال برد و‬
‫همینطور باعث خروج بهتر‬
‫جوش‬
‫محدوده‬
‫از‬
‫گازها‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫میشود ‪.‬‬
‫محافظ آرگون میباشد که‬
‫ترکیب این گاز با هلیم‬
‫بیشتر کاربرد دارد‪.‬‬
‫علت استفاده از هلیم‬
‫این است که هلیم باعث‬
‫افزیش توان قوس مي شود‬
‫و به همین دلیل سرعت‬
‫جوشکاري را میتوان باال‬
‫باعث‬
‫همینطور‬
‫و‬
‫برد‬
‫از‬
‫گازها‬
‫بهتر‬
‫خروج‬
‫محدوده جوش میشود‪.‬‬
‫کاربرد این جوش عموما‬
‫در جوشکاري موارد زیر‬
‫است ‪:‬‬
‫‪ -1‬فلزات رنگین از قبیل‬
‫نیکل‪...‬‬
‫آلومینیوم‪...‬‬
‫مس و برنج(مس و روي)‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -2‬جوشکاري پاس ریشه‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫مزایاي ‪TIG‬‬
‫بعلت اینکه تزریق فلز‬
‫‪-1‬‬
‫پرکننده از خارج قوس صورت‬
‫میگیرد‪.‬اغتشاش در جریان قوس‬
‫نتیجه‬
‫آید‪.‬در‬
‫نمي‬
‫پدید‬
‫کیفیت فلز جوش باالتر است‪.‬‬
‫بدلیل عدم وجود سرباره‬
‫‪-2‬‬
‫و دود و جرقه ‪,‬منطقه قوس و‬
‫حوضچه مذاب بوضوح قابل رویت‬
‫است‪.‬‬
‫فلزات‬
‫جوشکاري‬
‫امکان‬
‫‪-3‬‬
‫رنگین و ورقهاي نازک با دقت‬
‫بسیار زیاد‪.‬‬
‫انواع الکترودها در ‪TIG‬‬
‫خالص‬
‫تنگستن‬
‫الکترود‬
‫‪-1‬‬
‫جوش‬
‫براي‬
‫رنگ)‬
‫(سبز‬
‫آلومینیوم استفاده مي شود و‬
‫حین جوشکاري پت پت مي کند‪.‬‬
‫‪ -2‬الکترود تنگستن توریم‬
‫دار که دو نوع دارد الف‪%1-‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫در‬
‫مورد‬
‫چند نکته‬
‫تنگستن‬
‫‪ -1‬افزیش عمر الکترود‬
‫‪ -2‬سهولت در خروج الکترونها‬
‫در جریان ‪DC‬‬
‫‪ -3‬ثبات و پایداري قوس را‬
‫بیشتر مي کند‬
‫‪ -4‬شروع قوس راحت تر است‪.‬‬
‫نوع قطبیت مناسب در جوشکاري‬
‫‪TIG‬‬
‫‪ DC‬براي جوشکاري‬
‫جریان‬
‫چدن‪-‬مس‪-‬برنج‪-‬تیتانیوم‪-‬انواع‬
‫فوالدها و ‪ AC‬براي جوشکاري‬
‫و‬
‫منیزیوم‬
‫و‬
‫آلومینیوم‬
‫ترکیبات آن جریان‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫مزایاي‬
‫فرآیند جوشکاری با‬
‫الکترود مصرفی و گاز‬
‫‪ MAG/MIG‬محافظ‬
‫در سال ‪ 1948‬برای رفع‬
‫بعضی محدودیتهای روش‬
‫جوشکاری الکترود تنگستن‬
‫‪ ،‬این فرایند اختراع شد‬
‫که در آن از الکترود‬
‫فوالدی یا آلومینیومی و‬
‫اصوال آلیاژ مصرفی‬
‫استفاده می شد ‪.‬این‬
‫الکترود در ضمن جوشکاری‬
‫همراه با ایجاد قوس به‬
‫و یا جوش ‪ CO2‬نیز شناخته می شود ‪.‬‬
‫طور مداوم ذوب و به محل‬
‫این فرآیند گاهی تحت عنوان جوش ‪MAG/MIG‬‬
‫جوش اضافه می شود ‪.‬‬
‫اگر فلز قطعه کار و سیم مصرفی از فلزات فعال‬
‫در برابر اکسیژن باشد ‪ ،‬باید از یک گاز خنثی‬
‫مثل آرگون ‪ ،‬هلیوم یا مخلوطی از آنها به عنوان‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫گاز محافظ استفاده شود ‪.‬‬
‫اگر قطعه کار از جنس فوالد کربنی باشد گاز دی اکسید کربن‬
‫میتواند عمل محافظت را انجام دهد ‪.‬به این فرایند جوش‬
‫با گاز های خنثی رقیق تر شود و اکتیویته اکسیژن‬
‫‪ CO2‬می گویند ‪ .‬اگر ‪CO2‬پایین تر آورده شود ‪،‬‬
‫می توان از آن به عنوان یک گاز محافظ که اقتصادی تر از‬
‫گاز خنثی است استفاده نمود که به روش ‪MAG‬‬
‫یا جوشکاری با الکترود مصرفی و مخلوط گاز شناخته می شود‬
‫تجهیزات الزم برای این‬
‫فرایند عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ – 1‬مولد نیرو‬
‫‪ – 2‬سیستم کنترل کننده‬
‫‪ – 3‬سیستم تامین گاز‬
‫محافظ‬
‫‪ – 4‬سیستم خنک کننده‬
‫‪ – 5‬مشعل‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫عدم محدودیت طول الکترود واحتیاج به تعویض ‪،‬‬
‫امکان جوش کاری در تمام وضعیتها و سرعت‬
‫جوشکاری باال ( وجود سیم الکترود پیوسته ) از‬
‫نقاط قوت این فرایند و گرانی ‪ ،‬پیچیدگی ‪،‬‬
‫حمل نقل مشکل تجهیزات و احتیاج به محیط‬
‫سربسته به دلیل برهنه بودن سطح مذاب از‬
‫محدودیتهای این روش می باشد ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫فرآیند جوشکاری قوس پالسما ‪paw‬‬
