อาจารย์อนุวัตร วอลี

Report
โครงการวิจยั
การผลิตสื่อเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์โปรแกรมสาเร็จรูป
อ.อนุ วตั ร วอลี
อ.ซอบรี อามาลีนา
ความสาคัญและที่มา

ผลิตสื่อเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์เรื่องปฏิบตั กิ ารเคมี ที่ผใู ้ ช้สามารถเรียนรูถ้ ึง
อุปกรณ์ สารเคมี การเตรียมสารเคมี ขั้นตอนการทดลอง ผลการทดลองและ
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

ผลิตสื่อเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์เรื่องปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ ที่ผใู ้ ช้สามารถเรียนรูถ้ ึง
อุปกรณ์ ขั้นตอนการทดลอง ผลการทดลองและวิจารณ์และสรุปผลการ
ทดลอง

นาสื่อเรียนรูท้ ี่ผลิตได้ไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่

นาสื่อเรียนรูท้ ี่ผลิตได้มาใช้เป็ นสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารเคมีทั ่วไป และปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ทั ่วไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรี ยมสารละลาย
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบัตกิ ารที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรี ยมสารละลาย
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบัตกิ ารที่ 2
การเตรี ยมสารละลาย
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรียมสารละลาย
Volume Flask
Beaker
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรียมสารละลาย
NaCl 5% wt.
น้ ากลัน่
=g
เครื่องชัง่ ในห้องปฏิบตั ิการ
ทดนิ ยมสี่ตาแหน่ ง
100.0000
005.0000
00.0000
(กรัม)
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบัตกิ ารที่ 2
การเตรี ยมสารละลาย
ได้สารละลาย NaCl เข้มข้น 5% wt.
ปริมาณ 100 กรัม
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรียมสารละลาย
น้ ากลัน่
=g
เครื่องชัง่ ในห้องปฏิบตั ิการ
ทดนิ ยมสี่ตาแหน่ ง
100.0000
00.0000
(กรัม)
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรียมสารละลาย
=g
เครื่องชัง่ ในห้องปฏิบตั ิการ
ทดนิ ยมสี่ตาแหน่ ง
005.0000
00.0000
(กรัม)
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบตั ิการที่ 2
การเตรียมสารละลาย
NaCl 5% wt.
น้ ากลัน่
=g
เครื่องชัง่ ในห้องปฏิบตั ิการ
ทดนิ ยมสี่ตาแหน่ ง
100.0000
005.0000
00.0000
(กรัม)
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบัตกิ ารที่ 2
การเตรี ยมสารละลาย
ได้สารละลาย NaCl เข้มข้น 5% wt.
ปริมาณ 100 กรัม
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี
อุปกรณ์
ปฏิบตั ิการที่ 1
ปฏิบัตกิ ารที่ 2
การเตรี ยมสารละลาย
ทดลอง
ผลการทดลอง
วิจารณ์&สรุปผล
สารเคมี

วิจยั ในชั้นเรียน
สอน
บรรยาย
ตามปกติ
ใช้สื่อที่ผลิตได้
ประเมินผล
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
การต่อยอดงานวิจยั
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สรุปผลการวิจยั

บริการวิชาการสู่โรงเรียน (บูรณาการการวิจยั กับการบริการวิชาการ)
ถ่ายทอดสู่โรงเรียน
โรงเรียนทดลองใช้
ประเมินผลความพึงพอใจ
พัฒนาปรับปรุง
การต่อยอดงานวิจยั
งานวิจยั ใหม่

similar documents