2-3 ****** 1390

Report
‫•‬
‫در اين مطالعه شناسايي عوامل وفادارساز مشتريان بازارهاي ميوه و تره بار و ارزاق عمومي شهرداري‬
‫مشهد با استفاده از مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع (‪ )Fast Response Organizations‬مورد‬
‫بررسي قرار مي گيرد‪ .‬در مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع‪ ،‬عوامل شش گانه قيمت‪ ،‬كيفيت‪،‬‬
‫خدمات‪ ،‬زمان‪ ،‬قابليت اطمينان و انعطاف پذيري‪ ،‬منجر به رضايت شده و بر وفاداري مشتريان تأثير‬
‫مي گذارد‪.‬‬
‫•‬
‫سازماندهي نظام توزيع از مسائل مهم اقتصاد و بازرگاني كشور مي باشد بطوريكه در برنامه چهارم توسعه‪ ،‬اصالح‬
‫شبكه هاي توزيع كاال و ارزاق عمومي در جهت به حداقل رساندن هزينه توزيع‪ ،‬تعداد واسطه ها و حمايت از‬
‫حقوق مصرف كنندگان مطرح گرديده است‪ .‬در اين راستا سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل‬
‫شهري شهرداري مشهد در سال ‪ 1378‬با هدف ارائه ميوه و تره بار و ارزاق عمومي با كيفيت مطلوب و قيمت‬
‫مناسب‪ ،‬نظارت دقيق بر بازارها و كاهش واسطه گري‪ ‌،‬توسعه كمي و كيفي بازارهاي ميوه و تره بار در سطح شهر‪‌،‬‬
‫و ايجاد مراكز مناسب عرضه ميوه و تره بار و ارزاق عمومي براي شهروندان تاسيس گرديد‪ .‬بديهي است كه نيل به‬
‫اين اهداف بدون توجه الزم و كافي به شهروندان‪ ،‬با موفقيت چنداني مواجه نخواهد شد‪ .‬بعبارت ديگر چگونه مي‬
‫توان بدون شناسايي‪ ،‬توجه به ارتقاء كيفيت و توسعه خدمات متناسب با خواسته ها و نيازهاي شهروندان‪ ،‬از‬
‫حقوق آنان دفاع كرده و اقدام موثر و پايداري در جهت افزايش رضايتمندي و در نتيجه رفاه آنان برداشت؟‬
‫براي نشان دادن اهميت مشتري و ضرورت حفظ و نگهداري او كافي است به موارد زير توجه شود (محمدي‪:)1382 ،‬‬
‫ هزينه جذب يك مشتري جديد بين ‪ 5‬تا ‪ 11‬برابر نگهداري يك مشتري قديمي است‪.‬‬‫ ‪ 2‬درصد افزايش در تعداد مشتريان‪ ،‬هزينه ها را ‪ 10‬درصد كاهش مي دهد‪.‬‬‫ ضرر و زيان از دست دادن يك مشتري‪ ،‬به معني گريز ‪ 100‬مشتري ديگر است‪.‬‬‫ ‪ 98‬درصد مشتريان ناراضي بدون اينكه شكايتي داشته باشند به سمت رقبا مي روند‪.‬‬‫ اگر بتوان نقص موجود در كاالهاي توليدي را ‪ 5‬درصد كاهش داد‪ ،‬بين ‪ 13‬تا ‪ 85‬درصد افزايش سود از ناحيه‬‫مشتريان ايجاد خواهد شد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫گوش دادن به شكايت مشتري ‪ 90‬درصد كار است‪ ،‬حل كردن آن ‪ 7‬درصد و پيگيري براي اطالع از رضايت‬
‫مشتري (بازخورد)‪ 3 ،‬درصد ديگر است‪.‬‬
‫سازمان هاي پاسخگوي سريع داراي خاصيت واكنش موثر در برابر تغييرات مي باشند كه توان استفاده بهينه از‬
‫فرصت ها و تبديل تهديدها به فرصت ها را دارند‪ .‬خاصيت پاسخگو يي سريع‪ ،‬رويكرد استراتژيكي به سمت‬
‫موفقيت‪ ،‬درخصوص قوانين و شرايط جديد و متفاوت كسب و كار قلمداد مي شود (‪.)Sharifi & Zhang,1999‬‬
‫قابليت پاسخگويي سريع استفاده از دانش بازار جهت بهره برداري از فرصت هاي سودمند در يك بازار دمدمي‬