‫قوس پالسما به قوس الکتریکی فشرده گفته می شود‬
‫‪ ،‬که از عبور قوس از یک شیپوره همگرای مسی‬
‫آبگرد بوجود می آید و برای افزایش تمرکز قوس‬
‫به کار می رود ‪ .‬در این فرآیند قوس الکتریکی‬
‫فشرده شده بین الکترود غیر مصرفی و قطعه (‬
‫قوس مستقیم ) و یا بین الکترون و نازل متمرکز‬
‫کننده ( غیر مستقیم ) به وجود می آید ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫این فرآیند را فرایند‬
‫تکمیل شده قوس الکترود‬
‫تنگستن می دانند که دارای‬
‫قوس با چگالی انرژی بسیار‬
‫باالتر و گاز پالسما با سرعت‬
‫و فشار بیشتر نسبت به‬
‫فرایند قوس الکترود تنگستن‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫این فرآیند در جوشکاری ‪،‬‬
‫برشکاری ‪ ،‬عملیات سطحی و‬
‫مواد پاشی کاربرد دارد ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫الکتریکی است که در‬
‫پودريقوس‬
‫فرایند جوش‬
‫جوش زیر پودری یک‬
‫‪saw‬‬
‫جوش زير‬
‫آن گرمای الزم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک‬
‫فلز پوشش نشده‪ ،‬یک یا چند الکترود مصرفی و یک قطعه کار‬
‫تامین می شود‪ .‬قوس توسط الیه ای از فــالکس پودری قابل‬
‫ذوب شدن که فلز جوش مذاب و فلز پایه نزدیک اتصال را‬
‫پوشانده‪ ،‬و فلز جوش مذاب را از آلودگی های اتمسفر‬
‫درجوشمی زیر‬
‫عملیات‪::‬‬
‫اصول‬
‫شود‪.‬‬
‫پوشیده‬
‫حفاظت می کند‬
‫پودری جریان الکتریکی از‬
‫قوس و حوضچه مذاب جوش که‬
‫ترکیبی از فالکس مذاب و‬
‫فلزجوش مذاب است می گذرد ‪.‬‬
‫یک‬
‫از‬
‫الکتریکی‬
‫جریان‬
‫ژنراتور (ترانسفورماتور یا‬
‫رکتی فایر) تامین شده‪ ،‬از‬
‫اتصاالت عبور می کند تا‬
‫قوسی را بین الکترود و فلز‬
‫پایه بر قرار کند را ذوب‬
‫می کند که حوضچه مذاب را‬
‫برای پرکردن اتصال تشکیل‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫دهند‪ . . .‬سیم الکترود در‬
‫فـــالکس به عنوان اکسـیدزدا و آخـال‬
‫زدا بـــرای خـــارج کـــردن ترکیبـــات‬
‫ناخواسته از حوضچه جوش عمل مـی کنـد‬
‫تا جوش سالم و باخواص مکانیکی مناسب‬
‫ایجاد کنـد‪**.‬سـیم هــــای الکتـرود‬
‫ارزان برای جوش فوالدهای غیرآلیاژی و‬
‫کم کربن استفاده می شـوند‪( .‬معمـوال"‬
‫سیم های فوالدی کم کربن بدون پوشش یا‬
‫با پوشش نازک مسی برای هدایت بهتر و‬
‫جلوگیری از خوردگی می باشند)‪.‬‬
‫**جوش زیر پودری را می توان در زیـر‬
‫وزش بادهــای نســبتا" شــدید جوشــکاری‬
‫نمود‪ .‬ذرات فالکس حفاظت بهتری انجـام‬
‫آلـودگی پوشـش الکتـرود در روش‬
‫دهنـد تـا‬
‫*پودر جوش ممکن اسـتمیبـه‬
‫جوشالکتـــــرود دســـــتی‪.‬‬
‫ــــکاری‬
‫جوشـ تخلخل‬
‫هایی آغشته شود که باعث‬
‫جوش زیر پودری کـه برخـی‬
‫محدودیتهای‬
‫جـوش‬
‫شوند‪*.‬برای دستیابی بـه یـک‬
‫دیگر جوشکاری نیـز وجـود‬
‫یکنواختهای‬
‫خوب فلز پایه باید‪ ،‬در روش‬
‫بدون‬
‫روغـن زیـر اسـت‪*:‬پودرجـوش ‪:‬‬
‫دارند وبه شرح‬
‫پوسته اکسیدی‪ ,‬زنگ‪ ,‬غبار‬
‫جداشـدنفالکس و سازه نگهدارنـده‬
‫تجهیزات حمل‬
‫و سایر آلودگی ها باشـد‪*.‬‬
‫اتصـاالت دیگـر و همچنـین‬
‫پودر‪،‬بـه‬
‫مخزنموارد‬
‫فهرست برخی‬
‫جوش در‬
‫سرباره‬
‫از به‬
‫بازگشت‬
‫جوش زیر پودری برای ایجاد پوشش های‬
‫مقاوم به سایش برای موقعیـت هایی‬
‫که تحت سایش هستند بکار می رود‪.‬‬
‫چدن را معموال" نمی توان به روش جوش‬
‫زیر پودری جوش داد‪ ,‬زیرا نمی تواند‬
‫تنش های حرارتی ناشی از گرمای‬
‫ورودی را تحمل کند‪ .‬آلیاژهای‬
‫آلومینیوم و آلیاژهای منیزیوم را‬
‫نمی توان به روش زیر پودری جوش داد‬
‫نمی روی بخاطر نقطه ذوب‬
‫سرب و‬
‫زیرا فالکس مناسب برای آن پیدا‬
‫پایین مناسب جوش‬
‫شود‪.‬‬
‫زیر پودری نیستند‪.‬‬
‫پـودرهای جوش زیر پودری‬
‫‪:‬پودرهای جوش زیر پودری به‬
‫سه شکل وجود‬
‫دارند‪*.‬پودرهای ترکیب شده‬
‫*پودرهای چسبیده شده‬
‫*پودرهای آگلومره‬
‫عیوبی که بعضا" در جوش‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫زیرپودری رخ می دهند‬
‫جوشكاري تو پودري ‪FCAW‬‬
‫این فرآیند یك فرآیند ذوبي بووده كوه هوم شوبیه‬
‫‪ SMAW‬و هم شبیه ‪ GMAW‬مي باشد‪.‬‬
‫این فرآیند به دو نوع تقسیم مي شود ‪:‬‬
‫‪ -1‬جوشكاري با گاز محافظ‬
‫‪ -2‬جوشكاري بدون گاز محافظ‬
‫شووباهت ایوون روش بووا ‪ GMAW‬در دسووتگاه مولوود‬
‫استفاده شده در آنها مي باشود كوه در هور دو از‬
‫ركتیفایر استفاده مي شود كوه قطوب مثبوت آن بوه‬
‫الكترود و قطب منفي آن به قطعه وصل مي شود‪.‬‬
‫تجهیزات‬
‫مورد نیاز‬
‫در جوشكاري‬
‫توپودري‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫فرق اساسي ایـن روش بـا‬
‫‪ GMAW‬در الكترود مصرفي‬
‫آنها مي باشد‪.‬‬
‫الكترودي كه در این روش‬
‫استفاده مي شـود روي آن‬
‫روكش نداشته بلكه داخـل‬
‫الكترود تو خالي بوده و‬
‫از پــودري كــه از جــنس‬
‫همـــــان روكـــــش روي‬
‫الكترودها مي باشـد پـر‬
‫مي شود‪ .‬وقتـي قـوس زده‬
‫مي شود هـم پـودر و هـم‬
‫قالف فلزي آن ذوب شـده و‬
‫پودر ذوب شـده گازهـایي‬
‫تولیــد مــي كنــد كــه از‬
‫ورود هوا به داخـل جـوش‬
‫جلوگیري مي كنـد‪ .‬ضـمنا‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری با‬
‫شعله یا گاز‬
‫جوشکاری با شعله گاز یکی از اولین روشهای جوشکاری معمول‬
‫در قطعات آلومینیومی بوده و هنوز هم در کارگاههای کوچک‬
‫در صنایع ظروف آشپزخانه و دکوراسیون و تعمیراتبازگشت به فهرست‬
‫حرارت الزم در این روش از واکنش شیمیایی گاز با‬
‫اکسیژن بوجود می آید‪.‬‬
‫حرارت توسط جابجایی و تشعشع به كار منتقل مي شود‬
‫‪ .‬قدرت جابجایی به فشار گاز و قدرت تشعشع به‬
‫توان چهارم درجه حرارت شعله بستگی دارد ‪ .‬لذا‬
‫تغییر اندکی در درجه حرارت شعله می تواند میزان‬
‫برای آنرا بمقدار زیادی تغییر دهد‬
‫هوا و شدت‬
‫تشعشعی‬
‫حرارت از‬
‫اگر‬
‫به حرارت ناشی از احتراق و‬
‫شعله‬
‫احتراق حرارت‬
‫‪ .‬درجه‬
‫شود‬
‫استفاده‬
‫برای احتراق و گرمای ویژه و حجم‬
‫اکسیژن‬
‫حجم‬
‫الزم وارد‬
‫ازتی که‬
‫مقدار‬
‫گازهای تولید شده) بستگی دارد ‪.‬‬
‫واکنش احتراق‬
‫محصول‬
‫سوختن ( نمی‬
‫شود قسمتی از حرارت‬
‫احتراق راجذب کرده‬
‫و باعث کاهش درجه‬
‫حرارت شعله می شود‬
‫‪ .‬بنابراین تنظیم‬
‫کامل گاز سوختنی و‬
‫اکسیژن الزمه ایجاد‬
‫شعله با درجه حرارت‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫گازهای‬
‫‪.‬‬
‫باالست‬
‫تجهیزات و وسایل اولیه این روش شامل سیلندر‬
‫گاز اکسیژن و سیلندر گاز استیلن یا مولد‬
‫گاز استیلن و رگوالتور تنظیم فشار برای گاز و‬
‫لوله الستیکی انتقال دهنده گاز به مشعل و‬
‫مشعل جوشکاری است ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫رگوالتورها (تنظیم کننده های فشار) هم دارای انواع‬
‫گوناگونی هستند و برای فشارهای مختلف ورودی و خروجی‬
‫مختلف طراحی شده اند ‪ .‬رگوالتورها دارای دو فشارسنج‬
‫هستند که یکی فشار داخل مخزن و دیگری فشار گاز خروجی‬
‫را نشان میدهند ‪ .‬رگوالتورها در دو نوع کلی یک مرحله‬
‫که این تقسیم بندی‬
‫ای و دومرحله ای تقسیم میشوند‬
‫همان مکانیزم تقلیل فشار است ‪.‬‬
‫کار مشعل آوردن حجم مناسبی از گاز سوختنی و اکسیژن‬
‫سپس مخلوط کردن آنها و هدایتشان به سوی نازل است تا‬
‫شعله مورد نظر را ایجاد کند ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشكاري با لیزر‬
‫جوشكاري و برشكاري با استفاده از اشعه لیزر از‬
‫روشهاي نوین جوشكاري بوده كه در دههاي اخیر‬
‫مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر‬
‫كیفیت ‪ ،‬سرعت و قابلیت كنترل آن به طور وسیعي‬
‫در صنعت از آن استفاده مي شود ‪ .‬به وسیله‬
‫متمركز كردن اشعه لیزر روي فلز یك حوضچه مذاب‬
‫تشكیل شده و عملیات جوشكاري انجام مي شود ‪.‬‬
‫در جوشكاري به طور عمده از‬
‫دو نوع لیزر در جوشكاري و‬
‫برشكاري استفاده مي شود ‪:‬‬