‫مزاج‪ ،‬تعبير شده است (‪ .)Sutton & Klein, 2003‬اين سازمان ها پديده اي نوين هستند كه عملكرد رقابتي‬
‫بااليي را در عرصه رقابت جهاني نويد مي دهند‪ .‬آن ها بطور موفقيت آميزي قابليت هاي توليدي را براي پشتيباني‬
‫از كل سازمان جهت دستيابي به يك مزيت رقابتي مستمر بهبود مي بخشند‪.‬‬
‫•‬
‫يك سازمان با خاصيت پاسخگويي سريع بر پايه شش بعد رقابتي‪ :‬قيمت‪ ،‬كيفيت‪ ،‬قابليت اطمينان‪ ،‬انعطاف‬
‫پذيري‪ ،‬زمان و خدمات قرار گرفته است و جهت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خود و ارضاي آن ها كه منجر به‬
‫وفاداري مي گردد‪ ،‬قابليت بكارگيري تركيب هاي مختلفي از اين ابعاد را دارند (نوري‪.)1379 ،‬‬
‫•‬
‫بافنده ايماندوست و فهيمي فرد (‪ )Imandoust and Fahimifard, 2011‬در مطالعه اي با استفاده از مدل‬
‫لجيت چندگانه به تحليل عوامل موثر بر وفاداري به برند در ايران پرداختند‪ .‬آنان به عنوان مطالعه تجربي‪ ،‬با‬
‫استفاده از تكنيك نمونه گيري تصادفي طبقه اي‪ 642 ،‬نفر از مشتريان محصوالت لبني شركت پگاه را انتخاب‬
‫كردند‪ .‬نتايج نشان داد كه ‪16/64‬درصد پاسخ دهندگان برند پگاه را تغيير مي دهند‪10/90 ،‬درصد آنان دليل‬
‫خاصي براي تغيير اين برند نمي بينند‪36/44 ،‬درصد آنان از اين برند رضايت دارند‪24/68 ،‬درصد آنان اين برند را‬
‫دوست دارند و ‪11/33‬درصد آنان خود را نسبت به آن متعهد مي دانند‪ .‬همچنين نتايج مدل لجيت چندگانه نشان‬
‫داد كه از ميان پارامترهاي تشخيص هويت كاپفرر‪ ،‬شكل فيزيكي داراي بيشترين تاثير بر وفاداري به برند‬
‫محصوالت لبني شركت پگاه مي باشد‪.‬‬
‫•‬
‫اندوبيسي و همكاران (‪ )Ndubisi et al, 2007‬در پژوهشي تحت عنوان "رابطة بين عرضه كننده و مشتري و‬
‫وفاداري مشتريان" تعدادي از نكات اساسي را كه براي وفادار نمودن مشتري الزم است بيان مي كرده و خاطر‬
‫نشان ساختند كه يكي از نكات مهم‪ ،‬اهرم كردن ارتباط مشتري و شركت است تا به اين طريق بتوان اطالعات‬
‫بيشتري در مورد مشتريان دريافت نمود و رضايت آنان را جلب كرد‪.‬‬
‫•‬
‫جي و همكاران (‪ )Gee et al, 2008‬در پژوهش خود تحت عنوان "ادراك و مديريت سودبخشي وفاداري"‬
‫مشتريان داليلي را كه مشتريان سازمان را ترك مي كنند و راهكارهاي جلوگيري كننده از ترك سازمان را بيان‬
‫مي داشته و خاطر نشان كردند كه براي حفظ و نگهداري مشتريان يك سازمان بايد بين وفاداري به محصول‬
‫(خدمات) و استفادة طوالني مدت از آن با سود بخشي آن به مشتريان ارتباط برقرار كرد‪.‬‬
‫•‬
‫حميدي زاده و غمخواري (‪ )1388‬در مطالعه اي با استفاده از مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع به بررسي سطح‬
‫وفاداري مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند با توجه به اهميت توزيع كاال در سطح جامعه و ايجاد‬
‫فروشگاه هاي زنجيره اي براي اصالح نظام توزيع‪ ،‬پرداختند‪ .‬جامعه آماري اين تحقيق مشتريان شركت شهروند‬
‫بوده و نمونه آماري مطابق روش خوشه اي طبقه بندي تصادفي شامل‪ 150‬نفر مي باشد‪ .‬براساس تحليل داده ها‬
‫هر يك از ابعاد شش گانه مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع بر وفاداري مشتريان شركت شهروند موثر بوده ليكن‬