‫ لیزرهاي جامد مثل ‪Ruby‬‬‫و ‪ND:YAG‬‬
‫بازگشت به‬
‫فهرست مثل لیزر‬
‫لیزرهاي گاز‬
‫‬‫‪CO2‬‬
‫محدودیت لیزر ‪ Ruby‬پیوسته نبودن اشعه آن است در‬
‫حالیكه انرژي خروجي آن بیشتر از لیزرهاي گازی مانند‬
‫لیزر ‪ CO2‬است كه در آنها اشعه حاصله پیوسته است ‪.‬‬
‫از لیزر ‪ CO2‬بیشتر به منظور برش استفاده مي شود و از‬
‫‪ ND:YAG‬بیشتر براي جوشكاري آلومینیوم استفاده‬
‫لیزر‬
‫میشود ‪.‬‬
‫در جوشكاري لیزر دو روش عمده براي جوشكاري وجود دارد‬
‫‪ :‬یكي حركت دادن سریع قطعه زیر اشعه است‬
‫تر فهرست‬
‫مرسوم به‬
‫تا كه یك جوش پیوسته شكل بگیرد و دیگري كه بازگشت‬
‫است جوش دادن باچند سري پرتاب اشعه است ‪.‬‬
‫در جوشكاري لیزر تمامي عملیات ذوب و انجماد در چند‬
‫میكروثانیه انجام مي گیرد و به خاطر كوتاه بودن این‬
‫زمان هیچ واكنشي بین فلز مذاب و اتمسفر انجام نخواهد‬
‫شد و از این رو گاز محافظ الزم ندارد ‪.‬‬
‫بهترین طرح اتصال براي این نوع جوشكاري طرح اتصال لب به لب‬
‫مي باشد و با توجه به محدودیت ضخامت در آن مي توان ازطرح‬
‫اتصال هاي ‪ T‬یا اتصال گوشه نیز استفاده نمود ‪ .‬بازگشت به فهرست‬
‫بلعكس روشهاي معمولي كه همیشه حوضچه مذاب در سطح خارجي‬
‫آنها ایجاد مي شود ‪ ،‬حوضچه مذاب مي تواند داخل یك محیط‬
‫شفاف ایجاد شود ‪ .‬در این روش میتوان محدوده بسیار وسیعي‬
‫از مواد مانند آلیاژها با نقاط ذوب فوق العاده باال ‪،‬‬
‫مواد غیر همجنس و ‪ ...‬را میتوان به یكدیگر جوش داد ‪،‬‬
‫مكان هاي غیر قابل دسترسي را جوشكاري نمود و از آنجا كه‬
‫هیچ الكترودي براي این منظور استفاده نمي شود نیازي به‬
‫جریانهاي باال براي جوشكاري نیست ‪.‬‬
‫سیستم هاي جوشكاري لیزر نسبت به سایر دستگاههاي سنتي‬
‫جوشكاري بسیار گران هستند و در ضمن لیزرهایي مانند ‪Ruby‬‬
‫به خاطر پالسي بودن اكثرا از سرعت پیشروي كمي بازگشت به فهرست‬
‫برخوردارند ( ‪ 25‬تا ‪ 250‬میلیمتر در دقیقه )‬
‫از اشعه لیزر هم به منظور برش و هم به منظور جوشكاري‬
‫استفاده مي شود ‪ .‬اشعه لیزر نیاز به هیچگونه گاز‬
‫محافظ یا محیط خالیي براي عملكرد ندارد ‪ .‬جوشكاري‬
‫لیزر نسبت به سایر روشهاي جوشكاري تمیز تر است ‪.‬‬
‫این نوع جوشكاري در اتصال قطعات بسیار كوچك‬
‫الكترونیكي و در سایر میكرو اتصال ها كاربرد دارد ‪.‬‬
‫از اشعه لیزر میتوان در جوش دادن آلیاژها و سوپر‬
‫الیاژها با نقطه ذوب باال و براي جوش دادن فلزات غیر‬
‫همجنس استفاده نمود ‪ .‬به طور كلي این روش جوشكاري‬
‫براي استفاده هاي دقیق و حساس استفاده میشود ‪ .‬از‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری با پرتو الکترونی‬
‫فرایند جوشکاری با پرتو الکترونی یک فرایند اتصال‬
‫ذوبی است که درطی آن قطعه کار توسط‬
‫جریانی متراکم از الکترون های دارای سرعت باال‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫بمباران شده و کل انرژی جنبشی الکترون ها‬
‫تفنگ الکترونی قلب این فرایند جوشکاری است ‪ .‬در تفنگ‬
‫الکترونی ‪ ،‬الکترون های نشر داده شده از کاتد به سمت‬
‫قطعه کار شتاب داده می شوند ‪ .‬شتاب دهی به الکترون ها‬
‫توسط میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ اعمال شده و به‬
‫کمک یک الکترود با بار مثبت انجام می شود‪ .‬پرتو حاصل‬
‫با سرعت ‪ 30‬تا ‪ 70‬درصد سرعت نور از سوراخ کوچکی میان‬
‫آند عبور کرده به قطعه کار می رسد‪.‬‬
‫در تجهیزات قدیمی تر از خود قطعه کار به عنوان آند‬
‫شتاب دهنده استفاده می شد که دارای عیوبی بود‪.‬‬
‫بنابراین تصمیم گرفته شد که آند شتاب دهنده در‬
‫تفنگبه فهرست‬
‫بازگشت‬
‫الکترونی قرار گیرد و سیستم تولید پرتو‬
‫در این فرایند معموال از فلز پر کننده استفاده نمی شود‬
‫ولی در شرایطی که ایجاد خواص متالورژیکی و فیزیکی‬
‫معینی در فلز جوش مد نظر باشد ممکن است از فلز پرکننده‬
‫استفاده شود ‪.‬‬
‫بارزترین مشخصه جوشکاری با پرتو الکترونی ‪ ،‬توانایی آن‬
‫در جوشهای بسیار باریک و کامال عمیق است‪.‬‬
‫حرارت ورودی کمتر به جوش در مقایسه با روشهای ذوبی‬
‫دیگر (برای ایجاد حجم جوش ثابت) ‪ ،‬نسبت عمق به عرض‬
‫باالی جوش‪ ،‬تمیزی فلز جوش بدست آمده‪ ،‬سرعت جوشکاری باال‪،‬‬
‫بازگشت وبه فهرست‬
‫بازدهی انرژی باال و عدم نیاز عملیات حرارتی جدی قبل‬
‫جوشكاري اصطکاکی‬
‫این روش بر اساس تبدیل انرژي مكانیكي به انرژي‬
‫گرمایي استوار است ‪.‬‬
‫در این روش دو قسمت مورد اتصال را به هم نزدیك كرده‬
‫و با ایجاد حركت دوراني سریع یكي از آنها‬
‫به فهرست‬
‫بازگشت‬
‫زیادي‬
‫بر روي دیگري و مالش و اصطكاك دو قطعه‪ ،‬گرماي‬
‫مقیاس‬
‫در‬
‫سطوح‬
‫داراي‬
‫میكروسكوپي‬
‫و‬
‫ها‬
‫برآمدگي‬
‫فرورفتگي هایي هستند‬
‫و عالوه بر آن الیه‬
‫اكسیدي نازك و یا‬
‫ناخالصي هاي دیگر بر‬
‫روي سطح پوشیده شده‬
‫است ‪ .‬هرگاه سطوح به‬
‫طور كامل در كنار هم‬
‫نیروي‬
‫نگیرند‬
‫قرار‬
‫چسبندگي بین مولكولي‬
‫بین آنها برقرار نشده‬
‫و در نتیجه اتصال‬
‫انجام نمي گیرد هدف‬
‫جوشكاري‬
‫در‬
‫اصلي‬
‫اصطكاكي برطرف نمودن‬
‫این ناهمواري ها و‬
‫ناخالصي ها و اعمال‬
‫فشار براي اتصال دو‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫هنگامي كه دو سطح با فشار معین بر روي هم مالیده مي شوند‬
‫نقاط بلند بهم برخورد كرده و از بین مي روند‪ ،‬همزمان الیه‬
‫اكسیدي برداشته شده و دو سطح فلز در تماس با یكدیگر قرار‬
‫ميگیرند و بدین ترتیب یك باند‬
‫یا چسبندگي موقت )‪ ) Seizures‬به وجود مي آید با ادامه حركت‬
‫‪،‬این چسبندگي بریده شده و‬
‫استحكام‬
‫بنابراین‬
‫به وجود مي آید بدین ترتیب انرژي مكانیكي به‬
‫تازه تر‬
‫یك باند‬
‫و‬
‫یافته‬
‫كاهش‬
‫فشاري تبدیل شده و به تدریج درجه حرارت‬
‫حرارتي‬
‫راحت‬
‫پذیري‬
‫فرم‬
‫تغییر‬
‫سطح افزایش مي یابد ‪.‬‬
‫تر انجام مي گیرد‪،‬‬
‫نقاط برآمده به سرعت‬
‫محو شده و سطوح در‬
‫حالت چسبندگي كامل‬
‫قرار مي گیرند با فرض‬
‫این كه نرخ حرارت‬
‫تولیدي بیشتر از حرارت‬
‫فروكشي باشد درجه‬
‫حرارت باالتر رفته و‬
‫حالت پالستیكي نیز‬
‫بیشتر مي شود ‪،‬‬
‫تا جایي كه استحكام‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫فشاري قادر به تحمل‬
‫جوشكاري اصطكاكي به طور كلي به دو دسته تقسیم مي شود‪:‬‬
‫الف) جوشكاري اصطكاكي لحظه اي ‪Inertia friction‬‬
‫ب) جوشكاري اصطكاكي مداوم ‪Continuous drive friction‬‬
‫البته امروز روش هاي پیشرفته كه تركیبي از دو تكنیك‬
‫باالست به كار مي رود هر دو نوع جوشكاري مي تواند‬
‫بدون توقف و به طور كامل به صورت ماشیني انجام شود و‬
‫مي توان پارامترهاي عملیاتي را از قبل برنامه ریزي‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪ FRW‬براي قطعاتي كه بتوان آنها را از نظر اندازه و شكل‬
‫با ماشین جوش اصطكاكي تطبیق داد پروسه اي جالب مي باشد‬
‫زیرا هیچ ماده ‪ filler‬یا پر كننده الزم ندارد و مثالً‬
‫براي جوشكاري فوالد كربني ساده و آلیاژي حفاظت با گاز‬
‫الزم نمي باشد‪.‬‬
‫جوش بدست آمده از این روش كیفیت باالیي دارد و براي‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫تولیدات انبوه مقرون به صرفه است‪.‬‬
‫براي تولید یك جوش قابل قبول پارامترهاي‬
‫عملیاتي از قبیل نیروي اعمالي‪ ،‬سرعت چرخش و‬
‫زمان مي تواند در رنج گسترده اي تغییر كند ‪.‬‬
‫نیروي اعمالي باید به مقدار كافي بزرگ باشد‬
‫تا سطوح را در تماس با یكدیگر نگه دارد ‪.‬‬
‫زمان عملیات هم باید به گونه اي باشد كه‬
‫اكسیداسیون سطوح به حداقل برسد ‪ .‬نیروي‬
‫اندازهایجاد مي كند كه منجر به‬
‫به كمتري‬
‫حرارت‬
‫ناكافيباید‬
‫زمان‬
‫سطوح مي گردد از طرف دیگر‬
‫كافياتصال‬
‫عدم‬
‫مناسباجازه‬
‫باشد تا‬
‫اندازه حرارت زیادي تولید مي‬
‫رسانش بیش‬
‫نیروي‬
‫از به بخش‬
‫گرمایي‬
‫شدن دو فلز مي شود‪.‬‬
‫منجر به‬
‫كند‬
‫ذوبكه‬
‫سطوح‬
‫هاي كهمركزي‬
‫نسبي‬
‫حركت‬
‫داراي‬
‫تولید‬
‫براي‬