‫ميزان تأثير ابعاد مدل مذكور بر وفاداري آنان متفاوت مي باشد‪.‬‬
‫•‬
‫در اين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي طبقه بندي تصادفي استفاده مي شود‪ .‬شهر مشهد داراي ‪13‬‬
‫منطقه بوده كه از هر منطقه يك بازار به صورت تصادفي انتخاب و سپس اطالعات مورد نياز از طريق توزيع‬
‫پرسشنامه به تعدادي از مشتريان اين بازارها گردآوري مي گردد‪ .‬همچنين تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم‬
‫نمونه كوكران‪ ،‬بصورت زير تعيين مي شود‪:‬‬
‫•‬
‫بطوريكه در آن‪:‬‬
‫•‬
‫‪ = Z‬مقدار متغير استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمينان‬
‫•‬
‫‪ = p‬برآورد صفت مشهود متغير در جامعه‬
‫•‬
‫‪ = q‬برآورد مشهود نبودن صفت متغير در جامعه‬
‫•‬
‫‪ = E‬مقدار اشتباه مجاز در اندازه گيري مشاهدات متغير در جامعه‬
‫)‬
‫در اين مطالعه به سطوح مختلف وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد اعداد ‪ 1‬تا ‪ 4‬اختصاص داده مي‬
‫شود (يكبار در ماه=‪ ،1‬دو بار در ماه=‪ ،2‬سه بار در ماه =‪ ،3‬چهار بار در ماه =‪ 4‬و بيش از چهار بار در ماه=‪.)5‬‬
‫بنابراين با توجه به گسسته بودن متغير وابسته الگوي مورد استفاده براي بررسي عوامل موثر بر استقبال‬
‫شهروندان از بازارهاي شهرداري مشهد‪ ،‬الگوي الجيت چندگانه مورد استفاده قرار مي گيرد‪ .‬ساختار كلي الگوي‬
‫الجيت چند جملهاي به صورت زير مي باشد (‪:)Greene, 2002‬‬
‫•‬
‫جدول زير نتايج تخمين مدل الجيت چندگانه را نشان مي دهد‪:‬‬
‫•‬
‫آزمون ‪ LR‬نشان ميدهد كه الگوي برآورد شده به طور كلي معنيدار است‪ .‬عالوه بر اين درصد پيشبيني صحت‬
‫براي الگوي برآورد شده نيز برابر ‪ %97‬ميباشد كه رقم مطلوبي به نظر ميرسد‪ .‬زيرا اين معيار هر چقدر به عدد‬
‫يك نزديكتر باشد‪ ،‬نشان دهنده بهتر بودن نيكويي برازش الگو خواهد بود‪ .‬بر اساس مقادير احتمال بدست آمده‬
‫از آزمون ‪LM2‬و سطح معني‌داري‪ ،‬فرضيه صفر مبني بر عدم وجود واريانس ناهمساني در سطح ‪ %95‬پذيرفته‬
‫مي‌شود‪.‬‬
‫•‬
‫قيمت كاال يا خدمات‪ ،‬داراي عالمت منفي و معني داري (در سطح يك درصد) بر استقبال شهروندان مورد مطالعه‬
‫از بازارهاي شهرداري مي باشد‪ .‬عالوه براين ضريب اين متغير نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط‪،‬‬
‫بهبود قيمت كاال يا خدمات‪ ،‬احتمال استقبال شهروندان را از بازارهاي شهرداري مشهد ‪1/3‬واحد افزايش خواهد‬
‫داد‪.‬‬
‫•‬
‫كيفيت محصوالت‪ ،‬داراي عالمت مثبت و معني داري بر استقبال شهروندان از بازارهاي شهرداري بوده و ضريب‬
‫اين متغير نيز نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط‪ ،‬كيفيت محصوالت‪ ،‬احتمال استقبال شهروندان را‬
‫از بازارهاي شهرداري ‪ 0/93‬واحد افزايش خواهد داد‪.‬‬
‫•‬
‫خدمات ارائه شده‪ ،‬داراي عالمت مثبت و معني داري بر استقبال شهروندان از بازارهاي شهرداري بوده و ضريب‬
‫اين متغير نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط‪ ،‬خدمات خاص ارائه شده احتمال استقبال شهروندان‬