‫كمتري‬
‫حرارت مي باشند را‬
‫بدهد از طرف دیگر‬
‫افزایش زمان گرمادهي‬
‫منجر به افزایش سطح‬
‫مقطع اتصال و گسترش‬
‫منطقه ‪ HAZ‬در دو طرف‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوش به طور غیرعادي‬
‫عدم نیاز به فالكس ( روانساز ) ‪ ،‬ماده پر كننده و‬
‫گاز محافظ ‪ ،‬مصرف انرژي الكتریكي كمتر و به طور كلي‬
‫انرژي مورد نیاز ‪ ،‬عملیات جوشكاري نسبتا تمیز و‬
‫بدون قوس الكتریكي ‪ ،‬منطقه ‪ Haz‬باریك و داراي‬
‫دانه هاي ریز تر حتي نسبت به فلز اصلي از مزایای‬
‫این روش محسوب می شود ‪.‬‬
‫گرد بودن یکی از قطعات و هزینهاي مصرفي نسبتا باال‬
‫از محدودیتهای این روش است ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری‬
‫انفجاری‬
‫این فرایند یک فرایند جوشکاری حالت جامد است که از‬
‫نیروی انفجار برای ایجاد یک پیوند متالورژیکی بین‬
‫دو قطعه متصل شونده استفاده می کنند ‪ .‬گرچه انفجار‬
‫مواد منفجره گرمای زیادی تولید می کند ‪،‬‬
‫ولی زمان کافی برای انتقال حرارت وجود ندارد ‪.‬‬
‫بنابراین افزایش قابل توجهی در دمای قطعه صورت‬
‫نمی گیرد‪ .‬در این فرایند یک ضربه مایل با سرعت‬
‫بسیار باال به فصل مشترک دو قطعه اعمال می شود ‪،‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫که موجب شده فلز جامد مشابه یک سیال عمل کند ‪ .‬در‬
‫شکل باال نحوه قرار گرفتن قطعات و مواد منفجره را‬
‫نشان می دهد ‪ .‬در این فرایند صفحه باالیی تحت‬
‫یک زاویه نسبت به صفحه زیرین قرار می گیرد ‪ .‬سطح‬
‫خارجی صفحه باالیی به وسیله یک الیه ضربه گیر محافظت‬
‫می گردد ‪ .‬یک الیه از مواد منفجره به صورت ورقه یا‬
‫پودر بر روی قشر ضربه گیر قرار می گیرد و چاشنی در‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫انتهای پایینی ماده منفجره عمل می کند ‪.‬‬
‫عدم ایجاد ساختار ریختگی یا آنیل ‪ ،‬نفوذ ناچیز‬
‫عناصر شیمیایی در فصول مشترک و امکان جوش قطعات‬
‫پهن و بزرگ و غیر هم جنس به یکدیگر از نقاط قوت‬
‫و نیاز به فضای باز و بزرگ ‪،‬‬
‫عدم دسترسی به مواد منفجره در بعضی کشورها و‬
‫خطرات ناشی از کار با مواد منفجره‬
‫از محدودیت های این فرایند می باشد ‪.‬‬
‫این فرایند روشی مفید در اتصال مواد هم جنس و‬
‫غیر هم جنس محسوب شده و تنها شرط انجام فرایند‬
‫داشتن انعطاف پذیری و چقرمگی قابل قبول است‪.‬‬
‫ورق ها و لوله های دو الیه از جمله مهمترین‬
‫قطعاتی می باشند که با این روش ساخته می شوند ‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری‬
‫فراصوتی‬
‫فرایند جوشکاری فراصوتی به طور موثری برای جوشکاری‬
‫فلزات هم جنس و غیر هم جنس و همچنین‬
‫غیر فلزات با طرح اتصال لبه روی هم استفاده می شود‪.‬‬
‫در این روش نوسانهای فرکانس باال سبب متالشی شدن‬
‫اتمهای فلزی و یا مولکولها در محل اتصال شده و‬
‫قفلبه فهرست‬
‫بازگشت‬
‫شدگی داخلی ناشی از این اتمها یا مولکولها‬
‫انرژی فراصوتی از‬
‫طریق یک مبدل که‬
‫کار تبدیل کردن‬
‫نوسانهای الکتریکی‬
‫فرکانس باال به‬
‫نوسانهای مکانیکی‬
‫را انجام می دهد‬
‫تولید می شود ‪.‬‬
‫فرکانس معموال بیش‬
‫از ‪ 15‬کیلو هرتز‬
‫(فراتر از محدوده‬
‫شنوایی) است‪.‬‬
‫نوسانهای مکانیکی‬
‫از طریق یک سیم‬
‫جفت کننده به نوک‬
‫جوشکاری کننده و‬
‫سپس به قطعه کار‬
‫منتقل می شود‪ .‬نوک‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫قبل از جوشکاری یک تمیزکاری ساده ضروری است ولی‬
‫بعد از جوشکاری یا عملیات حرارتی تمیزکاری‬
‫مورد نیاز نمی باشد ‪ .‬در این روش از روان ساز یا‬
‫فلز پر کننده استفاده نمی شود‪.‬‬
‫روش فراصوتی تنها محدود به اتصالهای روی هم است و‬
‫در اتصالهای سر به سر به علت عدم امکان‬
‫حمایت و نگهداری اتصال انجام جوشکاری با مشکالت‬
‫زیادی همراه است‪.‬‬
‫عدم نیاز به ذوب و انجماد ‪ ،‬جوشکاری ورق های‬
‫بسیار نازک ‪ ،‬ضریب ایمنی و سرعت جوشکاری باال ‪،‬‬
‫و عدم تغییر رنگ در منطقه جوش از مزایای این روش‬
‫و هزینه باال ‪ ،‬عمر کم قطعات دستگاه و‬
‫عدم توانایی جوش دادن قطعات ضخیم از محدودیت های‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫این روش به حساب می آید ‪.‬‬
‫در این فرایند هیچ گونه حرارت قابل مالحظه ای ایجاد‬
‫نمی شود و درجه حرارت تنها در موضع فصل مشترک‬
‫حداکثر در محدوده ‪ 35‬تا ‪ 50‬درصد نقطه ذوب قطعه بر‬
‫حسب کلوین تغییر می کند ‪ .‬بنابراین چون عمل ذوب در‬
‫فلز پایه رخ نمی دهد ساختار ریختگی ترد تشکیل‬
‫نخواهد شد ‪ .‬در خالل فرایند جوشکاری فشار متوسطی‬
‫برای در تماس قرار دادن قطعات اعمال می شود که‬
‫تغییر شکل قابل مالحظه ای را ایجاد نمی کند‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری مقاومتی‬
‫‪Resistant Welding‬‬
‫مقدمه‪:‬‬
‫در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی‪ ،‬اتصال دو‬
‫سطح توسط حرارت و فشار تواما انجام می‬
‫گیرد‪ .‬فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در‬
‫اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به‬
‫حالت ذوب نیز می رسند‪ .‬اعمال جریان‬
‫الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه‬
‫باعث به حالت خمیری درآمدن (قبل از ذوب)‬
‫قطعه مورد جوشکاری می گردد‪ .‬و اعمال نیروی‬
‫فشار در زمانهای قبل و حین عبور جریان وجود‬
‫یک مدار الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و‬
‫در زمان گرم شدن قطعه باعث فورج شدن محل‬
‫جوشکاری می شود این فشار بعد از قطع جریان‬
‫برق هم ادامه داشته و به فورج شدن وسپس خنک‬
‫شدن محل جوشکاری کمک‬
‫بازگشت به‬
‫می کند‬
‫فهرست‬
‫اری مقاومتی عبارتند از‪:‬‬
‫جوشکاری نقطه‬
‫ای‬
‫جوشکاری‬
‫نواری‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری مقاومتی نقطه ای‪:‬‬
‫جوشکاری مقاومتی نقطه ای فرآیندی است که‬
‫در آن سطوحی که بر روی هم قرار گرفتـه انـد‬
‫از طریق حرارت تولید شده در یک یا چند نقطه‬
‫به هم متصل می شوند‪ .‬گرمـای تولیـد شـده در‬
‫این نقاط‪ ،‬حاصل از فلوی جریان الکتریکی است‬
‫که بین الکترودها برقرار می شود و از میـان‬
‫قطعــات نیــز عبــور مــی کنــد‪ .‬ضــمن اینکــه‬
‫الکترودها در این وضـعیت بـا اعمـال فشـاری‬
‫خاص‪ ،‬سطوح را به هم نزدیک می کنند‪ .‬شکل زیر‬
‫الكت‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫شمای کلی از این فرآیند را‬
‫رود‬
‫سطح تماس‬
‫الكترود‬
‫دكمه جوش‬
‫الكت‬
‫رود‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫شوند‪ .‬اعمال فشار تا مرحله انجماد ادامه پیدا خواهد‬
‫کرد‪ .‬این فشار باعث می شود که لبه ها رویهم قرار‬
‫گرفته و هوا وارد حوضچه مذاب نشود یا ذوب بیرون‬
‫نریزد‪ .‬در مورد دلخواه اعمال فشار و تاثیر آن بر روی‬
‫کیفیت جوشکاری در فصل بعد مطالبی آورده شده است‪.‬‬
‫الکترودها در این فرآیندها باید جریان الکتریکی را‬
‫به موضع اتصال هدایت کرده در ضمن وظیفه نگهداری ورق‬
‫ها به روی هم و ایجاد فشار مورد نظر وتمرکز سریع‬
‫حرارت در موضع اتصال را دارند‪.‬‬
‫در هر حال فرآیند جوشکاری نقطه ای‪ ،‬فرآیندی با‬
‫باالترین تمرکز حرارتی (حدود ‪ )% 95‬و کمترین اتالف‬
‫انرژی در بین فرآیندهای مختلف جوشکاری می باشد‪.‬‬
‫همچنین مشکل پیچیدگی قطعه بر اثر حرارت و منطقه متاثر‬
‫از حرارت )‪ (HAZ‬در این فرآیند کمتر به چشم می خورد‪.‬‬
‫همچنین محدودیت موقعیت جوشکاری وجود ندارد و می توان‬
‫در موقعیتهای مختلف با دستگاهی متناسب با آن وضعیت‬
‫عمل جوشکاری را انجام داد‪.‬‬
‫عدم نیاز به مواد مصرفی‪ ،‬گاز محافظ و فلز پر کننده‬
‫از جمله مزایای این فرآیند می باشند‪ .‬همچنین از نظر‬
‫محیط زیستی نیز این فرآیند کامال سالم می باشد‪.‬‬
‫محدودیتهایی نیز در این روش جوشکاری وجود دارد که‬
‫الکتریکیفهرست‬
‫عبارتند از‪ :‬برای فلزاتی که هدایت حرارتی وبازگشت به‬