‫را ‪ 0/84‬واحد افزايش خواهد داد‪.‬‬
‫•‬
‫متغير زمان‪ ،‬داراي عالمت مثبت و معني داري بر استقبال شهروندان مورد مطالعه از بازارهاي شهرداري بوده و‬
‫ضريب اين متغير نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط‪ ،‬سهولت دسترسي ميزان استقبال شهروندان‬
‫را ‪ 75/0‬واحد افزايش خواهد داد‪.‬‬
‫•‬
‫متغير انعطاف پذيري نيز‪ ،‬داراي عالمت مثبت و معني داري بر استقبال شهروندان مورد مطالعه از بازارهاي‬
‫شهرداري بوده و ضريب اين متغير نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط‪ ،‬سهولت دسترسي ميزان‬
‫استقبال شهروندان را ‪ 85/0‬واحد افزايش خواهد داد‪.‬‬
‫•‬
‫همچنين‪ ،‬متغير قابليت اطمينان‪ ،‬داراي عالمت مثبت و معني داري بر استقبال شهروندان مورد مطالعه از‬
‫بازارهاي شهرداري بوده و ضريب اين متغير نشان ميدهد كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط‪ ،‬سهولت دسترسي‬
‫ميزان استقبال شهروندان را ‪0/65‬واحد افزايش خواهد داد‪.‬‬
‫•‬
‫در اين مطالعه شناسايي عوامل وفادارساز مشتريان بازارهاي ميوه و تره بار و ارزاق عمومي شهرداري مشهد با‬
‫استفاده از مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع (‪ )Fast Response Organizations‬در دست تحقيق قرار‬
‫گرفت‪ .‬در مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع‪ ،‬عوامل شش گانه قيمت‪ ،‬كيفيت‪ ،‬خدمات‪ ،‬زمان‪ ،‬قابليت اطمينان و‬
‫انعطاف پذيري‪ ،‬منجر به رضايت شده و بر وفاداري مشتريان تأثير مي گذارد‪ .‬نتايج نشان داد كه با افزايش ‪1‬‬
‫درصدي هر يك از عوامل شش گانه قيمت‪ ،‬كيفيت‪ ،‬خدمات‪ ،‬زمان‪ ،‬قابليت اطمينان و انعطاف پذيري‪ ،‬وفاداري‬
‫شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد به ترتيب برابر ‪0/65 ،0/75 ،0/84 ،0/93 ،1/3‬و ‪0/85‬درصد افزايش مي‬
‫يابد‪.‬‬
‫•‬
‫از آنجا كه مهمترين عوامل موثر بر وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد قيمت و كيفيت مي باشند‪،‬‬
‫توصيه مي شود كه اين سازمان در خصوص اين موارد اقدامات موثرتري را لحاظ نمايد‪.‬‬
‫•‬
‫از آنجاكه يكي از مهمترين اهداف ايجاد بازارهاي شهرداري مشهد‪ ،‬افزايش رفاه شهروندان از طريق ارائه كاالهاي‬
‫با قيمت و كيفيت مطلوب بوده و اين مهم بدون شناسايي رفتار شهروندان ميسر نمي باشد‪ ،‬پيشنهاد مي شود‬
‫سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري مشهد‪ ‌،‬اقدامات موثرتري در خصوص‬
‫شناسايي رفتار شهروندان از منظر اقتصادي و در غالب طرح ها و پ‌ژوهش هاي علمي انجام دهد‪.‬‬
‫•‬
‫از آنجاكه نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مدل نوين سازمان هاي پاسخگوي سريع (‪ )FRO‬به روشني قادر به‬
‫شناسايي عوامل وفادارساز مشتريان مي باشد‪ ،‬پيشنهاد مي شود كه محققين علوم مرتبط با حوزه مديريت و‬
‫اقتصاد و همچنين مشاوران علمي سازمان ها و شركت هاي اقتصادي‪ ،‬مطالعات بيشتري در رابطه با كاربرد اين‬
‫مدل و بسط و توسعه آن ترتيب دهند‪.‬‬

similar documents