‫جوشکاری مقاومتی نواری‬
‫آن‬
‫در‬
‫مقاومتی که‬
‫است‬
‫فرایندی‬
‫نواری‬
‫جوشکاری‬
‫قطعه کار‬
‫‪ welding‬الکتریکی‬
‫مقاومت‬
‫‪seam resistance‬‬
‫جریان‬
‫عبور‬
‫برابر‬
‫در‬
‫الکتریکی باعث ایجاد حرارته‬
‫شده که این حرارت با فشار‬
‫اعمالی ترکیب شده تا یک‬
‫مسیر جوش را ایجاد کند‪ .‬در‬
‫حقیقت درز جوش شامل مجموعه‬
‫ای از نقطه جوش ها می باشد‬
‫در این فرآیند اغلب دو‬
‫الکترود دایره ای شکل غلطکی‬
‫برای اعمال جریان‪ ،‬نیرو و‬
‫مورد‬
‫فلزکار‬
‫کردن‬
‫خنک‬
‫گیرد‪.‬‬
‫می‬
‫قرار‬
‫استفاده‬
‫اشکال گوناگون قطعه کار ‪/‬‬
‫غلطک موجود هستند‪.‬‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫اشکال گوناگونی از اتصاالت حاصل از‬
‫جوشکاری مقاومتی درزی‬
‫هنگامیکه از دو الکترود غلطکی استفاده می شود‪ ،‬یک‬
‫یا هر دو غلطک ها از طریق اعمال نیروی مستقیم به محور‬
‫یا از طریق اعمال نیرو به سطح خارجی آنها به حرکت درمی‬
‫آیند‪.‬‬
‫در جوشکاری نواری‪ ،‬بدون اینکه نیروی اعمالی‬
‫الکترودها بر قطعه کار برداشته شود‪ ،‬مجموعه ای از نقطه‬
‫جوش ها شکل می گیرد‪ .‬الکترود غلطکی ممکن است در حین‬
‫فرآیند جوش چرخشی مداوم یا متناوب داشته باشد‪ .‬سرعت‬
‫جوشکاری‪ ،‬مقدار جریان‪ ،‬شکل موج جریان‪ ،‬نحوه خنک کردن‪،‬‬
‫و مشخصات الکترود (نیرو‪ ،‬شکل و قطر) باید به دقت‬
‫انتخاب شوند تا بهترین و باالترین کیفیت جوش حاصل شود‪.‬‬
‫اصول کلی که در مورد جوشکاری مقاومتی نقطه ای گفته‬
‫شد‪ ،‬در مورد جوشکاری نواری نیز صادق است‪.‬‬
‫ جوشکاری مقاومتی‬‫نواری با استفاده‬
‫الکترود‬
‫یک‬
‫از‬
‫غلطکی و یک الکترود‬
‫میله ای‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫بازگشت به فهرست‬
‫جوشکاری مقاومتی‬
‫صنایعبا استفاده‬
‫فرآیند جوشکاری مقاومتی نورای در نواری‬
‫خودروسازی‬
‫الکترود)سیمی‬
‫از‬
‫ساخت‬
‫اتصاالت سقف‬
‫(مثال ساخت مخزن سوخت‪ ،‬لوله اگزوز‪،‬‬
‫ظروف استوانه ای شکل و بطریهای فلزی رادیاتور شوفاژ‬
‫فوالدی و ‪ ...‬کاربرد دارد‪ .‬مزایای این فرآیند در مقایسه‬
‫با جوشکاری مقاومتی نقطه ای‪ ،‬جوشکاری زائده ای و‬
‫جوشکاری لیزر عبارتند از‪:‬‬
‫ امکان دستیابی به یک اتصال نشت ناپذیر در برابر‬‫مایع یا گاز‬
‫ عرض درز ممکن است کمتر از قطر جوش نقطه ای شود‬‫زیرا امکان تراشیدن پیوسته الکترودها وجود دارد‪.‬‬
‫ سرعت باالی جوشکاری و توجیه اقتصادی آن‬‫ در این روش نسبت به روش جوشکاری نقطه ای‪ ،‬فوالدهای‬‫پوشش دار قابلیت جوشکاری باالتری دارند‪ ،‬زیرا با اتخاذ‬
‫تمهیداتی می توان باقیمانده پوششی را که بر روی‬
‫الکترودها قرار می گیرند حذف نمود‪.‬‬
‫‪ -‬نسبت به روش جوشکاری لیزر‪ ،‬در این روش فوالدهای‬
‫جوشکاری زیر‬
‫آب‬
‫از زمان جنگ جهانی دوم هنگامی که کشتیهای خسارت‬
‫دیده باید سریعا در آب تعمیر میشدند ‪ ،‬جوشکاری زیر‬
‫آب به وجود آمد ‪ .‬بیرون آوردن کشتی برای تعمیر‬
‫کردن آن ‪ ،‬هم اکنون هم بسیار هزینه بر است و صرفه‬
‫یونیده‬
‫به فهرست‬
‫اقتصادی ندارد ‪ .‬برای جوشکاری در خشکی‪ ،‬هوابازگشت‬
‫میشود و در آب ‪ ،‬بخار آب یونیزه میشود ‪.‬‬
‫جوشکاری زیر آب به دو صورت انجام میشود ‪ :‬جوشکاری خشک و‬
‫مرطوب ‪ .‬آثار منفی جوشکاری مرطوب عبارت اند ‪ :‬ترک خوردگی‬
‫هیدروژنی ‪ ،‬افت شدید دما که باعث تغییرات ساختاری و‬
‫متالورژیکی میشود و همچنین اکسیژن با عناصر آلیاژی ترکیب‬
‫میشود و اکسید این آلیاژها در آب حل میشوند‪.‬‬
‫جوشکاری خشک در یک اتاقک در داخل آب انجام میگیرد‬
‫و داخل اتاقک هوای فشرده وجود دارد که فشار داخل و‬
‫خارج اتاقک را باالنس میکند‪ .‬اتاقکها را دو تکه‬
‫میسازند و داخل آب‪ ،‬و روی قطعه مورد نظر دو تکه را‬
‫به هم وصل میکنند‪ .‬این روش برای اولین بار در‬
‫آمریکا انجام گرفت اما چون بسیار پرهزینه و وقت‬
‫مرطوب فهرست‬
‫بازگشت به‬
‫گیر است دانشمندان سعی میکنند مشکالت جوشکاری‬

similar documents